Copy
Sunday E-Bulletin of St Gregory Armenian Church 

Third Sunday of Advent -  Յիսնակի Երրորդ  Կիրակի
Tone IV - Pen Gen  - ԲԿ
St Gregory the Illuminator 
Armenian Apostolic Church
1014 W Pontoon Rd, Granite City, IL 62040
 Tel: (618) 451-7884 
 
Morning Service: 9:30 AM
Divine Liturgy: 10:00 AM
Արժ. Տ. Թորգոմ Քհնյ. Չորպաճեան, Հովիւ  
Rev. Fr. Torkom Chorbajian, Pastor
You are welcome to join our Church and become a member.
You can use your gifts to
sing in the Church Choir or be a part in the Ladies Guild, the Fellowship Club, or help us in the Church Hall.

Come, let us make a community!

Reminder: Dearest parishioners, please remember to pay your membership dues ($100) by December 31st of this calendar year (2016) so you will be eligible to be a member for 2017. You may pay your membership dues to any Board of Trustee member or Der Torkom.
62nd Church Anniversary
 

Let us once again welcome the Vicar General Bishop Anoushavan Tanielian into our Parish.

The Bishop will ordain acolytes and celebrate the Divine Liturgy with Father Torkom and he will preside over the Banquet and the Program.


Bring your families and friends to celebrate with us the 62nd Anniversary of St. Gregory Church. A great banquet and a program is organized by the Pastor and the Board of Trustees at the Community center.

FEAST OF THE CONCEPTION OF THE HOLY VIRGIN MARY

Today, December 9, is the Feast of the Conception of the Holy Virgin Mary. This is one of the eight feast days devoted to the Holy Virgin in the Armenian Church’s liturgical calendar. This feast is always celebrated on December 9, and is part of the Church’s preparation for Christmas. The faithful rejoice in the event that celebrates Mary’s conception in fulfillment of the prayers of her parents and was nurtured to become the mother of the Messiah. Bible readings for this Feast are: Song of Songs 6:3-8; Malachi 3:1-2; Galatians 3:24-29; Luke 1:39-56.

Christmas is an amazing time! There are many Christmas traditions that we all wait to enjoy. One of them is Christmas Caroling which many of us did when we were kids! Our Church's "Holy Seraphim" Choir would like to present a unique Armenian-American Christmas Caroling program this year, visiting the residences of our parishioners.
 
The date of the Christmas Caroling program will be the following:
Tuesday, December 13. Time: 6:00-9:00 pm.

If you would like to have the Choir stop by your home for a few carols, please use the special sheet available at the entrance of the Church for sign up.
Sunday, December 18, 2016
The Sunday school is having a
breakfast with Santa
at
10:15 a.m. Santa will arrive at 11:00 a.m.
All kids are invited!
The Ladies Guild
Annual Christmas Bake Sale
following Badarak at
the Community Center.
Community News
The Sunday School kids learned the Ten Commandments which are the foundations of our Christian life.
Armenian Language  Class  &   Sunday School  
Be part of our Family
Every Saturday at 3:00 p.m. at the Church classroom or online via Skype. Der Hayr's skype is (torkom.chorbajian).
  • Let's learn the Word of God
  • Grow in Faith
  • Follow Jesus by serving others
Every Sunday, from 10:30 am - noon.
We have classes for all ages
Calendar of Events
 

Tuesday, December 13, 2016
 
Our Church's "Holy Seraphim" Choir would like to present a unique Armenian-American Christmas Caroling program this year, visiting the residences of our parishioners. 
Time: 6:00-9:00 pm.
If you would like to have the Choir stop by your home for a few carols, please use the special sheet available at the entrance of the Church for sign up.

 
Sunday, December 18, 2016
  • The Sunday school is having a breakfast with Santa at 10:15 a.m. Santa will arrive at 11:00 a.m. 
  • The Ladies Guild Annual Christmas Bake Sale following Badarak at the Community Center.
  • Armenian Cultural Concert at St. Gregory the Illuminator Church. The Concert starts at 2:00 PM.
The Epistle Reading

