Copy
Sunday E-Bulletin of St Gregory Armenian Church 

First Sunday after Nativity -  Անուանակոչութենէն ետք Առաջին Կիրակի
Tone VII -  Ta Tsa  - ԴՁ
St Gregory the Illuminator 
Armenian Apostolic Church
1014 W Pontoon Rd, Granite City, IL 62040
 Tel: (618) 451-7884 
 
Morning Service: 9:30 AM
Divine Liturgy: 10:00 AM
Արժ. Տ. Թորգոմ Քհնյ. Չորպաճեան, Հովիւ  
Rev. Fr. Torkom Chorbajian, Pastor
You are welcome to join our Church and become a member.
You can use your gifts to
sing in the Church Choir or be a part in the Ladies Guild, the Fellowship Club, or help us in the Church Hall.

Come, let us make a community!

FEAST OF THE NAMING OF OUR LORD

Today, January 13, the Armenian Church commemorates the Feast of the Naming of our Lord Jesus Christ, in accordance with the Hebrew tradition. The commemoration of this event (Matthew 1:20-23; Luke 1:30-32; Luke 2:21) comes seven days after the Feast of the Nativity (the eighth day of the octave of Nativity). This event of the naming and circumcision of our Lord is the basis for the tradition of baptizing children eight days after birth—a tradition that is rarely followed now. “After eight days had passed, it was time to circumcise the child; and he was called Jesus, the name given by the angel before he was conceived in the womb.” (Luke 2:21)

Did you have a chance to look at our New Website?
"Christian Life consists of Faith and Charity"
Martin Luther


 
It is that time of the year when we remember the orphans of Vanadzor Orphanage and collect scarves, mittens and gloves for them so that they stay warm throughout the winter season.
Please remember these orphans as you shop!
May God bless you richly and fill your hearts with joy as you share God's blessings with those in need.
Armenian Language  Class  &   Sunday School  
Be part of our Family
Every Saturday at 3:00 p.m. at the Church classroom or online via Skype. Der Hayr's skype is (torkom.chorbajian).
  • Let's learn the Word of God
  • Grow in Faith
  • Follow Jesus by serving others
Every Sunday, from 10:30 am - noon.
We have classes for all ages
Calendar of Events
 

Sunday, January 29, 2017
 
 

Sunday, February 5, 2017
 
 

Monday, February 13, 2017

Dyaruntarach Service & Bonfire at 5:30 pm
 
The Epistle Reading

1 Timothy 1:1-11

Paul, an apostle of Christ Jesus by the command of God our Saviour and of Christ Jesus our hope,

To Timothy, my loyal child in the faith:

Grace, mercy, and peace from God the Father and Christ Jesus our Lord.

I urge you, as I did when I was on my way to Macedonia, to remain in Ephesus so that you may instruct certain people not to teach any different doctrine, and not to occupy themselves with myths and endless genealogies that promote speculations rather than the divine training that is known by faith. But the aim of such instruction is love that comes from a pure heart, a good conscience, and sincere faith. Some people have deviated from these and turned to meaningless talk, desiring to be teachers of the law, without understanding either what they are saying or the things about which they make assertions.
Now we know that the law is good, if one uses it legitimately. This means understanding that the law is laid down not for the innocent but for the lawless and disobedient, for the godless and sinful, for the unholy and profane, for those who kill their father or mother, for murderers,fornicators, sodomites, slave-traders, liars, perjurers, and whatever else is contrary to the sound teaching that conforms to the glorious gospel of the blessed God, which he entrusted to me.

The Gospel Reading

John 2:1-11

On the third day there was a wedding in Cana of Galilee, and the mother of Jesus was there. Jesus and his disciples had also been invited to the wedding. When the wine gave out, the mother of Jesus said to him, ‘They have no wine.’ And Jesus said to her, ‘Woman, what concern is that to you and to me? My hour has not yet come.’ His mother said to the servants, ‘Do whatever he tells you.’ Now standing there were six stone water-jars for the Jewish rites of purification, each holding twenty or thirty gallons.Jesus said to them, ‘Fill the jars with water.’ And they filled them up to the brim. He said to them, ‘Now draw some out, and take it to the chief steward.’ So they took it. When the steward tasted the water that had become wine, and did not know where it came from (though the servants who had drawn the water knew), the steward called the bridegroom and said to him, ‘Everyone serves the good wine first, and then the inferior wine after the guests have become drunk. But you have kept the good wine until now.’ Jesus did this, the first of his signs, in Cana of Galilee, and revealed his glory; and his disciples believed in him.


