Copy
NIEUWSBRIEF TRANSITIEATLAS LEERLINGENDALING
Al 12 regio’s aan de slag met de Transitieatlas! 

Sinds de start in 2013 worden inmiddels in 12 regio’s met de transitieatlas concrete antwoorden gevonden op leerlingendaling met draagvlak van alle partijen: van onderwijsbestuurders tot dorpsraden. Het levert daarmee een interessant palet op van de diversiteit in ambities, cultuur en aanpak rond leerlingendaling in diverse regio’s in Nederland. Op onze site hebben wij ter inspiratie een totaaloverzicht voor het primair onderwijs geplaatst met ook telkens de impressies van de dialoog die heeft plaatsgevonden.
 
Inmiddels zijn we samen met het Ministerie van OCW en een aantal regio’s ook gestart met een aantal pilots met de transitieatlas voor het voortgezet onderwijs. Naast spreiding en kwaliteit van het aanbod staat daar vaak ook de relatie met de arbeidsmarkt volop in de belangstelling.

Namens het team van Public Result, Kees Stob
Zonder gezamenlijke actie heeft leerlingendaling ingrijpende consequenties voor de betaalbaarheid, bereikbaarheid en kwaliteit van het onderwijs. De Transitieatlas brengt alle betrokkenen in de regio met elkaar in gesprek hierover. Dit gebeurt met mogelijke scenario’s op kaartbeelden die uitdagen om uitspraken te doen over concrete normen, waarden en criteria voor toekomstbestendig onderwijs. Concrete resultaten zijn: de mismatch in beeld, bewustwording, meer inzicht in belangen van verschillende betrokkenen, mogelijke scenario’s, concrete oplossingsrichtingen en financiële, personele en vastgoedconsequenties. Partijen nemen concrete vervolgstappen naar aanleiding van de rapportage.
Businesscases leerlingendaling Achterhoek
De Achterhoek heeft te maken met een stevige leerlingendaling in een uitgestrekte regio met veel kleine kernen, maar ook middelgrote steden als Doetinchem en Winterswijk. Vanaf 2014 zijn de Achterhoekse schoolbesturen, samen met 8 gemeenten aan de slag gegaan met de Transitieatlas. In 7 bijeenkomsten is het urgentiebesef in de regio sterk gegroeid. Het traject heeft gezorgd voor draagvlak onder partijen om gezamenlijk aan de slag te gaan, maar tegelijk het besef dat vanwege de verschillen in de regio maatwerk essentieel is. In onderlinge afstemming wordt o.a. met de Transitieatlas binnen verschillende gemeenten gewerkt aan businesscases (vaak rond IKC-vorming) om te komen tot concrete uitvoering.
Lees meer
Alblasserwaard: vitale coalitie leerlingendaling
Traditioneel wordt de regio gekenmerkt door verschillen tussen stedelijk en landelijk gebied en denominatieve signatuur. Centraal in de afwegingen rond leerlingendaling staat de vraag hoe de keuzevrijheid in kleine kernen kan worden gehandhaafd en welke oplossingsrichtingen daarvoor haalbaar zijn door samenwerking, uitruil of soms zelfs fusie. Bestuurders hebben besloten hiervoor gezamenlijk verantwoordelijkheid te nemen. Op basis van de rapportage van de Transitieatlas is een vitale coalitie gevormd die een procesbegeleider heeft aangesteld, om samen vervolgstappen te nemen.  
Lees meer

 
Bestuurlijke samenwerking Goeree-Overflakkee
Goeree kent van oudsher een gedifferentieerd onderwijslandschap. Identiteit van scholen is diepgeworteld in het DNA van het eiland. Keuzes voor samenwerking tussen denominaties of zelfstandige voortzetting in eigen kring vragen zorgvuldige afwegingen. De Transitieatlas laat zien dat beide opties op het eiland mogelijk zijn met verschillende “plussen en minnen”. Wel vraagt het in alle gevallen een intensivering van de bestuurlijke samenwerking. Partijen nemen nu met elkaar vervolgstappen om de samenwerking op het brede onderwijsveld, dus niet alleen leerlingendaling, in het lokaal educatief overleg vorm te geven.
Lees meer


 

Postadres:
Postbus 11649
2502 AP Den Haag

Bezoekadres:
Bezuidenhoutseweg 50

2594 AW Den Haag
070-3468816

Twitter
Website


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Public Result · Bezuidenhoutseweg 50 · Den Haag, Zh 2494 AW · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp