Copy
Sunday E-Bulletin of St Gregory Armenian Church 
Fourth Sunday of Great Lent – The Steward - Տնտեսի Կիրակի
Tone V - Kim  Tsa  - ԳՁ
St Gregory the Illuminator 
Armenian Apostolic Church
1014 W Pontoon Rd, Granite City, IL 62040
 Tel: (618) 451-7884 
 
Morning Service: 9:30 AM
Divine Liturgy: 10:00 AM
Արժ. Տ. Թորգոմ Քհնյ. Չորպաճեան, Հովիւ  
Rev. Fr. Torkom Chorbajian, Pastor
 This evening
at 6:30 pm


Click the Picture below to view the Lenten Program!
Armenian Language  Class  &   Sunday School  
Be part of our Family
Every Saturday at 3:00 p.m. at the Church classroom or online via Skype. Der Hayr's skype is (torkom.chorbajian).
  • Let's learn the Word of God
  • Grow in Faith
  • Follow Jesus by serving others
Every Sunday, from 10:30 am - noon.
We have classes for all ages
Calendar of Events
 
Friday, March 31, 2017
 

 
Monday, April 17, 2017
 
The Gospel Reading

Luke 16:1-31

  Then Jesus said to the disciples, ‘There was a rich man who had a manager, and charges were brought to him that this man was squandering his property. So he summoned him and said to him, “What is this that I hear about you? Give me an account of your management, because you cannot be my manager any longer.” Then the manager said to himself, “What will I do, now that my master is taking the position away from me? I am not strong enough to dig, and I am ashamed to beg. I have decided what to do so that, when I am dismissed as manager, people may welcome me into their homes.” So, summoning his master’s debtors one by one, he asked the first, “How much do you owe my master?” He answered, “A hundred jugs of olive oil.” He said to him, “Take your bill, sit down quickly, and make it fifty.” Then he asked another, “And how much do you owe?” He replied, “A hundred containers of wheat.” He said to him, “Take your bill and make it eighty.” And his master commended the dishonest manager because he had acted shrewdly; for the children of this age are more shrewd in dealing with their own generation than are the children of light. And I tell you, make friends for yourselves by means of dishonest wealth so that when it is gone, they may welcome you into the eternal homes.
 ‘Whoever is faithful in a very little is faithful also in much; and whoever is dishonest in a very little is dishonest also in much. If then you have not been faithful with the dishonest wealth, who will entrust to you the true riches? And if you have not been faithful with what belongs to another, who will give you what is your own? No slave can serve two masters; for a slave will either hate the one and love the other, or be devoted to the one and despise the other. You cannot serve God and wealth.’
 The Pharisees, who were lovers of money, heard all this, and they ridiculed him. So he said to them, ‘You are those who justify yourselves in the sight of others; but God knows your hearts; for what is prized by human beings is an abomination in the sight of God.
 ‘The law and the prophets were in effect until John came; since then the good news of the kingdom of God is proclaimed, and everyone tries to enter it by force. But it is easier for heaven and earth to pass away, than for one stroke of a letter in the law to be dropped.
 ‘Anyone who divorces his wife and marries another commits adultery, and whoever marries a woman divorced from her husband commits adultery.
 ‘There was a rich man who was dressed in purple and fine linen and who feasted sumptuously every day. And at his gate lay a poor man named Lazarus, covered with sores, who longed to satisfy his hunger with what fell from the rich man’s table; even the dogs would come and lick his sores. The poor man died and was carried away by the angels to be with Abraham. The rich man also died and was buried. In Hades, where he was being tormented, he looked up and saw Abraham far away with Lazarus by his side. He called out, “Father Abraham, have mercy on me, and send Lazarus to dip the tip of his finger in water and cool my tongue; for I am in agony in these flames.” But Abraham said, “Child, remember that during your lifetime you received your good things, and Lazarus in like manner evil things; but now he is comforted here, and you are in agony. Besides all this, between you and us a great chasm has been fixed, so that those who might want to pass from here to you cannot do so, and no one can cross from there to us.” He said, “Then, father, I beg you to send him to my father’s house— for I have five brothers—that he may warn them, so that they will not also come into this place of torment.” Abraham replied, “They have Moses and the prophets; they should listen to them.” He said, “No, father Abraham; but if someone goes to them from the dead, they will repent.” He said to him, “If they do not listen to Moses and the prophets, neither will they be convinced even if someone rises from the dead.” ’                                          Աւետարանի Ընթերցում 


