Copy
Landbruksnytt #23
Les nyhetene i nettleseren

Har du tekniske problemer med regionalt miljøtilskudd? 


Fylkesmannen i Innlandet har sendt ut følgende melding: 
Det er meldt fra flere om at noen søkere har problemer med feilmelding om at tiltak ikke er hentet fra kart i eStil RMP.
Dette hindrer innsending av søknaden.
Det ser ut til at dette problemet oppstår i søknader der det er gjort endringer med sletting av eiendommer i søknaden.
 
Landbruksdirektoratet anbefaler å IKKE slette eiendommer men bare evt fjerne tiltakene om det er aktuelt.
 
Vi har følgende alternative forslag til løsning på dette om noen spør:
 
 • Man kan evt prøve å legge inn igjen de slettede eiendommene selv om de er uten tiltak og så forsøke å importere tiltak på nytt.
 
 • Fra Landbruksdirektoratet har vi fått følgende oppskrift som muligens kan fungere, om man vil starte på nytt:
 
 1. Trykk på knappen «Importer tiltak fra i fjor» (Knapp på verkøylinja øverst til høyre i kartvinduet, firkant med skrå pil)
 2. Bekreft at tiltak fra 2019 skal importeres. Man vil nå få opp tiltakene fra i fjor. Det man evt hadde tegnet i år vil være slettet.
 3. Dersom det skal slettes tiltak: Slett dem med «slett»-knappen på hver oppføring (under kartet). IKKE slett eiendommen selv om alle tiltak er slettet.
 4. Tegn inn eventuelle nye tiltak.
 5. Gå tilbake til skjema og importer.
 
 • Papirsøknad, Evt.Kan søker fylle ut et papirskjema med underskrift og vise til tiltak inntegnet i den opprettede søknad. Kommunen behandler da søknaden ved å hente den opp og registrere søknaden korrekt. Skann inn papirsøknad som vedlegg.
 • Dispensasjon. Siden dette er en kjent feil også i andre fylker, kan FM innvilge dispensasjon om noen ønsker det. Det betinger at problemet kan løses teknisk inne kort tid

Frister for tilskudd og muligheter for å endre etter fristen


Søknadsfristene for regionalt miljøtilskudd og produksjonstilskudd er 15. oktober. 

Regionalt miljøtilskudd - info om trekk i tilskuddet etter fristen
Det er mulig å gjøre endringer i søknaden i 14 dager etter fristen. Hvis du åpner søknaden om regionalt miljøtilskudd for å gjøre endringer etter fristen, vil du få trekk i tilskuddet på 1000 kr pr dag etter fristen. Hvis du har behov for å fjerne noen av tiltakene du har søkt på, så ta kontakt med kommunen, slik at vi trekker ut tiltaket for deg. Når du kontakter kommunen for å trekke ut tiltak vil du ikke få trekk i tilskuddet. 

Det er mulig å levere søknaden inntil 14 dager etter søknadsfristen, men tilskuddet vil da reduseres med 1000 kr per dag etter søknadsfristens utløp. Søknader levert senere enn 14 dager etter fristen skal avvises av kommunen. Etter søknad kan Fylkesmannen i særlige tilfeller innvilge dispensasjon fra søknadsfristen. 

Produksjonstilskudd - info om trekk i tilskuddet etter fristen
Du kan endre opplysninger i innlevert søknad om produksjonstilskudd i 14 dager etter at søknadsfristen har gått ut, fram til og med 29. oktober. Dette vil ikke medføre trekk i tilskuddet. 
Du kan levere søknaden inntil 14 dager etter søknadsfristen, dvs. fram til og med 29. oktober, men tilskuddsutbetalingen reduseres da med 1000 kr for hver dag fristen er overskredet. Søknader levert senere enn 14 dager etter fristen skal avvises av kommunen. Det kan i særskilte tilfeller innvilges dispensasjon fra søknadsfristen. 

Ny medarbeider


Anders Westheim fra Sør-Odal har begynt som rådgiver, jordbruk i  40 % vikariat fram til 1. mars 2021. Han vil jobbe mandager og tirsdager. 
Anders er utdannet i landbruksteknikk fra Høgskolen i Innlandet på Blæstad. Han vil i hovedsak jobbe med produksjonstilskudd og regionalt miljøtilskudd. 
Anders sin kontaktinformasjon er: 
E-post: Anders.Westheim@nord-odal.kommune.no
Mobil: 940 16 969

Tid for influensavaksine - er du i målgruppa? 


Visste du at influensavaksine anbefales til svinerøktere og andre som har regelmessig kontakt med griser? 

21. og 22. oktober gjennomføres vaksinering mot sesonginfluensa i Nord-Odal. 

Les mer om ulike målgrupper og aktuelle tidspunkt på kommunens hjemmeside her

Bruk setebelte i traktor 


1. juli 2020 ble det innført et generelt påbud om å bruke setebelte i traktor. Dette påbudet er et tiltak som kan bidra til å redde liv og hindre alvorlige ulykker. 

