Copy

De Wijsmaker Nieuwsbrief #36# januari 2019

Is deze e-mail niet goed leesbaar?
Klik hier voor de webversie.

Beste lezers,

In deze nieuwsbrief wat meer aandacht voor diverse uitspraken die zijn gedaan door rechtbank, CRvB en het college van Beroep voor het bedrijfsleven. 
De training complexe gespreksvoering die door Eefje Kuil wordt gegeven wordt erg gewaardeerd. Het vervolg van deze training (effectief communiceren met klanten met een licht verstandelijke beperking) gaat van een dagdeel naar een dag. Eeb dagdeel blijkt te kort te zijn om echt effect te zien in je dagelijks werk. 

Ik wens jullie allemaal een heel goed 2019. Wil je meer weten of advies? Bel of mail me en je krijgt snel een antwoord. 

Groet, Mark Cornelissen
Eigenaar De Wijsmaker

Vraag van de maand

Kan de gemeente altijd een individuele studietoeslag verstrekken aan een persoon die niet in staat is om zelfstandig het minimumloon te verdienen?

Volgens de Participatiewet moet de gemeente een verordening opstellen voor de studietoeslag waarin de nadere regels zijn vastgelegd. De gemeente zal dan ook op basis van artikel 36b PW en de verordening onderzoeken of er recht is op studietoeslag.

Op welke wijze wordt vastgesteld of iemand zelfstandig het minimumloon kan verdienen is open gelaten in artikel 36b PW. Dit houdt in dat de gemeente de vrijheid heeft een geheel eigen onderzoek te doen, maar de gemeente kan ook een partij als het UWV inschakelen voor een dergelijke beoordeling, of een andere partij.

Er zijn ook nog wat andere voorwaarden waar je aan moet voldoen. De klant moet 18 jaar of ouder zijn, recht hebben op studiefinanciering (WSF 2000) of WTOS en niet teveel vermogen hebben) dan kan hij of zij in aanmerking komen voor de studietoeslag. Het is sterk wisselend welk bedrag je krijgt, afhankelijk van welke gemeente je woonachtig bent. 

Vanaf 1 januari intakegesprekken beschermingsbewind in gemeenten Hoorn en Den Helder

Met ingang van 1 januari start de rechtbank Noord-Holland met het voeren van zogenaamde intakegesprekken rond het instellen van beschermingsbewind in een aantal daartoe aangewezen zaken. Daarmee hoopt de rechtbank deze verzoeken sneller en effectiever te kunnen behandelen. Behalve op de rechtbanklocaties zullen deze gesprekken ook plaatsvinden in de gemeentehuizen van Hoorn en Den Helder. Personen, woonachtig in deze gemeenten of in de directe omgeving, die zelf het instellingsverzoek doen of waarvoor het instellingsverzoek wordt gedaan, kunnen voor een intakegesprek op het gemeentehuis worden uitgenodigd. De rechtbank bepaalt of de betreffende zaak voor een intakegesprek in aanmerking komt.

Lees hier meer. 

Uitspraak College van beroep voor het bedrijfsleven; oneerlijke concurrentie en het belang voor wettelijk vertegenwoordigers!


Deze uitspraak gaat over iets heel anders dan bewindvoering, maar maakt deze niet minder interessant. Dit is vooral interessant omdat het gaat over de gemeente Groningen, die gratis bewind aan wil bieden. Lees met me mee!

Een exploitant van twee jachthavens is boos. De gemeente gaat namelijk een passantenhaven exploiteren. En de exploitant heeft twee jachthavens aan weerszijden van de aanloophaven. De gemeente stelt zich op het standpunt dat door het (tijdelijk) aanmeren door passanten in de aanloophaven financieel aantrekkelijk te maken de toeristische aantrekkingskracht van Zeewolde wordt bevorderd. Het belang van de toeristische waarde van de aanloophaven weegt zwaarder dan het belang van de jachthaven. De rechtbank heeft besloten dat de gemeente niet zomaar kan stellen dat de exploitatie van de aanloophaven een activiteit is in het algemeen belang. De gemeente gaat hogerop!

De conclusie van het college van beroep voor het bedrijfsleven:
Indien de gemeente van oordeel blijft dat met betrekking tot de exploitatie van de aanloophaven een besluit als bedoeld in artikel 25h, zesde lid, van de Mw moet worden genomen, zal hij het nadeel dat de jachthaven ondervindt in kaart moeten brengen en vervolgens moeten nagaan of de belangen van de jachthaven vergen dat zij op enigerlei wijze tegemoet wordt gekomen, in het bijzonder door te kiezen van een prijsstelling die ertoe leidt dat tegelijkertijd het met de exploitatie van de aanloophaven beoogde effect wordt bereikt en het nadeel voor de jachthaven zoveel mogelijk wordt beperkt en/of door het aanbieden van compensatie voor het nadeel dat redelijkerwijs niet ten laste van de jachthaven behoort te blijven.

