Copy

De Wijsmaker Nieuwsbrief #39# april 2019

Is deze e-mail niet goed leesbaar?
Klik hier voor de webversie.

Beste lezers,

De zon schijnt volop, nieuw leven in de brouwerij en een nieuwsbrief vol met informatie. 

Wil je een opleiding of training volgen via open inschrijving of bij je op kantoor? Laat het ons weten en we gaan aan de slag. Wil je meer weten of advies? Bel of mail me en je krijgt snel een antwoord. 

Groet, Mark Cornelissen
Eigenaar De Wijsmaker

Vraag van de maand

Moet voor een aanslag OZB of aanslag waterschapsbelasting bijzondere bijstand worden verleend?

Nee, in principe niet. Deze kosten zijn algemeen noodzakelijke kosten van het bestaan. Ze zijn dus wel noodzakelijk om te betalen maar iedereen die een huis heeft moet OZB betalen en alle anderen moeten waterschapsbelasting betalen. Deze kosten zijn dus niet bijzonder te noemen. Ditzelfde geldt voor de premie basisverzekering Zorgverzekeringswet. Iedereen in Nederland moet deze betalen dus zijn deze kosten niet bijzonder en moeten zij betaald worden uit het eigen inkomen, ook al is dat een laag inkomen. 

Maar hoe kan de klant deze kosten dan betalen?
Door middel van reservering of gespreide betaling achteraf. 
 

Maatwerkvoorzieningen onder Wmo of Wlz: overzicht 2019


Mensen met een indicatie voor Wlz-zorg (vooral thuiswonend maar ook intramuraal) kunnen ook in aanmerking komen voor maatwerkvoorzieningen op grond van de Wmo (rolstoel, regiotaxi e.d.).

Wanneer valt een voorziening nu onder de Wmo en wanneer onder de Wlz?

Lees hier het overzicht. 

Nieuwe handreiking pgb in Wmo en Jeugdwet


De uitgangspunten voor het persoonsgebonden budget (pgb) zijn verankerd in de Wmo en de Jeugdwet. In 2014 maakte de VNG een handreiking die inzicht bood in de wettelijke kaders en de beleidsruimte van gemeenten bij de vormgeving van hun pgb-beleid. Er ligt nu een geactualiseerde handreiking.

Lees hier de nieuwe handreiking. 

Hulp uit sociaal netwerk betaald uit pgb: regeling vanaf 1 mei


Per 1 mei moeten alle pgb-houders voldoen aan de Wet minimumloon (Wml) óf gebruik maken van de nieuwe regeling Hulp uit sociaal netwerk (HUS). In een eind 2018 verzonden ledenbrief gingen we al in op de regeling en wat gemeenten, samen met de betreffende budgethouder, moeten doen vóór 1 mei.


Drie opties

Gemeenten en budgethouders moeten nu op korte termijn regelen hoe hier vanaf 1 mei mee om te gaan.

Er zijn drie opties:

 1. Voldoen aan Wml en het tarief in de zorgovereenkomst aanpassen
 2. Stopzetten van de zorgovereenkomst met het betreffende familielid
 3. Gebruik maken van de nieuwe maatregelen Hulp uit sociaal netwerk (symbolische vergoeding en/of onkostenvergoedingen)
Lees hier meer. 

Wijziging IOW


De Wet inkomensvoorziening oudere werklozen (IOW) gaat mogelijk wijzigen in de toekomst. Het kabinet wil de regeling verlegen tot 1-1-2024. De leeftijdsgrens gaat dan wel naar 60 jaar en 4 maanden. 
 

IOW-uitkering na afloop WW-uitkering

Om een IOW-uitkering te krijgen na afloop van een WW-uitkering, moet iemand in ieder geval aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • Je was 60 jaar of ouder toen je werkloos werd.
 • Je hebt de einddatum van je WW-uitkering bereikt.
 • Je WW-uitkering is begonnen na 30 september 2006 en voor 1 januari 2020.
 • Je kreeg langer dan 3 maanden een WW-uitkering omdat je aan de jareneis voldeed. Of je hebt na 3 maanden WW-uitkering nog het restant van een eerdere WW-uitkering gekregen.

