Copy

De Wijsmaker Nieuwsbrief #20

Is deze e-mail niet goed leesbaar?
Klik hier voor de webversie.

Beste professionals,

We timmeren lekker aan de weg en voor je het weet is het alweer half mei. Dit najaar hebben we weer een aantal nieuwe opleidingen en veranderingen.

Nieuw is dit najaar de opleiding van een halve dag WMO/ Jeugdzorg/ WLZ en PGB. De opleiding beslag- en executierecht wordt gesplitst, 1 opleiding voor de nieuwe beslagvrije voet en 1 opleiding beslag- en executierecht.  Zo maken we de opleidingen voor u nog beter!

Groet,
Mark Cornelissen
Eigenaar De Wijsmaker

Krijgen werknemers die werkloos worden straks toch weer drie jaar WW?

Vier vragen over reparatie van de WW

Werkgevers laten maandag weten of ze alsnog instemmen met de reparatie van het derde jaar WW. Werknemers die werkloos worden, houden daardoor langer recht op een uitkering.

Lees hier meer over de veranderingen.
De gemeente Weert start een aanvalsplan armoede. Daarmee willen ze bereiken dat zo min mogelijk inwoners in armoede leven en opgroeien. Samen met het Nibud heeft de gemeente Weert als eerste stap een Geldkrant gemaakt, die huis-aan-huis- wordt verspreid. Lees hier meer.

Zwolle vindt problematische schulden niet acceptabel. Voorkomen moet worden dat mensen schulden maken. Ontstaan er toch schulden en komt men er zelf niet uit, dan wordt snel en efficiënt ondersteuning geboden. Dit is het streven van het college van burgemeester en wethouders en is de basis voor het beleidsplan schulddienstverlening 2017-2021. Hier lees je meer.
Wijziging dagloonbesluit en Participatiewet

Door wijzigingen in het dagloonbesluit ingaande 1 juli 2015 zijn er personen die over de periode 1 juli 2015 tot en met 30 november 2016 een te lage uitkering bij het UWV hebben ontvangen. Het UWV zal dit door middel van de zogenaamde eenmalige tegemoetkoming repareren in de maand april 2017.

Door de gemeente zal dit in het kader van de Participatiewet worden aangemerkt als inkomen op basis van artikel 32 of vermogen op basis van artikel 34 Participatiewet. Houd er dus rekening mee dat dit gemeld moet worden bij de gemeente in het kader van de inlichtingenplicht.
Rapport nationale ombudsman -jaarverslag 2016

De overheid verwacht veel van mensen. Niet iedereen kan aan die verwachtingen voldoen. Mensen die niet in het plaatje passen, lopen geregeld vast in hun relatie met de overheid. Iedereen moet meedoen en zelf zijn zaakjes regelen.

Maar niet iedereen is digitaal vaardig of de Nederlandse taal voldoende machtig. Onvoldoende zelfredzaamheid is een van de redenen waarom mensen in grote financiële problemen terechtkomen. En problemen met de overheid worden ingewikkelder, want vaak stapelbaar. De Nationale ombudsman ziet dat problemen alleen maar groter worden als mensen niet snel geholpen worden, met alle gevolgen van dien voor deze mensen en voor de maatschappij. Digitalisering van overheidsdienstverlening levert veel maatschappelijke voordelen op, maar het zorgt er ook voor dat mensen die zich voorheen prima konden redden, er nu zonder hulp niet meer uit kunnen komen. Er moet dan ook hulp blijven voor mensen die om welke reden dan ook moeite hebben om de overstap te maken van papier naar digitaal.

Burgers kunnen vastlopen in het doolhof van de overheid. De systemen zijn vaak complex. De Nationale ombudsman vindt dat het burgerperspectief steeds centraal moet staan. Dat betekent vaak dat er maatwerk geleverd moet worden. Ook aan mensen die niet in het ideale plaatje passen.

Lees hier de samenvatting van het rapport.

De inlichtingenplicht van de Participatiewet gaat veranderen!

Op dit moment moet je als klant alles vertellen tegen de gemeente, ook al weten ze dat misschien al omdat ze in de computersystemen kunnen kijken.  Dit leidt tot veel ergernis. "Want het is toch bekend dat ik getrouwd ben want ik ben zojuist bij de afdeling burgerzaken geweest en nu moet ik het hiert ook weer vertellen". Onbegrip alom!

Per 1 juni 2017 gaat dit een beetje veranderen. Een adreswijziging of het sluiten/ eindigen van een huwelijk of geregisterd partnerschap hoef je dan niet meer apart te melden bij de sociale dienst. Dat scheelt weer! Er blijven overigens uitzonderingen mogelijk!
Wetsvoorstel vereenvoudiging beslagvrije voet

Het is door de 2e en 1e kamer en de verwachting is dat het ook ingaat per 1 januari 2018 maar dit is nog steeds niet zeker. Dit najaar zullen wij een speciale cursus van een halve dag aanbieden met alles over de nieuwe beslagvrije voet. Houd de agenda in de gaten!