Dus de gemeente moet 2 dingen doen als het toch besluit om in het algemeen belang dit te doen onder de kostprijs:
1. Het nadeel voor de jachthaven in kaart brengen.
2. Nagaan of de jachthaven tegemoetgekomen moet worden in bijvoorbeeld prijsstelling of aanbieden van compensatie.

Daarbij is onder meer van betekenis of het bestuursorgaan in het besluit een prijsstelling heeft opgenomen die ertoe leidt dat enerzijds het beoogde effect daadwerkelijk wordt bereikt en anderzijds het nadeel voor de betrokken onderneming(en) zoveel mogelijk wordt beperkt, of het een termijn aan het besluit heeft verbonden en of het compensatie heeft aangeboden voor het nadeel dat redelijkerwijs niet ten laste van de betrokken onderneming(en) behoort te blijven.

Deze uitspraak kan gelezen worden met het oog op het door de gemeente aanbieden van 'gratis' bewindvoering (onder de kostprijs) waardoor er ook sprake kan zijn van oneerlijke concurrentie. Want gratis bestaat niet. Klanten kunnen denken dat het niets kost en dus de bewindvoerders links laten liggen. Of dat het wel makkelijk is als diezelfde gemeente die ook al een uitkering verstrekt nu ook meteen de rest regelt. En dit kost de bewindvoerder dus klanten. Het zal alleen lastig zijn dit als bewindvoerder aan te tonen. 

De minister geeft in de kamerstukken destijds ook aan: "In dit wetsvoorstel staan voor mij twee zaken voorop: ten eerste de de essentie, namelijk de oneerlijke concurrentie tussen overheden en ondernemingen; ten tweede de autonomie van de medeoverheden die moet worden gerespecteerd. Tussen die twee rotsen moet door worden gezeild.”

Het blijft een moeilijke kwestie. Want hoe gaan dit soort uitspraken zich nu in de praktijk verhouden tot bewindvoering? Het is misschien wachten op de eerste jurisprudentie omtrent bewindvoering?

Lees hier de hele uitspraak. 

UWV kent uitkering vaak onterecht niet toe aan jonge gehandicapte


Het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) maakt veel fouten bij het toekennen of afwijzen van een Wajong-uitkering voor jonge mensen met een handicap of chronische ziekte. Dit staat in een intern rapport dat in handen is van Trouw.

Zie nu.nl  en  het artikel in Trouw. 
Meerdere onderzoeken lopen vanwege verbeteringen rijksincasso

De Nationale ombudsman doet onderzoek naar de wijze waarop overheidsorganisaties, waaronder decentrale overheden en de zes grote uitvoeringsorganisaties UWV, Belastingdienst, SVB, CAK, CJIB en DUO schulden innen bij burgers. Dit onderzoek is een vervolg op het rapport "In het krijt bij de overheid" uit 2013, dat spelregels bevat voor een behoorlijke invordering. In het vervolgonderzoek gaat de Nationale ombudsman na in hoeverre de genoemde uitvoeringsorganisaties de spelregels voor behoorlijke invordering toepassen en of de spelregels aangepast of geactualiseerd moeten worden. Naar verwachting wordt het rapport in februari 2019 gepubliceerd.

De Algemene Rekenkamer onderzoekt toeslagschulden die mensen met toeslagen bij de Belastingdienst hebben. Omdat de toeslagensystematiek werkt met voorschotten en de toeslag achteraf definitief wordt vastgesteld, kunnen mensen te maken krijgen met terugvordering. Dit kan schuldenproblemen in de hand werken. De Belastingdienst heeft maatregelen genomen om het aantal terugvorderingen en de hoogte ervan te verminderen. Met het onderzoek wil de Algemene Rekenkamer meer inzicht bieden in de problematiek van de toeslagschulden en een bijdrage leveren aan het debat over problematische schulden.

Verbetertraject Kinderopvangtoeslag


Staatssecretaris Van Ark (SZW) heeft de Tweede Kamer met een voortgangsbrief geïnformeerd over het verbetertraject kinderopvangtoeslag bij de Belastingdienst. Doel van het verbetertraject is de problematiek van terugvorderingen aan te pakken, met bijzondere aandacht voor de hoge terugvorderingen.

Lees hier meer. Wil je meer weten over terugvordering, invordering, betalingsregelingen, kwijtschelding bij de Belastingen kijk dan eens naar onze nieuwe opleidingen over Belastingen. Zie de agenda.

