Copy
Sunday E-Bulletin of St Gregory Armenian Church 
Sixth Sunday of Great Lent – Advent - Գալստեան Կիրակի
Tone III - Pen Tsa  - ԲՁ
St Gregory the Illuminator 
Armenian Apostolic Church
1014 W Pontoon Rd, Granite City, IL 62040
 Tel: (618) 451-7884 
 
Morning Service: 9:30 AM
Divine Liturgy: 10:00 AM
Արժ. Տ. Թորգոմ Քհնյ. Չորպաճեան, Հովիւ  
Rev. Fr. Torkom Chorbajian, Pastor
 This evening
at 6:30 pm
Armenian Language  Class  &   Sunday School  
Be part of our Family
Every Saturday at 3:00 p.m. at the Church classroom or online via Skype. Der Hayr's skype is (torkom.chorbajian).
  • Let's learn the Word of God
  • Grow in Faith
  • Follow Jesus by serving others
Every Sunday, from 10:30 am - noon.
We have classes for all ages
Calendar of Events


Sunday, April 9, 2017

ARS Anniversary & Luncheon following Badarak

 
Monday, April 17, 2017
 
The Gospel Reading

Matthew 22:34-23:39

 When the Pharisees heard that he had silenced the Sadducees, they gathered together, and one of them, a lawyer, asked him a question to test him. ‘Teacher, which commandment in the law is the greatest?’ He said to him, ‘ “You shall love the Lord your God with all your heart, and with all your soul, and with all your mind.” This is the greatest and first commandment. And a second is like it: “You shall love your neighbour as yourself.” On these two commandments hang all the law and the prophets.’
 Now while the Pharisees were gathered together, Jesus asked them this question: ‘What do you think of the Messiah? Whose son is he?’ They said to him, ‘The son of David.’ He said to them, ‘How is it then that David by the Spirit calls him Lord, saying, 
“The Lord said to my Lord,
‘Sit at my right hand,
 until I put your enemies under your feet’ ”? 
  If David thus calls him Lord, how can he be his son?’ No one was able to give him an answer, nor from that day did anyone dare to ask him any more questions.
 Then Jesus said to the crowds and to his disciples, ‘The scribes and the Pharisees sit on Moses’ seat; therefore, do whatever they teach you and follow it; but do not do as they do, for they do not practise what they teach. They tie up heavy burdens, hard to bear, and lay them on the shoulders of others; but they themselves are unwilling to lift a finger to move them. They do all their deeds to be seen by others; for they make their phylacteries broad and their fringes long. They love to have the place of honour at banquets and the best seats in the synagogues, and to be greeted with respect in the market-places, and to have people call them rabbi. But you are not to be called rabbi, for you have one teacher, and you are all students. And call no one your father on earth, for you have one Father—the one in heaven. Nor are you to be called instructors, for you have one instructor, the Messiah. The greatest among you will be your servant. All who exalt themselves will be humbled, and all who humble themselves will be exalted.
 ‘But woe to you, scribes and Pharisees, hypocrites! For you lock people out of the kingdom of heaven. For you do not go in yourselves, and when others are going in, you stop them. Woe to you, scribes and Pharisees, hypocrites! For you cross sea and land to make a single convert, and you make the new convert twice as much a child of hell as yourselves.
 ‘Woe to you, blind guides, who say, “Whoever swears by the sanctuary is bound by nothing, but whoever swears by the gold of the sanctuary is bound by the oath.” You blind fools! For which is greater, the gold or the sanctuary that has made the gold sacred? And you say, “Whoever swears by the altar is bound by nothing, but whoever swears by the gift that is on the altar is bound by the oath.” How blind you are! For which is greater, the gift or the altar that makes the gift sacred? So whoever swears by the altar, swears by it and by everything on it; and whoever swears by the sanctuary, swears by it and by the one who dwells in it; and whoever swears by heaven, swears by the throne of God and by the one who is seated upon it.
 ‘Woe to you, scribes and Pharisees, hypocrites! For you tithe mint, dill, and cummin, and have neglected the weightier matters of the law: justice and mercy and faith. It is these you ought to have practised without neglecting the others. You blind guides! You strain out a gnat but swallow a camel!
 ‘Woe to you, scribes and Pharisees, hypocrites! For you clean the outside of the cup and of the plate, but inside they are full of greed and self-indulgence. You blind Pharisee! First clean the inside of the cup, so that the outside also may become clean.
 ‘Woe to you, scribes and Pharisees, hypocrites! For you are like whitewashed tombs, which on the outside look beautiful, but inside they are full of the bones of the dead and of all kinds of filth. So you also on the outside look righteous to others, but inside you are full of hypocrisy and lawlessness.
 ‘Woe to you, scribes and Pharisees, hypocrites! For you build the tombs of the prophets and decorate the graves of the righteous, and you say, “If we had lived in the days of our ancestors, we would not have taken part with them in shedding the blood of the prophets.” Thus you testify against yourselves that you are descendants of those who murdered the prophets. Fill up, then, the measure of your ancestors. You snakes, you brood of vipers! How can you escape being sentenced to hell? Therefore I send you prophets, sages, and scribes, some of whom you will kill and crucify, and some you will flog in your synagogues and pursue from town to town, so that upon you may come all the righteous blood shed on earth, from the blood of righteous Abel to the blood of Zechariah son of Barachiah, whom you murdered between the sanctuary and the altar. Truly I tell you, all this will come upon this generation.
 ‘Jerusalem, Jerusalem, the city that kills the prophets and stones those who are sent to it! How often have I desired to gather your children together as a hen gathers her brood under her wings, and you were not willing! See, your house is left to you, desolate. For I tell you, you will not see me again until you say, “Blessed is the one who comes in the name of the Lord.” ’                                          Աւետարանի Ընթերցում 