1 Thessalonians 4:1-12
 
Finally, brothers and sisters, we ask and urge you in the Lord Jesus that, as you learned from us how you ought to live and to please God (as, in fact, you are doing), you should do so more and more. For you know what instructions we gave you through the Lord Jesus. For this is the will of God, your sanctification: that you abstain from fornication; that each one of you knows how to control your own body in holiness and honor,not with lustful passion, like the Gentiles who do not know God; that no one wrongs or exploits a brother or sister in this matter, because the Lord is an avenger in all these things, just as we have already told you beforehand and solemnly warned you. For God did not call us to impurity but in holiness. Therefore whoever rejects this rejects not human authority but God, who also gives his Holy Spirit to you. Now concerning love of the brothers and sisters, you do not need to have anyone write to you, for you yourselves have been taught by God to love one another; and indeed you do love all the brothers and sisters throughout Macedonia. But we urge you, beloved, to do so more and more, to aspire to live quietly, to mind your own affairs, and to work with your hands, as we directed you, so that you may behave properly towards outsiders and be dependent on no one. 
The Gospel Reading

Luke 14:12-24
 
Jesus said to the one who had  invited him, “When you give a luncheon or a dinner, do not invite your friends or your brothers or your relatives or rich neighbors, in case they may invite you in return, and you would be repaid.  But when you give a banquet, invite the poor, the crippled, the lame, and the blind.  And you will be blessed, because they cannot repay you, for you will be repaid at the resurrection of the righteous.”  One of the dinner guests, on hearing this, said to him, “Blessed is anyone who will eat bread in the kingdom of God!”
Then Jesus said to him: “Someone gave a great dinner and invited many. At the time for the dinner he sent his servant to say to those who had been invited, ‘Come, for everything is ready now.’ But they all alike began to make excuses. The first said to him, ‘I have bought a piece of land, and I must go out and see it, please accept my regrets.’ Another said, ‘I have bought five yoke of oxen, and I am going to try them out, please accept my regrets.’ Another said, ‘I have just been married, and therefore I cannot come.’ So the servant returned and reported this to his master. Then the owner of the house became angry and said to his servant, ‘Go out at once into the streets and lanes of the town and bring in the poor, the crippled, the blind, and the lame. For I tell you, none of those who were invited will taste my dinner.”

 

Աւետարանի Ընթերցում 


 Ղուկաս 14.12-24

Ապա Յիսուս տանտիրոջ ըսաւ. - Երբ ճաշի կամ ընթրիքի հրաւէր կու տաս, մի՛ կանչեր բարեկամներդ կամ եղբայրներդ, ազգականներդ եւ հարուստ դրացիներդ, որպէսզի չըլլայ որ անոնք ալ քու հրաւէրիդ փոխարէն քեզ հրաւիրեն, եւ այս ձեւով քեզի հատուցում կատարած ըլլան:  Ընդհակառակը, երբ ճաշկերոյթ կու տաս, կանչէ աղքատներն ու խեղանդամները, կաղերն ու կոյրերը եւ այն ատեն երանելի պիտի ըլլաս, որովհետեւ անոնք փոխարէնը քեզի հատուցանելիք ոչինչ ունին:  Եւ գիտցած եղիր, որ քու հատուցումդ պիտի ստանաս արդարներու յարութեան ժամանակ:  Երբ սեղանակիցներէն մէկը այս խօսքերը լսեց, ըսաւ Յիսուսի. - Երանի՜ անոր որ Աստուծոյ արքայութեան մէջ ճաշ պիտի ուտէ:
Յիսուս անոր հետեւեալ առակը պատմեց.  - Մարդ մը կար, որ մեծ ընթրիք մը սարքեց եւ շատեր հրաւիրեց: Ընթրիքի ժամուն իր ծառան ղրկեց, որպէսզի հրաւիրեալներուն ըսէ. «Եկէք, ամէն ինչ պատրաստ է արդէն»: Հրաւիրեալները սկսան մէկ առ մէկ հրաժարիլ: Առաջինը ըսաւ. «Արտ մը գնեցի, պէտք է երթամ եւ տեսնեմ զայն, հետեւաբար կը խնդրեմ որ ներողամիտ գտնուի»: Միւսը ըսաւ. «Հինգ զոյգ եզ գնեցի, պէտք է երթամ փորձեմ զանոնք, հետեւաբար կը խնդրեմ որ ներողամիտ գտնուի»: Ուրիշ մը ըսաւ. «Տակաւին նոր ամուսնացայ, հետեւաբար չեմ կրնար գալ»: Ծառան վերադարձաւ եւ իր տիրոջ պատմեց անոնց ըսածները: Այն ատեն տանտէրը վրդոված՝ ըսաւ ծառային. «Անմիջապէս քաղաք գնա եւ հրապարակներուն ու փողոցներուն մէջ որքան որ աղքատ, խեղանդամ, կաղ եւ կոյր տեսնես՝ բոլորն ալ հոս բեր»: Քիչ ետք ծառան վերադառնալով իր տիրոջ ըսաւ. «Տէ՛ր, հրամանդ կատարեցի, բայց տակաւին տեղ կայ»: Տէրը ծառային հրամայեց. «Քաղաքէն դուրս գնա եւ ճամբաներուն վրայ ու դաշտերուն մէջ ո՛վ որ գտնես՝ ստիպէ որ գայ, որպէսզի տունս լեցուի»: Կ՛ըսեմ ձեզի, որ առաջին հրաւիրեալներէն ո՛չ մէկը իմ ընթրիքէս պիտի ճաշակէ»:
Requiem Service
All deceased Clergy, Yeretsgeens, Deacons, Choir and Board of Trustee members, NRA Representatives, Ladies Guild and Fellowship Club members  by Pastor & Board of Trustees
Alice McClintock  by Asadorian and Keeney Families

