Copy
Sunday E-Bulletin of St Gregory Armenian Church 

Fourth Sunday of Advent -  Յիսնակի Չորրորդ  Կիրակի
Tone III - Pen Tsa  - ԲՁ
St Gregory the Illuminator 
Armenian Apostolic Church
1014 W Pontoon Rd, Granite City, IL 62040
 Tel: (618) 451-7884 
 
Morning Service: 9:30 AM
Divine Liturgy: 10:00 AM
Արժ. Տ. Թորգոմ Քհնյ. Չորպաճեան, Հովիւ  
Rev. Fr. Torkom Chorbajian, Pastor
You are welcome to join our Church and become a member.
You can use your gifts to
sing in the Church Choir or be a part in the Ladies Guild, the Fellowship Club, or help us in the Church Hall.

Come, let us make a community!

Reminder: Dearest parishioners, please remember to pay your membership dues ($100) by December 31st of this calendar year (2016) so you will be eligible to be a member for 2017. You may pay your membership dues to any Board of Trustee member or Der Torkom.
This Sunday
 December 18, 2016
The Sunday school is having a
breakfast with Santa
at
10:15 a.m. Santa will arrive at 11:00 a.m.
All kids are invited!
The Ladies Guild
Annual Christmas Bake Sale
following Badarak at
the Community Center.
Community News
Last Sunday (December 11), Bishop Anoushavan celebrated the Divine Liturgy at St. Gregory Church in Granite City, Illinois, on the occasion of the parish’s 62nd anniversary. His Grace ordained acolytes Zaven Nalbandian, Jr., Ryan Varadian, Sarah Varadian, and Naz Donjoian. He also ordained stolebearer Zaven Nalbandian, Sr. A banquet and program followed the Liturgy and ordinations. During the program two parishioners, Richard Asadorian and Sam Spataro, were awarded Prelacy Certificates of Merit in appreciation for their years of service.
 

Bishop Anoushavan and Rev. Fr. Torkom Chorbajian with the newly ordained altar servers.Certificates of Merit were presented to Richard Asadorian and Sam Spataro.
Armenian Language  Class  &   Sunday School  
Be part of our Family
Every Saturday at 3:00 p.m. at the Church classroom or online via Skype. Der Hayr's skype is (torkom.chorbajian).
  • Let's learn the Word of God
  • Grow in Faith
  • Follow Jesus by serving others
Every Sunday, from 10:30 am - noon.
We have classes for all ages
Calendar of Events
 
Sunday, December 18, 2016
  • The Sunday school is having a breakfast with Santa at 10:15 a.m. Santa will arrive at 11:00 a.m. 
  • The Ladies Guild Annual Christmas Bake Sale following Badarak at the Community Center.
  • Armenian Cultural Concert at St. Gregory the Illuminator Church. The Concert starts at 2:00 PM.

Sunday, January 1, 2017

New Year's Party and Celebration after badarak at the Community Center


Saturday, January 7, 2016

The Epistle Reading

Hebrews 1:1-14
 
Long ago God spoke to our ancestors in many and various ways by the prophets, but in these last days he has spoken to us by a Son, whom he appointed heir of all things, through whom he also created the worlds. He is the reflection of God’s glory and the exact imprint of God’s very being, and he sustains all things by his powerful word. When he had made purification for sins, he sat down at the right hand of the Majesty on high,having become as much superior to angels as the name he has inherited is more excellent than theirs.

 For to which of the angels did God ever say,
‘You are my Son;
 today I have begotten you’?
Or again,
‘I will be his Father,
and he will be my Son’? 
And again, when he brings the firstborn into the world, he says,
‘Let all God’s angels worship him.’ 
Of the angels he says,
‘He makes his angels winds,
and his servants flames of fire.’ 
But of the Son he says,
‘Your throne, O God, is for ever and ever,
and the righteous scepter is the scepter of your kingdom. 
You have loved righteousness and hated wickedness;
therefore God, your God, has anointed you
with the oil of gladness beyond your companions.’ 
And,
‘In the beginning, Lord, you founded the earth,
and the heavens are the work of your hands; 
they will perish, but you remain;
they will all wear out like clothing; 
like a cloak you will roll them up,
and like clothing they will be changed.
But you are the same,
and your years will never end.’ 
But to which of the angels has he ever said,
‘Sit at my right hand
until I make your enemies a footstool for your feet’? 
Are not all angels spirits in the divine service, sent to serve for the sake of those who are to inherit salvation?

The Gospel Reading

Luke 17:1-10
 
And he said to his disciples, "Temptations to sin are sure to come; but woe to him by whom they come!  It would be better for him if a millstone were hung round his neck and he were cast into the sea, than that he should cause one of these little ones to sin.  Take heed to yourselves; if your brother sins, rebuke him, and if he repents, forgive him; and if he sins against you seven times in the day, and turns to you seven times, and say, `I repent,' you must forgive him."
The apostles said to the Lord, "Increase our faith!"  And the Lord said, "If you had faith as a grain of mustard seed, you could say to this sycamine tree, `Be rooted up, and be planted in the sea,' and it would obey you.
"Will any one of you, who has a servant plowing or keeping sheep, say to him when he has come in from the field, `Come at once and sit down at table'?  Will he not rather say to him, `Prepare supper for me, and gird yourself and serve me, till I eat and drink; and afterward you shall eat and drink'?  Does he thank the servant because he did what was commanded?  So you also, when you have done all that is commanded you, say, `We are unworthy servants; we have only done what was our duty.'"