Մատթէոս 22.34-23.39

Երբ փարիսեցիները լսեցին թէ Յիսուս սադուկեցիները պապանձեցուց, իրարու քով եկան: Անոնցմէ մէկը, օրէնսգէտ մը, Յիսուսը փորձելու համար հարցուց. «Վարդապե՛տ, Օրէնքին մէջ ո՞րն է մեծագոյն պատուիրանը»: Յիսուս ըսաւ անոր. «"Սիրէ քու Տէր Աստուածդ ամբողջ սրտովդ, ամբողջ հոգիովդ եւ ամբողջ միտքովդ": Ասիկա է մեծագոյն եւ առաջին պատուիրանը: Երկրորդը ասոր նման է, "Սիրէ ընկերդ քու անձիդ պէս": Այս երկու պատուիրաններէն կախեալ են ամբողջ Օրէնքը եւ մարգարէութիւնը»: 
Երբ փարիսեցիները հաւաքուեցան, Յիսուս հարցուց անոնց. «Ի՞նչ կը խորհիք Քրիստոսի, խոստացուած Փրկիչին մասին: Որո՞ւն որդին է ան»: Անոնք պատասխանեցին. «Դաւիթի»: Յիսուս ըսաւ անոնց. «Բայց ինչպէ՞ս Դաւիթ Ս. Հոգիով ներշնչուած՝ զայն Տէր կը կոչէ ու կ՚ըսէ. 
«Տէրը իմ Տիրոջս ըսաւ.- աջ կողմս նստէ, մինչեւ թշնամիներդ ոտքերուդ տակ դնեմ որպէս պատուանդան»: 
«Արդ, եթէ Դաւիթ զայն Տէր կը կոչէ, ինչպէ՞ս անոր որդին կ՚ըլլայ»: Ոչ ոք կրցաւ պատասխան տալ Յիսուսի. եւ այդ օրուընէ սկսեալ ոեւէ մէկը չէր համարձակեր իրեն հարցում ուղղել:  
Ապա Յիսուս Ժողովուրդին եւ իր աշակերտներուն ըսաւ. 
«Մովսէսի աթոռը նստան օրէնքի ուսուցիչներն ու փարիսեցիները: Իրենց ըսածներուն հնազանդեցէք եւ կատարեցէք զանոնք, սակայն մի՛ ընէք ինչ որ իրենք կ՚ընեն. որովհետեւ անոնք կը սորվեցնեն, բայց չեն կատարեր: Անոնք ծանր եւ դժուարակիր բեռներ կը դնեն մարդոց ուսերուն, մինչ իրենք նոյն բեռները կրելու նուազագոյն ճիգն իսկ չեն ըներ: Ինչ որ կ՚ընեն՝ մարդոց երեւելու համար կ՚ընեն: Իրենց գրպանակները կը լայնցնեն եւ իրենց հագուստներուն ծոպերը կ՚երկնցնեն: Ընթրիքներու ընթացքին պատուոյ տեղերը գրաւել կը սիրեն եւ ժողովարաններու մէջ՝ առաջին աթոռները: Կը սիրեն հրապարակներու վրայ մարդոցմէ բարեւներ ընդունիլ եւ «Վարդապետ», այսինքն «Ուսուցիչ» կոչուիլ: Բայց դուք ոեւէ մէկը «վարդապետ» մի կոչէք, որովհետեւ դուք բոլորդ եղբայրներ էք եւ մէկ ուսուցիչ ունիք: Երկրի վրայ ոեւէ մէկը «հայր» մի՛ կոչէք, որովհետեւ դուք մէկ Հայր ունիք, որ երկինքի մէջ է: «Առաջնորդ» մի՛ կոչուիք, որովհետեւ ձեր միակ առաջնորդը Քրիստոս է: Ձեր մէջէն մեծը թող ձեր սպասաւորը ըլլայ: Ով որ իր անձը կը բարձրացնէ՝ պիտի խոնարհի, եւ ով որ իր անձը խոնարհեցնէ՝ պիտի բարձրանայ: 
