Copy
View this email in your browser
Nieuwsbrief Project LIFE+ Peelvenen Deurnsche Peel - Mariapeel
Nr 4/ December 2016
 
De Mariapeel vormt samen met de Deurnsche Peel en Groote Peel een uniek gebied op de grens van Brabant en Limburg. Het hele jaar genieten hier bewoners en bezoekers van de prachtige natuur en het bijzondere hoogveenlandschap. In het gebied zijn vele sporen van de turfwinning te vinden. Het gebied is door de EU aangewezen als een zeer waardevol natuurgebied, met de noodzaak om het te behouden en te beschermen (Natura 2000). Na de turfafgraving in de vorige eeuwen willen we het hoogveen nu herstellen. Het watersysteem moet worden aangepast zodat water langer in het gebied blijft. Tevens is het nodig de trosbosbesstruiken die het gebied overwoekeren te verwijderen. En wel zodanig dat cultuurhistorische waarden zo min mogelijk worden aangetast en wateroverlast in de omgeving wordt voorkomen.
Dit is de vierde nieuwsbrief van het project Peelvenen LIFE+ Deurnsche Peel-Mariapeel. Met deze nieuwsbrief willen wij u informeren over de voortgang van het project.
U kunt ook de website www.peelveneninuitvoering.nl bezoeken voor meer informatie.
 
In deze nieuwsbrief vindt u informatie over:
Defensiekanaal gereed
Voortgang Driehonderd Bunders
Houtdepots
Bas van Vliet, Van Beers Hoogeloon: Ervaren en betrokken uitvoerder
Verwijdering trosbosbes gaat gestaag door
Granaten uit WOII tot ontploffing gebracht
Interview met Peelkenner Jan Slaats van de begeleidingsgroep
Natuurexcursie Van veenmos tot turfsteken
Werkzaamheden in kerstperiode
Defensiekanaal gereed
Het werk aan het Defensiekanaal is voor de kerst afgerond. De kade aan de noordkant is als laatste aangepakt. In het midden van het traject, waar de meest waardevolle veenputten met beschermde veenmossen aanwezig zijn, is eerst leem in de nieuwe kade aangebracht zodat er geen water weglekt naar het kanaal. Op die plek is ook de bodem van het kanaal afgedicht met leem, zijn nieuwe dammen met stuwen geplaatst en is de nieuwe kade afgewerkt. De oude peelbanen zijn nog steeds duidelijk te herkennen in het landschap door de berken die erop blijven staan.
Voortgang Driehonderd Bunders
In Driehonderd Bunders is volop vooruitgang te zien. De basis voor de kade aan de Griendtsveense zijde is gelegd. De geplande kade langs de Helenavaart wordt voorlopig niet aangelegd omdat bevers gangen in de bestaande kade hebben gegraven. De gaten zijn gedicht. Samen met het waterschap wordt onderzocht hoe een stevige kade langs de Helenavaart kan worden gerealiseerd. De deels opgebouwde kade aan de Griendtsveense zijde wordt hierdoor later afgewerkt. Ondertussen is de aannemer vanaf de zuidzijde van de Driehonderd Bunders verder gegaan met het verondiepen van sloten en greppels. Ook zijn er al enkele dammen aangelegd en oude kades van de wijken hersteld.
Houtdepots
Het vrijgekomen hout dat op de depots nabij Griendtsveen en aan de Zwarte Plakweg ligt opgestapeld, is versnipperd tot zogeheten chips. De chips zijn met vrachtwagens afgevoerd. Ze worden gebruikt als biobrandstof voor energiecentrales.
Bas van Vliet, Van Beers Hoogeloon: Ervaren en betrokken uitvoerder 
“We zijn goed uitgerust voor dit werk.” Bas van Vliet, uitvoerder bij Van Beers Hoogeloon, twijfelt niet. “Van Beers heeft veel ervaring met het werken in bijzondere en kwetsbare natuurgebieden in Brabant en Limburg. Ons personeel wordt intern opgeleid voor het werken in dergelijke gebieden, en ook ons materieel is specifiek aangepast voor dit soort projecten. Zo zorgen de zeer lage bodemdrukken van ons materieel ervoor dat eventuele schade tot een minimum beperkt blijft.”
Van Beers is de aannemer die verantwoordelijk is voor de Hydrologische maatregelen van LIFE+ Mariapeel. Concreet betekent dat dat Van Vliet het aanleggen van kades en dammen, bodemafdichtingen van kanalen en wijken, en het verondiepen van vele sloten en greppels in het gebied verzorgt. “Ons werk is de optimale kruising tussen water- en natuurbouw. We gaan daarbij altijd extreem voorzichtig te werk. Ook nu.”
 