 

Աւետարանի Ընթերցում 


 Ղուկաս 17.1-10

Յիսուս իր աշակերտներուն ըսաւ. «Գայթակղութիւններ անպայման որ կը պատահին, բայց վայ այն մարդուն, որուն ձեռքով ուրիշներ գայթակղութեան մէջ կ՚իյնան։  Նախընտրելի պիտի ըլլար որ իր վզին ջաղացքի քար անցընէին եւ զինք ծովը նետէին, քան թէ այս փոքրիկներէն մէկը գայթակղեցնէր։  Հետեւաբար զգուշացէ՛ք։  Եթէ եղբայրդ մեղք գործէ՝ յանդիմանէ զինք, եթէ զղջայ՝ ներէ իրեն։  Նոյնիսկ եթէ մէկ օրուան մէջ եօթն անգամ քեզի գայ ըսէ՝ կը զղջամ, պէտք է ներես իրեն»։
Առաքեալները ըսին Տիրոջ. «Աւելցո՛ւր մեր հաւատքը»։ Յիսուս ըսաւ. «Եթէ մանանեխի հատիկին չափ հաւատք ունենաք եւ ըսէք այս թթենիին, «արմատախի՛լ եղիր եւ ծովուն մէջ տնկուէ՛», վստահ եղէք որ պիտի հնազանդի ձեզի։
«Ենթադրենք որ ձեզմէ մէկը ծառայ մը ունի, որ հողագործ է կամ հովիւ։  Երբ ծառան դաշտէն դառնայ եւ տուն մտնէ, տէրը իրեն կ՚ըսէ՞. «Անմիջապէս գնա՛, ճաշդ կեր»։  Բնականաբար ո՛չ։  Ընդհակառակը, անոր կ՚ըսէ. «Ընթրիքս պատրաստէ՛ եւ գոգնոցդ կապելով սպասարկէ ինծի, մինչեւ ընթրիքս վերջացնեմ, անկէ ետք կրնաս ուտել ու խմել»։ Կը կարծէ՞ք որ տէրը իր ծառային երախտապարտ պէտք է ըլլայ իր հրահանգները կատարելու համար։  Չեմ կարծեր։  Դուք ալ նոյնպէս, երբ կը կատարէք ի՛նչ որ հրամայուած է ձեզի, ըսէք. «Անպիտան ծառաներ ենք, ինչ որ պարտաւոր էինք ընել՝ կատարեցինք»։
Requiem Service
The Requiem Service is offered every Sunday.
On the five major feast days of Nativity, Pascha (Easter), Transfiguration, Assumption and Exaltation of the Holy Cross, the Requiem Service is offered on the following day, which is designated as "Remembrance of the Dead". This means that the Church will not offer Requiem Service on these feast Sundays. 
 
Please call the Church Office (618-451-7884) for Requiem requests no later than 12:00 p.m. on Fridays. You may also email Requiem requests to Der Torkom Chorbajian at stgregorychurchgranitecity@gmail.com.
Prayer Request
Please submit any prayer requests to Der Hayr by 12:00 p.m. on Friday (stgregorychurchgranitecity@gmail.com).
Every Saturday: Great Vespers at 5:00 p.m. (Armenian & English). 
After our Sunday service don't leave! Join us at our Community hall across the parking lot. 
Anyone can be a sponsor for refreshments.
Please contact Takouhie Kakligian
(618) 978-2078 
to make arrangements.
  "Praise the Lord, my soul;  
                                        all my inmost being, praise his holy name.
"
Psalm 103:1

Pastor & Choir director invite all those who like to sing for the glory of the Lord.
You don't have to be a professional singer, or have special training in reading music notes. Your simple willingness to commit yourself to the choir and learn new Sharagans - Hymns are enough for our Church and for your spiritual growth!
Our Stewardship
Pastor & Board of Trustees have decided to publish the weekly income/expense figures of our Church, in an effort of sharing knowledge and awareness with our parishioners about how we use our financial resources. This is the fruit of the indirect conversation that we had with our parish through our church survey.

Sunday, December 11, 2016:

Total Income (Includes Candles, Collection, Anniversary donation, Dues, Christmas Poinsettia, cards and In Lieu Of Flowers): $ 8,163.50
Weekly Expense from 2016 approved budget: $ 2,351.00
 
We would like to talk about the importance of Stewardship. Stewardship is based on the spiritual principles of the Old Testament and the teachings of Jesus. It is a way of thanking God for all the blessings He has given us by returning him a portion of time, talent and treasure. Stewardship can change the spiritual lives of both individuals and the parish as a whole.   
Daily Bread of Life 
1. Monday, December 19 2016: Wisdom 5:1-8; Jeremiah 6:16-21; 1 Corinthians
   4:9-16; Mark 9:32-36 
2. Tuesday, December 20 2016: Proverbs 24: 1-12; Jeremiah 15: 19-20;
   Hebrews 12:1-7; Matthew 10:26-33
3. Wednesday, December 21 2016:  Hebrews 2:1-10; Luke 17:11-19
4. Thursday, December 22 2016: Wisdom 3:1-8; Jeremiah 30:18-22; 1 Peter
   4:12-19; John 15:17-25
5. Friday, December 23 2016: Hebrews 3:12-4:10; Luke 18:1-8
6. Saturday, December 24 2016: 2 Samuel 5:1-10; 1 Kings 2:1-11; Ezekiel
   34:23-27; James 1:1-12; Matthew 22:41-46
7. Sunday, December 25 2016: Isaiah 40:18-31; Hebrews 4:16-5:10; Luke
   18:9-14
Share
Forward
Our mailing address is:
St Gregory the Illuminator Armenian Apostolic Church,
1014 West Pontoon Road
Granite City, IL 62040

Add us to your address book


You can unsubscribe from this list


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
St Gregory the Illuminator Armenian Apostolic Church, · 1014 West Pontoon Road · Granite City, IL 62040 · USA

Email Marketing Powered by Mailchimp