Copy
De e-brief van de Minaraad informeert u regelmatig over de werking.
View this email in your browser

Nieuwsbrief 2021 | 12

2 april 2021

ADVIES EN STUDIE | Aanbevelingen semi-natuurlijke koolstofopslag  

Met de inwerkingtreding van de Europese Verordening inzake landgebruik, veranderingen in landgebruik en bosbouw (de LULUCF-Verordening) in 2018 werd landgebruik een volwaardig onderdeel van het Europese klimaatbeleid. Door al of niet koolstof op te slaan in de bodem, draagt de sector immers wel of niet bij aan het behalen van de klimaatdoelstellingen uit het Parijsakkoord. Ook in het Vlaams Energie- en Klimaatplan en de onderscheiden Beleids- en Begrotingstoelichtingen wordt gekeken naar de mogelijkheden van de landgebruikssector inzake klimaatdoelstellingen.

De Minaraad volgt dit thema al geruime tijd op, en heeft dan ook een eigen initiatief ingepland over deze beleidsuitdaging. En met resultaat: op 1 april stelde de Minaraad een unaniem advies vast betreffende koolstofopslag via seminatuurlijke processen, en dit gebaseerd op een in eigen regie opgemaakte studie. Het advies focust in de eerste plaats op de nood aan actuele en geharmoniseerde data inzake bestaande koolstofvoorraden, mogelijkheden voor koolstofvastleggingen en effecten van beheer hierop.
 
Inzake beleid en regelgeving wijst de Minaraad op de toekomstige Europese ontwikkelingen en beveelt aan op hierop te anticiperen. Op Vlaams niveau adviseerde de Minaraad al eerder over de mogelijke impact van diverse beleidsveleden op koolstofopslag in bodem en biomassa. In dit advies vraagt de Raad om een doorlichting van de bestaande regelgeving door te voeren om de knelpunten en opportuniteiten in dit verband vast te stellen.
 
Een belangrijk aandeel van de werkzaamheden in het kader van dit advies en deze studie ging naar het bestuderen van het voornemen uit het Vlaams Energie- en Klimaatplan om een Vlaamse koolstofmarkt in het kader van het LULUCF-beleid op te zetten. De Vlaamse overheid voorziet om als facilitator van een dergelijke markt op te treden en aldus te zorgen voor een goede marktwerking en kwaliteitscontrole. De Minaraad beveelt aan dat de overheid daartoe het juridisch kader zou scheppen en formuleert in het advies specifieke aanbevelingen bij een aantal onderdelen van een koolstofmarkt.

Tot slot wijst de Raad op het belang van het behouden van de bestaande voorraden en vraagt de Raad om tijdig in te zetten op het verhogen van koolstofvoorraden via landgebruik aangezien dit een zeer traag proces is.
 

Klik hier voor het advies
Klik hier voor de studie
Wilt u onze nieuwsbrief niet meer ontvangen?
Update uw gegevens of schrijf u uit | Privacyverklaring

Herman Teirlinckgebouw – Havenlaan 88 – Bus 15 – 1000 Brussel.
Volg ons via          www.minaraad.be 


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Minaraad · Havenlaan 88 - bus 15 · Brussel 1000 · Belgium

Email Marketing Powered by Mailchimp