IOW-uitkering na afloop van WGA-uitkering

Om een IOW-uitkering te krijgen na afloop van een loongerelateerde WGA-uitkering, moet iemand aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • Je was 60 jaar of ouder toen de WGA-uitkering inging.
 • Je WGA-uitkering is begonnen na 31 december 2007 en voor 1 januari 2020.
 • Je hebt de einddatum van de loongerelateerde WGA-uitkering bereikt. 

Let op: had je een WW-uitkering voordat je arbeidsongeschikt werd? Dan heb je alleen recht op een IOW-uitkering in de volgende situatie:

 • Je werd werkloos na 30 september 2006.
 • Je was op de 1e dag van uw werkloosheid 60 jaar of ouder.

Hoogte IOW-uitkering

De IOW-uitkering is nooit hoger dan 70% van het minimumloon. Bij de vaststelling van de hoogte van de uitkering wordt rekening gehouden met het inkomen (bijvoorbeeld pensioenuitkering). Het UWV kijkt niet naar het eigen vermogen en dus ook niet naar bijvoorbeeld een eigen huis. Het inkomen en vermogen van de partner wordt ook niet meegerekend. Dit voorkomt extra inkomensverlies na afloop van de WW-uitkering.

Aanvragen IOW-uitkering

Het UWV voert de IOW uit. Na afloop van uw WW-uitkering of uw WGA-uitkering bekijkt het UWV of iemand aan de voorwaarden voldoet. Als dat zo is, ontvangt deze persoon een informatiepakket met een aanvraagformulier.

Als de WW-uitkering stopt, moet je de IOW-uitkering digitaal aanvragen op Mijn UWV. Ontvangt iemand de WGA-uitkering, dan krijgt hij de aanvraagset nog wel per post.

Lees hier de internetconsultatie. 

Schending inlichtingenplicht in de bijstand

 
Wat zijn in 2017 de belangrijkste manieren van het schenden van de inlichtingenplicht en bij welke groepen van personen vindt het relatief vaak plaats?

Bijna 62 duizend personen hadden in 2017 een openstaande bijstandsvordering vanwege het schenden van de inlichtingenplicht. Twee derde van deze personen ontving in dat jaar ook een bijstandsuitkering. De belangrijkste reden voor een bijstandsvordering was het verzwijgen van witte inkomsten. Dit blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Lees het hele artikel hier

Uitspraak: Curatele blijft zinvol

De betrokkene kan zich niet verenigen met de beschikking waarvan beroep en is van mening dat de curatele dient te worden opgeheven. De betrokkene heeft daaromtrent gesteld dat de rechtbank niet heeft gemotiveerd en de curator niet heeft onderbouwd dat zij in een zodanige lichamelijke of geestelijke toestand verkeert dat zij niet in staat is haar belangen waar te nemen. Er is derhalve geen grond voor curatele. Er dient sprake te zijn van ernstige problemen, waar in het geval van de betrokkene geen sprake van is. Weliswaar heeft de betrokkene een aantal keer in strijd met de curatele gehandeld, maar zij heeft voldoende inzicht om haar financiële belangen te behartigen en de uitgaven te controleren. Verkwisting, zoals gesteld door de curator, is geen grond voor curatele. Bovendien is de betrokkene schuldenvrij door een schuldregeling die in 2017 succesvol is afgerond. Voor zover de betrokkene niet voldoende inzicht zou hebben, verzoekt zij subsidiair haar goederen onder bewind te stellen, zodat haar financiële belangen gewaarborgd zijn.

De curator ziet dit anders. Het Hof ook?

Lees hier de uitkomst...

Identificatieplicht: wat mag wel en wat niet?


In Nederland kennen wij de identificatieplicht. Dit betekent dat elke Nederlander vanaf 14 jaar een geldig identiteitsbewijs moet kunnen tonen. Door deze identificatieplicht zou het voor organisaties makkelijk moeten zijn om te weten met wie ze te maken hebben. Maar mogen organisaties zomaar vragen om een identiteitsbewijs en gegevens daarvan overnemen? Mag een ID-kaart of paspoort gekopieerd worden? En hoe zit het met het gebruik van het burgerservicenummer onder de huidige privacywetgeving?

Lees hier meer op de website van ICTRecht.
Ook op deze website van Rijksoverheid vind je relevante informatie. 
 

