Copy
Nyhetsbrev december - läs mer på ettjamstalltvarmland.nu
View this email in your browser

Makt, mål och myndighet

I november presenterade regeringen den nya jämställdhetspolitiska skrivelsen Makt, mål och myndighet – feministisk politik för en jämställd framtid samt en tioårig nationell strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor. Regeringen inför två nya delmål, jämställd utbildning och jämställd hälsa, för att ge dessa områden större utrymme i jämställdhetspolitiken. Regeringen har beslutat att jämställdhetsmyndigheten ska inrättas i Göteborg. Läs mer här.

Stöddokument för agerande då en anställd utsätts för våld i nära relation 
Länsstyrelserna har tagit fram ett stöddokument med riktlinjer för agerande då en anställd utsätts för våld i nära relationer. Stöddokumentet ska ge chefer och medarbetare grundläggande vägledning vid bemötandet av personer anställda vid länsstyrelsen som utsatt för våld, hot och/eller trakasserier i nära relation. Det är lättare att ställa frågan om våld om det finns tydliga rutiner. Stöddokumentet innehåller även konkreta råd till den som själv utsatts. Kontakta isabel.persson@lansstyrelsen.se om du vill veta mer om detta.
Webbutbildning om mäns våld mot kvinnor i nära relationer
Socialstyrelsen, Länsstyrelserna och Nationellt centrum för kvinnofrid har lanserat en ny webbkurs som främst ska vara ett stöd i kommunernas arbete för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor i nära relationer. Utbildningen vänder sig primärt mot personal i kommunal verksamhet. Webbkursen är tillgänglig och kostnadsfri för alla: http://webbkursomvald.se/
Normkreativa strategier 
Ett normkritiskt perspektiv innebär att tydliggöra och ifrågasätta normer som påverkar individers möjlighet till makt och inflytande på olika nivåer. Det kan innebära många olika saker. Att synliggöra vem som hörs, syns och deltar i exempelvis utbildningar, samverkansgrupper och på bilder är ett sätt att arbeta normkritiskt. Det brukar kallas för att analysera representationen. Representation innebär både vilka människor som deltar, bjuds in och skildras, men också hur de skildras och vilka egenskaper, yrken och livssituationer som tillskrivs vilka personer. Vill du ta del av Länsstyrelsen Värmlands material kring hur du kan tänka normkritiskt vid bland annat upphandling och bokning av föreläsare/utbildning kontakta katarina.jakobsson@lansstyrelsen.se.

Dela på det

Ska du redan börja jobba? Är det verkligen bra för barnet?… fick ingen pappa någonsin höra”. Med utgångspunkt i dessa budskap hoppas Länsstyrelsen Värmland nu väcka uppmärksamhet kring frågan om delat föräldraansvar. Att bli förälder förändrar livet. Mammor och pappor möter helt olika utmaningar i föräldraskapet eftersom förväntningarna på deras roller skiljer sig åt. Men vilka möjligheter finns för att dela lika? Vad är bäst för barnet? Är det svårt att dela på ansvaret?  Lär dig dela på det! Läs mer på http://delapådet.se/

Varning för myt om föräldraledighet

Det är en myt att familjen förlorar ekonomiskt på att föräldrarna delar lika på föräldraförsäkringen. Med föräldralönen, som regleras i kollektivavtal tjänar många familjer på att dela lika. I en familj där mamman tjänar 27 000 kronor och pappan tjänar 43 000 kronor får familjen cirka 25 800 kronor mer under det första året om de delar på föräldraledigheten, jämfört med om mamman hade varit hemma i 10 månader och pappan i två månader (förutsatt att båda har rätt till 6 månaders föräldralön).
 
TESTA RÄKNEVERKTYGET - det lönar sig att dela lika!

Sämre än Norge och Finland på föräldraledighet

För att jämföra frikostigheten till nyblivna föräldrar har den brittiska tidningen The Economist har utifrån OECD:s statistik rangordnat länderna efter hur lång perioden med motsvarande full lön (baserad på medelinkomsten i respektive land) är. På den listan hamnar Sverige på 15 plats av de 37 länder som ingår i jämförelsen. Ersättning med full lön uppgår till drygt 38 veckor. Av de nordiska länderna ligger Sverige sämre till än både Norge och Finland. Läs mer här.

Röster om manlighet

Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, har inom sin satsning på maskulinitet och jämställdhet tagit fram filmer som diskuterar den maskulina normen på flera områden. Filmerna handlar om män och hälsa, män i förskolan, män och barn, män och våld samt normer för män. Lyssna bland annat till varför "det är sjukt lyxigt att få betalt för att hänga med sin unge!". Här kan du läsa och se mer.

Pappor ger bort en stor del av sin föräldraledighet till mammorna - och missar därmed en chans att knyta nära relationer till barnet. "Den här actionhjälten som är beredd att ta en kula för sitt barn, men inte kan visa omsorg, det är en dysfunktionell människa, det är ingen vi ska se upp till", säger Shahab Ahmadian, nybliven pappa.

