Copy

De Wijsmaker Nieuwsbrief #21

Is deze e-mail niet goed leesbaar?
Klik hier voor de webversie.

Beste professionals,

We leren veel tijdens opleidingen, trainingen en bijeenkomsten. Het is toch gewoon leuk als je iets niet weet of kan. En we vergeten ook weer een hoop als we eenmaal weer aan het werk zijn. Zo gaat het al jaren en wat geeft het eigenlijk. Trouwens is dat leuk want dan kunnen jullie weer naar een opleiding komen van mij!!

Dit najaar hebben we we weer 2 nieuwe interessante opleidingen die de actualiteit volgen. Een opleiding over de (nieuwe) beslagvrije voet en een opleiding over de WMO, WLZ, Jeugdzorg en PGB. Ik zie jullie graag tijdens een van de opleidingen!

Groet, Mark Cornelissen, eigenaar De Wijsmaker
UWV trends en ontwikkelingen in de sociale zekerheid

Maandelijks brengen UWV en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) een persbericht uit over de ontwikkeling van de werkloze beroepsbevolking en het aantal WW-uitkeringen.
 •  De werkloosheid nam in de afgelopen 3 maanden met gemiddeld 8.000 per maand af en kwam in april uit op 456.000 (5,1%).
 • Al 3 jaar daalt de werkloosheid doordat meer werklozen een baan vinden dan er werkenden hun baan verliezen.
 • In april lag het aantal baanverliezers onder het laagste niveau van vlak voor de crisis.
 • De daling van de werkloosheid wordt gedempt doordat de beroepsbevolking groeit.
 • In april daalde het aantal lopende WW-uitkeringen met 3,2% tot 401.500.
 • De WW daalde in de afgelopen maand vooral onder jongeren en onder mensen met uitkeringen met een duur korter dan 6 maanden.
 • Vergeleken met een jaar geleden liet het aantal WW-uitkeringen met 12,8% een flinke daling zien.
 • Voor 55-plussers nam het aantal uitkeringen minder dan gemiddeld af.
 • Het aantal ingediende en verleende ontslagvergunningen is in 2017 flink afgenomen.
 • Er komen veel vacatures bij de komende jaren.
Kortom: goede cijfers maar niet voor iedereen want het aantal bijstandsuitkeringen groeit nog steeds, lees hierover meer.


Wanneer uitzondering inlichtingenplicht?

Normaal gesproken moet een klant alles melden wat van belang is voor het recht op uitkering of de arbeidsinschakeling. Sinds 1 juni 2017 zijn er bepaalde gegevens die de gemeente niet meer mag vragen omdat deze al bekend zijn. De gemeente kan deze namelijk halen uit de basisregistratie personen. De volgende gegevens die zijn opgenomen in de basisregistratie personen worden uitgezonderd van de inlichtingenplicht:

 1. een adreswijziging (artikel 2.39 Wet basisregistratie personen);
 2. het sluiten of eindigen van een huwelijk of geregistreerd partnerschap van een persoon die als ingezetene is ingeschreven in de basisregistratie personen (artikel 2.7 lid 1 onderdeel a onder 1 Wet basisregistratie personen). 
Dat is nog niet erg veel maar het is wel een begin! Andere situaties, zoals melden dat je op vakantie gaat of dat je vrijwilligerswerk bent gaan doen zal je nog steeds moeten melden bij de gemeente. Maar denk ook aan het feit dat er iemand bij je is komen wonen, of dat je een kind hebt gekregen. In de toekomst wordt er meer toegevoegd aan de lijst van uitzonderingen.
Voor beslag vatbare ruimte: 10% van de toepasselijke bijstandsnorm!!

Afgelopen 23 mei 2017 heeft de CRvB een heel interessante uitspraak gedaan over het bepalen van de hoogte van de boete. De CRvB is nu (in afwijking van wat ze zelf eerder aangaven) van oordeel dat voor de bepaling van de fictieve draagkracht bij personen met een inkomen op bijstandsniveau in beginsel steeds 10% van de toepasselijke bijstandsnorm moet worden aangehouden als de voor beslag vatbare ruimte.

De CRvB zoekt expliciet geen aansluiting bij artikel 475d lid 4 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering. Op grond van dit artikel zouden de woonlasten van belanghebbende leiden tot een verhoging van de beslagvrije voet, wat op zijn beurt weer een lagere voor beslag vatbare ruimte en dus ook een lagere boete tot gevolg zou hebben.  Zou dat principe worden verlaten dan zou dat er in veel gevallen toe leiden dat in het geheel geen boete meer zou kunnen worden opgelegd of vastgesteld.

Lees hier de hele uitspraak.

Een boete maar hoeveel dan?

De expertgroep Fraudewet heeft een rekenmodel ontwikkeld voor de vaststelling van de bestuurlijke boete. Dit rekenmodel is gebaseerd op de bepalingen in de wet, de uitspraak van de Centrale Raad van Beroep over draagkracht en op keuzen die door veel gemeenten zijn gemaakt. Meer informatie lees je hier.
Uitspraak breed moratorium rechtbank Amsterdam

Eerste jurisprudentie verzoek toepassing breed moratorium is afgewezen.

