Copy
Sunday E-Bulletin of St Gregory Armenian Church 
Second Sunday of Great Lent (Expulsion) - Արտաքսման Կիրակի
Tone VII - Ta Tsa   - ԴՁ
St Gregory the Illuminator 
Armenian Apostolic Church
1014 W Pontoon Rd, Granite City, IL 62040
 Tel: (618) 451-7884 
 
Morning Service: 9:30 AM
Divine Liturgy: 10:00 AM
Արժ. Տ. Թորգոմ Քհնյ. Չորպաճեան, Հովիւ  
Rev. Fr. Torkom Chorbajian, Pastor
Our First Lenten Service starts this evening at 6:30 pm

Click the Picture below to view the Lenten Program!
This Sunday
following Badarak
Armenian Language  Class  &   Sunday School  
Be part of our Family
Every Saturday at 3:00 p.m. at the Church classroom or online via Skype. Der Hayr's skype is (torkom.chorbajian).
  • Let's learn the Word of God
  • Grow in Faith
  • Follow Jesus by serving others
Every Sunday, from 10:30 am - noon.
We have classes for all ages
Calendar of Events
 
 
Sunday, April 17, 2017
   7:00 pm - 10:00 pm

The Wildey Theatre
Address: 252 N Main St, Edwardsville, IL 62025
 

A film screening of the highly acclaimed documentary film "Orphans of the Genocide", see the film and hear from its director and creator Bared Maronian.

Event is hosted by the St. Gregory Board of Trustees, Granite City "Hrayr" ARF Gomideh, Granite City "Antranig" AYF Chapter and the Granite City "Reubena" ARS Chapter. 
The Gospel Reading

Matthew 5:17-48

  ‘Do not think that I have come to abolish the law or the prophets; I have come not to abolish but to fulfill. For truly I tell you, until heaven and earth pass away, not one letter, not one stroke of a letter, will pass from the law until all is accomplished. Therefore, whoever breaks one of the least of these commandments, and teaches others to do the same, will be called least in the kingdom of heaven; but whoever does them and teaches them will be called great in the kingdom of heaven. For I tell you, unless your righteousness exceeds that of the scribes and Pharisees, you will never enter the kingdom of heaven.
  ‘You have heard that it was said to those of ancient times, “You shall not murder”; and “whoever murders shall be liable to judgement.” But I say to you that if you are angry with a brother or sister, you will be liable to judgement; and if you insult a brother or sister, you will be liable to the council; and if you say, “You fool”, you will be liable to the hell of fire. So when you are offering your gift at the altar, if you remember that your brother or sister has something against you, leave your gift there before the altar and go; first be reconciled to your brother or sister, and then come and offer your gift. Come to terms quickly with your accuser while you are on the way to court with him, or your accuser may hand you over to the judge, and the judge to the guard, and you will be thrown into prison. Truly I tell you, you will never get out until you have paid the last penny.
  ‘You have heard that it was said, “You shall not commit adultery.” But I say to you that everyone who looks at a woman with lust has already committed adultery with her in his heart. If your right eye causes you to sin, tear it out and throw it away; it is better for you to lose one of your members than for your whole body to be thrown into hell. And if your right hand causes you to sin, cut it off and throw it away; it is better for you to lose one of your members than for your whole body to go into hell.
  ‘It was also said, “Whoever divorces his wife, let him give her a certificate of divorce.” But I say to you that anyone who divorces his wife, except on the ground of unchastity, causes her to commit adultery; and whoever marries a divorced woman commits adultery.
  ‘Again, you have heard that it was said to those of ancient times, “You shall not swear falsely, but carry out the vows you have made to the Lord.” But I say to you, Do not swear at all, either by heaven, for it is the throne of God, or by the earth, for it is his footstool, or by Jerusalem, for it is the city of the great King. And do not swear by your head, for you cannot make one hair white or black. Let your word be “Yes, Yes” or “No, No”; anything more than this comes from the evil one.
  ‘You have heard that it was said, “An eye for an eye and a tooth for a tooth.” But I say to you, Do not resist an evildoer. But if anyone strikes you on the right cheek, turn the other also; and if anyone wants to sue you and take your coat, give your cloak as well; and if anyone forces you to go one mile, go also the second mile. Give to everyone who begs from you, and do not refuse anyone who wants to borrow from you.
  ‘You have heard that it was said, “You shall love your neighbor and hate your enemy.” But I say to you, Love your enemies and pray for those who persecute you, so that you may be children of your Father in heaven; for he makes his sun rise on the evil and on the good, and sends rain on the righteous and on the unrighteous. For if you love those who love you, what reward do you have? Do not even the tax-collectors do the same? And if you greet only your brothers and sisters, what more are you doing than others? Do not even the Gentiles do the same? Be perfect, therefore, as your heavenly Father is perfect.