Anslutning 46: Föräldrastöd i Grums kommun

Mitt namn är Sara Emsevik och jag jobbar som samordnade för växtrikets verksamhet i Grums kommun. Växtriket är en samverkansform mellan olika verksamheter i kommunen samt landstinget som jobbar med förebyggande insatser riktade mot barn och unga. Det är en styrgrupp för Växtriket som beslutar vilka insatser som ska genomföras. För att kunna stärka våra barn och unga inom kommunen så bestämdes att vi blad annat skulle jobba generellt riktad mot föräldrar och erbjuda föräldrastöd. Vi har använt oss av befintliga forum för att nå ut med informationen, så som föräldramöten, info på webben och även i vår lokala tidning. Infon har även skickats ut via veckobrev på mejl till vårdnadshavare.

Jag har sedan 2014 suttit med i Länsstyrelsens nätverk team heder. Jag sökte 2015 pengar via länsstyrelsen för att jobba med föräldrastöd för nyanlända och beviljades 90 000 kr, detta för att förebygga hedersrelaterat våld och förtryck. 2016 bjöd kommunen in till ett möte gällande föräldrastöd, till vår hjälp tog vi arbetsförmedlingen som når alla nyanlända som ingår i etableringen. Många kom till mötet och flera visade stort intresse att delta. Kursen blev en del av arbetsförmedlingens etablering och kunde väljas som valbar kurs. 12 föräldrar alla från Syrien, både kvinnor och män, började föräldrautbildningen som genomfördes i studiecirkelform med Studiefrämjandes material Älskade barn.

6 cirklar med 3 träffar i varje genomfördes. De 6 cirklarna har olika teman så som barns behov, familjeliv i nytt land, svenska lagar, språkets betydelse, förskola och skola, tonårsliv, normer och värderingar och hälsa och lagöverträdelse. Materialet utgår från barnkonventionen. Materialet bygger på flera års arbete med föräldrastöd ibland annat Örebro, Rinkeby och Tensta. Materialet är universellt och kan användas i hela landet. Vi bjöd även in externa föreläsare så som socialtjänsten, polisen, biblioteket och även vår integrationssamordnare. Till vår hjälp anställdes en instegsjobbare som kunde arabiska och även engelska och svenska.

Vi jobbar även med föräldrastöd för föräldrar med barn i ålder 0-6. Vi jobbar då utifrån ICDP- vägledande samspel. En grupp avslutades innan sommaren. Vi träffas 6 tillfällen á 2 timmar och pratar utifrån 3 dialoger som innehåller olika teman. Se gärna mer på www.icdp.se. Nyligen avslutades en föräldragrupp som riktar sig till vårdnadshavare som har barn i åldern 6-12. Vi använder oss av programmet Active parenting och träffas 6 gånger á 3 timmar. Här pratar vi utifrån teman som självkänsla, självförtroende, ansvar, samarbete och mod.

// Sara Emsevik, samordnade för växtrikets verksamhet i Grums kommun

BOKA IN FÖLJANDE I DIN KALENDER:

19 januari 09:30-16:00, Maskulinitet, män och heder, Karlstad CCC Solasalen
Fadimedagarna 2017 arrangeras av Riksorganisationen GAPF – Glöm aldrig Pela och Fadime GAPF tillsammans med en rad organisationer i Sverige, bland annat Länsstyrelsen Värmland. Arrangemanget är till Fadime Sahindals minne men även att för att lyfta och uppmärksamma frågan kring hedersrelaterat våld och förtryck i hela landet. Den 21 januari är det 15 år sedan Fadime Sahindal blev skjuten av sin pappa. Anmäl dig via länken nedan senast 9 januari. Läs mer och anmäl dig här.
 
31 januari-1 februari, Forum jämställdhet, Örebro
Forum Jämställdhet är Sveriges största jämställdhetskonferens. Få inspiration för hela organisationen och utveckla din kompetens och ditt professionella nätverk. Programmet innehåller föreläsningar med intressanta talare, fördjupande seminarier och interaktiva verkstäder. Goda exempel från hela landet, skarpa analyser och nya idéer ger dig verktyg för att skapa bättre och mer jämställda verksamheter. Välkommen till Örebro! Klicka här för att läsa mer och anmäla dig.

16 februari, Konferens om genus i profession, Malmö
Konferensen vänder sig både till yrkesverksamma med intresse för genus och profession och dig som forskar, undervisar, studerar på kandidat-, magister- master- eller doktorandnivå. Klicka här för att läsa mer.
 
Har du tips på fler relevanta aktiviteter som vi kan komplettera vår kalender med? Skicka då ett meddelande till josefin.larnemark@lansstyrelsen.se.

