Copy
Sunday E-Bulletin of St Gregory Armenian Church 
Poon Paregentan (Eve of Great Lent) - Բուն Բարեկենդան
Tone VIII - Ta Gen   - ԴԿ
St Gregory the Illuminator 
Armenian Apostolic Church
1014 W Pontoon Rd, Granite City, IL 62040
 Tel: (618) 451-7884 
 
Morning Service: 9:30 AM
Divine Liturgy: 10:00 AM
Արժ. Տ. Թորգոմ Քհնյ. Չորպաճեան, Հովիւ  
Rev. Fr. Torkom Chorbajian, Pastor

ARS REMEMBRANCE DAY

Archbishop Oshagan announced that this Sunday (February 26) Prelacy parishes will observe Remembrance Day for the Armenian Relief Society. Requiem service for all deceased members and benefactors will be offered following the Liturgy. 

Sunday, February 26, 2017

1. Eve of Great Lent (Poon Paregentan)

This Sunday is Poon Paregentan, the eve of Great Lent (Medz Bahk). Poon means “real” or “genuine,” and distinguishes this paregentan from others in the liturgical calendar prior to other periods of fasting. Paregentan literally means “good living.” 

Poon Paregentan ushers the faithful into the Lenten period of fasting, penance, and reconciliation. During Lent the Church takes on a solemn appearance. The altar curtain is closed starting from the evening of Poon Paregentan, symbolic of the expulsion of Adam and Eve from the Garden of Eden. Holy Communion is not offered during Lent and the faithful are encouraged to use this periods leading to Easter as a time of prayer and meditation to strengthen their faith.

2. Vartanantz sing-along following Badarak

Click the Picture below to view the Lenten Program!
Armenian Language  Class  &   Sunday School  
Be part of our Family
Every Saturday at 3:00 p.m. at the Church classroom or online via Skype. Der Hayr's skype is (torkom.chorbajian).
  • Let's learn the Word of God
  • Grow in Faith
  • Follow Jesus by serving others
Every Sunday, from 10:30 am - noon.
We have classes for all ages
Calendar of Events
 
 
Sunday, March 5, 2017    
 
SAVE THE DATE
 

St. Gregory Church is going to have its annual membership meeting at the Community Center following Badarak. Your Presence is a must! Our Church's present and future lie in your hands, do not stay on the sidelines. Your input is our desire. During the meeting we'll review and approve several reports, discuss our Church's current and future situation and hold elections for different positions in our Church. All are invited to the membership meeting. 
The Epistle Reading

Romans 13:11-14:23

Besides this, you know what time it is, how it is now the moment for you to wake from sleep. For salvation is nearer to us now than when we became believers; the night is far gone, the day is near. Let us then lay aside the works of darkness and put on the armour of light; let us live honourably as in the day, not in revelling and drunkenness, not in debauchery and licentiousness, not in quarrelling and jealousy. Instead, put on the Lord Jesus Christ, and make no provision for the flesh, to gratify its desires. 
Welcome those who are weak in faith, but not for the purpose of quarrelling over opinions. Some believe in eating anything, while the weak eat only vegetables. Those who eat must not despise those who abstain, and those who abstain must not pass judgement on those who eat; for God has welcomed them. Who are you to pass judgement on servants of another? It is before their own lord that they stand or fall. And they will be upheld, for the Lord is able to make them stand.
Some judge one day to be better than another, while others judge all days to be alike. Let all be fully convinced in their own minds. Those who observe the day, observe it in honour of the Lord. Also those who eat, eat in honour of the Lord, since they give thanks to God; while those who abstain, abstain in honour of the Lord and give thanks to God.
We do not live to ourselves, and we do not die to ourselves. If we live, we live to the Lord, and if we die, we die to the Lord; so then, whether we live or whether we die, we are the Lord’s. For to this end Christ died and lived again, so that he might be Lord of both the dead and the living.
Why do you pass judgement on your brother or sister? Or you, why do you despise your brother or sister? For we will all stand before the judgement seat of God. For it is written,
‘As I live, says the Lord, every knee shall bow to me,
   and every tongue shall give praise to God.’ 
So then, each of us will be accountable to God.
 Let us therefore no longer pass judgement on one another, but resolve instead never to put a stumbling-block or hindrance in the way of another. I know and am persuaded in the Lord Jesus that nothing is unclean in itself; but it is unclean for anyone who thinks it unclean. If your brother or sister is being injured by what you eat, you are no longer walking in love. Do not let what you eat cause the ruin of one for whom Christ died. So do not let your good be spoken of as evil. For the kingdom of God is not food and drink but righteousness and peace and joy in the Holy Spirit. The one who thus serves Christ is acceptable to God and has human approval. Let us then pursue what makes for peace and for mutual edification. Do not, for the sake of food, destroy the work of God. Everything is indeed clean, but it is wrong for you to make others fall by what you eat; it is good not to eat meat or drink wine or do anything that makes your brother or sister stumble. The faith that you have, have as your own conviction before God. Blessed are those who have no reason to condemn themselves because of what they approve. But those who have doubts are condemned if they eat, because they do not act from faith; for whatever does not proceed from faith is sin.

