Copy
De e-brief van de Minaraad informeert u regelmatig over de werking.
View this email in your browser

Nieuwsbrief 2021 | 08

11 maart 2021

ADVIES en STUDIE
Gebiedsgerichte afstemming van hernieuwbare energie

De Minaraad heeft vorige vrijdag een advies vastgesteld inzake “gebiedsgerichte afstemming van hernieuwbare energie”. Het advies werd voorafgegaan door een uitvoerig studiedocument dat opgemaakt werd door het secretariaat van de Minaraad, en dat onder meer tal van praktijkvoorbeelden verzamelt. Met dit initiatief heeft de Minaraad gepoogd om geïntegreerd te adviseren over energiebeleid, omgevingsbeleid en beleid inzake binnenlands bestuur.

Het Mina-initiatief ging uit van het vraagstuk hoe een versnelde uitbouw mogelijk zou zijn van zowel thermische en elektriciteitsnetten als van installaties voor hernieuwbare energie (wind, zon, WKK, … ), gegeven de ruimtelijke en omgevingsbeperkingen die we in Vlaanderen kennen. Met deze studie en dit advies hebben we ons evenwel vooral gericht op de onderliggende vraag: hoe we met een verbeterde governance de maatschappelijk aanvaardbare potentiëlen kunnen oogsten , zodat de doelen van het energiebeleid en het omgevingsbeleid met elkaar verzoend kunnen worden. 

Volgens de Minaraad is een doordachte multi-level governance van essentieel belang, om de vooropgestelde ruimtelijke én energetisch doelen te kunnen behalen. De Minaraad beveelt aan om te werken met allianties: vrijwillige maar zelfbindende samenwerkingsakkoorden tussen de diverse beleidsniveaus, alsook met niet-publieke stakeholders – dit alles vergezeld van een sturende of faciliterende instantie om de regie en coherentie te behouden. Op die basis wordt het mogelijk om de Vlaamse energiedoelstellingen te vertalen naar de bestuurs- en/of organisatieniveaus op kleinere schaal (bijvoorbeeld het provinciaal beleidsniveau, lokaal beleidsniveau, intercommunales of intergemeentelijke samenwerking, referentieregio’s als vorm van intergemeentelijke samenwerking).
 
Door de opmaak van een energietransitie-strategie op deze leest te schoeien, wordt het volgens de Minaraad mogelijk om, via een goed doorgesproken manier, te komen tot een opdeling van de diverse hernieuwbare elektriciteitsbronnen, thermische bronnen en de bijhorende infrastructuur per technologie– waarbij ook rekening gehouden wordt met de ruimtelijke impact van de diverse mogelijkheden.

Het advies van de Minaraad is, zoals reeds aangestipt, gestoeld op een ermee samenhangende studie. Deze studie is een kennisdocument t.b.v. de raadsorganisaties van de Minaraad. De inhoud ervan is niet bindend voor de raadsleden of de raadsorganisaties. Dit studiedocument werd door de Minaraad wel aanvaard als kennisbasis voor het advies “Gebiedsgerichte afstemming van hernieuwbare energie”.

Klik hier voor het advies
Klik hier voor de studie
Wilt u onze nieuwsbrief niet meer ontvangen?
Update uw gegevens of schrijf u uit | Privacyverklaring

Herman Teirlinckgebouw – Havenlaan 88 – Bus 15 – 1000 Brussel.
Volg ons via          www.minaraad.be 


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Minaraad · Havenlaan 88 - bus 15 · Brussel 1000 · Belgium

Email Marketing Powered by Mailchimp