Copy
Sunday E-Bulletin of St Gregory Armenian Church 
Fifth Sunday of Great Lent – The Judge - Դատաւորի Կիրակի
Tone IV - Pen Gen  - ԲԿ
St Gregory the Illuminator 
Armenian Apostolic Church
1014 W Pontoon Rd, Granite City, IL 62040
 Tel: (618) 451-7884 
 
Morning Service: 9:30 AM
Divine Liturgy: 10:00 AM
Արժ. Տ. Թորգոմ Քհնյ. Չորպաճեան, Հովիւ  
Rev. Fr. Torkom Chorbajian, Pastor
 This evening
at 6:30 pm


Click the Picture below to view the Lenten Program!
Armenian Language  Class  &   Sunday School  
Be part of our Family
Every Saturday at 3:00 p.m. at the Church classroom or online via Skype. Der Hayr's skype is (torkom.chorbajian).
  • Let's learn the Word of God
  • Grow in Faith
  • Follow Jesus by serving others
Every Sunday, from 10:30 am - noon.
We have classes for all ages
Calendar of Events
 
Friday, March 31, 2017
 

 
Monday, April 17, 2017
 
The Gospel Reading

Luke 17:20-18:14

 Once Jesus was asked by the Pharisees when the kingdom of God was coming, and he answered, ‘The kingdom of God is not coming with things that can be observed; nor will they say, “Look, here it is!” or “There it is!” For, in fact, the kingdom of God is among you.’
 Then he said to the disciples, ‘The days are coming when you will long to see one of the days of the Son of Man, and you will not see it. They will say to you, “Look there!” or “Look here!” Do not go, do not set off in pursuit. For as the lightning flashes and lights up the sky from one side to the other, so will the Son of Man be in his day. But first he must endure much suffering and be rejected by this generation. Just as it was in the days of Noah, so too it will be in the days of the Son of Man. They were eating and drinking, and marrying and being given in marriage, until the day Noah entered the ark, and the flood came and destroyed all of them. Likewise, just as it was in the days of Lot: they were eating and drinking, buying and selling, planting and building, but on the day that Lot left Sodom, it rained fire and sulphur from heaven and destroyed all of them —it will be like that on the day that the Son of Man is revealed. On that day, anyone on the housetop who has belongings in the house must not come down to take them away; and likewise anyone in the field must not turn back. Remember Lot’s wife. Those who try to make their life secure will lose it, but those who lose their life will keep it. I tell you, on that night there will be two in one bed; one will be taken and the other left. There will be two women grinding meal together; one will be taken and the other left.’ Then they asked him, ‘Where, Lord?’ He said to them, ‘Where the corpse is, there the vultures will gather.’
 Then Jesus told them a parable about their need to pray always and not to lose heart. He said, ‘In a certain city there was a judge who neither feared God nor had respect for people. In that city there was a widow who kept coming to him and saying, “Grant me justice against my opponent.” For a while he refused; but later he said to himself, “Though I have no fear of God and no respect for anyone, yet because this widow keeps bothering me, I will grant her justice, so that she may not wear me out by continually coming.” ’ And the Lord said, ‘Listen to what the unjust judge says. And will not God grant justice to his chosen ones who cry to him day and night? Will he delay long in helping them? I tell you, he will quickly grant justice to them. And yet, when the Son of Man comes, will he find faith on earth?’
 He also told this parable to some who trusted in themselves that they were righteous and regarded others with contempt: ‘Two men went up to the temple to pray, one a Pharisee and the other a tax-collector. The Pharisee, standing by himself, was praying thus, “God, I thank you that I am not like other people: thieves, rogues, adulterers, or even like this tax-collector. I fast twice a week; I give a tenth of all my income.” But the tax-collector, standing far off, would not even look up to heaven, but was beating his breast and saying, “God, be merciful to me, a sinner!” I tell you, this man went down to his home justified rather than the other; for all who exalt themselves will be humbled, but all who humble themselves will be exalted.’                                          Աւետարանի Ընթերցում 