Van Vliet, al zijn hele leven een groot natuurliefhebber en buitenmens, weet dat dit project onder het vergrootglas ligt. “Ons doel is dat mensen weten dat het gebied bij ons in goede handen is. Daarbij communiceren we actief over wat we doen. Maar we zijn natuurlijk wel de uitvoerder. Vragen over het waarom van de werkzaamheden sturen we naar de opdrachtgever, naar Staatsbosbeheer.”
De werkzaamheden in de Mariapeel vorderen gestaag en volgens planning, aldus Van Vliet: “Het Mariaveen is klaar. Voor de Kerstvakantie zijn de werkzaamheden aan het Defensiekanaal ook afgerond. We zijn nu volop bezig in Driehonderd Bunders en volgend werkseizoen (2017-2018) volgen tot slot de Horster Driehoek en het Grauwveen.”
Verwijdering trosbosbes gaat gestaag door
Het verwijderen van de trosbosbesstruiken aan de zuidkant van de Mariapeel verloopt goed. De aannemers hebben reeds grote aantallen struiken afgevoerd naar het depot aan de Kerkkuilenweg. Op een aantal plekken waar vorig jaar struiken zijn verwijderd, komt veenmos nu goed tot ontwikkeling.
Het broedseizoen start op 15 maart en dan stoppen de werkzaamheden in het natuurgebied. De verwachting is dat vanaf die datum de verzamelde struiken op het depot aan de Kerkkuilenweg worden versnipperd en afgevoerd. De werkzaamheden op het depot vinden plaats onder toeziend oog van een ecoloog.
Granaten uit WOII tot ontploffing gebracht
In de Mariapeel zijn donderdag 10 november jl. twee granaten uit de Tweede Wereldoorlog op een veilige locatie tot ontploffing gebracht. De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) heeft met behulp van eigen springstof de granaten gecontroleerd laten ontploffen. Om de schokgolf te dempen is een gat gegraven en na het aanbrengen van de ladingen is deze afgedekt.
Door het hoge grondwater was de klap goed hoorbaar en voelbaar in de omgeving. De bewoners aan de zijde van het natuurgebied waren van tevoren ingelicht over de op handen zijnde ontploffing.
De granaten waren gevonden bij graafwerkzaamheden bij het aanleggen van de kade bij Driehonderd Bunders bij Griendtsveen. Naast deze twee granaten zijn nog twee granaten gevonden. Deze zijn vellig afgevoerd zijn door de Explosieven Opruimingsdienst.
Interview met Peelkenner Jan Slaats van de begeleidingsgroep
Sinds 2015 is natuurliefhebber en Peelkenner Jan Slaats lid van de ‘Begeleidingsgroep uitvoering LIFE+ Mariapeel’. Tijd voor een interview met hem.

Hoe kwam je in de Mariapeel terecht?
Ik kom uit Meijel. De Peel was vroeger mijn speelterrein.  Als kind ging ik ook af en toe met mijn vader mee. Hij was turfsteker en boer. Ik herinner me nog goed dat we elk jaar een kar met turf uit de Peel haalden.

Waarom ben je nu nog betrokken het gebied?
Ik inventariseer al ruim 20 jaar in de Peel. Eerst planten en vogels, later libellen, dagvlinders en sprinkhanen.

Waarom was je in 2016 zo vaak in de Mariapeel?
Voor het inventariseren van insecten. De inventarisatieperiode liep van april tot oktober. Ik ben in 2016 ook regelmatig met Staatsbosbeheer en de Begeleidingsgroep in het terrein geweest om te kijken naar de werkzaamheden voor het Hoogveenherstel.

Waarom ben jij gevraagd lid te worden van de Begeleidingsgroep uitvoering LIFE+ Mariapeel? Door mijn kennis van het gebied en van insecten. De rol van de Begeleidingsgroep is meedoen en meedenken in de uitvoering vanuit specifieke kennis en als vertegenwoordiger van het IVN Meijel. De voortgang van de werkzaamheden koppel ik terug naar mijn achterban.

