Copy
Landbruksnytt # 5
Les nyhetene i nettleseren

Husdyrprodusenter - søk produksjons- og avløsertilskudd del 1

1. mars åpner søknadsskjema for produksjons- og avløsertilskudd del 1 for de som har husdyr. 

Husdyrprodusenter skal levere søknad både innen 15. mars (del 1 av søknaden) og innen 15. oktober (del 2 av søknaden). Planteprodusenter skal bare levere søknad innen 15. oktober (del 2 av søknaden).

Du må levere søknaden før midnatt på datoen for søknadsfristen, for at den skal regnes som levert.

Du finner lenke til søknadsskjema, søkeveiledning og mer informasjon om ordningen på Landbruksdirektoratets hjemmeside her

Trenger du produsentnummer? 

Alle som skal levere landbruksprodukter må ha et produsentnummer registrert i Produsentregisteret. Nummeret er knyttet til gårdsnummer, bruksnummer og organisasjonsnummer (fødselsnummer for hobbyforetak). Produsentnummeret representerer en kobling mellom landbrukseiendom og foretak. Dersom du har behov for produsentnummer bestilles det fra kommunen.

Du finner informasjon om hvilken informasjon kommunen trenger for å lage produsentnummer og lenke til skjema for innsending på kommunens hjemmeside her. OBS: husk å laste opp vedlegg med nødvendig informasjon. 

Skogfond på skattemelding

Snart skal skattemeldingen leveres. Både du som driver skog som virksomhet og du som er såkalt kapitalskogeier må rapportere slik at dere får med skattefordelen på skogfond i 2020. 
Les mer på Skogkurs sin hjemmeside her. 

Webinar om snøbrekkskader

Det har kommet noen rapporter om skader på grunn av snø, også i Nord-Odal. Glommen Mjøsen skog arrrangerer åpent webinar 1. mars kl 19 som tar opp problemstillinger knyttet til snøbrekkskader.
Du finner mer informasjon om webinaret og lenke til deltagelse på Glommen Mjøsen skog sine hjemmesider her

Villsvin kommer stadig nærmere 

Villsvinprosjektet og Norges jeger og fiskerforbund inviterer til Webinar om jakt på villsvin og etablering av villsvinvald onsdag 3 mars. Kl 15.00.-16.30.
Se hele programmet og meld deg på via villsvinprosjektet sin hjemmeside her
 

Ny app gjør det enklere å sjekke at gårdsdriften følger norske lover og forskrifter 

Med KSL Trygg kan bonden behandle avvik direkte fra mobilen. Bonden kan sette opp og beskrive sikker utførelse av gårdens viktigste arbeidsoppgaver. Appen gir mulighet til å legge inn de ulike kjemikalene som brukes på gården med tips til håndtering av disse. Bonden får en god oversikt over dokumentene, og kan enkelt legge til nye gjennom mobilen. Bonden kan lage sjekklister for vernerunder og el-kontroll. Appen har en egen beredskapsfunksjon der bonden kan legge inn oversikt over beredskapsrutiner. Appen gir også informasjon om førstehjelp i kriser og hvordan arbeidsskader meldes inn til Arbeidstilsynet og NAV.

Les mer om den nye appen på regjeringen.no her

Utfordringar med sesongarbeidskraft i landbruket også i 2021

Det finst mye informasjon på nett om sesongarbeidskraft både hos regjeringa, næringsorganisasjonar og andre. Det skjer stadig endringar i regelverket. Statsforvalteren i Innlandet har samla ein del relevant informasjon som ligg på nett på sin hjemmeside her

Nedenfor finner du reprise av tidligere utsendte saker - verdt å lese en gang til

Søk tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket, SMIL

Formålet med SMIL-ordningen er å ivareta natur- og kulturminneverdiene i jordbrukets kulturlandskap, samt å redusere forurensningen fra jordbruket, utover det som blir forventet gjennom vanlig jordbruksdrift. Prosjektene og tiltakene skal prioriteres ut fra lokale målsettinger og strategier i den enkelte kommune. 

SMIL-ordningen omfatter følgende tiltak: 

  • Forurensningstiltak - for eksempel hydrotekniske tiltak eller redusere/hindre avrenning fra husdyrgjødsel
  • Kulturlandskapstiltak - for eksempel bekjempe fremmede arter, bevare biologisk mangfold og gammel kulturmark, bevare bygningstyper fra "det gamle jordbruket" eller rydding og merking av gamle ferdselsårer  for å bedre tilgjengeligheten til kulturlandskapet. 
  • Planleggings- og tilretteleggingsprosjekter

 Mer om ordningen og søknadsskjema finner du på Landbruksdirektoratets hjemmeside. Søknadene prioriteres ut fra en lokal tiltaksstrategi.
Søknadfrist er 1. april. 

Tiltaksstrategi for Nord- og Sør-Odal kommuner for 2020-2023 kan du laste ned her.

Søk tilskudd til drenering av jordbruksjord

God drenering er avgjørende for å kunne øke matproduksjon i årene som kommer. Det er også et viktig ledd i å tilpasse jordbruket til et endret klima med nedbør. God drenering reduserer faren for erosjon fra jordbruksarealer og bidrar på den måten til god kvannkvalitet og et godt vannmiljø. Godt drenert jord slipper dessuten ut mindre lystgass enn vannmettet jord.
Du kan søke tilskudd til: 

  • systematisk grøfting
  • profilering
  • omgraving
  • annen grøfting (usystematisk)
  • avskjæringsgrøfter

I jordbruksavtalen for 2017-2018 ble satsen for tilskudd til drenering  økt til kr 2.000,- pr. dekar for systematisk grøfting, profilering og omgraving av myr.  For usystematisk grøfting er satsen økt til kr 30,- pr. løpemeter begrenset oppad til kr 2000,- pr. dekar.
Mer om ordningen og søknadsskjema finnner du på Landbruksdirektoratets hjemmeside. 

Søk nå! - ikke vent

Vi oppfordrer alle som skal søke om tilskudd til drenering eller SMIL om å gjøre det så snart som mulig! 
Vi forventer at det vil være begrenset saksbehandlingskapasitet i en kort periode før ny saksbehandler på jordbruk er ansatt. 
Vi ber derfor om at du søker så raskt som mulig, slik at vi kan behandle søknadene nå på senvinteren. 
Søknader som sendes inn i perioden fra april til juli må forvente noe lengre saksbehandlingstid. 
 

Send skriftlige henvendelser

Det er for tiden stor pågang på telefon innen jordbruksfeltet. Av kapasitetshensyn anmoder vi om at alle henvendelser skjer skriftlig til postmottak@nord-odal.kommune.no. Hvis du har en eksisterende sak, ber vi om at du oppgir saksnummer eller vår referanse. 
Eli på jordbruk har telefontid mandag, onsdag og fredag fra 10-11. Ring sentralbordet på 62 97 81 00 for å bli satt over. 

Du finner mye informasjon på vår hjemmeside her. I høyre menyen finner du oversikt over ulike tema. På mange tema finner lenke til skjema og/eller oversikt over hvilken informasjon som må sendes inn. Vi oppfordrer til at du søker informasjon på vår hjemmeside før du tar kontakt. 
Vi har dessverre noe lang saksbehandlingstid for øyeblikket. Vi beklager dette, og jobber for å korte ned saksbehandlingstida. 


Copyright © 2021 Nord Odal kommune,


Oppdater konto eller avmeld nyhetsbrevThis email was sent to <<E-postadresse>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Nord Odal kommune · Herredsvegen 2 · Sagstua, 2120 · Norway

Email Marketing Powered by Mailchimp