Nieuwsbrief Talma Institute Zorgprogramma voorjaar 2016
View this email in your browser

Nieuwsbrief Talma Zorgprogramma voorjaar 2016

Voorwoord Xander Koolman - Directeur Zorgprogramma
Dit is de eerste nieuwsbrief van het Talma zorgprogramma. Het zorgprogramma is een van de twee programma’s van het Talma Instituut voor Work, Care and Welfare. Dit programma heeft als doel om bij te dragen aan het verduurzamen van het zorgstelsel door het identificeren en blootleggen van institutionele barrières voor doelmatige zorg. Het onderzoek dient het voortdurende debat over het zorgstelsel van wezenlijke informatie te voorzien.
 
Dat zullen we doen door onderzoek te doen in samenwerking met partijen uit de praktijk. De partners van dit programma zijn CZ, De Friesland, Espria, GSK, VGZ en Zilveren Kruis.
 
We zijn op 1 januari dit jaar gestart met een pilot jaar. In dit jaar organiseren wij kennisuitwisseling en themadagen, en doen wij onderzoek dat geprioriteerd is door onze partners. Dit onderzoek doen wij  in interdisciplinair verband en in samenwerking met onze partners en de Celsus Academie. De eerste samenwerkingsverbanden voor onderzoek met Zilveren Kruis en VGZ staan inmiddels in de steigers. De samenwerking met de Celsus Academie heeft geleid tot de organisatie van de eerste Celsus-Talma landelijke themadag over duurzaam betaalbare zorg. Meer informatie over dit congres vindt u onder 'Celsus-Talma Invitational Conference'.
Voorwoord Ab Klink - Directeur Talma Institute
Over de hele wereld zoeken politici, verzekeraars, maar ook betrokken artsen naar manieren om de zorg financieel toegankelijk te houden. Die zoektocht is een langdurige. Vanaf de jaren zestig in de vorige eeuw staat het thema op de maatschappelijke en politieke agenda. Er zijn inmiddels veel lessen geleerd. Tegelijkertijd is gebleken dat de zorg ongelooflijk complex is.
 
Nieuwe generaties spilfiguren raken al snel bedolven onder de informatie en zoeken tastend een weg. Het risico van snelle conclusies en koerswendingen is dan groot. Neem de pendelbeweging tussen budgetteren en prestatiebekostiging. Lopen de kosten uit de hand, en doen artsen teveel, dan is de reflex al snel: het dichtschroeien van open einden via lumpsum bedragen of plafonds. Niet zelden gaat dat een poosje goed, maar het evenwicht raakt gaandeweg verstoord en wachtlijsten ontstaan.
 
Er is dan altijd de dreiging van pupillenvoetbal: jarenlang debatten over meer of minder wachtlijsten en uiteindelijk het ei van Columbus: prestatiebekostiging. Bewindspersonen zijn twee maal in circa 20 jaar helden. De een omdat hij de zorgkostenontwikkeling stopt. De ander omdat de wachtlijsten worden weggewerkt. Maar hoe ontsnappen we aan de pendule?
 
Ook in Nederland komen nu alweer stemmen op om naar een one payer system te gaan. Alsof de NHS niet leert waar dat toe kan leiden. Is er een derde weg? Als die er is, dan zullen dat subtielere wegen zijn: met kennis van zaken institutionele randvoorwaarden veranderen. Randvoorwaarden in de vereveningssystematiek, in de schottenproblematiek, in de bekostiging, in de integraliteit van contractering, rond de selectiviteit van de contractering, in de interne structuur van ziekenhuizen, rond het ziekenhuislandschap en de mededinging etc. Het is dit soort vragen dat centraal zal staan in de agenda van het Talma Instituut.
 
Een instituut dat in nauwe samenwerking met de Celsus Academie van de Radboudumc gaat pogen de subtielere wegen in kaart te brengen. Dat is alleszins de moeite waard. De condities voor verdere verbetering van ons zorgstelsel liggen in een combinatie van betere zorg en juist daardoor lagere kosten. Institutionele condities moeten dat wel beter mogelijk gaan maken. De interactie tussen veldpartijen en wetenschappers die hieraan bij willen dragen, maakt het verkennen en veranderen van die condities nog beter mogelijk. Een hele uitdaging, maar alleszins de moeite waard!
Celsus-Talma Invitational Conference 
1 juni organiseert Talma Institute samen met de Celsus Academie van het Radboudmc het congres 'Steeds meer zorg, een betaalbaar probleem?'. Op de agenda staan meerdere inspirerende sprekers. Zo spreekt prof. Jon Skinner over de impact van technologie op de Amerikaanse gezondheidszorg en minister Schippers over (mogelijke) oplossingen voor dure geneesmiddelen en antibiotica resistentie. Verder is er een paneldiscussie met als onderwerp 'Zorg naar de voorkant. Substitutie als oplossing?'. Het belooft een enerverende dag te worden met vele nieuwe inzichten.
 
