Copy

De Wijsmaker Nieuwsbrief #34# november 2018

Is deze e-mail niet goed leesbaar?
Klik hier voor de webversie.

Beste lezers,

Sinterklaas is er al en de winkels liggen vol met pepernoten. Wie zoet is krijgt lekkers... Bij open inschrijvingen zijn we altijd te gast bij de locaties van BCN. Hier is, los van de geweldige lunch,voldoende zoets te krijgen!

Ondertussen blijven we hard aan het werk om te zorgen voor nog betere opleidingen en trainingen in 2019. Zo krijgen we het ook niet koud ;-) Ontwikkel jezelf! Ik zie jullie graag tijdens een opleiding. Wil je meer weten of advies? Bel of mail me en je krijgt snel een antwoord. 

Groet, Mark Cornelissen Eigenaar De Wijsmaker

Vraag van de maand

Bewindvoerder: Wat wij trouwens nooit zelf doen zijn de periodieke verklaringen van de gemeenten invullen en tekenen voor klanten, die sturen wij altijd naar de klant met het verzoek naar waarheid in te vullen en door te sturen naar de sociale dienst. Er zijn collega bewindvoerders die dit wel doen. Maar ik weet niet wat er achter de voordeur speelt, hoeveel mensen er wel en niet wonen, of werken. En loopt dus het risico om mee te werken aan fraude. Wat denken jullie hiervan?

Het ondertekenen, invullen en opsturen van het inichtingen- en inkomstenformulier mag je door de onderbewindgestelde laten doen. In het kader van het tijdig opsturen van dit formulier zou je er ook voor kunnen kiezen om dit zelf te doen. De bewindvoerder is als wettelijk vertegenwoordiger bevoegd om de inkomstenformulieren te ondertekenen.

Je moet dan uiteraard wel aan de onderbewindgestelde vragen of er (financiële) veranderingen zijn opgetreden. Zorg dat je kunt aantonen dat je deze vraag aan de onderbewindgestelde hebt gesteld.Je kunt dit ondervangen door in jouw afsprakenlijst (die tijdens het intakegesprek wordt overhandigd) te vermelden dat de onderbewindgestelde altijd veranderingen in de leefsituatie en het inkomen direct moet melden.


Vraag je compensatie aan voor bijstandslening (Bbz)

Heb jij tussen 2014 en 2017 financiële bijstand gehad van je gemeente (Bbz)? Dan heb je misschien toeslagen moeten terugbetalen bij de Belastingdienst. Daarvoor kun je straks compensatie krijgen. Staatssecretaris Snel (Financiën) heeft dit aangekondigd. Hij luistert hiermee naar heel veel benadeelde zzp’ers. De Tweede Kamer beslist binnenkort over de vergoeding. 

Het potje waar dit uit komt, heet de Bbz. Voluit is dat het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen. Dit is er om je te helpen als je je bedrijf opstart of om je door een moeilijke periode heen te helpen. Zo blijf je uit de gewone bijstand (Wet werk en bijstand). Je krijgt deze steun eerst als lening. Kun je hem niet langer terugbetalen dan wordt het een gift. Probleem is dat je die gift in de jaren 2014-2016 moest rekenen tot je inkomen. Daardoor had je recht op lagere toeslagen. En moest je ineens toeslagen terugbetalen. Een hoop ondernemers kwamen hierdoor juist weer in de financiële problemen. Sinds 2017 wordt zo’n gift niet langer gerekend tot je inkomen. Maar daarmee viel je dus buiten de boot als je in de jaren ervoor gebruik had gemaakt van de bijstandsregeling.

Je kunt wel al vragen om de compensatie bij de Belastingdienst (Toeslagen). Stuur een schriftelijk verzoek en alle papieren als bewijs. Je vergoeding aanvragen kan tot en met 31 december 2019. Ben je te laat dan heb je pech gehad. 

Lees hier meer. 

Nieuwe workshops complexe gespreksvoering en effectief communiceren met klanten met een LVB.

Nieuw: Workshop effectief communiceren met klanten met een licht verstandelijke beperking (halve dag, 3 PE) door Eefje Kuil.

Eefje geeft handvatten om gericht en op maat te leren omgaan met gedragingen van klanten waarbij je leert de problematiek te signaleren middels heldere voorbeelden. Daarbij leer je de gesprekstechnieken in te zetten voor klanten met een licht verstandelijke beperking. 

 Nieuw: Workshop complexe gespreksvoering (halve dag, 3 PE) door Eefje Kuil

Het gaat hier om complexe gesprektechnieken op maat: naar aanleiding van de casuïstiek van de cursist geeft Eefje Kuil handvatten die de volgende dag al in de praktijk gebracht kunnen worden!

En/of-bankrekening sta in de weg bij kwijtschelding belastingen mantelzorger?