«Վա՜յ ձեզի, կեղծաւորներ, օրէնքի ուսուցիչներ եւ փարիսեցիներ, որ երկինքի արքայութիւնը կը փակէք մարդոց առջեւ. դուք չէք մտներ եւ թոյլ չէք տար նաեւ անոնց որ կ՚ուզեն մտնել: 
«Վա՜յ ձեզի, կեղծաւորներ, օրէնքի ուսուցիչներ եւ փարիսեցիներ, որ մէկ կողմէ այրիներուն տուները իրենց ձեռքէն կը յափշտակէք, միւս կողմէ կեղծաւորութեամբ ձեր աղօթքը կ՚երկարէք. ասոր համար աւելի խիստ դատապարտութիւն պիտի ընդունիք: 
«Վա՜յ ձեզի, կեղծաւորներ, օրէնքի ուսուցիչներ եւ փարիսեցիներ, որ մէկ կողմէ ծով ու ցամաք կը շրջիք մէկը նորահաւատ ընելու համար, իսկ երբ յաջողիք՝ զայն ձեզմէ կրկնապատիկ աւելի գեհենի արժանի կ՚ընէք: 
«Վա՜յ ձեզի, կոյր առաջնորդներ: Կ՚ըսէք. «Ան որ տաճարին վրայ կ՚երդնու՝ երդումը կատարելու պարտաւորութեան տակ չէ, բայց ան որ տաճարին ոսկիին վրայ կ՚երդնու՝ պարտաւոր է կատարելու»: Յիմարնե՛ր, կոյրե՛ր. ո՞ր մէկը կարեւոր է, ոսկի՞ն թէ տաճարը, որ կը սրբագործէ ոսկին: Կամ կ՚ըսէք. «Ան որ զոհի սեղանին վրայ երդում կ՚ընէ երդումը կատարելու պարտաւորութեան տակ չէ, բայց ան որ կ՚երդնու սեղանին դրուած զոհին վրայ՝ պարտաւոր է կատարելու»: Յիմարնե՛ր, կոյրե՛ր. ո՞ր մէկը աւելի կարեւոր է. զո՞հը թէ զոհասեղանը, որ կը սրբագործէ զոհը: Հետեւաբար, ով որ կ՚երդնու սեղանին վրայ, կ՚երդնու թէ՛ սեղանին եւ թէ՛ հոն եղածներուն վրայ: Ով որ կ՚երդնու տաճարին վրայ, կ՚երդնու թէ՛ տաճարին եւ թէ Աստուծոյ վրայ, որ հոն կը բնակի: Նոյնպէս, ով որ կ՚երդնու երկինքի վրայ, կ՚երդնու թէ՛ Աստուծոյ գահին եւ թէ՛ Աստուծոյ վրայ որ հոն կը նստի: 
«Վա՜յ ձեզի, կեղծաւորներ, օրէնքի ուսուցիչներ եւ փարիսեցիներ, որ անանուխին, սամիթին եւ չամանին տասանորդը կու տաք եւ կ՚անտեսէք Օրէնքին կարեւոր պարտաւորութիւնները, այսինքն՝ արդարութիւնը եւ հաւատարմութիւնը: Ասոնք պէտք էր գործադրել, առանց միւսները անտեսելու: Կո՛յր առաջնորդներ, մէկ կողմէ մժղուկը կը քամէք, միւս կողմէ սակայն ուղտը կը կ՚ըլլէք: 
