Copy
Landbruksnytt # 4
Les nyhetene i nettleseren

Søk tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket, SMIL

Formålet med SMIL-ordningen er å ivareta natur- og kulturminneverdiene i jordbrukets kulturlandskap, samt å redusere forurensningen fra jordbruket, utover det som blir forventet gjennom vanlig jordbruksdrift. Prosjektene og tiltakene skal prioriteres ut fra lokale målsettinger og strategier i den enkelte kommune. 

SMIL-ordningen omfatter følgende tiltak: 

 • Forurensningstiltak - for eksempel hydrotekniske tiltak eller redusere/hindre avrenning fra husdyrgjødsel
 • Kulturlandskapstiltak - for eksempel bekjempe fremmede arter, bevare biologisk mangfold og gammel kulturmark, bevare bygningstyper fra "det gamle jordbruket" eller rydding og merking av gamle ferdselsårer  for å bedre tilgjengeligheten til kulturlandskapet. 
 • Planleggings- og tilretteleggingsprosjekter

 Mer om ordningen og søknadsskjema finner du på Landbruksdirektoratets hjemmeside. Søknadene prioriteres ut fra en lokal tiltaksstrategi.
Søknadfrist er 1. april. 

Tiltaksstrategi for Nord- og Sør-Odal kommuner for 2020-2023 kan du laste ned her.

Søk tilskudd til drenering av jordbruksjord

God drenering er avgjørende for å kunne øke matproduksjon i årene som kommer. Det er også et viktig ledd i å tilpasse jordbruket til et endret klima med nedbør. God drenering reduserer faren for erosjon fra jordbruksarealer og bidrar på den måten til god kvannkvalitet og et godt vannmiljø. Godt drenert jord slipper dessuten ut mindre lystgass enn vannmettet jord.
Du kan søke tilskudd til: 

 • systematisk grøfting
 • profilering
 • omgraving
 • annen grøfting (usystematisk)
 • avskjæringsgrøfter

I jordbruksavtalen for 2017-2018 ble satsen for tilskudd til drenering  økt til kr 2.000,- pr. dekar for systematisk grøfting, profilering og omgraving av myr.  For usystematisk grøfting er satsen økt til kr 30,- pr. løpemeter begrenset oppad til kr 2000,- pr. dekar.
Mer om ordningen og søknadsskjema finnner du på Landbruksdirektoratets hjemmeside. 

Søk nå! - ikke vent

Vi oppfordrer alle som skal søke om tilskudd til drenering eller SMIL om å gjøre det så snart som mulig! 
Vi forventer at det vil være begrenset saksbehandlingskapasitet i en kort periode før ny saksbehandler på jordbruk er ansatt. 
Vi ber derfor om at du søker så raskt som mulig, slik at vi kan behandle søknadene nå på senvinteren. 
Søknader som sendes inn i perioden fra april til juli må forvente noe lengre saksbehandlingstid. 
 

Åpne fagmøter for kornbonden

Hver torsdag fra kl 11.30 til 12.15 fram til påske arrangerer Norsk Landbruksrådgiving Innlandet fagwebinar. Temaene er svært relevante for deg som er kornbonde: plogen er klar, gjødsling og planlegging, jordarbeiding for best mulig resultat, sprøyteteknikk og presisjon og jordarbeiding og såing. 
 

Møtene er åpne for alle, både medlemmer og ikke-medlemmer i Norsk Landbruksrådgiving (NLR). Webinarene er gratis og krever ingen påmelding.

Her finner du mer informasjon og lenke direkte til møtene på nettsida til NLR.

Alle skal sende kopi av jordleiekontrakter til kommunen

Alle som leier ut jordbruksjord plikter å sende kopi av jordleiekontrakt til kommunen.
Dette er jordlovens krav til jordleieavtalen, for at driveplikta skal anses oppfylt:

 • Leieavtalen skal være på  minst 10 år om gangen
 • Eier skal ikke ha mulighet til å si opp avtalen.
 • Avtalen må føre til driftsmessig gode løsninger og være skriftlig.
 • Avtaler som fører til driftsmessig uheldige løsninger, kan følges opp som brudd på driveplikten.
 • Eieren må sende kopi av avtalen til kommunen.

Hvis leieavtalen er på mer enn 10 år må eier søke om deling og leier søke om konsesjon. Det er derfor som regel mest hensiktsmessig å inngå leieavtaler på nøyaktig 10 år.

Hvis eier og leier ønsker å inngå leieavtaler som er kortere enn 10 år må man søke om fritak fra drivepliktens krav om 10 års leietid. Søknaden sendes til kommunen.  


Nord-Odal kommune har laget to utkast til jordleieavtale. Mer informasjon om jordleieavtale og utkast til avtaler finner du på kommunens hjemmeside her

Send skriftlige henvendelser

Det er for tiden stor pågang på telefon innen jordbruksfeltet. Av kapasitetshensyn anmoder vi om at alle henvendelser skjer skriftlig til postmottak@nord-odal.kommune.no. Hvis du har en eksisterende sak, ber vi om at du oppgir saksnummer eller vår referanse. 
Eli på jordbruk har telefontid mandag, onsdag og fredag fra 10-11. Ring sentralbordet på 62 97 81 00 for å bli satt over. 

Du finner mye informasjon på vår hjemmeside her. I høyre menyen finner du oversikt over ulike tema. På mange tema finner lenke til skjema og/eller oversikt over hvilken informasjon som må sendes inn. Vi oppfordrer til at du søker informasjon på vår hjemmeside før du tar kontakt. 
Vi har dessverre noe lang saksbehandlingstid for øyeblikket. Vi beklager dette, og jobber for å korte ned saksbehandlingstida. 


Copyright © 2021 Nord Odal kommune,


Oppdater konto eller avmeld nyhetsbrevThis email was sent to <<E-postadresse>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Nord Odal kommune · Herredsvegen 2 · Sagstua, 2120 · Norway

Email Marketing Powered by Mailchimp