Een vrouw klaagt erover dat de Belastingsamenwerking Gemeenten (BsGW) haar verzoek om kwijtschelding van lokale belastingen heeft afgewezen. De en/of rekening die zij samen met haar zieke moeder heeft geopend wordt namelijk meegeteld als haar vermogen. De Nationale ombudsman vindt dit niet terecht omdat hier geen sprake is van een gezamenlijke huishouding. Het is pure noodzaak want haar moeder kan niet meer goed voor zichzelf zorgen. De BsGW is het met de ombudsman eens en beoordeelt de aanvraag opnieuw. De lokale belastingen worden alsnog kwijtgescholden. De BsGW past ook de werkinstructie aan om soortgelijke toekomstige gevallen te voorkomen.

Lees hier meer. 

Stappenplan maakt privacyregels sociaal domein hanteerbaar


De angst om privacyregels te overtreden belemmert professionals in het sociaal domein. Hierdoor ontstaan met regelmaat problemen en calamiteiten. Om het professionals gemakkelijker te maken om op een goede manier informatie te delen, biedt Toezicht Sociaal Domein (TSD) hen een concreet stappenplan. 
De overheid kan hier dus mee aan de slag.

Lees hier meer. 

Bewindvoerders, curatoren en mentoren kunnen bij ons terecht voor opleiding en vragen uit de praktijk.
Recht om je te vergissen

De Fransen hebben nu 'het recht om zich te vergissen': eerste foutje te goeder trouw blijft (meestal) onbestraft. In het geboorteland van de Verklaring van de Rechten van de Mens, Frankrijk, is een wetsartikel aangenomen dat het recht om je te vergissen garandeert. Met deze doorbraak legt de Nationale Vergadering, het Franse parlement, vast dat de burger het recht heeft zich in interactie met overheden te goeder trouw een keer te vergissen. Bij die eerste vergissing mag de overheid geen sanctie opleggen.

Inmiddels zijn er kamervragen gesteld naar aanleiding van dit Franse recht. Al eerder was erover gesproken tijdens het Algemeen overleg. De staatssecretaris (Knops, Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties) wil alleen niet een wetswijziging gaan invoeren.
Hij is wel gecharmeerd van het achterliggende idee van het vergisrecht. Hij wil wel een open gesprek aangaan met diverse groepen met als vraagstelling: waar en hoe knelpunten in de uitvoering naar boven komen die op een tekort aan menselijke maat duiden, alsmede wat daarvan de oorzaak is? Zodoende kan er misschien meer menselijke maat komen in overheidsbesluitvorming. 

Lees hier de kamervragen. 

Spoorboekje banenafspraak: routes naar inclusief werkgeven


Om werkgevers te helpen bij het in dienst nemen en houden van werkzoekenden met een afstand tot de arbeidsmarkt, hebben Cedris en SBCM het Spoorboekje banenafspraak samengesteld. De banenafspraak houdt in dat werkgevers tot 2026 minimaal 125.000 extra banen voor deze groep werkzoekenden moeten realiseren. Het Spoorboekje geeft de werkgevers een volledig overzicht van beschikbare voorzieningen en subsidieregelingen die daarbij ingezet kunnen worden, inclusief tips hoe hiervan gebruik te maken. Dit moet ervoor zorgen dat meer werkgevers bijdragen aan het realiseren van de banenafspraak en daarmee aan een inclusieve arbeidsmarkt.

Lees hier meer en bekijk het spoorboekje. 

Voorstel wijziging eigen bijdrage pgb beschermd wonen

Staatssecretaris Blokhuis (VWS) heeft in augustus het standpunt ingenomen dat de eigen bijdrage voor een pgb beschermd wonen vergelijkbaar moet zijn met de bijdrage voor beschermd wonen in natura. 

Het besluit van de staatssecretaris sluit aan bij de systematiek van het pgb in de Wmo als volwaardig alternatief voor de voorziening in natura, en naar de mening van het ministerie van VWS ook bij de definitie van beschermd wonen (wonen in een accommodatie van een instelling)

Lees hier meer. 

UWV nieuws

  • Het aantal WW-uitkeringen blijft naar verwachting in snel tempo afnemen tot circa 250.000 eind 2018.
  • De toename van de instroom in de WIA zit inmiddels alleen nog maar bij de mensen met een vast contract (zieke werknemers) en niet meer bij de vangnetgroepen (met name zieke WW’ers).
  • Het beroep op het vangnet-Ziektewet stijgt in 2018 sneller dan verwacht. Een van de oorzaken is dat door de gunstige economische ontwikkeling het aantal flexwerkers sterker stijgt dan eerder geraamd.
  • Eind september verstrekte UWV 273.500 WW-uitkeringen, een daling van 4.600 (-1,6%) ten opzichte van de vorige maand.
  • In vergelijking met september 2017 ligt het aantal WW-uitkeringen 77.300 lager (-22%).
    De procentuele daling in lopende WW-uitkeringen is het grootst bij de leeftijdscategorie 45 tot 55 jaar.