                                          Աւետարանի Ընթերցում 


Մատթէոս 5.17-48
 
Մեր Տէրը Յիսուս Քրիստոս կ՚ըսէ,-
 
      «Մի կարծէք թէ եկայ Մովսէսի Օրէնքը կամ մարգարէներու  ուսուցումները ջնջելու. չեկայ ջնջելու, այլ ամբողջացնելու։ Հաստատ գիտցէք, որ բոլոր Օրէնքն ու մարգարէութիւնները կէտ առ կէտ պիտի իրականան առանց բաո մը իսկ դուրս ձգելու, մինչեւ գայ այն օրը, երբ այս երկինքն ու երկիրը պիտի անցնին։  Ով որ ամենափոքր պատուիրանն իսկ զանց ընէ եւ ուրիշներուն ալ պատուիրէ նոյնը կատարել, երկինքի արքայութեան մէջ յետինը պիտի  նկատուի։  Իսկ ով որ գործադրէ պատուիրանները եւ նոյնը ուսուցանէ, մեծ պիտի ըլլայ երկինքի արքայութեան մէջ։  Կ՚ըսեմ ձեզի, երկինքի արքայութենէն ներս կրնաք մտնել ա՛յլ ատեն միայն, երբ Աստուծոյ պատուիրաններուն նկատմամբ ձեր հաւատարմութիւնը փարիսեցիներուն եւ օրէնքի ուսուցիչներուն ունեցած հաւատարմութենէն աւելի ըլլայ։
  «Լսեր էք որ անցեալին ըսուած է, «Մի սպաններ, որովհետեւ ան որ կ՚ըսպաննէ, պիտի դատապարտուի»։  Իսկ ես կ՚ըսեմ ձեզի, ով որ առանց պատճառի իր եղբօր դէմ բարկանայ պիտի դատապարտուի։  Ով որ իր եղբայրը յիմար կոչէ, դարձեալ ատեան պիտի բերուի. կամ, ան որ իր եղբայրը անմիտ կոչէ, Գեհենի կրակին պիտի դատապարտուի։  Եթէ զոհի սեղանին վրայ ընծադ Աստուծոյ մատուցանելու ատեն յիշես որ եղբայրդ վշտացած է քեզմէ, ձգէ՛ ընծադ սեղանին առջեւ, գնա՛ նախ հաշտուէ եղբօրդ հետ եւ ապա եկուր եւ ընծադ Աստուծոյ մատուցանէ։
  «Երբ մէկը խնդիր ունի քեզի հետ եւ դատի կը կանչէ քեզ, սկիզբէն համաձայնութեան եկուր անոր հետ, երբ տակաւին ժամանակ ունիս. այլապէս քեզ դատաւորին կը յանձնէ, դատաւորն ալ՝ ոստիկանին, եւ բանտ կը նետուիս։  Վստահ եղիր, թէ բանտէն պիտի չելլես մինչեւ որ տուգանքիդ վերջին դահեկանը չվճարես։
  «Լսեր էք որ ըսուած է, «Մի շնար՛»։  Իսկ ես կ՚ըսեմ ձեզի, թէ ով որ ցանկութեամբ նայի ոեւէ կնոջ՝ արդէն իսկ իր սրտին մէջ շնութիւն ըրած կ՚ըլլայ անոր հետ։  Եթէ աջ աչքդ քեզ գայթակղեցնէ, հանէ՛ եւ նետէ զայն, որովհետեւ նախընտրելի է որ անդամներէդ մէկը կորսնցնես քան ամբողջ մարմնով դժոխք նետուիս։  Եթէ աջ ձեռքդ քեզ գայթակղեցնէ, կտրէ՛ ու նետէ զայն, որովհետեւ նախընտրելի է որ անդամներէդ մէկը կորսնցնես քան ամբողջ մարմնով դժոխք նետուիս։ 
  «Ըսուած է նաեւ. «Ով որ իր կինը կ՚արձակէ, անոր արձակման թուղթ թող տայ»։  Իսկ ես կ՚ըսեմ ձեզի. ան որ առանց պոռնկութեան պատճառի իր կինը կ՚արձակէ, ինք պատճառ կը դառնայ անոր շնութիւն ընելուն։  Նոյնպէս, շնութիւն ըրած կ՚ըլլայ ան՝ որ կ՚ամուսնանայ արձակուած կնոջ հետ։