The Gospel Reading

Matthew 6:1-21

 ‘Beware of practising your piety before others in order to be seen by them; for then you have no reward from your Father in heaven.
 ‘So whenever you give alms, do not sound a trumpet before you, as the hypocrites do in the synagogues and in the streets, so that they may be praised by others. Truly I tell you, they have received their reward. But when you give alms, do not let your left hand know what your right hand is doing, so that your alms may be done in secret; and your Father who sees in secret will reward you.
 ‘And whenever you pray, do not be like the hypocrites; for they love to stand and pray in the synagogues and at the street corners, so that they may be seen by others. Truly I tell you, they have received their reward. But whenever you pray, go into your room and shut the door and pray to your Father who is in secret; and your Father who sees in secret will reward you.
 ‘When you are praying, do not heap up empty phrases as the Gentiles do; for they think that they will be heard because of their many words. Do not be like them, for your Father knows what you need before you ask him.
 ‘Pray then in this way:
   Our Father in heaven,
   hallowed be your name. 
   Your kingdom come.
   Your will be done,
   on earth as it is in heaven. 
   Give us this day our daily bread. 
   And forgive us our debts,
   as we also have forgiven our debtors. 
   And do not bring us to the time of trial,
   but rescue us from the evil one. 
For if you forgive others their trespasses, your heavenly Father will also forgive you; but if you do not forgive others, neither will your Father forgive your trespasses.
 ‘And whenever you fast, do not look dismal, like the hypocrites, for they disfigure their faces so as to show others that they are fasting. Truly I tell you, they have received their reward. But when you fast, put oil on your head and wash your face, so that your fasting may be seen not by others but by your Father who is in secret; and your Father who sees in secret will reward you.
 ‘Do not store up for yourselves treasures on earth, where moth and rust consume and where thieves break in and steal; but store up for yourselves treasures in heaven, where neither moth nor rust consumes and where thieves do not break in and steal. For where your treasure is, there your heart will be also.                                          Աւետարանի Ընթերցում 


Մատթէոս 6.1-21

Մեր Տէրը Յիսուս Քրիստոս կ՚ըսէ,-
 «Զգոյշ, Աստուծոյ հանդէպ ձեր պարտաւորութիւնները մարդոց ներկայութեան մի կատարէք ցոյցի համար, որովհետեւ այդ պարագային վարձատրութիւն պիտի չստանաք ձեր երկնաւոր Հօրմէն։
 «Երբ ողորմութիւն կ՚ուզես տալ՝ փող ու թմբուկով մի ըներ, մարդոց ուշադրութիւնը գրաւելու համար, ինչպէս կեղծաւորները կ՚ընեն ժողովարաններու մէջ եւ հրապարակներու վրայ՝ մարդոցմէ գովասանք ընդունելու ակնկալութեամբ։  Վստաէ եղէք, միայն այդ է անոնց վարձատրութիւնը։ Ընդհակառակը, դուն երբ ողորմութիւն պիտի տաս, ձախ ձեռքդ թող չգիտնայ թէ ինչ կ՚ընէ աջ ձեռքդ։ Այսպիսով ողորմութիւնդ գաղտնի ըրած կ՚ըլլաս, եւ քու երկնաւոր Հայրդ որ անտեսանելի է, բայց կը տեսնէ կատարածդ, քեզ պիտի վարձատրէ յայտնապէս։
 «Նմանապէս, երբ կ՚աղօթես՝ կեղծաւորներուն մի՛ նմանիր, որոնք կը սիրեն ժողովարաններու մէջ եւ հրապարկներու անկիւնը աղօթել, որպէսզի մարդիկ իրենց աղօթելը տեսնեն։  Վստահ եղէք, միայն այդ է անոնց վարձատրութիւնը։  Այլ երբ պիտի աղօթես, մտի՛ր սենեակդ, գոցէ՛ դուռը եւ աղօթէ քու երկնաւոր Հօրդ, որ անտեսնելի է, եւ Հայրդ որ կը տեսնէ կատարածդ, քեզի պիտի հատուցանէ յայտնապէս։  Տակաւին, երբ կ՚աղօթես, մի՛ շատախօսեր հեթանոսներուն նման, որոնք կը կարծեն որ եթէ երկար աղօթեն՝ Աստուած պիտի լսէ զիրենք։  Արդ, մի՛ նմանիք անոնց, որովհետեւ ձեր Հայրը գիտէ ինչ իր պէտք է ձեզի, նոյնիսկ երբ տակաւին իրմէ խնդրած չէք։
  «Ուրեմն այսպէ՛ս աղօթեցէք,-
Հայր մեր երկնաւոր
   սրբաբանուի՛ անունըդ.
   թող գայ արքայութիւնըդ,
   թող կատարուի քու կամքըդ,
   ինչպէս որ երկինքի մէջ՝
   այնպէս ալ երկրի վրայ։
   Ամենօրեայ մեր հացը
   այսօր եւս մեզի տուր։
   Ներէ՛ մեր յանցանքները,
   ինչպէս որ մենք կը ներենք
   անոնց՝ որոնք մեզի դէմ
   նոյնպէս յանցանք կը գործեն։
   Եւ թոյլ մի՛ տար
   որ փորձութեան մէջ իյնանք.
   Այլ մեզ չարէն ազատէ։
   Որովհետեւ քո՛ւկդ են միշտ՝
   արքայութիւնը, զօրութիւնը եւ փառքը. ամէն։
  «Եթէ մարդոց ներէք իրենց յանցանքները, ձեր երկնաւոր Հայրն ալ պիտի ներէ ձեզի։  Իսկ եթէ մարդոց չներէք իրենց յանցանքները, ձեր երկնաւոր Հայրն ալ պիտի չներէ ձեր յանցանքները։
  «Երբ ծոմ կը պահէք, տրտումերես մի ըլլաք կեղծաւոներուն նման, որոնք իրենց երեսը կը կախեն, որպէսզի մարդոց ցոյց տան թէ ծոմ կը պահեն։  Վստահ եղէք, միյն այդ է իրենց վարձատրութիւնը։  Ընդհակառակը, երբ ծոմ կը պահես, օծէ գլուխդ եւ լուա երեսդ, որպէսզի մարդիկ չգիտնան թէ ծոմ կը պահես. եւ Աստուած որ անտեսանելի է, բայց կը տեսնէ կատարածդ, քեզ պիտի վարձատրէ յայտնապէս։
  «Ձեր հարստութիւնը մի դիզէք երկրի վրայ՛, ուր ցեցն ու ժանգը կը կրծեն ու կը փտեցնեն եւ կամ գողերը տանդ պատը քանդելով ներս կը մտնեն ու կը գողնան զայն։   Այլ ձեր հարստութիւնը երկինիքի մէջ դիզեցէք,  ուր ցեցն ու ժանգը չեն կրնան կրծել եւ փտեցնել զայն ոչ ալ գողերը կրնան տանդ պատը քանդելով ներս մտնել եւ գողնալ։    Որովհետեւ ձեր հարստութիւնը ուր որ է, հոն կ՚ըլլայ ձեր սիրտը»։
Requiem Service
All deceased member & Benefactors of the A.R.S.     Requested by Armenian Prelacy
Victims of the massacres of Sumgait, Baku, and Kirovabad  Requested By Armenian Prelacy 

