Talma Instituut Nieuwsbrief Zomer
View this email in your browser
Welkomstwoord
 
Vanaf april vonden verschillende activiteiten plaats waar we graag een overzicht van geven. Allereerst organiseerde het Talma Instituut vier seminars met onze partners. Als voorbereiding op deze seminars schreven we vier themaboekjes, voor ieder thema en seminar één: 'faciliteren van innovatie', 'inkopen met zorg', 'samen kiezen voor gepaste zorg', 'geïntegreerde zorg'. Verder kwamen de resultaten van ons onderzoek meerdere keren in het nieuws. Later in deze nieuwsbrief vindt u een overzicht. Eind april tekenden het Talma Instituut en de Celsus Academie een samenwerkingsovereenkomst. Samen met de Celsus Academie organiseerden we de Celsus-Talma themadag over betaalbare zorg met een bijdrage van minister Schippers en ontvingen ruim 250 bezoekers. Bovendien publiceerden we een nieuwe website voor het Talma Instituut en een gezamelijke website voor het Celsus-Talma Zorgprogramma. Tot slot vindt er binnen alle thema's onderzoek plaats met de multidisciplinaire teams en ontwikkelen we een toekomstige onderzoeksagenda in samenwerking met onze financiers.
 
De bovenstaande activiteiten slaan de brug tussen praktijk en wetenschap, met het doel om die praktijk te verbeteren. Dat willen we bereiken door samen te werken in de agendasetting, tijdens het onderzoek zelf en uiteindelijk bij de implementatie. Daarbij is de weg naar een optimale verbinding tussen praktijk en wetenschap een ontdekkingstocht met verrassende en inspirerende momenten.
 
De volgende fase betreft exploratief onderzoek op basis van thema’s die samen met onze partners tot stand zijn gekomen. Wij houden u daarvan op de hoogte.

Samenwerking Celsus Academie

De Celsus Academie en het Talma Instituut zijn officieel een samenwerking aangegaan. Beide onderzoeksinstituten constateerden dat de betaalbaarheid en de houdbaarheid van de gezondheidszorg – afgezet tegen kwaliteit en toegankelijkheid – een breed maatschappelijk vraagstuk is. Een vraagstuk waarover op dit moment onvoldoende toepasbare kennis beschikbaar is en waar behoefte is aan synthese. Met de samenwerking willen de Celsus Academie en het Talma Instituut voorzien in deze leemte.

De Celsus Academie en het Talma Instituut ontwikkelen een gezamenlijk Celsus-Talma Sustainable Health programma. Hierin worden lopende kennisprogramma’s meegenomen. De Celsus Academie heeft een programma rond de betaalbaarheid en het Talma Instituut rond de houdbaarheid van de zorg. Deze programma’s overlappen elkaar deels, maar zijn bovenal complementair. De kernexpertise van de Celsus Academie – kwaliteit, cultuur, innovatie en beleid in relatie tot betaalbaarheid van zorg, versterkt inhoudelijk de kernexpertise van het Talma Insitituut – politiek-institutionele inbedding van de zorg. Samenwerking en afstemming zal bijdragen aan het bereiken van de eigen én de gemeenschappelijke wetenschappelijke en maatschappelijke doelen.

Een maatschappelijke raad en een wetenschappelijke raad adviseren over het Celsus-Talma Sustainable Health programma. De maatschappelijke raad wordt gevormd door de financiers van de Celsus Academie en het Talma Zorgprogramma en door Talma en Celsus genodigde partijen. De maatschappelijke raad brengt adviezen uit met als streven een gemeenschappelijk gedragen en onderling samenhangend onderzoeksprogramma. Daarnaast ontvangt het Celsus-Talma Sustainable Health programma advies van de wetenschappelijke raad. Deze wetenschappelijke raad geeft onafhankelijk advies over de academische kwaliteit en onafhankelijkheid van de ontwikkeling en uitvoering van het onderzoeksprogramma.

Uitwisseling van kennis en ervaring staat niet alleen centraal tussen beide onderzoeksinstituten. De Celsus Academie en het Talma Instituut dragen zorg voor openbare beschikbaarheid van informatie van de uitgevoerde analyses en onderzoeken. Zo worden resultaten van de onderlinge samenwerking jaarlijks op een gezamenlijk themacongres gepresenteerd voor een breder publiek. Daarnaast geven de Celsus Academie en het Talma Instituut een gezamenlijk aanbod van opleidingen en cursussen. Met deze middelen wordt het maatschappelijke vraagstuk voorzien van toepasbare kennis.

Celsus-Talma Conference 'Steeds meer zorg, een betaalbare oplossing?'

Op 1 juni 2016 vond de eerste editie van de Celsus-Talma Conference plaats: ‘Steeds meer zorg, een betaalbare oplossing?’. Dit jaar werd de conferentie voor het eerst samen met het Talma Instituut mogelijk gemaakt. Tijdens de conferentie waren er drie internationale sprekers die de gezondheidsvraagstukken vanuit verschillende hoeken op macro niveau bespraken. In de zaal zat een groot publiek met bestuurders, artsen en beleidsverantwoordelijken uit verschillende hoeken van de zorg.

Prof. dr. Jon Skinner (Dartmouth Medical School) sprak over de impact van technologie. Adam Roberts (Head of Economics at the Health Foundation) sprak over het verhogen van de productiviteit in the NHS. Tot slot sprak Prof. Heinz Rothgang (Zentrum für Sozialpolitik Universität Bremen) over de fiscale uitdagingen in de bekostiging van de langdurige zorg in Duitsland.