Hoe informeer ik mijn werknemers over de omgang met hun persoonsgegevens?


Werkgevers zijn volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) verplicht om hun werknemers te informeren over de omgang met hun persoonsgegevens. Maar hoe voldoe je aan deze informatieplicht? Dit kan met behulp van een interne privacyverklaring. Wat is een interne privacyverklaring en wat daarin hoort te staan? 

Lees hier meer op de website van ICTRecht. 
 

Participatiewet, een cijfermatig beeld van de uitvoering 2015-2018


Sinds 1 januari 2015 is de Participatiewet van kracht. Deze wet vervangt de Wet werk en bijstand (Wwb), de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) en een groot deel van de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten (Wajong). De Participatiewet heeft als doel zoveel mogelijk mensen naar werk toe te leiden. Iedereen die kan werken maar het op de arbeidsmarkt zonder ondersteuning niet redt, valt onder de Participatiewet. De wet geeft gemeenten meer verantwoordelijkheden en mogelijkheden om mensen met een arbeidsbeperking of mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te helpen en te houden. De Participatiewet regelt ook dat bijstand wordt verleend aan mensen die (tijdelijk) niet (volledig) in hun noodzakelijke bestaanskosten kunnen voorzien. Deze factsheet geeft een cijfermatig beeld van de uitvoering van de Participatiewet in de periode januari 2015 tot en met december 2018. Het behandelt ontwikkelingen op drie thema’s: personen met een bijstandsuitkering, de ondersteuning door gemeenten in het algemeen en aan mensen met een arbeidsbeperking in het bijzonder.

Lees hier de cijfers en tabellen. 
TMA-analyse. Handig instrument met toegevoegde waarde!

Wil je iemand aannemen en weet je niet of die persoon over de juiste competenties beschikt? Iemand wil doorontwikkelen of een opleiding volgen en je vraagt je af of dit goed is? Zet dan een TMA-analyse in. Meer weten over hoe het werkt? Kijk eens op onze website en lees wat je ermee kan. (Of bel Mark.)
In de agenda vind je nog meer goede opleidingen en trainingen. Deze kunnen allemaal ook in company worden gegeven! Neem eens een kijkje!
Joost Jaspers van Jaspers overheidsrecht pakt bezwaar en beroep voor onderbewindgestelden op. Dit gebeurt meestal met een toevoeging zodat het de bewindvoerder en de onderbewindgestelde niets kost behalve het indienen van een verzoek bijzondere bijstand voor de eigen bijdrage rechtshulp.

Joost is naast advocaat ook docent Algemene Wet Bestuursrecht, o.a. bij De Wijsmaker.

Meer informatie? Neem dan contact met ons op via info@dewijsmaker.nl of bel 06.43022961.

Uitspraak van de maand

Afgewezen aanvraag voor hoger bedrag aan bijzondere bijstand voor kosten bewindvoerder bij minnelijk schuldhulpverleningstraject. 

De betrokkene wilde bijzondere bijstand voor bewindvoeringskosten. De gemeente wijst deze bijna helemaal af. Betrokkene kan in het kader van zijn minnelijke schuldhulpverleningstraject desgewenst over een hoger inkomen beschikken dan het in het kader van dat traject vrijgelaten deel van zijn inkomen. Het college ziet geen aanleiding en voert ook geen beleid om bij de draagkrachtberekening het minnelijke schuldsaneringstraject gelijk te stellen aan een schuldsaneringstraject op grond van de Wet schuldsaneringsregeling natuurlijke personen (WSNP).

Ook de CRvB oordeelt gunstig voor de gemeente. Betrokkene kon het vrij te laten bedrag laten aanpassen, waardoor er wel ruimte was. Kortom: de kosten van beschermingsbewind als correctiepost konden in dit geval worden opgevoerd bij de berekening van de afloscapaciteit. Dat een eventuele verhoging van het vrij te laten bedrag ten koste gaat van de aflossingscapaciteit en dat schuldeisers hierdoor mogelijk niet bereid zijn mee te werken aan de minnelijke regeling, leidt niet tot een ander oordeel.

Lees hier de hele uitspraak. 
 

Website
LinkedIn
Twitter

De Wijsmaker is ook hier te vinden!

Copyright © 2019 De Wijsmaker, All rights reserved.