Les mer på Arbeidstilsynets hjemmeside
Nedenfor finner du reprise av informasjon om tilskuddsordninger

Produksjons- og avløsertilskudd - Frist 15. oktober

Du kan søke om

 • tilskudd til avløsning ved ferie og fritid
 • tilskudd for husdyr (unntatt ammegeit og sau)
 • tilskudd til økologisk areal og husdyrproduksjon
 • tilskudd for bevaringsverdige husdyrraser
 • distriktstilskudd for frukt, bær og veksthusgrønnsaker og salat på friland, samt matpotet dyrket i Nord-Norge
 • areal- og kulturlandskapstilskudd
 • tilskudd for dyr på beite
 • tilskudd for dyr på utmarksbeite
 • driftstilskudd til melkeproduksjon
 • driftstilskudd til spesialisert storfekjøttproduksjon
 • tilskudd til små og mellomstore melkebruk

Du må også registrere dyr som gir grunnlag for:

 • tilskudd til avløsning ved ferie og fritid
 • tilskudd for grovfôrareal

Lenke til søknadsskjemaet i Altinn finner du her. 

Veileder til søknad om produksjonstilskudd og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid - søknad 2020 finner du her

Telledato er 1. oktober. 
Søknadsfrist er 15. oktober.
Du kan levere søknaden inntil 14 dager etter søknadsfristen, dvs. frem til og med 29. oktober, men tilskuddsutbetalingen reduseres da med 1000 kroner for hver dag fristen er overskredet.

Les mer om produksjonstilskudd og avløsertilskudd på Landbruksdirektoratets hjemmesider

Regionalt miljøtilskudd - frist 15. oktober

Bøndene i Innlandet utfører mange gode miljøtiltak på gården sin. Blant tiltakene de kan søke tilskudd til er:

 • ingen jordarbeiding om høsten og tilsåing av grassoner for å hindre avrenning av næringsstoffer
 • miljøvennlig spredning av husdyrgjødsel
 • ugrasharving for å redusere bruken av ugrasmidler
 • etablering av blomsterstriper for pollinerende insekter
 • slått og beite av kulturminner for å holde dem synlige
 • drift av bratt areal
 • slått og beite av biologisk verdifulle arealer
 • seterdrift

Les mer i veilederen for å søke om regionale miljøtilskudd som du finner på Fylkesmannen i Innlandet sin hjemmeside her
Satser for RMP Innlandet i 2020 finner du på Fylkesmannen i Innlandet sin hjemmeside her

Lenke til søknadsskjema finner du i Altinn her

Søknadsfrister er:
15. oktober for foretak

15. november for beitelag 

Miljøtilskudd i skog - frist 1. november

Skogeiere kan fortsatt søke om tilskudd til miljøtiltak i skog. 8 millioner kroner skal i 2020 fordeles til tiltak som ivaretar og videreutvikler miljøverdier gjennom den nasjonale rammen for 2020. Fylkesmannen gjentar oppfordringen om å «levere på bestillingen», dvs. benytte seg av den nasjonale rammen. Siste søknadsfrist for skogeier i 2020 er 1. november. Fylkesmannen kan på det nåværende tidspunkt ikke garantere at ordningen med nasjonal kvote opprettholdes i 2021.
 
Etter forskrift om tilskudd til nærings og miljøtiltak i skogbruket (NMSK) § 6 kan det gis tilskudd til å ivareta og videreutvikle miljøverdier knyttet til biologisk mangfold, landskap, friluftsliv og kulturminner i skog.
 
Det øremerkede tilskuddet kan blant annet gis til følgende formål:

 • Nøkkelbiotoper, også fornying av utløpte 10-årsavtaler
 • Rovfuglreir og tiurleik
 • Tilrettelegging for friluftsliv
 • Ivaretakelse og synliggjøring av kulturminner


Det kan gis inntil 30 % tilskudd til dekning av tap, fratrukket en arealavhengig egenandel, ved hogstavståelse i nøkkelbiotoper som skal stå urørt. Ved skjøtsel av nøkkelbiotoper, tiurleiker, kulturminner, friluftslivsområder m.m., kan det gis inntil 70 % tilskudd til dekning av merkostnad eller tap ved vanskeliggjort hogst og kjøring tilknyttet disse. Minste tilskudd som utbetales er kr 3.000. Maksimalt tilskudd som utbetales på nasjonal ramme er kr 75.000.
 
Se mer informasjon på Landbruksdirektoratets hjemmeside under «Miljøtiltak for å ivareta og videreutvikle miljøverdier» her
 


Copyright © 2020 Nord Odal kommune,


Oppdater konto eller avmeld nyhetsbrevThis email was sent to <<E-postadresse>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Nord Odal kommune · Herredsvegen 2 · Sagstua, 2120 · Norway

Email Marketing Powered by Mailchimp