Copy

De Wijsmaker Nieuwsbrief #31# juni 2018

Is deze e-mail niet goed leesbaar?
Klik hier voor de webversie.

Beste lezers,

Inmiddels is de AVG storm wat gaan liggen en is het zomer in Nederland. Ook weten we dat de Belastingdienst pas over een jaar zegt te voldoen aan de nieuwe privacyregels. Laat je dus niet gek maken of op hoge kosten jagen, dat is nergens voor nodig. Je moet natuurlijk wel iets doen. Wat? Dat leggen we haarfijn uit! De open inschrijving in Eindhoven is vol, in Utrecht zijn er nog enkele plaatsen. 

In juni en juli is er geen nieuwsbrief, we zien jullie graag weer als lezers in september. In de tussentijd wensen wij iedereen een hele fijn vakantie toe!

Heb je in de tussentijd vragen? Laat het ons weten! Graag ontmoet ik jullie weer ergens in het land. 

Groet, Mark Cornelissen
Eigenaar De Wijsmaker

Bewindvoerders diploma halen?

Tijdens het overleg in de Tweede Kamer over brede schuldenaanpak kwamen een aantal onderwerpen aan bod om de aanpak van schulden te verbeteren. De staatssecretaris beloofde dat hij zich meer ging inzetten om ervoor te zorgen dat het beleid van de gemeente gaat verbeteren. Veel vragen bleven onbeantwoord. Kamerleden vroegen zich af of:
  • er een vereenvoudiging van het toeslagensysteem komt
  • er iets gedaan gaat worden aan de stapeling van boetes
  • bewindvoerders in de toekomst een diploma moeten halen
  • exorbitante rentetarieven van gemeentelijke kredietbanken aan banden worden gelegd

Van Ark zei terughoudend te zijn, omdat de brede aanpak van schulden een onderwerp is dat raakt aan de beleidsterreinen van meerdere ministeries. Zo kijkt de minister van Financiën momenteel of een vereenvoudiging van het toeslagenstelsel mogelijk is en maakt daarover meer bekend op Prinsjesdag.

Ook de minister voor Rechtsbescherming, Sander Dekker, doet momenteel onderzoek, bijvoorbeeld naar hoe het incassoregister vorm gaat krijgen. Dit register moet malafide incassobureaus uit het systeem weven. Maar ook deze minister kan bepalen of een diploma nodig is voor bewindvoerders en komt later nog met het antwoord.

Lees hier het hele bericht op VNG. 

Meer kansen voor jongeren:
verhoog jeugdhulpplicht naar 21 jaar


Verhoog de grens van de jeugdhulpplicht op de korte termijn van 18 naar 21 jaar, in sommige gevallen zelfs naar 23 jaar en zorg voor meer ruimte voor maatwerk. Zet jeugdhulp in het teken van het behalen van ‘levensdoelen’ en laat jongeren vanaf hun 16de aanspraak maken op voorzieningen buiten de Jeugdwet, zoals de Wmo of de Zvw. Zorg bij jeugdhulp (ook) voor meer aansluiting bij de belevingswereld van jongeren. Dit staat in het advies ‘Leeftijdsgrenzen – Betere kansen voor kwetsbare jongeren’ dat de Raad voor Volkgezondheid en Samenleving (RVS) vandaag heeft overhandigd aan minister Hugo de Jonge (VWS).
 

Handreiking ‘Lichtere psychische aandoeningen en werk’

Hoe kunnen mensen met een psychische aandoening vaker en beter aan het werk komen en blijven? Die vraag staat centraal in de samenwerking tussen partijen en professionals uit de GGZ en Werk & Inkomen. De afgelopen jaren is die samenwerking geïntensiveerd. In vele regio’s werken UWV, gemeenten, GGZ-instellingen en andere betrokkenen hieraan. Kijk hier voor de handreiking. 
 

Opvang van kinderen gaat minder geld kosten


Nagenoeg alle werkende ouders met kinderen op de crèche, gastouderopvang of buitenschoolse opvang gaan er vanaf 1 januari 2019 op vooruit. Door een hogere kinderopvangtoeslag zijn zij per saldo minder kwijt aan kinderopvang. Het kabinet verhoogt ook de kinderbijslag en het kindgebonden budget. Gezinnen met kinderen en werkende ouders worden financieel tegemoetgekomen.

Lees hier meer. 
 

Besluit tot verhoging van het extra bedrag aan kinderbijslagen en van het basiskinderbijslagbedrag

In het regeerakkoord is aangekondigd het budget voor de Algemene Kinderbijslagwet structureel te verhogen met circa €250 miljoen om de inkomenspositie van gezinnen te verbeteren. Deze intensivering ziet op het basiskinderbijslagbedrag en op het extra bedrag aan kinderbijslag voor alleenverdienende ouders en alleenstaande ouders, met een thuiswonend kind in de leeftijd tussen drie en achttien jaar dat een bepaalde mate van intensieve zorg nodig heeft.