The Requiem Service is offered every Sunday.
On the five major feast days of Nativity, Pascha (Easter), Transfiguration, Assumption and Exaltation of the Holy Cross, the Requiem Service is offered on the following day, which is designated as "Remembrance of the Dead". This means that the Church will not offer Requiem Service on these feast Sundays. 
 
Please call the Church Office (618-451-7884) for Requiem requests no later than 12:00 p.m. on Fridays. You may also email Requiem requests to Der Torkom Chorbajian at stgregorychurchgranitecity@gmail.com.
Prayer Request
Please submit any prayer requests to Der Hayr by 12:00 p.m. on Friday (stgregorychurchgranitecity@gmail.com).
Every Saturday: Great Vespers at 5:00 p.m. (Armenian & English). 
After our Sunday service don't leave! Join us at our Community hall across the parking lot. 
Anyone can be a sponsor for refreshments.
Please contact Takouhie Kakligian
(618) 978-2078 
to make arrangements.
  "Praise the Lord, my soul;  
                                        all my inmost being, praise his holy name.
"
Psalm 103:1

Pastor & Choir director invite all those who like to sing for the glory of the Lord.
You don't have to be a professional singer, or have special training in reading music notes. Your simple willingness to commit yourself to the choir and learn new Sharagans - Hymns are enough for our Church and for your spiritual growth!
Our Stewardship
Pastor & Board of Trustees have decided to publish the weekly income/expense figures of our Church, in an effort of sharing knowledge and awareness with our parishioners about how we use our financial resources. This is the fruit of the indirect conversation that we had with our parish through our church survey.

Sunday, December 04, 2016:

Total Income (Includes Candles, Collection, Anniversary donation, Dues, Christmas Poinsettia, cards and In Lieu Of Flowers): $ 7,217.00
Weekly Expense from 2016 approved budget: $ 2,351.00
 
We would like to talk about the importance of Stewardship. Stewardship is based on the spiritual principles of the Old Testament and the teachings of Jesus. It is a way of thanking God for all the blessings He has given us by returning him a portion of time, talent and treasure. Stewardship can change the spiritual lives of both individuals and the parish as a whole.   
Daily Bread of Life 
1. Monday, December 12 2016:Proverbs 15:33-16:7; Isaiah 18:7; Philippians
    1:27-2:4; Matthew 10:37-42
2. Tuesday, December 13 2016: Wisdom 1:1-7; Jeremiah 16:16-21; Acts
     1:12-14; Mark 6:6-13
3. Wednesday, December 14 2016:  2 Thessalonians 2:1-16; Luke 14: 25-27
4. Thursday, December 15 2016: Proverbs 1:1-9; Nahum 2:1-7; Romans 5:1-5;
    Matthew 5:1-12
5. Friday, December 16 2016: 2 Thessalonians 3:1-18; Luke 15:1-7
6. Saturday, December 17 2016:  Wisdom 7:12-20; Isaiah 44:1-5; Hebrews
    13:17-21; John 9:39-10:10
7. Sunday, December 18 2016: Isaiah 38:1-8; Hebrews 1:1-14; Luke 17:1-10
Share
Forward
Our mailing address is:
St Gregory the Illuminator Armenian Apostolic Church,
1014 West Pontoon Road
Granite City, IL 62040

Add us to your address book


You can unsubscribe from this list


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
St Gregory the Illuminator Armenian Apostolic Church, · 1014 West Pontoon Road · Granite City, IL 62040 · USA

Email Marketing Powered by Mailchimp