Copy

De Wijsmaker Nieuwsbrief #35# december 2018

Is deze e-mail niet goed leesbaar?
Klik hier voor de webversie.

Beste lezers,

In het nieuwe jaar krijgen we 2 nieuwe opleidingen in ons programma, die beiden over belastingen gaan. Er komt een opleiding van een dagdeel wat gaat over de algemene aspecten van belasting en er komt aansluitend een dagdeel wat specifiek gaat over kwijtschelding, invordering, betalingsregelingen en dergelijke. Leuker kunnen we het niet maken, wel makkelijker ;-)

Ik wens jullie allemaal hele fijne feestdagen!

 Wil je meer weten of advies? Bel of mail me en je krijgt snel een antwoord. 

Groet, Mark Cornelissen Eigenaar De Wijsmaker

Vraag van de maand

Een bewindvoerder geeft bij ons aan: Wij zien de laatste tijd dat er meerdere onderzoeken lopen naar klanten, en met uitkomst uitkeringsfraude.

Een casus: getrouwd stel, in de wsnp. Uitkering UWV. Plus aanvullende bijstand van de gemeente. Gemeente komt met het bewijs dat meneer de afgelopen 2 jaar als glazenwasser zwart heeft gewerkt. Meneer bekend dit. Wij wisten dit niet als bewindvoerders. Gemeente vordert nu ruim €23.000 terug. Plus zonder schone lei uit de WSNP.

Kunnen wij als bewindvoerder hiervoor aansprakelijk worden gesteld? Zijn er zaken waar wij beter op kunnen letten? Of kunnen inbouwen als controle?

Dit soort kwesties komen regelmatig voor in de praktijk. Toch hoef je niet bang te zijn voor een aansprakelijkstelling. De gemeente kan inderdaad de onderbewindgestelde aansprakelijk stellen, maar niet de bewindvoerder. De bewindvoerder handelt simpelweg niet onrechtmatig jegens de gemeente. Zeker als de bewindvoerder van niets wist en hiervan ook niet op de hoogte behoorde te zijn, valt de bewindvoerder niets te verwijten. Sterker nog, zelfs al maakt de bewindvoerder toch een fout, dan nog ontloopt hij de aansprakelijkheid jegens de gemeente. In het kader van het al dan niet schenden van de inlichtingenplicht van de Participatiewet zijn twee eensluidende uitspraken van de Centrale Raad van Beroep interessant. De onderbewindgestelde blijft zelf verantwoordelijk voor het geven van de juiste inkomensgegevens aan de gemeente die een Pw-uitkering verstrekt; zelfs indien de bewindvoerder hierin nalatig is geweest. De nalatigheid van de bewindvoerder komt voor rekening en risico van de onderbewindgestelde, zij het dat de onderbewindgestelde vervolgens op zijn beurt (uiteraard) de bewindvoerder aansprakelijk kan stellen. Ik verwijs naar een uitspraak uit 2011 (van de Centrale Raad van Beroep van 12 juli 2011, CRVB:2011:BR1355) en naar een uitspraak uit 2016 (van de Centrale Raad van Beroep van 23 februari 2016, CRVB:2016:605).

Het lijkt erop dat de bewindvoerder slechts aansprakelijk zou kunnen zijn jegens de onderbewindgestelde als hij, zodra hij aantoonbaar kennis heeft van het schenden van de inlichtingenplicht door de onderbewindgestelde, hem niet waarschuwt voor de kans op een geldboete. Te denken valt aan het “zwart” werken door de onderbewindgestelde of het niet melden van het samenwonen met een kostendeler. De bewindvoerder dient zich actief op te stellen om dergelijke boetes te voorkomen. Toch zal dit in de praktijk niet vaak gebeuren. De bewindvoerder weet dit simpelweg niet. Verder kan de bewindvoerder zijn eventuele aansprakelijkheid jegens de onderbewindgestelde ontlopen door in de afsprakenlijst (die tijdens het intakegesprek wordt overhandigd) op te nemen dat de onderbewindgestelde altijd veranderingen in zijn leefsituatie en zijn inkomen tijdig moet melden aan de bewindvoerder.

HVA-ONDERZOEKERS: SCHULDENAAR HEEFT VAAK LAAG IQ


Waarschijnlijk heeft een kwart of meer van de mensen in de schuldhulpverlening of bewindvoering een licht verstandelijke beperking. Als speciale begeleiding uitblijft zullen die aantallen toenemen en problemen zich verder opstapelen, stelt onderzoeker Rosine van Dam van de Hogeschool van Amsterdam (HvA). Ze baseert haar uitspraken op een onlangs afgerond tweejarig onderzoek binnen het lectoraat Armoede Interventies.