   «Լսեր էք նաեւ որ անցեալին ըսուած է, «երդմնազանց մի ըլլար, այլ կատարէ ինչ որ երդուած է Աստուծոյ»։  Իսկ ես կ՚ըսեմ ձեզի, բնա՛ւ երդում մի ընէք, ո՛չ երկինքի վրայ, որովհետեւ Աստուծոյ գահն է, ո՛չ երկրի վրայ, որովհետեւ անոր ոտքի պատուանդանն է, ո՛չ Երուսաղէմի վրայ, որովհետեւ Մեծ Թագաւորին՝ Աստուծոյ քաղաքն է,  եւ ո՛չ ալ գլխուդ վրայ, որովհետեւ չես կրնար մազ մը իսկ ճերմկցնել կամ սեւցնել։  Պարզապէս ձեր այոն այո թող ըլլայ եւ ոչը՝ ոչ։  Անկէ աւելին չարէն կու գայ։
     «Լսեր էք որ ըսուած է, «Աչքի դէմ աչք պիտի հատուցանես եւ ակռայի դէմ ակռայ»։  Իսկ ես կ՚ըսեմ ձեզի. մի հակառակիր քեզի չարիք ընողին։  Եթէ մէկը աջ երեսիդ ապտակ զարնէ՝ միւս երեսդ ալ դարձուր անոր։  Եւ եթէ մէկը ուզէ քեզ դատի կանչել շապիկդ առնելու համար, բաճկոնդ ալ տուր անոր։  Եթէ մէկը քեզ բռնադատէ մէկ մղոն միասին երթալ՝ իր բեռը շալկելու համար, անոր հետ երկու մղոն գնա։  Եթէ մէկը քեզմէ բան մը խնդրէ՝ տո՛ւր, եւ եթէ մէկը քեզմէ բան մը փոխ առնել ուզէ, երես մի՛ դանձներ։
    «Լսէր էք արդարեւ որ ըսուած է. «Սիրէ ընկերդ եւ ատէ թշնամիդ»։  Իսկ ես կ՚ըսեմ ձեզի. Սիրեցէ՛ք ձեր թշնամիները, օրհնեցէք ձեզ անիծողները, բարիք ըրէք ձեզ ատողներուն եւ աղօթեցէք անոնց համար, որոնք ձեզ կը չարչարեն ու կը հալածեն։  Այդպիսով դուք ձեր երկնաւոր Հօր զաւակները կը դառնաք, որովհետեւ ան իր արեւը կը ծագեցնէ թէ՛ չարերուն եւ թէ՛ բարիներուն վրայ եւ անձրեւ կը տեղացնէ թէ՛ մեղաւորներուն վրայ։  Եթէ միայն ձեզ սիրողները սիրէք, ի՞նչ տարբերութիւբ կ՚ունենաք մեղաւորներէն։  Մեղաւորներն ալ նոյնը չե՞ն ըներ։  Նմանապէս, եթէ միայն ձեր ծանօթները բարեկամ նկատէք, հեթանոսներէն եւ մեղաւորներէն աւելի ի՞նչ ըրած կ՚ըլլաք։  Անոնք ալ նոյնը չե՞ն ըներ։ Արդ, դուք կատարեալ եղէք, ինչպէս որ ձեր երկնաւոր Հայրը կատարեալ է»։
Takouhie Kakligian would like to thank all who requested prayers, sent cards, called, visited and brought food after her recent surgery. She really appreciated it & She hopes to see everyone soon.
Requiem Service & Prayer Request
Please call the Church Office (618-451-7884) for Requiem &/or Prayer requests no later than 12:00 p.m. on Fridays. You may also email them to Der Torkom Chorbajian at stgregorychurchgranitecity@gmail.com.
Every Saturday: Great Vespers at 5:00 p.m. (Armenian & English). 
The Coffee Hour is sponsored by the Board of Trustees
After our Sunday service don't leave! Join us at our Community hall across the parking lot. 
Anyone can be a sponsor for refreshments.
Please contact Takouhie Kakligian
(618) 978-2078 
to make arrangements.
  "Praise the Lord, my soul;  
                                        all my inmost being, praise his holy name.
"
Psalm 103:1

