Copy
Landbruksnytt #1
Les nyhetene i nettleseren

Frist for å etterregistrere opplysninger i produksjons- og avløsertilskudd er 10. januar

Nå er det tid for å etterregistrere opplysninger som ikke var klare ved søknadsfristen 15. oktober. 

10. januar er frist for å etterregistrere følgende opplysninger:
• Avløserutgifter som foretaket har hatt etter 15. oktober
• Dyr som er sanket fra utmarksbeite etter 15. oktober
• Livdyr av kylling og kalkun som er solgt etter 15. oktober
• Rugeegg levert til rugeri etter 15. oktober
• Frukt, bær, veksthusgrønnsaker og salat på friland solgt etter 15. oktober
• Poteter produsert i Nord-Norge solgt etter 15. oktober

Det elektroniske søknadsskjemaet for produksjons- og avløsertilskudd finner du på Altinn sine nettsider her

Når kommer utbetaling av produksjons- og avløsertilskuddet? 


Planlagt hovedutbetaling er 17. februar. 

Portforbud for fjørfe

For å hindre smitte fra ville til tamme fugler har Mattilsynet innført portforbud for fjørfe i fylkene som nå er definert som høyrisikoområde for fugleinfluensa: Innlandet, Trøndelag, Møre og Romsdal, Vestland, Rogaland, Agder, Vestfold og Telemark, Viken og Oslo.

Et portforbud vil si at alle tamfugler skal være innendørs eller eventuelt under tak.
 

Meld fra til Mattilsynet om døde fugler

Mattilsynet oppfordrer folk som ferdes langs sjø og vann og våtmarksområder om å informere Mattilsynet ved funn av sjuke eller døde fugler av disse artene:

 • andefugler (ender, gjess og svaner)
 • måkefugler
 • vadere
 • rovfugler (spesielt ørn og musvåk)
 • åtseletere (kråke og ravn)

Dette gjelder spesielt i områder som fungerer som rasteplasser for trekkfugler.

Fugler som er døde av ytre skader, er avmagra eller råtne er i utgangspunktet ikke aktuelle å undersøke for fugleinfluensa. Men, ved funn av døde fugler av de ovenfor beskrevne artene uten synlig dødsårsak bør det lokale Mattilsynet kontaktes på tlf. 22 40 00 00.

Av hensyn til generell smittefare skal man unngå å komme i fysisk kontakt med sjuke og/eller døde fugler.

Registrering av hobbyfjørfe

Har du hobbyfjørfe i risikosonen må du registrere dyreholdet ditt hos Mattilsynet.

Les mer om fulgeinfluensa i Norge på Mattilsynet sine hjemmesider her

Forlengelse av driftstilskudd i skogbruket

De ekstraordinære tiltakene fra i vår for å opprettholde hogstaktiviteten i skogen blir videreført utover i 2021, men med prioriterte tiltak.

Prioritering av tiltak med restmidlene

I Innlandet sitter vi dermed igjen med ca. 1,85 mill. kroner. Dette er forholdsvis begrenset pott, og vi vil derfor prioritere driftstilskudd til førstegangstynning, samt det som er igjen av taubanedrifter.

I tillegg vil igangsatte drifter som ble søkt, godkjent og igangsatt før 30.11 (siste ordinære frist for utbetalingsanmodning) kunne sluttutbetales.

Følgende frister gjelder for Innlandet

Skogeiers søknadsfrist for å søke tilskudd til førstegangstynning (§ 3) og taubanedrift (§ 5) har vi satt til 31. januar 2021 (skal sendes til kommunen). Frist for anmodning om sluttutbetaling er 1. mars 2021.


Les mer på Statsforvaltere i Innlandet sin hjemmeside her
Søk via Skogfond på nett med innlogging via Altinn her

Rekordhøy skogkulturaktivitet i 2020

Tallene så langt viser at det har vært stor skogkulturaktivitet i Innlandet, og skogkulturtilskuddene har virkelig gått unna.
I den opprinnelige tilskuddsfordelingen fra Landbruksdirektoratet fikk Innlandet tildelt 21,5 mill. kroner til skogkultur og miljøtiltak i 2020. Senere har vi fått en tildeling på ytterligere 4,8 mill. Til tross for at kommunene i Innlandet viste "nøysomhet" da de fastsette tilskuddsnivået for 2020, så ble pengesekken likevel for liten. Til tross for den ekstra tildelingen av tilskudd så viser deg seg at vi har behov for ytterligere 1-1,5 mill. Dermed blir det noen skogeiere som ikke får utbetalt skogkulturtilskuddet før i 2021. 

Les mer på Statsforvalteren i Innlandet sin hjemmeside her

Forbyr flere fremmede planter

Fra 1. januar blir det forbudt å innføre, omsette og sette ut ni plantearter i Norge. Artene som forbys fra 1. januar 2021 er:

 • Høstberberis (Berberis thunbergii)
 • Alaskakornell (Swida sericea)
 • Alpegullregn (Laburnum alpinum)
 • Gullregn (Laburnum anagyroides)
 • Dielsmispel (Cotoneaster dielsianus)
 • Sprikemispel (Cotoneaster divaricatus)
 • Blomstermispel (Cotoneaster monopyrenus)
 • Balsampoppel (Populus balsamifera)Grønnpil (Salix x fragilis)
Les mer om forbudet på Regjeringen sin hjemmeside her

Søk om støtte til naturforvaltningstiltak nå


Statsforvalteren i Innlandet informerer om en lang rekke støtteordninger til naturforvaltningstiltak. Søknadsfrist er 15. januar. 
Les mer om de ulike ordningene på Statsforvalteren i Innlandet sin hjemmeside her

 • Søknad om støtte til vilttiltak
 • Tilskudd til tiltak mot fremmede arter
 • Tilskudd til tiltak for ville pollinerende insekter
 • Tilskudd til trua arter
 • Tilskudd til trua naturtyper
 • Tilskudd til tiltak i kulturlandskapsområder registrert som verdifulle kulturlandskap
 • Tilskudd til verdiskapning naturarv
 • Tilskudd til rovvilttiltak
 • Tilskudd til kalking

Beregn hvor mye karbon som vil kunne bindes i planlagte byggeprosjekter ut fra valg av byggteknikk/materialbruk

Nå er det mulig å beregne lagret karbon og klima-effekt av treverket av den samlede bygningsmasse i kommuner og fylker.
Samme kalkulator kan også tallfeste hvor mye karbon som vil kunne bindes i planlagte byggeprosjekter – ut fra valg av byggeteknikk/materialbruk.
Viken fylkeskommune har samarbeidet med Interreg-prosjektet «The Bioeconomy Region» og Miljødirektoratet om utviklingen av dette verktøyet, med NIBIO, Civitas og NORSUS/Østfoldforskning som utviklere.
 
Beregningsverktøyet Trebasert karbonlagring ligger på Miljødirektoratets nettside her. 

NIBIO-RAPPORT 6(148) 2020  Trebasert karbonlagring i bygningsmasse gir nyttig informasjon om bruk av verktøyet. Rapporten finner du her. 

Gjødslingsplan for sesongen 2021

En plan for gjødsling er obligatorisk for alle planteprodusenter. Norsk Landbruksrådgiving kan hjelpe til med å lage planen.

For mer informasjon om gjødselplanlegging, se NLR sin hjemmeside her.


Copyright © 2021 Nord Odal kommune,


Oppdater konto eller avmeld nyhetsbrevThis email was sent to <<E-postadresse>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Nord Odal kommune · Herredsvegen 2 · Sagstua, 2120 · Norway

Email Marketing Powered by Mailchimp