Copy

De Wijsmaker Nieuwsbrief #30 mei 2018

Is deze e-mail niet goed leesbaar?
Klik hier voor de webversie.


Beste lezers,

Ook wij zijn druk bezig met de nieuwe AVG. Diverse opleidingen hebben al incompany plaatsgevonden. Deelnemers zijn erg tevreden. Er komen nog meer opleidingen aan en ook vinden er nog 2 open inschrijvingen plaats in Eindhoven (22 juni) en in Utrecht (29 juni). Laat je niet gek maken of op hoge kosten jagen, dat is nergens voor nodig. Je moet natuurlijk wel iets doen. Wat? Dat leggen we haarfijn uit!

Graag ontmoet ik jullie weer ergens in het land. Heb je vragen, bel of mail me!

Groet, Mark Cornelissen
Eigenaar De Wijsmaker

 
Nieuwsbrief en privacy!
 
Regelmatig sturen we jou een nieuwsbrief, waarin we je informeren over nieuws of interessante opleidingen die we geven. Vanaf 25 mei geldt de AVG en zijn wij verplicht om je te vragen of jij deze informatie wilt blijven ontvangen.
 
Wil je op de hoogte blijven, dan hoef je niks te doen. Wil je geen nieuwsbrieven meer ontvangen, meld je dan af via het linkje 'uitschrijven van deze nieuwsbrief' helemaal onderaan. Als je je niet afmeldt, dan gaan we er vanuit dat je onze nieuwsbrieven wilt  blijven ontvangen. En groot gelijk heb je!
 
Onze privacy verklaring vind je op onze site: www.dewijsmaker.nl Daarin kun je lezen hoe wij met vertrouwelijke persoonsgegevens omgaan. 
 

Geen gronden voor onderbewindstelling en toch onder bewind?

Onder bewind gesteld worden als er geen gronden zijn... kan dat?
De rechthebbende voldoet aan geen één definitie om onder bewind gesteld te worden. Toch wordt er bewind uitgesproken. Lees hier meer over deze interessante uitspraak!

Opheffing bewind zonder zitting, mag dat?
In een andere zaak bij het hof in Arnhem-Leeuwarden bepaalde het hof dat de kantonrechter niet mag overgaan tot ambtshalve opheffing van het bewind zonder zitting. Lees hier de hele uitspraak. 
 

Hokjesdenken speelt burger nog altijd parten bij toegang tot zorg


Overheidsinstanties die verantwoordelijk zijn voor de zorg van burgers, werken nog steeds te veel vanuit hun eigen regels en kaders. Dit constateert de Nationale Ombudsman Reinier van Zutphen in zijn rapport Zorgen voor Burgers.

Van Zutphen: "Dat hokjesdenken blijft de toegang tot zorg belemmeren. Instanties missen vaak nog wat burgers echt nodig hebben in hun situatie. Burgers krijgen hierdoor geen passende zorg. Dit is al veel te lang het geval, het kan en moet nu snel beter." De ombudsman ziet drie oplossingen om de door hem geanalyseerde knelpunten aan te pakken. Het ministerie van VWS gaat hiermee met betrokken instanties aan de slag. Lees hier het hele bericht en de rapportage. 
 

Alleenstaande ouderkorting ook mogelijk op geheim adres, aldus Hof Den Bosch


Belanghebbende en haar kind staan om veiligheidsredenen niet ingeschreven op een woonadres, maar op een briefadres. De term “woonadres” in artikel 8.15 van de Wet IB 2001 strekt volgens het Hof niet zo ver dat deze ook geldt in die gevallen waarvoor in de Wet GBA en de WBP uitdrukkelijk is geregeld dat vanwege veiligheidsredenen inschrijving op een briefadres kan plaatsvinden. Louter taalkundige interpretatie zou met zich meebrengen dat de alleenstaande ouderkorting niet wordt toegekend aan een alleenstaande ouder wiens veiligheid in het geding is bij inschrijving op woonadres. Hof acht een dergelijke uitleg van artikel 8.15 van de Wet IB 2001 niet in overeenstemming met de bedoeling van de wetgever.

Lees hier de hele uitspraak. 

We geven je een selectie uit het (slechte)nieuws!

Onderzoek beschermingsbewind toont urgentie betere kwaliteit

Lees hier wat de VNG erover zegt. 
 

Kwart miljoen Nederlanders levert pinpas in bij private bewindvoerder

Lees hier dat bericht van Investico. 
 

‘Ik ben financieel gehandicapt gemaakt’

Lees hier het hele artikel in de Groende Amsterdammer.

 

Weinig zicht op kwaliteit bewindvoering, mensen in de schulden de dupe

Lees hier het hele bericht. 
Vraag van de maand: 
Is het toegestaan dat een bewindvoerder van een echtpaar twee maal de alleenstaande-vergoeding in rekening brengt voor het griffierecht, de intakewerkzaamheden en de reguliere maandelijkse werkzaamheden?

De beloningsregeling voorziet in art. 7 in een apart tarief intakewerkzaamheden en maandelijkse werkzaamheden voor twee personen die in gemeenschap van goederen zijn getrouwd of op andere wijze een economische eenheid vormen. De Aanbevelingen Meerderjarigenbewind (versie 10 april 2017) bepaalt onder hoofdstuk A onder 1 (p.3) dat één keer griffierecht wordt berekend wanneer in één verzoekschrift bewind ten behoeve van twee echtelieden of daarmee gelijk te stellen partners wordt gevraagd.Het antwoord is dus nee, dit is niet toegestaan. 

