Copy
Sunday E-Bulletin of St Gregory Armenian Church 

Second Sunday of Advent -  Յիսնակի Երկրորդ  Կիրակի
Tone V - Kim Tsa  - ԳՁ
St Gregory the Illuminator 
Armenian Apostolic Church
1014 W Pontoon Rd, Granite City, IL 62040
 Tel: (618) 451-7884 
 
Morning Service: 9:30 AM
Divine Liturgy: 10:00 AM
Արժ. Տ. Թորգոմ Քհնյ. Չորպաճեան, Հովիւ  
Rev. Fr. Torkom Chorbajian, Pastor
You are welcome to join our Church and become a member.
You can use your gifts to
sing in the Church Choir or be a part in the Ladies Guild, the Fellowship Club, or help us in the Church Hall.

Come, let us make a community!

Reminder: Dearest parishioners, please remember to pay your membership dues ($100) by December 31st of this calendar year (2016) so you will be eligible to be a member for 2017. You may pay your membership dues to any Board of Trustee member or Der Torkom.

ARMENIA FUND RAISES MILLIONS

Armenia Fund concluded its 19th International Telethon last week with a total of $15,428,777 raised in donations and pledges. The funds raised will go toward building a civil defense infrastructure in Artsakh, as well as establishing emergency preparedness to protect the civilian population from Azerbaijan aggression in the future.

SAINTS THADDEUS AND BARTHOLOMEW
 

 
This Saturday, December 3, the Armenian Church commemorates Saints Thaddeus and Bartholomew, two of the twelve apostles who were the first evangelizers of Armenia, and were martyred there, giving the Armenian Church its apostolic identity and earning them the title, “First Enlighteners of Armenia.” 
Thaddeus came to Armenia about 43 AD to preach Christianity. He was martyred in southeastern Armenia. His tomb lies in the Armenian monastery of St. Thaddeus (Iran) where a chapel was built in the third century. Bartholomew is believed to have arrived in Armenia about 66 AD. He was martyred in Hadamakert, southeast of Lake Van. 
An apostle is “someone who is sent,”—an emissary or ambassador of the Kingdom of God, sent to announce the Kingdom’s coming in Jesus Christ, and authorized to claim men and women’s allegiance to him. “We are ambassadors for Christ, God making his appeal through us. We beseech you on behalf of Christ, be reconciled to God,” (2 Corinthians 5:20)
Christmas is an amazing time! There are many Christmas traditions that we all wait to enjoy. One of them is Christmas Caroling which many of us did when we were kids! Our Church's "Holy Seraphim" Choir would like to present a unique Armenian-American Christmas Caroling program this year, visiting the residences of our parishioners.
 
The date of the Christmas Caroling program will be the following:
Tuesday, December 13. Time: 6:00-9:00 pm.

If you would like to have the Choir stop by your home for a few carols, please use the special sheet available at the entrance of the Church for sign up.
Sunday, December 18, 2016
The Sunday school is having a
breakfast with Santa
at
11:00 a.m. All kids are invited!
The Ladies Guild
Annual Christmas Bake Sale
following Badarak at
the Community Center.
Community News
"Do not fear, for I am with you, do not be afraid, for I am your God; I will strengthen you, I will help you, I will uphold you with my victorious right hand."  Isaiah 41:10

The Lions
 
The Sunday School kids learned the story of Daniel and the Lions. They also learned that God is always close to them and protects them wherever they go and whenever they pray, because God listens to their prayers.  
Armenian Language  Class  &   Sunday School  
Be part of our Family
Every Saturday at 3:00 p.m. at the Church classroom or online via Skype. Der Hayr's skype is (torkom.chorbajian).
  • Let's learn the Word of God
  • Grow in Faith
  • Follow Jesus by serving others
Every Sunday, from 10:30 am - noon.
We have classes for all ages
Calendar of Events

 
Sunday, December 11, 2016
Tuesday, December 13, 2016
 
Our Church's "Holy Seraphim" Choir would like to present a unique Armenian-American Christmas Caroling program this year, visiting the residences of our parishioners. 
Time: 6:00-9:00 pm.
If you would like to have the Choir stop by your home for a few carols, please use the special sheet available at the entrance of the Church for sign up.