Minister drs. Edith Schipper stipte in haar videoboodschap innovaties in de zorg aan. De vele innovaties hebben ons veel gebracht: een langer leven met meer kwaliteit van leven en hogere participatie. De zorg zal binnen 5 tot 10 jaar drastisch veranderen, door innovaties in de zorg en andere sectoren. Procesinnovaties zijn noodzakelijk voor de betaalbaarheid van zorg. 'Hoe pakken we de kansen van procesinnovaties en mitigeren we de risico’s' zijn vragen die de minister aan het publiek stelde. Hoe zien wij de transitie die de zorg gaat doormaken?

Volgend op de videoboodschap van de minister was de paneldiscussie tussen dr. Thomas Plochg, prof. dr. Ab Klink, prof. dr. Maroeska Rovers en prof. dr. Marcel Olderikkert. In dit debat kwamen twee beleidsstellingen naar voren: ‘de huisarts als poortwachter’ en ‘innovaties maken de zorg duurder’ waarover de panelleden een standpunt innamen.
Ab Klink stipte in de paneldiscussie het belang van het Talma Institute aan. De implementatie van innovaties en verbeteringen in de zorg hangt samen met institutionele randvoorwaarden. De indeling en interne organisatie van het ziekenhuis, wijze van betaling artsen, verdeling van middelen aan specialisten, contractering-strategieën en het handelen van de overheid zijn institutionele vraagstukken. 'We zijn goed in data analyse en wetenschappelijke inzichten rondom micro interventies, maar laten de context en macro interventies liggen.' Deze institutionele vraagstukken staan op de agenda van het Talma Instituut.

Volgend jaar zal het Celsus-Talma Conference plaatsvinden op de Vrije Universiteit Amsterdam. Deze conference zal zich richten op institutionele vraagstukken. U bent hiervoor allen van harte uitgenodigd. De uitnodiging met precieze datum volgt.

De conferentie van dit jaar is terug te zien via de gezamenlijke website van de Celsus Academie en het Talma Instituut.

Bijeenkomst eigen risico & gepaste zorg

Het Talma Instituut organiseert een bijeenkomst over het aanpassen en beter inzetten van het verplichte eigen risico. Tijdens deze bijeenkomst willen we graag leren van de ervaringen van België. Prof. dr. Diane de Graeve is hoogleraar aan de Universiteit van Antwerpen en komt deze middag haar kennis en ervaringen met ons delen. De inhoud van de middag zal als volgt zijn:
 
1. Wat zijn de mogelijkheden en varianten van het verplichte eigen risico?
2. Wat is het (wetenschappelijke) bewijs voor remgelden?
3. Wat laat de wet toe en kunnen zorgverzekeraars nu doen?
4. Wat is wenselijk maar laat de wet nu niet toe?
 
We verwachten vele experts van de zijde van de zorgverzekeraars, zorgaanbieders, patiënten, wetenschap, en beleidsmedewerkers. We willen jullie van harte uitnodigen voor deze bijeenkomst waar ook nieuwe onderzoeksresultaten van Talma Instituut worden gepresenteerd over de werking van alternatieven voor het huidige model. Jullie ontvangen hiervoor een separate e-mail met sprekers, datum, tijd en locatie. De verwachte datum is 16 september in de middag op een centrale locatie. 

Talma Instituut in het nieuws

Het Talma Instituut is de afgelopen periode twee keer in het nieuws geweest. Aanleiding was een onderzoek naar de kwaliteit van Zorgkaart Nederland met als focus de representativiteit van de waarderingen. Een overzichtelijke samenvatting staat in het artikel van het Reformatorisch Dagblad onder het kopje 'Zorgkaart geeft een reëel beeld'. De NPO radio 1 had op 4 mei 2016 een nieuwsitem over medische missers bij de beste ziekenhuizen van Nederland. Bovenstaand onderzoek werd hierin aangehaald (vanaf 5:30).

Daarnaast is er in verschillende media aandacht geweest voor het toetreden van Xander Koolman tot de Raad van Advies van de Nederlandse Zorgautoriteit. Andere leden van deze raad zijn prof. dr. Dirk Ruwaard, prof. dr. Pauline Meurs en Koen Harms. De raad van advies is een onafhankelijk adviseur van de raad van bestuur. De raad van bestuur informeert de minister van VWS over de adviezen van de raad van advies en geeft daarbij aan wat zij met deze adviezen heeft gedaan. 

Vernieuwde websites

De website van het Talma Instituut is vernieuwd. Hierop kunt u informatie vinden over de verschillende lopende kennisprogramma's binnen het Talma Instituut, waaronder het zorgprogramma. Via deze link kunt u de website bekijken.
Resultaten van onderzoek van het Talma Instituut zorgprogramma komen op de gezamenlijke website van het Celsus-Talma zorgprogramma. Momenteel wordt deze website gebouwd en is hij te vinden via http://celsusacademie.nl

Agenda

Juli
Eerste bijeenkomst maatschappelijke raad

September
Bijeenkomst eigen risico & gepaste zorg

Bijeenkomst wetenschappelijke raad

Oktober
100 jaar Talma dag
Tweede bijeenkomst maatschappelijke raad

Colofon

Adres                                                    Contactgegevens
VU Amsterdam/FALW                           Xander Koolman
Gezondheidseconomie                         T: 0640809320
De Boelelaan 1085                                E: x.koolman@vu.nl
1081 HV Amsterdam
Copyright © 2016 Talma Instituut, All rights reserved.

Our mailing address is:
x.koolman@vu.nl

Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list


This email was sent to <<Email Adres>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Talma Institute · De Boelelaan 1085 · Amsterdam, MA 1085 HV · Netherlands

Email Marketing Powered by MailChimp