Copy
Sunday E-Bulletin of St Gregory Armenian Church 

Sixth Sunday after Nativity -  Անուանակոչութենէն ետք Վեցերորդ Կիրակի
Tone II - Ayp Gen   - ԱԿ
St Gregory the Illuminator 
Armenian Apostolic Church
1014 W Pontoon Rd, Granite City, IL 62040
 Tel: (618) 451-7884 
 
Morning Service: 9:30 AM
Divine Liturgy: 10:00 AM
Արժ. Տ. Թորգոմ Քհնյ. Չորպաճեան, Հովիւ  
Rev. Fr. Torkom Chorbajian, Pastor
We are happy to announce that our Church has a new website and a Youtube Channel. 
Have you had a chance to look at both of them?
Click the Buttons Below
Facebook
Website
YouTube
Email
You are welcome to join our Church and become a member.
You can use your gifts to
sing in the Church Choir or be a part in the Ladies Guild, the Fellowship Club, or help us in the Church Hall.

Come, let us make a community!
REQUIEM SERVICE FOR CLERGY WHO SERVED THE PRELACY
 
In conjunction with the Ghevontiants commemoration, Prelacy parishes will observe a special requiem service this Sunday, February 19, in memory of the deceased clergy who served the Prelacy.
 
O Christ, Son of God, forbearing and compassionate, through your love as creator, have mercy upon the souls of your departed servants. Be mindful of them on the great day of the coming of your kingdom. Make them worthy of your mercy and of remission and forgiveness of their sins, glorify and number them among the saints of your right hand.
(From the Armenian Church’s Repose of Souls [Hokehankist] service)
WEEKLY REFLECTIONS

In a new initiative by the Prelacy, a series of weekly video reflections will be offered by clergy or altar servers. “The Prelacy Reflection Series,” was launched recently and will focus on different areas of our Christian faith. The topic could be about one of our saints, a Bible passage, a major holiday, a holiday unique to the Armenian Church, our sacraments, or on current social or ethical issues. The two first episodes can be viewed below.

Episode 1: Who is St. Sarkis? by Bishop Anoushavan Tanielian, Vicar General
Episode 2: The Food For Eternal Life by Very Rev. Fr. Sahag Yemishian

Source: Crossroads E-Newsletter, Armenian Prelacy
Sunday, February 26, 2017

1. The Beginning of Great Lent (Poon Paregentan)2. Vartanantz sing-along following Badarak


"Christian Life consists of Faith and Charity"
Martin LutherMay God bless you richly and fill your hearts with joy as you share God's blessings with those in need.
Armenian Language  Class  &   Sunday School  
Be part of our Family
Every Saturday at 3:00 p.m. at the Church classroom or online via Skype. Der Hayr's skype is (torkom.chorbajian).
  • Let's learn the Word of God
  • Grow in Faith
  • Follow Jesus by serving others
Every Sunday, from 10:30 am - noon.
We have classes for all ages
Calendar of Events
 
 
Thursday, February 23, 2017

Feast of Sts Vartanantz, Service at 5:30 pm


Sunday, February 26, 2017

Vartanantz sing-along following Badarak
The Beginning of Great Lent (Poon Paregentan)
Sunday, March 5, 2017    

 
SAVE THE DATE


St. Gregory Church is going to have its annual membership meeting at the Community Center following Badarak. Your Presence is a must! Our Church's present and future lie in your hands. Your input is our desire. During the meeting we'll review and approve several reports, discuss our Church's current and future situation and hold elections for different positions in our Church. All are invited to the membership meeting. 
The Epistle Reading

 Titus 1:1-11

Paul, a servant of God and an apostle of Jesus Christ, for the sake of the faith of God’s elect and the knowledge of the truth that is in accordance with godliness, in the hope of eternal life that God, who never lies, promised before the ages began— in due time he revealed his word through the proclamation with which I have been entrusted by the command of God our Saviour,

To Titus, my loyal child in the faith we share:
Grace and peace from God the Father and Christ Jesus our Saviour. 
I left you behind in Crete for this reason, that you should put in order what remained to be done, and should appoint elders in every town, as I directed you: someone who is blameless, married only once, whose children are believers, not accused of debauchery and not rebellious. For a bishop, as God’s steward, must be blameless; he must not be arrogant or quick-tempered or addicted to wine or violent or greedy for gain; but he must be hospitable, a lover of goodness, prudent, upright, devout, and self-controlled. He must have a firm grasp of the word that is trustworthy in accordance with the teaching, so that he may be able both to preach with sound doctrine and to refute those who contradict it.
There are also many rebellious people, idle talkers and deceivers, especially those of the circumcision; they must be silenced, since they are upsetting whole families by teaching for sordid gain what it is not right to teach.