«Վա՜յ ձեզի, կեղծաւորներ, օրէնքի ուսուցիչներ եւ փարիսեցիներ, որ պնակին ու գաւաթին արտաքինը կը մաքրէք, մինչ գիտէք թէ ներսիդին եղող ուտելիքն ու խմելիքը ի՛նչ յափշտակութեամբ եւ աղտեղութեամբ ձեռք բերած էք: Կո՛յր փարիսեցի, նախ գաւաթին եւ պնակին ներսը մաքրէ. այսպիսով դուրսն ալ մաքուր կ՚ըլլայ: 
«Վա՜յ ձեզի, կեղծաւորներ, օրէնքի ուսուցիչներ եւ փարիսեցիներ, որ կը նմանիք կիրով ճերմկցուած գերեզմաններու, որոնք արտաքնապէս գեղեցիկ կ՚երեւին, բայց ներքնապէս լեցուն են մեռելներու ոսկորներով եւ ամէն տեսակի պղծութեամբ: Նոյնպէս էք դուք. արտաքնապէս մարդոց արդար կ՚երեւիք, բայց ներքնապէս լեցուն էք կեղծաւորութեամբ եւ անօրէնութեամբ: 
«Վա՜յ ձեզի, կեղծաւորներ, օրէնքի ուսուցիչներ եւ փարիսեցիներ, որ մարգարէներու շիրիմները կը շինէք եւ արդարներուն գերեզմանները կը զարդարէք ու կ՚ըսէք. «Եթէ մենք մեր հայրերուն ժամանակը ապրած ըլլայինք, մարգարէներու սպանութեան մասնակից պիտի չըլլայինք»: Ահաւասիկ, դուք արդէն իսկ կը վկայէք թէ որդիներն էք անոնց՝ որոնք մարգարէները կոտորեցին: Գացէք ամբողջացուցէք ձեր հայրերուն կիսատ ձգած գործը: Օձե՛ր, իժերո՛ւ ծնունդներ, ինչպէ՞ս պիտի կարենաք փախուստ տալ դժոխքի դատապարտութենէն: Ահա, ես ձեզի մարգարէներ, իմաստուններ, օրէնքի ուսուցիչներ պիտի ղրկեմ. դուք անոնցմէ ոմանք պիտի սպաննէք, ոմանք պիտի խաչէք, ուրիշներ ժողովարաններու մէջ պիտի չարչարէք եւ հալածէք քաղաքէ քաղաք: Այսպիսով բոլոր արդարներուն սպանութեան մասնակից եղած պիտի ըլլաք, սկսեալ անմեղ Աբէլի արիւնէն մինչեւ արիւնը Բարաքիայի որդի Զաքարիայի, զոր սպաննեցիք տաճարին եւ զոհասեղանին մէջտեղ: Հաստատ գիտցէք, թէ այս բոլոր ոճիրներուն պատիժը պիտի կրէք դուք: 
«Երուսաղէ՜մ, Երուսաղէ՜մ, որ կը կոտորէիր մարգարէները եւ կը քարկոծէիր Աստուծոյ քեզի ղրկած մարդիկը. քանի՜ անգամ ուզեցի որդիներդ հաւաքել, ինչպէս հաւը իր ձագերը կը հաւաքէ թեւերուն տակ, բայց դուք, Երուսաղէմի՛ բնակիչներ, չուզեցիք: Ահա, «աւերակ պիտի ըլլայ ձեր տունը»: Բայց կ՚ըսեմ նաեւ, ա՛լ պիտի չտեսնէք զիս մինչեւ որ ըսէք. «Օրհնեալ ըլլայ ան որ կու գայ Տիրոջ անունով»:
Requiem Service
The fallen Artsakh-soldiers  Requested by Armenian Prelacy
Grant A. Korkoyan & Manny Esayian  Requested by Genevieve, Deborah & Gary Esayian