 
Sunday, December 18, 2016
  • The Sunday school is having a breakfast with Santa at 11:00 a.m. 
  • The Ladies Guild Annual Christmas Bake Sale following Badarak at the Community Center.
  • Armenian Cultural Concert at St. Gregory the Illuminator Church. The Concert starts at 2:00 PM.
The Epistle Reading

1 Thessalonians 4:1-12
 
Finally, brothers and sisters, we ask and urge you in the Lord Jesus that, as you learned from us how you ought to live and to please God (as, in fact, you are doing), you should do so more and more. For you know what instructions we gave you through the Lord Jesus. For this is the will of God, your sanctification: that you abstain from fornication; that each one of you knows how to control your own body in holiness and honor,not with lustful passion, like the Gentiles who do not know God; that no one wrongs or exploits a brother or sister in this matter, because the Lord is an avenger in all these things, just as we have already told you beforehand and solemnly warned you. For God did not call us to impurity but in holiness. Therefore whoever rejects this rejects not human authority but God, who also gives his Holy Spirit to you. Now concerning love of the brothers and sisters, you do not need to have anyone write to you, for you yourselves have been taught by God to love one another; and indeed you do love all the brothers and sisters throughout Macedonia. But we urge you, beloved, to do so more and more, to aspire to live quietly, to mind your own affairs, and to work with your hands, as we directed you, so that you may behave properly towards outsiders and be dependent on no one. 
The Gospel Reading

Luke 13:1-9
 
At that very time there were some present who told him about the Galileans whose blood Pilate had mingled with their sacrifices. He asked them, ‘Do you think that because these Galileans suffered in this way they were worse sinners than all other Galileans? No, I tell you; but unless you repent, you will all perish as they did. Or those eighteen who were killed when the tower of Siloam fell on them—do you think that they were worse offenders than all the others living in Jerusalem? No, I tell you; but unless you repent, you will all perish just as they did.’
 Then he told this parable: ‘A man had a fig tree planted in his vineyard; and he came looking for fruit on it and found none. So he said to the gardener, “See here! For three years I have come looking for fruit on this fig tree, and still I find none. Cut it down! Why should it be wasting the soil?” He replied, “Sir, let it alone for one more year, until I dig round it and put manure on it. If it bears fruit next year, well and good; but if not, you can cut it down.” ’

 

Աւետարանի Ընթերցում 


 Ղուկաս 13.1-9

Ոմանք եկան Յիսուսի եւ պատմեցին այն գալիլիացիներուն մասին, որոնք Պիղատոսի կողմէ սպաննուեցան, երբ Աստուծոյ զոհ կը մատուցանէին։  Յիսուս անոնց ըսաւ.- «Կը կարծէ՞ք թէ սպաննուող գալիլիացիները միւս բոլոր գալիլիացիներէն աւելի մեղաւոր էին, որ այդպիսի վախճան մը ունեցան։  Ո՛չ։  Կ՚ըսեմ ձեզի, որ եթէ չապաշխարհէք՝ դուք բոլորդ ալ նոյնպէս պիտի մեռնիք։  Կամ ի՞նչ կը մտածէք այն տասնըութ մարդոց մասին, որոնց վրայ ինկաւ աշտարակը Սելովամի մէջ եւ սպաննեց զանոնք։  Անոնք աւելի՞ յանցաւոր էին քան Երուսաղէմի բոլոր բնակիչները։  Ո՛չ։  Կ՚ըսեմ ձեզի, որ եթէ չապաշխարհէք՝ բոլորդ ալ նոյնպէս պիտի մեռնիք»։
 Անոնց հետեւեալ առակը պատմեց. «Մարդ մը կար որ իր այգիին մէջ թզենի մը տնկած էր։  Երբ ժամանակը եղաւ, թուզ քաղելու գնաց, բայց թզենիին վրայ պտուղ չգտաւ։  Այգեպանին ըսաւ. «Այս երրորդ տարին է որ կու գամ թուզ քաղելու, բայց չեմ գտներ։  Ուստի կտրէ՛ զայն, ինչո՞ւ անիմաստ կերպով տեղ գրաւէ»։  Այգեպանը պատասխանեց. «Տէ՛ր, թող այս տարի ալ մնայ. ես իր շուրջի հողը կրկին կը փորեմ եւ պարարտացուցիչ կը դնեմ։  Այս ձեւով թերեւս պտուղ տայ. ապա թէ ոչ՝ գալ տարի կտրէ զայն»։
Requiem Service
The Requiem Service is offered every Sunday.
On the five major feast days of Nativity, Pascha (Easter), Transfiguration, Assumption and Exaltation of the Holy Cross, the Requiem Service is offered on the following day, which is designated as "Remembrance of the Dead". This means that the Church will not offer Requiem Service on these feast Sundays. 
 