De uitnodigingen worden thans door de Celsus-Academie verstuurd. Ontvangt u geen uitnodiging en wilt u graag aanwezig zijn? Dan horen wij dat graag. Wij kijken ernaar uit u allen te mogen verwelkomen in het Radboudmc.
Academische werkplaats
De interactieve werkwijze van het Talma Institute omschrijft zich het beste als een academische werkplaats. Dit is een (kennis)infrastructuur waarin praktijk, onderzoek, beleid en opleidingen samenwerken aan het oplossen van vraagstukken. Door middel van deze samenwerking wordt het wetenschappelijke onderzoek verbonden met maatschappelijke vragen. Om deze aanpak te verwezenlijken organiseren we vier seminars. Wij willen u van harte uitnodigen voor deze seminars waarin discussie rond de kernvragen centraal staat. Het zorgprogramma is opgedeeld in vier thema's rondom integratie, zorginkoop, innovatie en keuzes in de behandelkamer, welke allen een eigen seminar hebben. Hieronder vindt u een korte introductie van deze thema's.
 
Rondom de vier thema’s organiseren wij vier seminars. Deze zijn bedoeld voor zowel beleidsadviseurs als zorgin- en verkopers. De combinatie van deze groepen van deelnemers zorgt voor een discussie die tussen theorie en praktijk in staat.
Woensdagmiddag 11 mei 'Faciliteren van innovatie'
Zorginnovaties kunnen zowel bijdragen aan hogere kwaliteit zorg als aan lagere kosten. Het ontwikkelen en verspreiden van dergelijke innovaties gaat echter niet vanzelf. Samenwerkingsrelaties, besluitvormingsprocessen, botsende belangen en bestaande bestuurlijke, organisatorische en professionele praktijken kunnen invoering in de weg staan.
Het Talma-onderzoek richt zich op de institutionele obstakels voor en onbedoelde gevolgen van innovaties in de zorg. We kiezen een dubbel perspectief: een analyse van de belangen, strategieën en betekenisgeving van verschillende actoren (actorperspectief) en van de institutionele inbedding van individuele belangen, strategieën en betekenisgeving (systeemperspectief). Tezamen levert dit inzicht op in de barrières bij innovaties voor doelmatige zorg en inzicht in institutionele dynamiek die innovatieprocessen faciliteren of belemmeren.
Vrijdagmiddag 13 mei 'Zorg over schotten heen'
Een belangrijk deel van de zorg in Nederland wordt regionaal, decentraal en integraal geboden, waarbij meerdere partijen moeten samenwerken. Hoe kan zorg over de schotten heen worden georganiseerd en welke ongewenste afwentelingsmechanismen en systeemimperfecties doen zich voor?
Om dergelijke vragen te beantwoorden kijkt het Talma-onderzoek naar de veranderende relaties tussen actoren in het veld. We stellen vragen over de governance-structuur, de probleem-structuur, de financierings-structuur en de informatie-structuur. Op basis van deze 'actor-centered' analyse van de governance van het systeem kunnen we knelpunten en institutionele belemmeringen waarnemen en begrijpen. Speciale aandacht gaat daarbij uit naar de organisatie van zorg op het grensvlak tussen Zvw, Wlz en Wmo.
Woensdag 18 mei 'Inkopen met zorg'
Zorg in- en verkopen, daar zijn onze partners dagelijks mee bezig. De landelijke politiek verwacht dat dit leidt tot kwalitatief hoogwaardige, toegankelijke en - misschien wel vooral - betaalbare zorg. Dat lukt in sommige gevallen heel goed zoals de inkoop van generieke medicijnen heeft laten zien.  In andere gevallen blijkt het juist erg lastig.
Wetenschappelijk onderzoek heeft veel theorie en empirie opgeleverd met ervaringen in andere landen en sectoren. In dit thema gaan wij samen met onze partners op zoek naar voor Nederland bruikbare kennis. Die kennis helpt bij het kiezen van de meest passende contractvorm. Speciale aandacht gaat uit naar obstakels die inkoop met dergelijke contractvormen verhinderen.
Vrijdagmiddag 21 mei 'Samen kiezen voor gepaste zorg'
Gepaste zorg is zorg die zowel voldoet aan de kennis die we hebben over welke interventies effectief zijn áls die voldoet aan de preferenties van de patiënt. Als er geen gepaste zorg wordt verleend, kan er sprake zijn van verkeerde behandeling, onder- of overbehandeling.  De verspilling die dit met zich mee brengt vormt een wezenlijke bedreiging voor de duurzame toegankelijkheid van de zorg.
Dit onderzoeksthema gaat om de vraag welke belemmeringen er in ons zorgstelsel zijn bij het realiseren van gepaste zorg. De relatie tussen patiënt/cliënt en de individuele zorgverlener staat  centraal; enerzijds hoe zorgprofessionals tot keuzes komen en welke factoren daar een rol bij spelen en anderzijds gaat het om de mogelijkheden en voorwaarden van patiënten om als gesprekspartner te fungeren bij het maken van behandelkeuzes en het opstellen van behandeldoelen. Bijzondere aandacht heeft de invloed van prikkels op de behandelrelatie als gevolg van zorginkoop, maar ook van polisvoorwaarden en het verplichte eigen risico.
Colofon
Adres
VU Amsterdam/FALW
Gezondheidseconomie
De Boelelaan 1085
1081 HV Amsterdam

Contactgegevens
Xander Koolman
T: 0640809320
E: x.koolman@vu.nl
Agenda
11 mei      'Faciliteren van innovatie'
13 mei      'Zorg over schotten heen'
18 mei      'Inkopen met zorg'
20 mei      'Samen kiezen voor                                          gepaste zorg'
1 juni        Celsus-Talma Invitational                                  Conference
1 juni        Bijeenkomst                                                      maatschappelijke raad
7 oktober  Bijeenkomst                                                      maatschappelijke raad
Copyright © 2016, Talma Institute, All rights reserved.

Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list