Anslutning 132: Swedbank Karlstad

Vi har ett nätverk som träffas regelbundet för kvinnor som på ett eller annat sätt har betydelse för Karlstadregionens näringsliv, vi jobbar för att alltid ha jämn könsfördelning på kundträffar, haft föreläsning om genusfrågor i arbetslivet med Cecilia af Jocknick, varierar teman på kundträffar, anställt flera unga väldigt begåvade kvinnor som företagsrådgivare, delar gemensamma ansvarsområden på banken för att inte kvinnor ska hålla ordning och serva medan män gör affärer. Årliga genomgångar för att upptäcka eventuella osakliga löneskillnader. Vi har fler kvinnor än män som har chefspositioner i Värmland.

Vi har fått en bättre köns- och åldersfördelning framför allt på företagsrådgivarna, vi är betydligt mer uppmärksamma på frågan och vi har en medarbetare som fått Swedbanks Jämlikhetspris. Männen på banken tar mer ansvar för vardagsfrågor. Löneskillnader uppmärksammas och utreds noga. Vi kommer fortsätta arbeta aktivt för att få en bra mix mellan kvinnor och män i samtliga roller på banken. Vi försöker också motivera fler kvinnor att vilja arbeta med våra allra största företagskunder och vi uppmuntrar en jämnt fördelad föräldraledighet. En stor fråga framåt är också det fortsatta arbetet med oskäliga löneskillnader som känns oerhört prioriterad och viktig i banken. Vårt mål 2017 är att vinna Swedbanks Jämlikhetspris.

// Christine Hveem, företagschef vid Swedbank Karlstad

Visa resekurage – säg vad du såg!

Hundratusentals svenskar förväntas resa utomlands under jul och nyår. Nu uppmanas utlandsresenärer att ta med sitt civilkurage på resan – sitt resekurage – och anmäla misstänkta sexuella övergrepp mot barn via resekurage.se, ett nationellt samarbetsprojekt.

Det är viktigt att träna sitt resekurage, det kan göras med ett enkelt test på resekurage.se. Initiativet är ett samarbete mellan Sveriges länsstyrelser, Polisen, Nationellt Metodstöd mot prostitution och människohandel (NMT) samt World Childhood Foundation.

Om du på din semester ser något som inte känns bra, säg vad du såg till polisen genom att:
  1. Anmäla via polisens tipsformulär på resekurage.se
  2. Ringa svenska polisen på 114 14 från Sverige eller+46 77 114 14 00 från utlandet
  3. Uppsöka lokal polis där du är

DU AVGÖR! 

Kampanjen DU AVGÖR! uppmärksammar efterfrågan av köp av sex och ska ge både potentiella och aktiva sexköpare stöd att förändra sitt beteende. Kampanjen startade samtidigt som EU:s dag mot trafficking och människohandel den 18 oktober. Kampanjen sker på uppdrag av regeringen och genomförs i samarbete mellan landets länsstyrelser, ett 20-tal ideella organisationer och de myndigheter som arbetar mot prostitution och människohandel. Läs mer på Kampanjens webbplats www.duavgör.se

Du avgör! (originalversion)

Kampanjen och filmen ”Du avgör!” syftar till att förhindra köp av sexuella tjänster. 

Vården vänder sig fortfarande till mammorna 

Mer än en tredjedel av landets blivande och nyblivna pappor känner sig mer eller mindre osynliggjorda av vårdpersonal när de besöker mödrahälsovård, BB och barnhälsovård. Det visar studier som Karolinska institutet gått igenom. Klicka här för att lyssna på inslaget.

Ökat utbud av arbetskläder för kvinnor

Under hösten har Blåkläder drivit en kampanj för sin damkollektion. Med kvinnliga hantverkare som testpanel, både av befintligt och planerat utbud, har företaget velat få hjälp att skapa arbetskläder för alla. Samtidigt har flera konkurrenter, som Fristads Kansas och L Brador, egna kollektioner riktade mot kvinnor. Klicka här för att läsa mer.

God jul och gott nytt år, efter det = fullt ös!

Det har hänt otroligt mycket detta år, allt från Gen(i)us-konferensen som återkommer för sjätte året i rad 9 maj 2017, till att vi fått chansen att sprida vårt material kring kvinnlig könsstympning och transportkriminalitet på nationell nivå. Viktig samverkan som även kommer att ge resultat under kommande år. Vi ser bland annat fram emot ett samarbete kring en ny strategi för hur vi ska nå visionen Ett jämställt Värmland samt förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor. Vi kommer att behöva er hjälp, läs mer i nästa nyhetsbrev i februari!

Hälsningar från Katarina Jakobsson, särskilt sakkunnig jämställdhet, och Isabel Persson, samordnare kvinnofrid vid Länsstyrelsen Värmland

Det är Länsstyrelsen i Värmland som står bakom detta arbete. 
Länsstyrelsen Värmland
Våxnäsgatan 5
651 86 Karlstad


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Länsstyrelsen Värmland · Våxnäsgatan 5 · Karlstad 65186 · Sweden

Email Marketing Powered by Mailchimp