Van een licht verstandelijke beperking is sprake bij een blijvend laag IQ onder de 85. Ongeveer 3 op de 20 Nederlanders heeft hierdoor moeite met lezen, schrijven en rekenen én heeft een zeer lage sociaal-emotionele ontwikkeling. In een tijd waarin de nadruk ligt op zelfredzaamheid en participatie blijkt dat deze mensen onvoldoende mogelijkheden hebben om mee te komen. De groep is kwetsbaar, wordt vaak overvraagd en loopt, onder andere door de verstandelijke beperking, een groter risico op armoede en schulden.

Lees hier meer. 

Nibud: Mensen met ernstige betalingsproblemen krijgen niet de hulp die ze verdienen

Schrikbarend weinig mensen met ernstige betalingsproblemen krijgen hulp bij het oplossen ervan. De helft van de huishoudens met ernstige betalingsproblemen- ruim 360.000 – zegt dat ze niet weten waar ze terecht kunnen. Het overgrote deel van hen – 285.000 huishoudens – denkt dat de problemen niet zo ernstig zijn dat zij daar hulp bij nodig hebben.

Lees hier meer (en ook het hele rapport). 
 

Paradigma’s in het sociaal domein

De Participatiewet, Jeugdwet en Wmo zijn door verschillende departementen geschreven en in de praktijk lijken ze te schuren. In het kaartenboek ‘Paradigma’s in het sociaal domein’ concludeert De Argumentenfabriek dat de paradigma’s van waaruit de drie wetten zijn gemaakt van elkaar verschillen. En die verschillen staan goede publieke dienstverlening in de weg, veroorzaken onnodig leed, leiden tot onnodig hoge uitvoeringskosten en veroorzaken werkdruk, onzekerheid en frustratie bij de uitvoerders.

Bron: Divosa. Lees meer over het rapport op deze website

CRvB: nieuw beleid met normtijden voor huishoudelijke hulp Wmo niet goed onderbouwd

De gemeenten Nijkerk en Bodegraven-Reeuwijk konden de normtijden voor huishoudelijke hulp onder de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo 2015) niet onderbouwen met het daarvoor gebruikte KPMG-onderzoek, omdat zij andere beleidskeuzes hebben gemaakt dan waarop dit onderzoek is gebaseerd. Dit oordeelt de Centrale Raad van Beroep (CRvB) vandaag in 2 uitspraken.

De betrokken inwoners in deze zaken houden daarom recht op het hogere aantal uren huishoudelijke hulp, dat zij ontvingen voor de aanpassing van het gemeentelijk beleid.

Lees hier de uitspraken:

Autoriteit Persoonsgegevens verduidelijkt begrip grootschalig


De verwerking van persoonsgegevens door ziekenhuizen, huisartsenposten en zorggroepen interpreteert de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) altijd als grootschalig. Voor alle overige zorgaanbieders geldt dat zij grootschalig persoonsgegevens verwerken als zij van meer dan 10.000 patiënten gegevens verwerken in één informatiesysteem. Met deze uitleg heeft de AP nu voor alle sectoren binnen de zorg verduidelijkt wanneer er sprake is van grootschalige gegevensverwerking. 

Waarom is dit belangrijk om te weten?
In de AVG staat dat je een gegevensbeschermingseffectbeoordeling moet uitvoeren als je grootschalig bijzondere persoonsgegevens of gegevens van strafrechtelijke aard verwerkt en als er een groot privacyrisico is. Ook moet je een functionaris gegevensbescherming aanstellen. 

Wij hadden al eerder aangegeven dat het wat ons betreft niet nodig leek maar dat het mogelijk voor een mentor en curator een verplichting zou kunnen zijn. 
Met deze nadere uitleg is veel verduidelijkt maar de AP geeft aan dat het wel nuttig kan zijn om een functionaris gegevensbescherming in te zetten. 

Privacy

Mag een organisatie een kopie maken van mijn paspoort? 

Een organisatie mag niet zomaar aan iemand vragen om zijn identiteitsbewijs te laten zien. Of een kopie maken van het identiteitsbewijs. Kan de organisatie de identiteit van deze persoon ook op een andere, minder vergaande manier vaststellen? Dan moet de organisatie voor die manier kiezen.

Wie mag alleen inzien?
Heeft een organisatie echt het identiteitsbewijs van iemand nodig om zijn identiteit te controleren? Dan is het vaak genoeg als diegene zijn identiteitsbewijs, zoals zijn paspoort of identiteitskaart, laat zien. Dit wordt ook wel ‘legitimeren’ of ‘identificeren’ genoemd. De organisatie mag dan géén kopie maken van het identiteitsbewijs. Wel mogen zij bijvoorbeeld het documentnummer noteren. Bijvoorbeeld een school of een zorgverlener, hotel of camping.  