De internetconsultatie gaat nu open, lees deze hier

Persoonsgebonden budget in het sociaal domein

Sociaalweb geeft een interessant magazine gemaakt over het PGB in het sociaal domein, je kan deze hier online lezen. 
 

Meer verlof voor partner

Ouders krijgen na de komst van een baby meer tijd samen met hun kind. Dat wordt geregeld in de Wet Invoering Extra Geboorteverlof (WIEG) die minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid vandaag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Lees hier meer. 

De doorgeslagen jacht op de bijstandsfraudeur


Ze voelen zich behandeld als criminelen, maar dan met minder rechten: bijstandsgerechtigden die er, regelmatig ten onrechte, van worden verdacht te frauderen. Tegen de verregaande bevoegdheden van de sociale diensten kunnen zij zich moeilijk verdedigen.

Dit artikel stond afgelopen weekend in de Volkskrant. Lees het hier

Hoe proberen gemeenten armoede te bestrijden?

Wat betekent armoede in ons land? Hoe hangen armoede en gezondheid samen? En hoe pakken gemeenten dit aan? Het NRC schreef er dit weekend over en heeft een dossier armoede op de website.

Lees hier het artikel uit de NRC. 
Opleiding privacy en bewindvoering (mentor &curator) bij ons volgen?

Per 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer.

Daarom besteden wij in onze opleiding aandacht aan de nieuwe regels en eisen waar je aan zult moeten voldoen. Je zult een register van verwerkingen moeten maken en beleid maken over wat te doen als er een datalek is en hoe dit te voorkomen. Ook zul je meer nadruk moeten leggen op het kunnen verantwoorden (aantonen) dat je voldoende heeft gedaan om de privacy van jouw klanten te waarborgen. En nog veel meer! Hier besteden we aandacht aan tijdens de les. Kom je ook? Zo ben je goed voorbereid. De (halve dag) open inschrijving in Utrecht op 29 juni heeft nog enkele plaatsen vrij. En deze opleiding komt ook in het najaar gewoon weer terug!
 
TMA-analyse. Handig instrument met toegevoegde waarde!

Wil je iemand aannemen en weet je niet of die persoon over de juiste competenties beschikt? Iemand wil doorontwikkelen of een opleiding volgen en je vraagt je af of dit goed is? Zet dan een TMA-analyse in. Meer weten over hoe het werkt? Kijk eens op onze website en lees wat je ermee kan. (Of bel Mark.)
In de agenda vind je nog meer goede opleidingen en trainingen. Deze kunnen allemaal ook in company worden gegeven!
Joost Jaspers van Forward Advocaten pakt bezwaar en beroep voor onderbewindgestelden op. Dit gebeurt meestal met een toevoeging zodat het de bewindvoerder en de onderbewindgestelde niets kost behalve het indienen van een verzoek bijzondere bijstand voor de eigen bijdrage rechtshulp.

Joost is naast advocaat ook docent Algemene Wet Bestuursrecht, o.a. bij De Wijsmaker.

Meer informatie? Neem dan contact met ons op via info@dewijsmaker.nl of bel 06.43022961.

Uitspraak van de maand, door Thijs van Lierop

Uitspraak van de maand juni 2018
 
Wees altijd bedacht of u als bewindvoerder in persoon of “q.q.” bent veroordeeld. Met “q.q.” wordt bedoeld dat u slecht in uw hoedanigheid van bewindvoerder over het vermogen van de rechthebbende bent veroordeeld (om uit het vermogen van de rechthebbende te betalen). Toch gaat het wel eens mis. Soms moet er een executiegeschil aan te pas komen om duidelijk te maken dat er sprake is van een vergissing (door de kantonrechter). Een veroordelend vonnis jegens een persoon die optreedt als bewindvoerder van zijn zoon, kan niet worden geëxecuteerd jegens de bewindvoerder persoonlijk, aldus de voorzieningenrechter van de rechtbank Den Haag. In de huurovereenkomst, die geleid heeft tot een betalingsveroordeling, is uitdrukkelijk aangegeven dat de vader de overeenkomst als gemachtigde/wettelijk vertegenwoordiger van zijn zoon heeft gesloten. Verder volgt uit de inhoud van de overeenkomst onmiskenbaar dat de daaruit voortvloeiende rechten en plichten op de rechthebbende ~ als zijnde de huurder ~ rusten. Ook uit de eerdere processtukken blijkt dat de vader expliciet heeft aangegeven dat hij niet voor zichzelf optreedt. Daaraan doet niet af dat de vader niet uitdrukkelijk als bewindvoerder is gedagvaard. Kortom, de vader kan niet persoonlijk worden aangesproken voor de betaling van het bedrag waartoe hij in het vonnis is veroordeeld en dat het vonnis dus ook niet jegens hem persoonlijk ten uitvoer kan worden gelegd.

Lees hier de hele uitspraak.

Website
LinkedIn
Twitter

De Wijsmaker is ook hier te vinden!

Copyright © 2018 De Wijsmaker, All rights reserved.