Pastor & Choir director invite all those who like to sing for the glory of the Lord.
You don't have to be a professional singer, or have special training in reading music notes. Your simple willingness to commit yourself to the choir and learn new Sharagans - Hymns are enough for our Church and for your spiritual growth!
Our Stewardship
Week of February 26, 2017:
Total Income: Includes candles, collection, prayers, dues and ILOF: $ 2,721.00
Weekly expense from 2016 approved budget: $ 2,351.00

We would like to stress the importance of Stewardship. Stewardship is based on the spiritual principles of the Old Testament and the teachings of Jesus. It is a way of thanking God for all the blessings He has given us by returning him a portion of time, talent and treasure. Stewardship can change the spiritual lives of both individuals and the parish as a whole.   
Daily Bread of Life 
1. Monday, March 6 2017: 1 Samuel 1:1-23; Proverbs 1:1-33; Jeremiah 1:1-10
2. Tuesday, March 7 2017:  1 Samuel 1:23-2:26; Proverbs 2:1-3:10; Jeremiah
    1:11-2:3

3. Wednesday, March 8 2017:  Exodus 2:11-22; Joel 2:1-11; Micah 3:1-7
4. Thursday, March 9 2017: 1 Samuel 3:21-4:18; Proverbs 3:11-4:14; Jeremiah
    2:31-3:16

5. Friday, March 10 2017: Deuteronomy 7:11-8:1; Job 9:1-10:2; Isaiah 40:9-17
6. Saturday, March 11 2017: Proverbs 11:2-11; Isaiah 61:3-7; 2 Timothy 4:1-8;
    John 10:11-16

7. Sunday, March 12 2017: Isaiah 54:11-55:13; 2 Corinthians 6:1-7:1; Luke 15:1-32
Our mailing address is:
St Gregory the Illuminator Armenian Apostolic Church,
1014 West Pontoon Road
Granite City, IL 62040

Add us to your address book


You can unsubscribe from this list






This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
St Gregory the Illuminator Armenian Apostolic Church, · 1014 West Pontoon Road · Granite City, IL 62040 · USA

Email Marketing Powered by Mailchimp