The Gospel Reading

John 7:37-52

On the last day of the festival, the great day, while Jesus was standing there, he cried out, ‘Let anyone who is thirsty come to me, and let the one who believes in me drink. As the scripture has said, “Out of the believer’s heart shall flow rivers of living water.” ’ Now he said this about the Spirit, which believers in him were to receive; for as yet there was no Spirit, because Jesus was not yet glorified.
When they heard these words, some in the crowd said, ‘This is really the prophet.’ Others said, ‘This is the Messiah.’ But some asked, ‘Surely the Messiah does not come from Galilee, does he? Has not the scripture said that the Messiah is descended from David and comes from Bethlehem, the village where David lived?’ So there was a division in the crowd because of him. Some of them wanted to arrest him, but no one laid hands on him.
Then the temple police went back to the chief priests and Pharisees, who asked them, ‘Why did you not arrest him?’ The police answered, ‘Never has anyone spoken like this!’ Then the Pharisees replied, ‘Surely you have not been deceived too, have you? Has any one of the authorities or of the Pharisees believed in him? But this crowd, which does not know the law—they are accursed.’ Nicodemus, who had gone to Jesus before, and who was one of them, asked, ‘Our law does not judge people without first giving them a hearing to find out what they are doing, does it?’ They replied, ‘Surely you are not also from Galilee, are you? Search and you will see that no prophet is to arise from Galilee.’ 


Աւետարանի Ընթերցում 


Յովհաննէս 7.37-52

Տօնին վերջին եւ հանդիսաւոր օրը, Յիսուս ոտքի կանգնած՝ բարձրաձայն կ՛ըսէր.- Ով որ ծարաւ է՝ թող ինծի գայ եւ խմէ: Ով որ ինծի կը հաւատայ, ինչպէս Սուրբ գիրքը կ՛ըսէ՝ ,Անոր սիրտէն կենսատու ջուրի գետեր պիտի բղխինե: Յիսուս ասիկա կ՛ըսէր Հոգիին համար, որ իրեն հաւատացողները պիտի ընդունէին. իսկ Հոգին տակաւին չէր տրուած, քանի Յիսուս փառաւորուած չէր:
Ժողովուրդէն ոմանք երբ լսեցին այս խօսքերը, ըսին. – Ասիկա է ճշմարիտ մարգարէն: Ուրիշներ կ՛ըսէին. - Քրիստոսն է: Իսկ ոմանք ալ կ՛ըսէին. - Միթէ Գալիլեայէ՞ն պիտի գայ Քրիստոսը: Սուրբ գիրքը չ՛ը՞սեր՝ թէ Քրիստոս Դաւիթ թագաւորի սերունդէն պիտի ըլլայ եւ Դաւիթի քաղաքին՝ Բեթլեհէմի մէջ պիտի ծնի: Եւ Յիսուսի պատճառով տարակարծութիւններ յառաջ եկան ժողովուրդին մէջ: Ոմանք ուզեցին ձերբակալել զինք, բայց ոչ ոք համարձակեցաւ ձեռք զարնել:
Երբ տաճարին պահակները վերադարձան, աւագ քահանաներն ու Փարիսեցիները հարցուցին անոնց. - Ինչո՞ւ զինք հոս չբերիք:  Պահակները պատասխանեցին. - Այս մարդուն պէս խօսող երբեք չենք տեսած:  Փարիսեցիները ըսին. - Ի՞նչ, դո՞ւք ալ խաբուեցաք: 
Իշխանաւորներէն կամ Փարիսեցիներէն ոեւէ  մէկը հաւատա՞ց անոր:  Մեր Օրէնքը չգիտցող տգէտ ամբոխը միայն հաւատաց:  Անոնք արդէն իսկ նզովուած են: Նիկոդեմոս, Փարիսեցիներէն մէկը, որ նախապէս գիշերով եկած էր Յիսուսի մօտ, ըսաւ անոնց. - Արդեօք մեր Օրէնքը մարդս կը դատէ՞ նախ քան զինք լսելը եւ գիտնալը թէ ի՛նչ ըրած է: Անոնք պատասխանեցին Նիկոդեմոսի. - Միթէ դո՞ւն ալ Գալիլեայէն ես. Քննէ՛ Սուրբ գիրքերը եւ պիտի տեսնես, թէ Գալիլեայէն մարգարէ չ՛ելլեր:

 
Requiem Service
All deceased clergymen who served the Armenian Prelacy    Requested by Armenian Prelacy 
All deceased member of the A.R.S.     Requested by Armenian Prelacy
Hagop Asadorian & Edward Asadorian      Requested by Asadorian & Keeney families


The Requiem Service is offered every Sunday.
On the five major feast days of Nativity, Pascha (Easter), Transfiguration, Assumption and Exaltation of the Holy Cross, the Requiem Service is offered on the following day, which is designated as "Remembrance of the Dead". This means that the Church will not offer Requiem Service on these feast Sundays. 
 
Please call the Church Office (618-451-7884) for Requiem requests no later than 12:00 p.m. on Fridays. You may also email Requiem requests to Der Torkom Chorbajian at stgregorychurchgranitecity@gmail.com.
Prayer Request
Please submit any prayer requests to Der Hayr by 12:00 p.m. on Friday (stgregorychurchgranitecity@gmail.com).
Every Saturday: Great Vespers at 5:00 p.m. (Armenian & English). 
After our Sunday service don't leave! Join us at our Community hall across the parking lot. 
Anyone can be a sponsor for refreshments.
Please contact Takouhie Kakligian
(618) 978-2078 
to make arrangements.
  "Praise the Lord, my soul;  
                                        all my inmost being, praise his holy name.
"
Psalm 103:1

Pastor & Choir director invite all those who like to sing for the glory of the Lord.
You don't have to be a professional singer, or have special training in reading music notes. Your simple willingness to commit yourself to the choir and learn new Sharagans - Hymns are enough for our Church and for your spiritual growth!
Our Stewardship
Pastor & Board of Trustees have decided to publish the weekly income/expense figures of our Church, in an effort of sharing knowledge and awareness with our parishioners about how we use our financial resources. This is the fruit of the indirect conversation that we had with our parish through our church survey.

From some technical reasons, we are unable to put our weekly revenue this week. In our next Bulletin, we'll include both these week's and the next week's total income figures. Thank you for your understanding.

We would like to talk about the importance of Stewardship. Stewardship is based on the spiritual principles of the Old Testament and the teachings of Jesus. It is a way of thanking God for all the blessings He has given us by returning him a portion of time, talent and treasure. Stewardship can change the spiritual lives of both individuals and the parish as a whole.   
Daily Bread of Life 
1. Monday, February 20 2017: Zechariah 8:1-3; Romans 8:28-39; John 15:17-
    21
2. Tuesday, February 21 2017:  Wisdom 5:16-23; Isaiah 35:1-2; Isaiah 61:6-7;
    1 Peter 1:3-9; Luke 12:4-10

3. Wednesday, February 22 2017:  Titus 1:12-2:10; John 8:12-20
4. Thursday, February 23 2017: Wisdom 3:1-8; Isaiah 49:8-9; Hebrews 12:1-7;
     Luke 6:20-26

5. Friday, February 24 2017: Titus 3:1-15; John 8:21-30
6. Saturday, February 25 2017: Ezekiel 3:16-19; 2 Corinthians 6:1-14; Matthew
     12:22-32

7. Sunday, February 26 2017: Isaiah 58:1-14; Romans 13:11-14:23; Matthew
     6:1-21
Our mailing address is:
St Gregory the Illuminator Armenian Apostolic Church,
1014 West Pontoon Road
Granite City, IL 62040

Add us to your address book


You can unsubscribe from this list


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
St Gregory the Illuminator Armenian Apostolic Church, · 1014 West Pontoon Road · Granite City, IL 62040 · USA

Email Marketing Powered by Mailchimp