Bijstandsuitkering mocht worden verlaagd vanwege niet afdoen niqaab

De Centrale Raad van Beroep heeft op 9 mei 2017 geoordeeld dat de gemeente Utrecht een bijstandsuitkering mocht verlagen, omdat betrokkene bij herhaling had geweigerd tijdens een werktraining haar niqaab af te doen. De kans dat zij snel werk vindt, is zeer klein als zij een niqaab blijft dragen. Dit heeft tot gevolg dat onnodige druk wordt gelegd op de publieke middelen. Lees hier de hele uitspraak.
Vraag van de maand

Moet de klant altijd een geldig legitimatiebewijs tonen in het kader van de Participatiewet?

In het kader van de Participatiewet moet de belanghebbende op verzoek van de gemeente alleen als dat redelijkerwijs nodig is een geldig identiteitsbewijs aan de gemeente kunnen tonen.

Een geldig legitimatiebewijs is een paspoort, identiteitskaart of een verblijfsdocument.

 Nieuw dit najaar: een halve dag opleiding WLZ/ WMO/Jeugdzorg en PGB.

Kijk in onze agenda voor de inhoud en de data!
TMA-analyse. Handig instrument met toegevoegde waarde!

Wil je iemand aannemen en weet je niet of die persoon over de juiste competenties beschikt? Iemand wil doorontwikkelen of een opleiding volgen en je vraagt je af of dit goed is? Zet dan een TMA-analyse in. Meer weten over hoe het werkt? Kijk eens op onze website en lees wat je ermee kan. (Of bel Mark.)
Nieuwsflits Arbeidsmarkt mei 2017
De maandelijkse Nieuwsflits Arbeidsmarkt bevat stand- en stroomcijfers van WW-uitkeringen en cijfers over ontslagaanvragen.
 
In maart daalde het aantal lopende WW-uitkeringen licht, tot 414.800 WW-uitkeringen.
Het aantal WW-uitkeringen aan jongeren nam in maart toe, terwijl dit in de oudere leeftijdsklassen juist afnam.
Bij de sectoren was de afname het grootst in de landbouw en bij bouwbedrijven.
In het grootwinkelbedrijf en bij banken was sprake van een toename van het aantal WW-uitkeringen.
Vergeleken met maart vorig jaar nam het aantal uitkeringen af met 12%. Bron :UWV mei 2017
Joost Jaspers van Forward Advocaten pakt bezwaar en beroep voor onderbewindgestelden op. Dit gebeurt meestal met een toevoeging zodat het de bewindvoerder en de onderbewindgestelde niets kost behalve het indienen van een verzoek bijzondere bijstand voor de eigen bijdrage rechtshulp.

Joost is naast advocaat ook docent Algemene Wet Bestuursrecht bij De Wijsmaker.

Meer informatie? Neem dan contact met ons op via info@dewijsmaker.nl of bel 06.43022961.

NIBUD jaarverslag 2016

Wat kunnen we mensen meegeven om zo goed mogelijk zelfredzaam te worden? Dat thema stond centraal in 2016.

Je kunt mensen wel vertellen hoe het moet, maar dan is het de vraag of ze dat ook gaan doen. We weten uit onderzoek dat we mensen moeten helpen om bepaald gedrag te vertonen. Bewustwording alleen is niet voldoende.

Lees ook hier het jaarverslag van het Nibud.

Uitspraak van de maand door Thijs van Lierop

Hoe geheim is een geheim adres? Is een dagvaarding nietig indien het (geheime) woonadres van de bewindvoerder erin is vermeld? De Roermondse kantonrechter oordeelt van niet. In diens ogen vereist art. 45 lid 3 sub d Rv een adresvermelding. Vreemd! Volgens het artikel vermeldt het exploot slechts de naam en de woonplaats van degene voor wie het exploot bestemd is. Een woonplaats is geen adres. Mijns inziens is de dagvaarding om een andere reden niet nietig. De wet eist immers géén adresvermelding.

Een andere vraag is of de deurwaarder klachtwaardig handelt als hij toch een geheim adres opneemt in het exploot. Een simpele vermelding dat er exploot wordt gedaan op een geheim adres (zonder dit adres te vermelden) in een bij naam genoemde gemeente volstaat immers volgens de richtlijnen van de KBvG / LOVCK. Op 7 maart 2017 beantwoordde de Kamer voor Gerechtsdeurwaarders (TGDKG:2017:19) deze vraag bevestigend: de deurwaarder wordt berispt. De Kamer herhaalde zijn beslissing op 28 maart 2017 (TGDKG:2017:27)

Verder is de uitspraak om een andere reden interessant. Een kredietverstrekker die zaken doet met een onderbewindgestelde wordt beschermd indien het bewind niet in het CCBR is gepubliceerd. Van een wederpartij hoeft niet worden verwacht dat bij het aangaan van de overeenkomst informatie over een mogelijk bewind wordt ingewonnen bij de gemeente, rechtbank, belastingdienst of de bank. Voor een kredietverstrekker volstaat een KBR-toets. Om deze reden verwerpt de kantonrechter het beroep van de bewindvoerder op een ongeldige kredietovereenkomst ex art. 1:439 lid 1 BW. De wederpartij behoorde het bewind niet te kennen. Zijn onderzoeksplicht reikt in beginsel niet verder dan het raadplegen van het openbare Bewindregister.

Lees de hele uitspraak.
Website
LinkedIn
Twitter

De Wijsmaker is ook hier te vinden!

Copyright © 2017 De Wijsmaker, All rights reserved.