Welke organisaties mogen wel een kopie maken?
Een organisatie mag uitsluitend een volledige kopie of scan, dat wil zeggen waarbij alle persoonsgegevens zichtbaar zijn, van iemands identiteitsbewijs maken als de organisatie daartoe wettelijk verplicht is. Dit zijn bijvoorbeeld overheidsinstanties, banken, notarissen, casino’s en levensverzekeraars. Uw werkgever moet in de loonadministratie een kopie van uw ID-bewijs bewaren. En een bank voldoet zo aan de identificatieplicht.
Een telecombedrijf mag uw legitimatiebewijs kopiëren of scannen, maar moet de pasfoto en het Burgerservicenummer (BSN) afschermen

Co-ouders beter geïnformeerd over aanvragen kindgebonden budget

De SVB en Belastingdienst gaan (aanstaande) co-ouders duidelijker informeren over het feit dat alleen de ouder die aanvrager van de kinderbijslag is, recht heeft op kindgebonden budget. Dit hebben zij afgesproken met Nationale ombudsman Reinier van Zutphen. Van Zutphen: "Co-ouders of aanstaande co-ouders weten nu vaak niet hoe dit werkt. Zo lopen ze flinke bedragen aan kindgebonden budget mis terwijl ze die heel hard nodig hebben. Ik ben blij dat we met SVB en Belastingdienst zijn gekomen tot een oplossing om dit zoveel mogelijk te voorkomen". Vandaag publiceerde de ombudsman zijn onderzoek 'Kind van de rekening?' over de problemen die co-ouders ondervinden door de koppeling tussen kinderbijslag en kindgebonden budget.

Bron: Nationale Ombudsman.

Schuldhulpverlening beëindigd wegens ontstaan nieuwe schuld bij college


De klant ontving bijstand van de gemeente en was tevens toegelaten tot de schuldhulpverlening. Nu zij de inlichtingenplicht binnen de Participatiewet niet was nagekomen ontstond er een nieuwe schuld tijdens het traject. Dat was een reden voor de gemeente om de schuldhulp te beëindigen en de klant is kwestie voor 3 jaar te weigeren.
Hiermee was de klant het niet eens en betoogde dat zij de inlichtingenplicht van de Wgs wel was nagekomen. Zij probeerde nog aan te voeren dat de terugvordering van de gemeente in een periode plaatsvond die lag voor de toelating tot de schuldhulpverlening maar ook dat mocht niet baten. Helaas!

Lees hier de hele uitspraak. 
TMA-analyse. Handig instrument met toegevoegde waarde!

Wil je iemand aannemen en weet je niet of die persoon over de juiste competenties beschikt? Iemand wil doorontwikkelen of een opleiding volgen en je vraagt je af of dit goed is? Zet dan een TMA-analyse in. Meer weten over hoe het werkt? Kijk eens op onze website en lees wat je ermee kan. (Of bel Mark.)
In de agenda vind je nog meer goede opleidingen en trainingen. Deze kunnen allemaal ook in company worden gegeven! Neem eens een kijkje!
Joost Jaspers van Jaspers overheidsrecht pakt bezwaar en beroep voor onderbewindgestelden op. Dit gebeurt meestal met een toevoeging zodat het de bewindvoerder en de onderbewindgestelde niets kost behalve het indienen van een verzoek bijzondere bijstand voor de eigen bijdrage rechtshulp.

Joost is naast advocaat ook docent Algemene Wet Bestuursrecht, o.a. bij De Wijsmaker.

Meer informatie? Neem dan contact met ons op via info@dewijsmaker.nl of bel 06.43022961.

Uitspraak van de maand, door Thijs van Lierop

 

Soms wordt in hoger beroep de conclusie getrokken dat er geen reden is voor een onderbewindstelling. Als betrokkene nog steeds in staat is om zelf zijn financiële belangen te behartigen, dat wil zeggen zijn (problematische) schulden te regelen, wordt het bewind beëindigd. De betrokkene heeft weer grip gekregen op de omstandigheden die hem in financiële problemen hebben gebracht. Hij is met succes behandeld voor zijn trauma’s. Gebleken is dat betrokkene zich heeft vergist bij het indienen van zijn verzoek. Hij meende een aanvraag voor de Wsnp gedaan te hebben. Voor een aanvraag Wsnp is geen onderbewindstelling nodig.

Lees hier de hele uitspraak van 6 december 2018.

Website
LinkedIn
Twitter

De Wijsmaker is ook hier te vinden!

Copyright © 2018 De Wijsmaker, All rights reserved.