Copy

De Wijsmaker Nieuwsbrief #44# november 2019

Is deze e-mail niet goed leesbaar?
Klik hier voor de webversie.

Beste lezers,

We zijn alweer hard op weg in de herfst. Naast vallende bladeren zijn er ook prachtige paddenstoelen. En mooie opleidingen! Er zijn er alweer wat geweest, ook incompany. We hebben nu nog in de aanbieding: algemene en bijzondere bijstand in Utrecht aanstaande vrijdag (Eindhoven is al geweest). En zowel in Eindhoven als Utrecht nog Belastingen algemeen en Belastingen specifiek, privacy en bijzondere bijstand. Zie onze agenda

Heb je nog suggesties voor een nieuwe opleiding of training in het komend voorjaar laat het ons weten! Als je zelf een opleiding of training wilt geven horen we dat ook graag. 

Groet, Mark Cornelissen
Eigenaar De Wijsmaker
 

Internetconsultatie Besluit pensioenverdeling bij scheiding 2021


Op internet is het wijzigingsvoorstel Besluit pensioenverdeling bij scheiding 2021 gepubliceerd.

Het doel van het Besluit is dat het pensioen bij een scheiding uniform en zo eerlijk mogelijk wordt verdeeld. Door op een eenvoudige manier (via Mijnpensioenoverzicht.nl) inzicht te bieden in de gevolgen van een scheiding voor pensioen, kunnen mensen na een scheiding hun financiële planning beter vormgeven. De ene partner ziet niet een te hoog pensioen, en de ander ziet niet een te laag pensioen.

U bent van harte uitgenodigd via www.internetconsultatie.nl uw reactie op het wijzigingsvoorstel  te geven. De einddatum van de consultatie is 31 december 2019.

Bron: Rijksoverheid

Uitspraak: een strijd om bewind in de familie


Een bewindvoerder wordt op eigen verzoek ontslagen. De kinderen van de rechthebbende kunnen zich niet vinden in de benoeming van de nieuwe professionele bewindvoerder. Hof bekrachtigt deze benoeming en gaat voorbij aan het levenstestament van rechthebbende. Het hof vindt het niet in het belang van de rechthebbende om 1 van de kinderen te benoemen als bewindvoerder. Er is overigens al een onafhankelijke mentor. 

Er is hier sprake van zeer complexe familieverhoudingen met veel wantrouwen en een gebrek aan (behoorlijke) communicatie. Naar het oordeel van het hof is er geen sprake van gebruikelijke meningsverschillen, maar eerder van een strijd die vergelijkbaar is met die van een zogeheten “vechtscheiding”, waar partijen niet schuwen elkaar in procedures te betrekken. Het hof constateert dat er al jaren geen, althans geen behoorlijke onderlinge communicatie is tussen partijen. Ook is het de dochters en zonen tot op heden niet gelukt in onderling overleg de nalatenschap van hun vader te verdelen. Naar het oordeel van het hof valt ook niet te verwachten dat binnen afzienbare tijd verbetering zal ontstaan in de verhouding tussen de dochters en zonen.

Lees hier de hele uitspraak. 
 

Ouders met studerende kinderen onder de 18 krijgen toch kinderbijslag


Ouders met studerende kinderen onder de 18 jaar komen vanaf volgend jaar alsnog in aanmerking voor kinderbijslag en kindgebonden budget. Regeringspartijen VVD, CDA, D66 en de ChristenUnie hebben daarover een akkoord gesloten.

Op dit moment krijgen ouders met minderjarige kinderen geen kinderbijslag en kindgebonden budget meer als hun kinderen studiefinanciering ontvangen omdat ze studeren aan de universiteit of het hbo. Ook ouders van mbo-studenten die met hun stage of bijbaan te veel verdienen, komen nu niet in aanmerking voor de vergoedingen.

Lees hier meer. 

Be­las­ting­dienst/​Toe­sla­gen krijgt meer ruim­te voor maat­werk bij toe­sla­gen

De Belastingdienst/Toeslagen krijgt van de rechter meer ruimte om maatwerk te leveren bij het bepalen van het recht op kinderopvangtoeslag én het terugvorderen van toeslagen.

Dat betekent dat de Belastingdienst/Toeslagen er in sommige gevallen voor kan kiezen het bedrag aan kinderopvangtoeslag niet op nul te stellen, maar alleen te verlagen of minder geld terug te vorderen. Dit staat in twee uitspraken van de Afdeling bestuursrechtspraak van vandaag (23 oktober 2019). De Afdeling bestuursrechtspraak zet hiermee nieuwe lijnen uit in de rechtspraak over dit soort zaken.

Bron: Raad van State. Lees hier meer. 
 