Please call the Church Office (618-451-7884) for Requiem requests no later than 12:00 p.m. on Fridays. You may also email Requiem requests to Der Torkom Chorbajian at stgregorychurchgranitecity@gmail.com.
Prayer Request
Arpie Sarian      Requested by Zaven Nalbandian Sr.

Please submit any prayer requests to Der Hayr by 12:00 p.m. on Friday (stgregorychurchgranitecity@gmail.com).
Every Saturday: Great Vespers at 5:00 p.m. (Armenian & English). 
ARS "Reubena" chapter is sponsoring the Coffee Hour in memory of all deceased members & Benefactors.
After our Sunday service don't leave! Join us at our Community hall across the parking lot. 
Anyone can be a sponsor for refreshments.
Please contact Takouhie Kakligian
(618) 978-2078 
to make arrangements.
  "Praise the Lord, my soul;  
                                        all my inmost being, praise his holy name.
"
Psalm 103:1

Pastor & Choir director invite all those who like to sing for the glory of the Lord.
You don't have to be a professional singer, or have special training in reading music notes. Your simple willingness to commit yourself to the choir and learn new Sharagans - Hymns are enough for our Church and for your spiritual growth!
Our Stewardship
Week of February 12, 2017:
Total Income: Includes candles, collection, prayers, and ILOF: $ 381.00

Week of February 19, 2017:
Total Income: Includes candles, collection, prayers, dues and ILOF: $ 311.00
Weekly expense from 2016 approved budget: $ 2,351.00

We would like to stress the importance of Stewardship. Stewardship is based on the spiritual principles of the Old Testament and the teachings of Jesus. It is a way of thanking God for all the blessings He has given us by returning him a portion of time, talent and treasure. Stewardship can change the spiritual lives of both individuals and the parish as a whole.   
Daily Bread of Life 
1. Monday, February 27 2017: Isaiah 1:16-20
2. Tuesday, February 28 2017:  Ezekiel 18:20-23
3. Wednesday, March 1 2017:  Exodus 1:1-2:10; Joel 1:14-20
4. Thursday, March 2 2017: Romans 6:3-14
5. Friday, March 3 2017: Deuteronomy 6:4-7:10; Job 6:13-7:13; Isaiah 40:1-8
6. Saturday, March 4 2017: Wisdom 8:19-9:5; Isaiah 62:6-9; Romans 8:28-39;
    Matthew 10:16-22

7. Sunday, March 2017: Isaiah 33:2-22; Romans 12:1-13:10; Matthew
    5:17-48
Our mailing address is:
St Gregory the Illuminator Armenian Apostolic Church,
1014 West Pontoon Road
Granite City, IL 62040

Add us to your address book


You can unsubscribe from this list


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
St Gregory the Illuminator Armenian Apostolic Church, · 1014 West Pontoon Road · Granite City, IL 62040 · USA

Email Marketing Powered by Mailchimp