Bron: Kennisbrief UWV.

Jurisprudentie WMO Maatwerkvoorziening

- maatwerkvoorziening, algemeen gebruikelijke dienst

CRvB 10 oktober 2018, ECLI:NL:CRVB:2018:3093

Boodschappendienst is een algemeen gebruikelijke dienst.

- maatwerkvoorziening, gebruikelijke zorg

CRvB 10 oktober 2018, ECLI:NL:CRVB:2018:3101

Gebruikelijke zorg te leveren door inwonende, meerderjarige dochters. Beide hebben wel psychische beperkingen, maar hebben geen aantoonbare fysieke beperkingen voor huishoudelijke taken, ook niet voor de zware huishoudelijke taken.

- maatwerkvoorziening, gebruikelijke zorg

CRvB 3 oktober 2018, ECLI:NL:CRVB:2018:3108

Aanvraag om persoonlijke begeleiding. Onzorgvuldig onderzoek naar de concrete ondersteuningsbehoefte van appellante en naar de mogelijkheid in hoeverre de huisgenoot van appellante de benodigde zorg als gebruikelijke hulp kan bieden.

Bron: Sociaalweb

TMA-analyse. Handig instrument met toegevoegde waarde!

Wil je iemand aannemen en weet je niet of die persoon over de juiste competenties beschikt? Iemand wil doorontwikkelen of een opleiding volgen en je vraagt je af of dit goed is? Zet dan een TMA-analyse in. Meer weten over hoe het werkt? Kijk eens op onze website en lees wat je ermee kan. (Of bel Mark.)
In de agenda vind je nog meer goede opleidingen en trainingen. Deze kunnen allemaal ook in company worden gegeven! Neem eens een kijkje!
Joost Jaspers van Jaspers overheidsrecht pakt bezwaar en beroep voor onderbewindgestelden op. Dit gebeurt meestal met een toevoeging zodat het de bewindvoerder en de onderbewindgestelde niets kost behalve het indienen van een verzoek bijzondere bijstand voor de eigen bijdrage rechtshulp.

Joost is naast advocaat ook docent Algemene Wet Bestuursrecht, o.a. bij De Wijsmaker.

Meer informatie? Neem dan contact met ons op via info@dewijsmaker.nl of bel 06.43022961.

Uitspraak van de maand, door Thijs van Lierop

Uitspraak van de maand november

Mag een bewindvoerder zonder toestemming van de kantonrechter of zonder volmacht van de partner gebruik maken van de gegevens van de partner wiens vermogen niet onder bewind staat? De bewindvoerder meent van niet, omdat er dan in strijd met de wet op de privacy wordt gehandeld. De rechter meent van wel. Sterker nog, de bewindvoerder is hiertoe verplicht. Er is geen enkele wettelijke bepaling of andere regel op grond waarvan de bewindvoerder geen gebruik zou mogen maken van door de partner ter beschikking gestelde gegevens. Mocht de bewindvoerder door deze misvatting ten onrechte geen toeslagen aangevraagd hebben of de beslagvrije voet te laag zijn vastgesteld doordat de bewindvoerder de inkomensgegevens van de partner niet wilde aanleveren,  is de bewindvoerder aansprakelijk voor de financiële schade.
 
Ook op een ander punt gaat de bewindvoerder de fout in. Zijn verweer dat hij zonder een factuur geen periodieke autoverzekeringspremie mag betalen, terwijl er voldoende saldo is, faalt. De kantonrechter is van oordeel dat het tot de taak van de bewindvoerder behoort deze periodieke betalingen te verrichten ook zonder facturen. Hierbij speelt mee dat het een verplichte verzekering is en dat de bewindvoerder rechthebbende niet geïnformeerd heeft over de wanbetaling. De kantonrechter veroordeelt de bewindvoerder tot vergoeding van de door rechthebbende geleden schade door de door hem betaalde boete van €559,--.
 
Verder valt op dat de rekening en verantwoording niet met rechthebbende is besproken. De bewindvoerder heeft hierbij gemeld dat de rechthebbende niet in staat is de rekening en verantwoording op te nemen. Dit verbaast de kantonrechter zeer. Ter zitting is op geen enkele wijze gebleken dat rechthebbende hiertoe niet in staat zou zijn. In de beschikking tot onderbewindstelilng is geen overweging opgenomen met betrekking tot het al dan niet in staat zijn om de rekening en verantwoording te controleren.

Lees hier de hele uitspraak van de kantonrechter Utrecht. 

Website
LinkedIn
Twitter

De Wijsmaker is ook hier te vinden!

Copyright © 2018 De Wijsmaker, All rights reserved.