Tienduizenden ouderen onder bestaansminimum krijgen geen aanvulling op AOW


Ouderen die onder het bijstandsniveau uitkomen hebben vaak onvoldoende AOW-rechten opgebouwd (bijvoorbeeld door verblijf in buitenland) of moeten het als stel doen met één uitkering, omdat de jongere partner nog geen AOW krijgt. Uit een data-analyse van de Algemene Rekenkamer blijkt dat 48 tot 56 % van de rechthebbende huishoudens geen beroep doet op de aanvullende AIO-uitkering. Dat zijn 34.000 tot 51.000 huishoudens, zo staat in het op 13 november 2019 gepubliceerde onderzoek Ouderdomsregelingen ontleed.

(De AIO-uitkering is een bijstandsuitkering. De regeling wordt uitgevoerd door de SVB). 


Lees hier meer. 

Infographic: 9 op de 10 mensen wordt schuldenvrij met saneringskrediet of Wsnp

 

Ruim 90% van de mensen die een saneringskrediet krijgen of in de Wsnp terechtkomen, komen van hun schulden af. Dat blijkt uit de Benchmark Armoede & Schulden van Divosa, BMC en Stimulansz. Hoewel de kans op succes bij deze instrumenten erg groot is, maken gemeenten er weinig gebruik van. Met andere vormen van schuldhulp kunnen ze mensen ook voldoende ondersteunen.


Vraag/ casus van de maand: 

Leidt de compensatie kindgebonden budget tot korting op de bijstand?
In september is de Belastingdienst/Toeslagen begonnen met een herstelactie om te zorgen dat burgers die recht hadden op automatische toekenning van het kindgebonden budget en dat eerder niet kregen alsnog het bedrag krijgen waar zij recht op hebben. De herstelactie betreft de periode 2013-2017 en de lopende toeslagjaren 2018 en 2019. Burgers die een nabetaling ontvangen worden per brief geïnformeerd. Op de website van de Belastingdienst is meer gedetailleerde informatie te vinden door middel van Q&A’s. 

Bijstandsuitkering en compensatie
Het kindgebonden budget is een toeslag in de zin van de Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen (AWIR), die wordt toegekend op basis van de Wet op het kindgebonden budget (WKB). Uit de Participatiewet (art. 31, tweede lid, onder d) volgt, dat het kindgebonden budget (één van de AWIR toeslagen) niet meetelt als inkomen of vermogen voor het bepalen van het recht op bijstand. Dit geldt dus ook voor de nabetaling van het kindgebonden budget die op grond van bovenvermelde inkomensafhankelijke regeling wordt uitgekeerd. Gemeenten moeten er zorg voor te dragen dat in individuele gevallen de genoemde vrijlating correct wordt toegepast.

Andere uitkeringen en compensatie
Uit artikel 4 WKB volgt dat de nabetaling niet meetelt als inkomen of vermogen voor het bepalen van het recht op andere uitkeringen (en toeslagen).

TMA-analyse. Handig instrument met toegevoegde waarde!

Wil je iemand aannemen en weet je niet of die persoon over de juiste competenties beschikt? Iemand wil doorontwikkelen of een opleiding volgen en je vraagt je af of dit goed is? Zet dan een TMA-analyse in. Meer weten over hoe het werkt? Kijk eens op onze website en lees wat je ermee kan. (Of bel Mark.)
In de agenda vind je nog meer goede opleidingen en trainingen. Deze kunnen allemaal ook in company worden gegeven! Neem eens een kijkje!
Joost Jaspers van Jaspers overheidsrecht pakt bezwaar en beroep voor onderbewindgestelden op. Dit gebeurt meestal met een toevoeging zodat het de bewindvoerder en de onderbewindgestelde niets kost behalve het indienen van een verzoek bijzondere bijstand voor de eigen bijdrage rechtshulp.

Joost is naast advocaat ook docent Algemene Wet Bestuursrecht, o.a. bij De Wijsmaker.

Meer informatie? Neem dan contact met ons op via info@dewijsmaker.nl of bel 06.43022961.Uitspraak van de maand door Thijs van Lierop

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 19 maart 2019.
 
Beleggen in Donald Ducks wordt afgestraft!
 
Een bewindvoerder die zonder machtiging van de kantonrechter bewust inteert op het vermogen van de rechthebbende om een lagere eigen bijdrage aan het CAK te realiseren, wordt ontslagen. Zo levert een vermindering van het liquide vermogen van € 60.000 naar € 25.000, omdat er geïnvesteerd is in waardevaste goederen zoals postzegels, Donald Ducks en modelspoortreinen, een ernstige tekortkoming op in zijn taak. De mogelijkheden om de kwaliteit van leven van de rechthebbende te verbeteren dan wel te waarborgen zijn minder geworden, omdat het vermogen aanzienlijk is geslonken. Dit valt de bewindvoerder te verwijten, ook al is hij de enige erfgenaam van rechthebbende. 

Website
LinkedIn
Twitter

De Wijsmaker is ook hier te vinden!

Copyright © 2019 De Wijsmaker, All rights reserved.