Hoe kijk jij tegen de uitvoering van de hoogveenherstelwerkzaamheden?
Beheersmaatregelen en hoogveenherstel zijn nodig. De verbossing afgelopen jaren had een negatief effect op libellen, dagvlinders en sprinkhanen. Die hebben half open terrein nodig met plekjes om zich op te warmen. Grote open wateren zijn ook niet interessant voor insecten, wel de randen met veenmossen. Hoogveensoorten hebben het nog moeilijk; dat is een trend voor alle Pelen. De effecten op insecten zijn echter pas over 15 a 20 jaar zichtbaar.

Hoe zie jij de samenwerking met Staatsbosbeheer in dit project?
Je moet elkaars argumenten leren kennen, dan pas kun je echt samenwerken. Zo ver zijn we nu wel. Het is goed om te zien dat onze mening wordt gewogen. Staatsbosbeheer zet haar eigen consequenties in tijd en geld daarnaast. Ik vind het heel wat dat Staatsbosbeheer inspraak toe laat in dit project. Dat zie je niet bij alle overheden. Staatsbosbeheer is gewend om te praten met haar omgeving: ze te horen en er rekening mee te houden.

Welke interessante waarnemingen heb jij in 2016 gedaan in de Mariapeel?
De Donkere goudoogdaas, een typische hoogveensoorteen Zadellibel, een Afrikaanse soort. Daarnaast trof ik een Kielstaartkegelbij. Ik heb overigens ook drie voor de Mariapeel nieuwe soorten sprinkhanen gevonden. Dat is een positieve ontwikkeling.”
Natuurexcursie 'Van veenmos tot turfsteken'
Bent u benieuwd naar de ontwikkelingen in De Peel, en waarom er werkzaamheden nodig zijn? Ga dan mee met de boswachter. Staatsbosbeheer organiseert verschillende excursies om u hierin mee te nemen. In deze excursie gaan we de veenmossen en ontginningstypen in de Mariapeel bekijken. Dit zal plaatsvinden op zondag 29 januari. Vanaf 10u is er inloop met  koffie, van 10.30u tot 12.30u gaan we op pad. Startpunt en koffie bij het Biologische station, Koolweg 36a te Helenaveen. Trek stevig schoeisel aan, de Peel kan modderig zijn in deze tijd van het jaar.

Interesse? Meld u aan via het emailadres mariapeel@staatsbosbeheer.nl.

Route naar startpunt: Rijd via de Soemeersingel. Steek tegenover Soemeersingel nr. 77 het witte bruggetje over. Zandpad uitrijden tot aan de parkeerplaats. Het gebouw aan de rechterzijde is het Biologisch station.
Werkzaamheden in kerstperiode
In de kerstvakantie, van 26 december tot en met 6 januari, wordt niet of zeer beperkt gewerkt in de Mariapeel. U kunt gewoon gebruik maken van de groene wandelroute. De rode wandelroute is vanwege het gebruik voor de werkzaamheden niet goed begaanbaar.
Het pad tussen de Kerkkuilenweg en Zwarte Plakweg langs het Defensiekanaal blijft gewoon open.
Het pad langs de Hoofdwijk blijft  tot en met voorjaar 2018 afgesloten voor fietsers. Het pad wordt gebruikt voor werkverkeer en werkzaamheden.
Het project wordt uitgevoerd door Staatsbosbeheer in opdracht van de Provincie Limburg. Deze heeft  in 2015 het maatregelenpakket vastgesteld via een GS besluit  op basis van het rapport ‘Advies tijdelijke Adviescommissie Life+ Mariapeel’ uit december 2014. De uitvoering van dit project vindt plaats in de periode 2015 – 2018 en is mogelijk mede dankzij een financiële bijdrage van het Europese LIFE+ programma. Staatsbosbeheer werkt in dit project samen met de provincie Noord-Brabant, provincie Limburg, waterschap Aa en Maas en Waterschap Peel en Maasvallei.
Dit project is tot stand gekomen met een financiële bijdrage van LIFE+,
het Europese financieringsinstrument voor de instandhouding van Natura 2000-gebieden
 
Aanmelden
Copyright ©  Staatsbosbeheer, All rights reserved.


Wilt u uw voorkeuren veranderen?
voorkeuren of afmelden


Email Marketing Powered by Mailchimp