Ղուկաս 17.20-18.14

Փարիսեցիներ հարցուցին Յիսուսի թէ ե՛րբ պիտի գայ Աստուծոյ արքայութիւնը։ Ան պատասխանեց. «Աստուծոյ արքայութիւնը արտաքնապէս տեսանելի նշաններով պիտի չգայ. կամ պիտի չըսեն թէ «հոս է կամ հոն», որովհետեւ ահա Աստուծոյ արքայութիւնը ձեր միջեւ կը գտնուի»։
Ապա իր աշակերտներուն ըսաւ. «Ժամանակ պիտի գայ, երբ դուք պիտի ցանկաք մարդու Որդիին այս օրերէն մէկը տեսնել, բայց պիտի չտեսնէք։ Եւ եթէ ձեզի ըսեն «ահա հոս է կամ հոն», մտիկ մի՛ ընէք, մի՛ հետեւիք անոնց։ Որովհետեւ ինչպէս որ կայծակը փայլատակելով կը լուսաւորէ երկնակամարին մէկ կողմէն մինչեւ միւսը, նոյնպէս պիտի ըլլայ մարդու Որդին իր գալստեան օրը։ Սակայն նախ պէտք է որ ան շատ չարչարանքներ կրէ եւ մերժուի այս սերունդէն։ Ինչպէս որ Նոյի ժամանակ Աստուծոյ պատիժը յանկարծակի վրայ հասաւ, նոյնպէս պիտի պատահի մարդու Որդիին օրերուն ալ։ Անոնք ալ կ՚ուտէին, կը խմէին, այր կամ կին կ՚առնէին մինչեւ այն օրը, երբ Նոյ տապան մտաւ, եւ ջրհեղեղը բնաջնջեց զանոնք։ Կամ ինչպէս Ղովտի օրերուն պատահեցաւ. կ՚ուտէին, կը խմէին, կը գնէին, կը ծախէին, կը տնկէին եւ կը շինէին. բայց այս օրը երբ Ղովտ Սոդոմը ձգեց, երկինքէն կրակ եւ ծծումբ տեղաց եւ սպաննեց բոլորը։ Նոյնը պիտի պատահի այն օրը երբ մարդու Որդին յայտնուի։
«Այդ օրը, ան որ տանիք ելած է՝ թող վար չիջնէ տան մէջ գտնուող իր գոյքերը առնելու համար։ Նոյնպէս, ան որ դաշտի մէջ է՝ թող չվերադառնայ տուն ձգածները առնելու համար։ Յիշեցէք Ղովտի կնոջ պարագան։ Ով որ կը ջանայ անձը փրկել՝ պիտի կորսնցնէ զայն, եւ ով որ կորսնցնէ իր անձը՝ պիտի փրկէ զայն։ Կ՚ըսեմ ձեզի, այդ գիշեր եթէ մէկ անկողնի մէջ երկու հոգի ըլլան, անոնցմէ մէկը պիտի առնուի եւ միւսը ձգուի, կամ եթէ երկու կին միասին ցորեն կ՚աղան, անոնցմէ մէկը պիտի առնուի եւ միւսը ձգուի, կամ մէկ արտին մէջ երկու հոգի ըլլան, անոնցմէ մէկը պիտի առնուի եւ միւսը ձգուի»։ Աշակերտները հարցուցին Յիսուսի. «Տէ՛ր, ո՞ւր պիտի պատահի ատիկա»։ Ան պատասխանեց. «Արծիւները կը հաւաքուին հո՛ն ուր դիակ կայ»։ Յիսուս առակ մը խօսեցաւ իր աշակերտներուն, ցոյց տալու համար թէ պէտք է միշտ աղօթել՝ առանց վհատելու։ Եւ ըսաւ. «Քաղաքի մը մէջ դատաւոր մը կար, որ ո՛չ Աստուծմէ կը վախնար եւ ոչ ալ մարդոցմէ կ՚ամչնար։ Նոյն քաղաքին մէջ այրի կին մըն ալ կար, որ իրեն կը դիմէր եւ կը խնդրէր. «Իրաւունքս պաշտպանէ հակառակորդներէս»։ Դատաւորը երկար ժամանակ մերժեց դատը տեսնել, սակայն վերջ ի վերջոյ ըսաւ ինքնիրեն, «Թէեւ Աստուծմէ չեմ վախնար եւ մարդոցմէ չեմ ամչնար, բայց քանի այս այրին նեղութիւն կու տայ ինծի, իր դատը տեսնեմ, որպէսզի մինչեւ վերջ քովս գալով զիս չանհանգստացնէ»։ Ապա Տէրը շարունակեց. «Լսեցէք թէ ի՛նչ կ՚ըսէ անիրաւ դատաւորը։ Իսկ Աստուած որքա՞ն պիտի համբերէ իր ընտրեալներուն կրած անիրաւութեան, պիտի չպաշտշանէ՞ զանոնք, որոնք գիշեր ու ցերեկ իրեն կը դիմեն։ Այո՛, կ՚ըսեմ ձեզի որ անոնց իրաւունքը անմիջապէս պիտի  պաշտպանէ։ Բայց մարդու Որդին երբ գայ, արդեօք հաւատք պիտի գտնէ՞ երկրի վրայ»։
Այս առակն ալ պատմեց անոնց, որոնք կը պարծենային թէ արդար են եւ ուրիշները կ՚արհամարէին։ «Երկու հոգիներ տաճար գացին աղօթելու. մէկը՝ փարիսեցի, միւսը՝ մաքսաւոր։ Փարիսեցին մէկ կողմ կեցած, առանձին կ՚աղօթէր. «Աստուած իմ, շնորհակալ եմ քեզմէ՝ որ ուրիշ մարդոց նման յափշտակող, անիրաւ, շնացող չեմ, կամ այս մաքսաւորին պէս ալ չեմ։ Այլ շաբաթը երկու անգամ ծոմ կը պահեմ եւ իմ եկամուտիս տասանորդը տաճարին կու տամ»։ Իսկ մաքսաւորը մէկ կողմ կեցած, աչքերը առանց վեր բարձրացնելու կուրծքը կը ծեծէր եւ կ՚ըսէր.
«Աստուած, ներէ մեղաւորիս մեղքերը»։ Կ՚ըսեմ ձեզի, - եզրակացուց Յիսուս, - ո՛չ թէ փարիսեցին, այլ մաքսաւո՛րը արդարացած գնաց տուն. որովհետեւ ով որ իր անձը կը խոնարհեցնէ՝ պիտի բարձրանայ»։
Requiem Service
Husband, father, father-in-law, grandfather & great-grandfather Archdeacon Vahan Haroian (34th anniversary of his passing)  Requested by Agnes Haroian, Richard & Nancy (Nee Haroian) Tashjian, Christopher Tashjian & Brianne Killorian, Nicholas Tashjian, Keith, Christina (Nee Tashjian), Alexandra & Maxwell Holman, Deacon Ed, Laura & Ani Haroian, Zachary, Allison (Nee Haroian) & Julia Stauder.
Vivian Killorian  Requested by Dcn. Ed and Laura Haroian.
Zabel Arzrouni and Rosa Asadorian Jones  Requested by Asadorian and Keeney Families.