De rechtbank stelt voorop dat een zwaar middel als de verzochte afkoelingsperiode – die de schuldeisers immers volledig afhoudt van hun bevoegdheid tot verhaal – niet lichtvaardig kan worden toegewezen. Het breed moratorium is een ultimum remedium. Een instrument dat slechts bedoeld is voor situaties waarin de andere beschikbare instrumenten geen of onvoldoende soelaas bieden en schuldeisers, ondanks dat zij bekend zijn met schuldhulpverlening van betrokkene, er voor kiezen om (verdere) incassomaatregelen te treffen. Lees hier de hele uitspraak.
Geen kostendelersnorm in AOW!!

Een alleenstaande AOW’er die met zijn kind een huis deelt, houdt ook in de toekomst recht op een hoge AOW-uitkering. De zogenoemde kostendelersnorm in de AOW wordt niet ingevoerd. Daartoe heeft het kabinet bij voorjaarsnota besloten. Hiervoor wordt 214 miljoen euro structureel vrijgemaakt. Lees hier meer. 

Geld verdienen en geld uitgeven is erg ingewikkeld geworden. Schulden ontstaan snel en je komt er moeilijk vanaf. Het toeslagenstelsel moet nu worden vereenvoudigd

Marco Florijn, voorzitter NVVK 
Lees hier meer over het jaarverslag van de NVVK.
 Nieuw dit najaar: een halve dag opleiding WLZ/ WMO/Jeugdzorg en PGB.

Kijk in onze agenda voor de inhoud en de data!
TMA-analyse. Handig instrument met toegevoegde waarde!

Wil je iemand aannemen en weet je niet of die persoon over de juiste competenties beschikt? Iemand wil doorontwikkelen of een opleiding volgen en je vraagt je af of dit goed is? Zet dan een TMA-analyse in. Meer weten over hoe het werkt? Kijk eens op onze website en lees wat je ermee kan. (Of bel Mark.)
Wie hebben voordeel, wie nadeel van de overheid? Zijn dit burgers met een laag inkomen, een hoog inkomen, of juist met een middeninkomen? Of is het profijt gelijkmatig verdeeld over inkomensgroepen? En zijn er nog andere factoren die de verdeling van het profijt beïnvloeden? Lees het rapport van het SCP hier.
Joost Jaspers van Forward Advocaten pakt bezwaar en beroep voor onderbewindgestelden op. Dit gebeurt meestal met een toevoeging zodat het de bewindvoerder en de onderbewindgestelde niets kost behalve het indienen van een verzoek bijzondere bijstand voor de eigen bijdrage rechtshulp.

Joost is naast advocaat ook docent Algemene Wet Bestuursrecht bij De Wijsmaker.

Meer informatie? Neem dan contact met ons op via info@dewijsmaker.nl of bel 06.43022961.

De problemen in de jeugdhulp dreigen blijvend te worden. Wachttijden lopen op en (specialistische) jeugdhulp via gemeenten is niet tijdig beschikbaar en vaak niet deskundig genoeg. Hierbij gaat het om noodzakelijke hulp aan kinderen met een zware lichamelijke en/of verstandelijke beperking en kinderen die moeten kunnen vertrouwen op goede ggz-hulp. De situatie is alarmerend, schrijft Ieder(in) in een brief aan de Tweede Kamer. Lees hier meer.

Uitspraak van de maand door Thijs van Lierop

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 6 april 2017
 
Wie wil weten hoe de kwaliteitseisen met betrekking tot de opleiding van een curator / bewindvoerder moeten worden uitgelegd, dient de uitspraak van het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden van 6 april 2017 te lezen. Hierin zijn zeer uitvoerige overwegingen opgenomen die geleid hebben tot de beslissing waarom een curator toch aan de kwaliteitseis van een passende beroepsopleiding voldoet indien hij lang geleden zijn diploma’s heeft behaald en deze diploma’s niet kunnen worden gewaardeerd naar de huidige standaardisering.

Het hof acht het niet redelijk, nu de kwaliteitseisen pas in 2014 van kracht zijn geworden, dit voor rekening en risico te laten komen van de curator, mede omdat hij heeft aangetoond reeds vele jaren naar behoren te functioneren en zijn cliënten tevreden over hem zijn. Uiteraard geldt de uitspraak ook voor een bewindvoerder.

Zijn ambtshalve ontslag door de kantonrechter, zonder de rechthebbende te horen over het ontslag, wordt teruggedraaid, omdat de kantonrechter zich te strak aan de regels hield. In casu heeft de curator / bewindvoerder aannemelijk gemaakt dat zijn oude MBO-diploma vergelijkbaar is met een MBO-4 diploma (plus twee jaar werkervaring).

Lees hier de hele uitspraak.

Website
LinkedIn
Twitter

De Wijsmaker is ook hier te vinden!

Copyright © 2017 De Wijsmaker, All rights reserved.