Ondersteuning tijdens de vier weken zoektermijn van kwetsbare jongeren tot 27 jaar


In het Voortgezet Algemeen Overleg (VAO) Participatiewet van 13 maart jl. is de motie Voortman (TK 2017-2018, 34352, nr. 95) aangenomen. De letterlijke tekst van deze motie verzoekt de regering richting gemeenten te verduidelijken dat zij alle ruimte hebben om waar nodig de zoekperiode te schrappen. Deze motie is opgevat als een verzoek om in de nieuwsbrief aan gemeenten nog een keer nadrukkelijk te wijzen op de mogelijkheden die zij hebben om kwetsbare jongeren tijdens hun zoektermijn te ondersteunen. Lees hier het hele bericht. 
 

Register van verwerkingen (herhaling)


In verband met de nieuwe privacyregels die 25 mei 2018 ingaan is het belangrijk voor bewindvoerders, mentoren en curatoren met een eenmanszaak, BV of stichting om een aantal zaken op orde te gaan brengen. Eén van deze zaken betreft het register van verwerkingen. In onze vorige nieuwsbrief hebben we dit ook gezet. Omdat het zo actueel is hieronder nogmaals een korte samenvatting. Meer weten? Boek een opleiding!

In het register leg je vast welke persoonsgegevens, bijzondere persoonsgegevens en gevoelige gegevens je van de klant vastlegt. Per categorie geef je exact aan wat je vastlegt, hoe je dat doet en met wie je deze gegevens deelt. Maar ook wat de wettelijke grondslag is van de verwerking en een inschatting van de risico's. Op internet zijn voorbeelden te vinden en tijdens onze opleiding besteden we hier ook aandacht aan. Op verzoek moet je kunnen aantonen wat je hebt vastgelegd. 

Overigens is het zo dat kantoren die ook vrijwillige taken uitvoeren zoals budgetbeheer nog meer zullen moeten doen met de nieuwe regels om de privacy van hun klanten te verwerken. Houd hier rekening mee bij het opstellen van dit register. 
Als je dit eenmaal hebt gemaakt kan je hiervan onderdelen gebruiken voor het maken van een privacy verklaring. Want dubbel werk doen heeft toch niemand zin in!
 
Opleiding privacy en bewindvoering bij ons volgen?

Per 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer.

Daarom besteden wij in onze opleiding aandacht aan de nieuwe regels en eisen waar je aan zult moeten voldoen. Je zult een register van verwerkingen moeten maken en beleid maken over wat te doen als er een datalek is en hoe dit te voorkomen. Ook zul je meer nadruk moeten leggen op het kunnen verantwoorden (aantonen) dat je voldoende heeft gedaan om de privacy van jouw klanten te waarborgen. En nog veel meer! Hier besteden we aandacht aan tijdens de les. Kom je ook? Zo ben je goed voorbereid. 
 
TMA-analyse. Handig instrument met toegevoegde waarde!

Wil je iemand aannemen en weet je niet of die persoon over de juiste competenties beschikt? Iemand wil doorontwikkelen of een opleiding volgen en je vraagt je af of dit goed is? Zet dan een TMA-analyse in. Meer weten over hoe het werkt? Kijk eens op onze website en lees wat je ermee kan. (Of bel Mark.)
In de agenda vind je nog meer goede opleidingen en trainingen. Deze kunnen allemaal ook in company worden gegeven!
Joost Jaspers van Forward Advocaten pakt bezwaar en beroep voor onderbewindgestelden op. Dit gebeurt meestal met een toevoeging zodat het de bewindvoerder en de onderbewindgestelde niets kost behalve het indienen van een verzoek bijzondere bijstand voor de eigen bijdrage rechtshulp.

Joost is naast advocaat ook docent Algemene Wet Bestuursrecht, o.a. bij De Wijsmaker.

Meer informatie? Neem dan contact met ons op via info@dewijsmaker.nl of bel 06.43022961.

Uitspraak van de maand, door Thijs van Lierop

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden
 
Is het bewind nog zinvol voort te zetten indien de rechthebbende de grenzen van het betamelijke passeert? Het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden oordeelt van niet en heft het bewind om die reden ambtshalve op. Zo geven woede-uitbarstingen en bedreigingen aan de kant van rechthebbende, gericht tegen medewerkers van de bewindvoerder, aanleiding om te spreken van een onherstelbare vertrouwensbreuk, zelfs als de rechthebbende lijdt aan een PTSS en sneller ontvlambaar is. Er bestaan geen mogelijkheden meer voor een vruchtbare samenwerking tussen de bewindvoerder en rechthebbende. Het is aan rechthebbende om ~ als betamelijk gedrag voor rechthebbende niet zelfstandig haalbaar is ~ zodanige begeleiding te organiseren dat de bewindvoerder in de uitvoering van zijn taak verschoond was gebleven van het onbetamelijke gedrag van rechthebbende. Ondanks dat rechthebbende eerst door de bewindvoerder en later door de kantonrechter in de gelegenheid is gesteld een nieuwe bewindvoerder voor te stellen, heeft geen enkele bewindvoerder zich bereid verklaard de bewindvoering op zich te nemen. Ook de kantonrechter heeft, gelet op de aard van de bedreigingen en de problematiek in het dossier, geen mogelijkheid gezien een andere bewindvoerder te benoemen.
Lees hier de hele uitspraak. 

Website
LinkedIn
Twitter

De Wijsmaker is ook hier te vinden!

Copyright © 2018 De Wijsmaker, All rights reserved.