Աւետարանի Ընթերցում 


Յովհաննէս 2.1-11
 
 
Յիսուսի Գալիլիա հասնելուն երրորդ օրը հարսանիք մը կար Կանա քաղաքի մէջ, եւ Յիսուսի մայրը հոն էր։  Յիսուս եւ իր աշակերտներն ալ հրաւիրուած էին հարսանիքին։ Երբ գինին պակսեցաւ, Յիսուսի մայրը իրեն ըսաւ. «Գինի չունին»։ «Մա՛յր, ինծի այս մասին ըսելու պէտք չունիս», պատասխանեց Յիսուս, «իմ ժամանակս տակաւին չէ հասած»։ Սակայն իր մայրը ըսաւ սպասաւորներուն. «Ինչ որ ըսէ ձեզի, կատարեցէ՛ք»։ Հրեաներուն մաքրուելու սովորութեան համաձայն հոն քարէ վեց կարասներ կային, որոնցմէ իւրաքանչիւրը ութսունէն հարիւր լիդր կ՚առնէր, Յիսուս ըսաւ սպասաւորներուն. «Կարասները ջուրով լեցուցէք»։  Եւ սպասաւորները լեցուցին մինչեւ բերան։  Յետոյ ըսաւ անոնց. «Հիմա առէ՛ք եւ մատակարարին տարէք»։  Անոնք ալ տարին։
Մատակարարը համտեսեց գինիի փոխուած ջուրը, բայց չգիտցաւ թէ ուրկէ էր. թէեւ սպասաւորները, որոնք ջուրը լեցուցած էին, գիտէին։  Այս ատեն մատակարարը փեսային ըսաւ. «Ամէն մարդ նախ ընտիր գինին կը հրամցնէ, իսկ երբ գինովնան, այն ատեն հասարակը, մինչ դուն ընտիր գինին պահեր ես մինչեւ հիմա»։ Յիսուս իր այս առաջին հրաշքը կատարեց Գալիլիայի Կանա քաղաքին մէջ։  Հոն ան իր փառքը յայտնեց, եւ աշակերտները հաւատացին իրեն։
Requiem Service
Svetlana Avakyan        Requested by friends of Svetlana

The Requiem Service is offered every Sunday.
On the five major feast days of Nativity, Pascha (Easter), Transfiguration, Assumption and Exaltation of the Holy Cross, the Requiem Service is offered on the following day, which is designated as "Remembrance of the Dead". This means that the Church will not offer Requiem Service on these feast Sundays. 
 
Please call the Church Office (618-451-7884) for Requiem requests no later than 12:00 p.m. on Fridays. You may also email Requiem requests to Der Torkom Chorbajian at stgregorychurchgranitecity@gmail.com.
Prayer Request
Iris Donjoian        Requested by John & Jennifer Donjoian and Family

Please submit any prayer requests to Der Hayr by 12:00 p.m. on Friday (stgregorychurchgranitecity@gmail.com).
Every Saturday: Great Vespers at 5:00 p.m. (Armenian & English). 
The Coffee Hour is sponsored by Friends of Svetlana
After our Sunday service don't leave! Join us at our Community hall across the parking lot. 
Anyone can be a sponsor for refreshments.
Please contact Takouhie Kakligian
(618) 978-2078 
to make arrangements.
  "Praise the Lord, my soul;  
                                        all my inmost being, praise his holy name.
"
Psalm 103:1

Pastor & Choir director invite all those who like to sing for the glory of the Lord.
You don't have to be a professional singer, or have special training in reading music notes. Your simple willingness to commit yourself to the choir and learn new Sharagans - Hymns are enough for our Church and for your spiritual growth!
Our Stewardship
Pastor & Board of Trustees have decided to publish the weekly income/expense figures of our Church, in an effort of sharing knowledge and awareness with our parishioners about how we use our financial resources. This is the fruit of the indirect conversation that we had with our parish through our church survey.

Week of January 8, 2017:
Total Income: Includes  candles, collection, prayers, dues, Anniversary and Youghakeen): 
$ 3,062.00
Weekly Expense from 2016 approved budget: $ 2,351.00
 
We would like to talk about the importance of Stewardship. Stewardship is based on the spiritual principles of the Old Testament and the teachings of Jesus. It is a way of thanking God for all the blessings He has given us by returning him a portion of time, talent and treasure. Stewardship can change the spiritual lives of both individuals and the parish as a whole.   
Daily Bread of Life 
1. Monday, January 16 2017: Wisdom 5:1-8; Baruch 3:31-4:4; Romans
    8:28-39; John 10:11-16
2. Tuesday, January 17 2017:Proverbs 21:16-24; Jeremiah 19:19-21;
    Hebrews 11:32-40; Matthew 10:37-42
3. Wednesday, January 18 2017:  1 Timothy 2:8-3:13; John 2:12-22
4. Thursday, January 19 2017: Wisdom 6:2-10; Jeremiah 45:1-2;
    1 Timothy 2:1-7; Luke 7:1-10
5. Friday, January 20 2017: 1 Timothy 4:1-12; John 2:23-3:12
6. Saturday, January 21 2017: Proverbs 11:2-11; Isaiah 61:3-7; Hebrews
    13:7-9; John 16:33-17:8
7. Sunday, January 22 2017: Isaiah 58:13-59:7; John 3:13-21
Share
Forward
Our mailing address is:
St Gregory the Illuminator Armenian Apostolic Church,
1014 West Pontoon Road
Granite City, IL 62040

Add us to your address book


You can unsubscribe from this list


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
St Gregory the Illuminator Armenian Apostolic Church, · 1014 West Pontoon Road · Granite City, IL 62040 · USA

Email Marketing Powered by Mailchimp