Copy
Wednesday 29 May 2019

Mag de curator een klantenbestand verkopen?

Onlangs werd bekend dat curatoren klantenbestanden van failliete ondernemingen verkopen zonder daarbij de toepasselijke privacywetgeving in acht te nemen. In de praktijk is de verhouding tussen de wettelijke taak van de curator om de boedel te vereffenen en de verplichtingen op grond van de AVG kennelijk onduidelijk. Lees verder

Sneller procederen? Het kan in Amsterdam!

Procederen kost tijd, tenzij de zaak spoedeisend is. Ook bij niet spoedeisende zaken wensen partijen vaak een snel(ler) oordeel van de rechter. In deze wens voorziet de rechtbank Amsterdam met de introductie van een verkorte procedure. Deze verkorte procedure is een tussenvorm tussen het kort geding en de traditionele bodemprocedure en kan vanaf juni 2019 worden gevoerd. Wat houdt deze procedure in en welke zaken komen in aanmerking? Lees verder.

Verwijderingsverzoek afgewezen: de volgende stap?

Privacy is nu meer dan ooit een hot topic. De huidige informatiemaatschappij biedt steeds meer mogelijkheden tot ongebreidelde vergaring, bewerking en verspreiding van persoonsgegevens, hetgeen op gespannen voet staan met de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Tegelijkertijd worden mensen zich steeds bewuster van hun privacy en hun rechten als het gaat om de verwerking van hun persoonsgegevens. Lees verder.
 

Afbreken van onderhandelingen: oppassen geblazen

Van tijd tot tijd behandelen we op de SOLV-blog een casus van afgebroken onderhandelingen. Het gaat dan om de vraag (i) of er al een overeenkomst tot stand is gekomen en zo nee (ii) in hoeverre het dan acceptabel is om weg te lopen van de onderhandelingstafel. Lees verder.

Work: no child's business


Het Ministerie van Buitenlandse Zaken heeft 35 miljoen euro toegekend aan een  alliantie bestaande uit Stop Child Labour (vertegenwoordigd door Stichting Hivos), Unicef en Save the Children voor de implementatie van een vijf jaar durend project om kinderarbeid tegen te gaan. Zo maakte Hivos bekend in een persbericht. Lees verder.

Anonimiseren van uitspraken: het blijkt lastig te zijn (deel III)


Een op Rechtspraak.nl gepubliceerde uitspraak wordt geanonimiseerd. Dit betekent dat de rechterlijke instanties de namen en bepaalde gegevens uit de uitspraak verwijderen om de privacy van deze personen te beschermen. Lees verder.

Uber niet, maar Airbnb wel


Advocaat-Generaal bij het Europese Hof van Justitie Szpunar stelt in een advies dat Airbnb is aan te merken als een dienst van de informatiemaatschappij. Dat lijkt wellicht een open deur. Lees verder.
Bekijk deze nieuwsbrief in je browser
© 2019 SOLV Advocaten, Alle rechten voorbehouden.