Extra uitspraken bewind en correspondentie Participatiewet


Zaak 1
De klant ontvangt een uitkering op grond van de Participatiewet en staat onder bewind. De klant heeft aan de gemeente gevraagd om alle correspondentie naar de bewindvoerder te sturen. De gemeente verlaagd de uitkering wegens schending van de arbeidsverplichtingen en het besluit aan de bewindvoerder gestuurd. De klant dient bezwaar in maar de gemeente zegt dat dit te laat is ingediend. De klant gaat in beroep en later in hoger beroep. De Centrale raad van Beroep oordeelt: 

Vaststaat dat de klant het college heeft verzocht om alle correspondentie naar zijn bewindvoerder te sturen. Dat betekent dat toezending aan de bewindvoerder heeft te gelden als toezending aan klant. Niet meer in geschil is dat de brief door de bewindvoerder is ontvangen. Voor zover de klant het besluit door nalatigheid van de bewindvoerder niet zou hebben ontvangen, komt dit voor rekening en risico van de klant.

Let op want de klant kan natuurlijk wel bij de bewindvoerder aankloppen! "Zeg bewindvoerdertje waarom weet ik niks?" 

Lees hier de uitspraak. 

Zaak 2
De klant ontvangt een uitkering op grond van de Participatiewet. Daarom rust op de klant de informatieverplichting. De klant staat ook onder bewind. De klant en/of de bewindvoerder hadden onverwijld aan de gemeente moeten laten weten dat er een onderbewindstelling was. De klant voert aan dat de gemeente in het curatele- en bewindsregister had moeten kijken maar die redenering volgt de rechtbank niet. Nadat de bewindvoerder de gemeente wel had laten weten dat er een bewind was had de gemeente wel alle correspondentie moeten toesturen aan de bewindvoerder. Nu de gemeente dat heeft nagelaten krijgt de gemeente de deksel op de neus!

Lees hier de hele uitspraak. 
 

Jeugdautoriteit per 1 januari 2019 van start


Om het jeugdzorgstelsel goed te laten werken, is er per 1 januari 2019 een Jeugdautoriteit. De Jeugdautoriteit volgt de Transitie Autoriteit Jeugd op.

De Jeugdautoriteit bemiddelt wanneer ondersteuning vanuit het ondersteuningsteam Zorg voor Jeugd (OZJ) onvoldoende helpt. Het doel van de Jeugdautoriteit is om de continuïteit van essentiële jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering te borgen. De Jeugdautoriteit doet dit door:

  • te bemiddelen rond de inkoop van jeugdhulp;
  • gemeenten aan te spreken rond continuïteitsvraagstukken;
  • zo nodig bestuurlijke maatregelen voor te bereiden.
TMA-analyse. Handig instrument met toegevoegde waarde!

Wil je iemand aannemen en weet je niet of die persoon over de juiste competenties beschikt? Iemand wil doorontwikkelen of een opleiding volgen en je vraagt je af of dit goed is? Zet dan een TMA-analyse in. Meer weten over hoe het werkt? Kijk eens op onze website en lees wat je ermee kan. (Of bel Mark.)
In de agenda vind je nog meer goede opleidingen en trainingen. Deze kunnen allemaal ook in company worden gegeven! Neem eens een kijkje!
Joost Jaspers van Jaspers overheidsrecht pakt bezwaar en beroep voor onderbewindgestelden op. Dit gebeurt meestal met een toevoeging zodat het de bewindvoerder en de onderbewindgestelde niets kost behalve het indienen van een verzoek bijzondere bijstand voor de eigen bijdrage rechtshulp.

Joost is naast advocaat ook docent Algemene Wet Bestuursrecht, o.a. bij De Wijsmaker.

Meer informatie? Neem dan contact met ons op via info@dewijsmaker.nl of bel 06.43022961.

Uitspraak van de maand, door Thijs van Lierop


Ontslag bewindvoerder op grond van gewichtige redenen
Ondoordachte e-mails kosten de bewindvoerder de kop. Zo heeft de bewindvoerder in e-mails in reactie op verzoeken van betrokkene (onder andere om extra leefgeld) aan haar het volgende geschreven: “Mooie dag om te gaan liften misschien” en “Goede moeders doen dit soort zaken niet. En voor knappe vrouwen als verzoekster ligt de wereld iedere dag weer open”. De rechter is van oordeel dat dergelijke uitingen niet passen binnen de uitvoering van een professioneel bewind. Deze uitingen, waarvoor de bewindvoerder geen excuses heeft aangeboden en die volgens hem passen binnen zijn stijl van communiceren en samenwerken, geven aanleiding tot een vertrouwensbreuk. Er valt geen verbetering in de samenwerking te verwachten. De bewindvoerder wordt ontslagen.

Lees hier de hele uitspraak.

Website
LinkedIn
Twitter

De Wijsmaker is ook hier te vinden!

Copyright © 2019 De Wijsmaker, All rights reserved.