Please call the Church Office (618-451-7884) for Requiem &/or Prayer requests no later than 12:00 p.m. on Fridays. You may also email them to Der Torkom Chorbajian at stgregorychurchgranitecity@gmail.com.
Prayer Request
Arpie Sarian  Requested by Taniel & Rita Garabedian
Every Saturday: Great Vespers at 5:00 p.m. (Armenian & English). 
The Coffee Hour is sponsored by Dcn. Edward Haroian.
After our Sunday service don't leave! Join us at our Community hall across the parking lot. 
Anyone can be a sponsor for refreshments.
Please contact Takouhie Kakligian
(618) 978-2078 
to make arrangements.
  "Praise the Lord, my soul;  
                                        all my inmost being, praise his holy name.
"
Psalm 103:1

Pastor & Choir director invite all those who like to sing for the glory of the Lord.
You don't have to be a professional singer, or have special training in reading music notes. Your simple willingness to commit yourself to the choir and learn new Sharagans - Hymns are enough for our Church and for your spiritual growth!
Our Stewardship
Week of March 19, 2017:
Total Income: Includes candles, collection, prayers, dues and ILOF: $ 1,366.85
Weekly expense from 2016 approved budget: $ 2,351.00

We would like to stress the importance of Stewardship. Stewardship is based on the spiritual principles of the Old Testament and the teachings of Jesus. It is a way of thanking God for all the blessings He has given us by returning him a portion of time, talent and treasure. Stewardship can change the spiritual lives of both individuals and the parish as a whole.   
Daily Bread of Life 
1. Monday, March 27 2017: Hebrews 1:1-14
2. Tuesday, March 28 2017:  Isaiah 8:5-10
3. Wednesday, March 29 2017:  Exodus 4:1-21; Joel 3:9-21
4. Thursday, March 30 2017: Isaiah 53:1-54:5; 1 Corinthians 15:1-28
5. Friday, March 31 2017: Deuteronomy 10:1-15; Job 19:1-29; Isaiah 45:1-13
6. Saturday, April 1 2017: Wisdom 1:15-2:22; Micah 7:7-10; Philippians 1:12-21;
    Matthew 16:24-28

7. Sunday, April 2017: Isaiah 66:1-24; Colossians 2:8-3:17; Matthew
   22:34-23:39
Our mailing address is:
St Gregory the Illuminator Armenian Apostolic Church,
1014 West Pontoon Road
Granite City, IL 62040

Add us to your address book


You can unsubscribe from this list


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
St Gregory the Illuminator Armenian Apostolic Church, · 1014 West Pontoon Road · Granite City, IL 62040 · USA

Email Marketing Powered by Mailchimp