Copy
Landbruksnytt #22
Les nyhetene i nettleseren

Søk om regionalt miljøtilskudd nå

Søknadsskjema for regionalt miljøtilskudd åpner i dag. 

Bøndene i Innlandet utfører mange gode miljøtiltak på gården sin. Blant tiltakene de kan søke tilskudd til er:

 • ingen jordarbeiding om høsten og tilsåing av grassoner for å hindre avrenning av næringsstoffer
 • miljøvennlig spredning av husdyrgjødsel
 • ugrasharving for å redusere bruken av ugrasmidler
 • etablering av blomsterstriper for pollinerende insekter
 • slått og beite av kulturminner for å holde dem synlige
 • drift av bratt areal
 • slått og beite av biologisk verdifulle arealer
 • seterdrift

Les mer i veilederen for å søke om regionale miljøtilskudd som du finner på Fylkesmannen i Innlandet sin hjemmeside her
Satser for RMP Innlandet i 2020 finner du på Fylkesmannen i Innlandet sin hjemmeside her
Søknadsskjema finner du i Altinn her

Søknadsfrister er:
15. oktober for foretak
15. november for beitelag 

Miljøtilskudd i skog - søknadsfrist 1. november

Skogeiere kan fortsatt søke om tilskudd til miljøtiltak i skog. 8 millioner kroner skal i 2020 fordeles til tiltak som ivaretar og videreutvikler miljøverdier gjennom den nasjonale rammen for 2020. Fylkesmannen gjentar oppfordringen om å «levere på bestillingen», dvs. benytte seg av den nasjonale rammen. Siste søknadsfrist for skogeier i 2020 er 1. november. Fylkesmannen kan på det nåværende tidspunkt ikke garantere at ordningen med nasjonal kvote opprettholdes i 2021.
 
Etter forskrift om tilskudd til nærings og miljøtiltak i skogbruket (NMSK) § 6 kan det gis tilskudd til å ivareta og videreutvikle miljøverdier knyttet til biologisk mangfold, landskap, friluftsliv og kulturminner i skog.
 
Det øremerkede tilskuddet kan blant annet gis til følgende formål:

 • Nøkkelbiotoper, også fornying av utløpte 10-årsavtaler
 • Rovfuglreir og tiurleik
 • Tilrettelegging for friluftsliv
 • Ivaretakelse og synliggjøring av kulturminner


Det kan gis inntil 30 % tilskudd til dekning av tap, fratrukket en arealavhengig egenandel, ved hogstavståelse i nøkkelbiotoper som skal stå urørt. Ved skjøtsel av nøkkelbiotoper, tiurleiker, kulturminner, friluftslivsområder m.m., kan det gis inntil 70 % tilskudd til dekning av merkostnad eller tap ved vanskeliggjort hogst og kjøring tilknyttet disse. Minste tilskudd som utbetales er kr 3.000. Maksimalt tilskudd som utbetales på nasjonal ramme er kr 75.000.
 
Se mer informasjon på Landbruksdirektoratets hjemmeside under «Miljøtiltak for å ivareta og videreutvikle miljøverdier» her
 
Se også nettartikkel på Fylkesmannens hjemmeside her

Jordprøver

Representative jordprøver skal i hovedsak tas hvert 4. – 8. år, og det skal minimum rekvireres analyser for pH, fosfor, kalium, glødetap eller gis skjønnsmessig vurdering av moldinnhold.
Jordprøvene skal analyseres ved et laboratorium som deltar i og har bestått ringtest for jordanalyser.
For jordleie skal det foreligge jordprøver senest 2. året i leieavtalen, ev. 2. året på rad med ett års leiekontrakt.

Trenger du esker til jordprøver? Send en e-post til eli.asen@nord-odal.kommune.no og oppgi antall esker du trenger, navn og adresse så sender vi esker i posten. 

Prøvene kan sendes til valgfritt laboratorium. 
Mange velger å bruke jordlaboratoriet på Solør videregående skole. Se deres hjemmeside her
Deres adresse er: 
Solør videregående skole
Jord- og Vannlaboratorium Sundmoen 25
Postboks 24
2271 Flisa


Copyright © 2020 Nord Odal kommune,


Oppdater konto eller avmeld nyhetsbrevThis email was sent to <<E-postadresse>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Nord Odal kommune · Herredsvegen 2 · Sagstua, 2120 · Norway

Email Marketing Powered by Mailchimp