Please call the Church Office (618-451-7884) for Requiem &/or Prayer requests no later than 12:00 p.m. on Fridays. You may also email them to Der Torkom Chorbajian at stgregorychurchgranitecity@gmail.com.
Prayer Request
John Krist  Requested by Deacon Jeff & Lynne Hagopian
Every Saturday: Great Vespers at 5:00 p.m. (Armenian & English). 
The Coffee Hour is sponsored by Esayian Family
After our Sunday service don't leave! Join us at our Community hall across the parking lot. 
Anyone can be a sponsor for refreshments.
Please contact Takouhie Kakligian
(618) 978-2078 
to make arrangements.
  "Praise the Lord, my soul;  
                                        all my inmost being, praise his holy name.
"
Psalm 103:1

Pastor & Choir director invite all those who like to sing for the glory of the Lord.
You don't have to be a professional singer, or have special training in reading music notes. Your simple willingness to commit yourself to the choir and learn new Sharagans - Hymns are enough for our Church and for your spiritual growth!
Our Stewardship
Week of March 26, 2017:
Total Income: Includes (candles, collection,prayer, requiem, ILOF, Youghakeen, Lilies, Gift to church, KFB, ): $ 1,405.24
Weekly expense from 2016 approved budget: $ 2,351.00

We would like to stress the importance of Stewardship. Stewardship is based on the spiritual principles of the Old Testament and the teachings of Jesus. It is a way of thanking God for all the blessings He has given us by returning him a portion of time, talent and treasure. Stewardship can change the spiritual lives of both individuals and the parish as a whole.   
Daily Bread of Life 
1. Monday, April 3 2017: Daniel 7:2-27; 1 Corinthians 12:1-7
2. Tuesday, April 4 2017:  Corinthians 12:8-27
3. Wednesday, April 5 2017:  Exodus 4:21-5:3; Zechariah 9:9-16
4. Thursday, April 6 2017: Ezekiel 37:1-14; 1 Timothy 3:14-16
5. Friday, April 7 2017: Deuteronomy 11:10-25; Job 21:1-34; Isaiah 46:3-47:4
    Readings for Annunciation: Song of Songs 1:1-11; Proverbs 11:30-12:4; Isaiah
    52:7-10; Zechariah 2:10-13; Malachi 3:1-2; 2 Corinthians 6:16-7:1; Luke
    1:26-38

6. Saturday, April 8 2017: Proverbs 14:27-35; 1 Thessalonians 4:12-17; John
    11:55-12:11

7. Sunday, April 2017: Song of Songs 1:1-2:3; Zechariah 9:9-15; Philippians 4:4-7;
   Matthew 20:29-21:17
Our mailing address is:
St Gregory the Illuminator Armenian Apostolic Church,
1014 West Pontoon Road
Granite City, IL 62040

Add us to your address book


You can unsubscribe from this list


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
St Gregory the Illuminator Armenian Apostolic Church, · 1014 West Pontoon Road · Granite City, IL 62040 · USA

Email Marketing Powered by Mailchimp