Please call the Church Office (618-451-7884) for Requiem requests no later than 12:00 p.m. on Fridays. You may also email Requiem requests to Der Torkom Chorbajian at stgregorychurchgranitecity@gmail.com.
Prayer Request
Please submit any prayer requests to Der Hayr by 12:00 p.m. on Friday (stgregorychurchgranitecity@gmail.com).
Every Saturday: Great Vespers at 5:00 p.m. (Armenian & English). 
After our Sunday service don't leave! Join us at our Community hall across the parking lot. 
Anyone can be a sponsor for refreshments.
Please contact Takouhie Kakligian
(618) 978-2078 
to make arrangements.
  "Praise the Lord, my soul;  
                                        all my inmost being, praise his holy name.
"
Psalm 103:1

Pastor & Choir director invite all those who like to sing for the glory of the Lord.
You don't have to be a professional singer, or have special training in reading music notes. Your simple willingness to commit yourself to the choir and learn new Sharagans - Hymns are enough for our Church and for your spiritual growth!
Our Stewardship
Pastor & Board of Trustees have decided to publish the weekly income/expense figures of our Church, in an effort of sharing knowledge and awareness with our parishioners about how we use our financial resources. This is the fruit of the indirect conversation that we had with our parish through our church survey.

Sunday, November 27, 2016:

Total Income (Includes Candles, Collection, Prayers, Requiem, Anniversary donation, Dues, Christmas Poinsettia, cards and golf sponsors): $ 6,456.00
Weekly Expense from 2016 approved budget: $ 2,351.00
 
We would like to talk about the importance of Stewardship. Stewardship is based on the spiritual principles of the Old Testament and the teachings of Jesus. It is a way of thanking God for all the blessings He has given us by returning him a portion of time, talent and treasure. Stewardship can change the spiritual lives of both individuals and the parish as a whole.   
Daily Bread of Life 
1. Monday, December 05 2016: Isaiah 35:4-8; 2 Corinthians 3:18-4:6; Luke
    21:12-19
2. Tuesday, December 06 2016: Wisdom 6:2-10; Isaiah 45:1-3; 1 Timothy
    2:1-7; Luke 7:1-10
3. Wednesday, December 07 2016:  1 Thessalonians 5:1-11; Luke 13:10-17
4. Thursday, December 08 2016: Proverbs 21:15-25; Isaiah 19:19-21; Hebrews
    11:32-40; Matthew 10:37-42
5. Friday, December 09 2016: Song of Songs 6:3-8; Malachi 3:1-2; Galatians
     3:24-29; Luke 1:39-56
6. Saturday, December 10 2016:  Ezekiel 3:16-19; 2 Timothy 3:10-15; John
    10: 11-16
7. Sunday, December 11 2016:Isaiah 37:14-38; 2 Thessalonians 1:1-12; Luke
    14:12-24
Share
Forward
Our mailing address is:
St Gregory the Illuminator Armenian Apostolic Church,
1014 West Pontoon Road
Granite City, IL 62040

Add us to your address book


You can unsubscribe from this list


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
St Gregory the Illuminator Armenian Apostolic Church, · 1014 West Pontoon Road · Granite City, IL 62040 · USA

Email Marketing Powered by Mailchimp