Ղուկաս 16.1-31

Իր աշակերտներուն  Յիսուս  այս առակը պատմեց.- Մեծահարուստ մարդ մը կար, որ իր ստացուծքներուն վրայ տնտես մը ունէր: Երբ տնտեսին մասին մարդիկ ամբաստանութիւն ըրին՝ ըսելով թէ իր տիրոջ հարստութիւնը կը վատնէ, մեծահարուստը կանչեց զինք եւ ըսաւ. «Ի՞նչ են քու մասիդ այս ըսուածները: Քեզի յանձնուած բոլոր ստացուածքներուս հաշիւը տուր: Այլեւս իմ տնտեսս չես կրնար ըլլալ»:  Տնտեսը ինքնիրեն խորհեցաւ. «Ի՞նչ կրնամ ընել. ահա տէրս զիս տնտեսութեան պաշտօնէն կը զրկէ: Բանուորութիւն չեմ կրնար ընել, մուրալու կÿամչնամ: Սակայն գիտեմ թէ ինչ պէտք է ընեմ, որ երբ տէրս զիս տնտեսութեան պաշտօնէն հեռացնէ, մարդիկ ընդունին զիս իրենց տուներէն ներս»: Ապա մէկ առ մէկ կանչեց իր տիրոջ պարտա-պանները եւ առաջինին հարցուց. «Ո՞րքան պարտք ունիս տիրոջս»: Անիկա պատասխանեց. «Երկու հարիւր թիթեղ ձէթ»: Տնտեսը ըսաւ. «Ահաւասիկ պարտամուրհակդ. նստէ եւ անմիջապէս գրէ՝ հարիւր»:  Յետոյ հարցուց միւսին. «Դո՞ւն որքան պարտք ունիս»: Անիկա պատասխանեց. «Չորս հարիւր յիսուն պարկ ցորեն»: Տնտեսը ըսաւ. «Ահաւասիկ պարտամուրհակդ. նստէ եւ գրէ՝ երեք հարիւր յիսուն»:  Տէրը ասիկա լսելով՝ գովեց անիրաւ տնտեսը իր հնարամտութեան համար:
Որովհետեւ այս աշխարհի մարդիկը իրարու հանդէպ իրենց վարմունքին մէջ աւելի ճարպիկ են քան լոյսի որդիները:  Եւ ես կ՛ըսեմ ձեզի. «Աշխարհիկ հարստութիւնը գործածեցէք այնպէս՝ որ Աստուծոյ բարեկամութիւնը շահիք, որպէսզի երբ այս աշխարհէն  ելլէք, ձեզ յաւիտենական յարկերու մէջ ընդունին:  Ով որ փոքր ծառայութեան մէջ հաւատարիմ է՝ մեծին մէջ ալ հաւատարիմ է, իսկ ով որ փոքր ծառայութեան մէջ անհաւատարիմ է՝ մեծին մէջ ալ անհաւատարիմ է: Հետեւաբար, եթէ աշխարհիկ հարստոթիւնը գործածելուն մէջ հաւատարիմ չեղաք, ճշմարիտ հարստութիւնը ո՞վ պիտի  վստահի ձեզի:  Այսինքն, եթէ հաւատարիմ չեղաք աշխարհիկ հարստութեան , որ ձերը չէ, ինչպէ՞ս կ՛ուզէք որ Աստուած ձեզի տայ ձեզի սպասող ճշմարիտ հարստութիւնը:  Ոչ մէկ ծառայ կրնայ երկու տէրերու ծառայել, որովհետեւ՝ կա՛մ մէկը պիտի ատէ եւ միւսը սիրէ, կամ՝ մէկը պիտի մեծարէ եւ միւսը արհամարհէ:  Չէք կրնար թէ՛ Աստուծոյ ծառայել եւ թէ՛ դրամին:  
Փարիսեցիները, որոնք դրամասէր էին, երբ այս բոլորը լսեցին, սկսան հեգնել զինք:  Յիսուս ըսաւ անոնց. -Դուք ձեզ ուրիշներուն արդար ցոյց կու տաք, սակայն Աստուած գիտէ ձեր սիրտերը:  Որովհետեւ մարդոց աչքին փառաւորը  Աստուծոյ աչքին անարգ է:  Մովսէսի Օրէնքը եւ մարգարէներու ուսուցումները մինչեւ Յովհաննէս ի զօրու էին. անկէ ասդին Աստուծոյ արքայութիւնը կ՛աւետարանուի  եւ ամէն մարդ  կը փութայ բռնութեամբ ներս մտնել:  Աւելի դիւրին է որ երկինքն ու երկիրը կորսուին, քան Օրէնքին ամենափոքր տառը:  Ով որ իր կինը արձակէ եւ ուրիշ մը առնէ՝ կը շնայ. նոյնպէս կը շնայ ան՝ որ արձկուած կնոջ հետ կ՛ամուսնանայ:
Մեծահարուստ մարդ մը կար, որ բեհեզ եւ ծիրանի հագուստներ կը հագնէր եւ ամէն օր փառաւոր խնճոյք կ՛ըներ:  Ղազարոս անունով աղքատ մըն ալ կար, որ անոր դրան առջեւ կը նստէր  եւ կը յուսար իր փորը լեցնել մեծահարուստին սեղանի աւելցուքներով:  Ղազարոս վէրքերով   ծածկուած էր, եւ շուներ կու գային իր վէրքերը կը լզէին:  Աղքատը մեռաւ եւ հրեշտակները  զինք տարին Աբրահամի մօտ:  Մեծահարուստն ալ մեռաւ եւ թաղուեցաւ:  Դժոխքին մէջ, մինչ մեծահարուստը կը տանջուէր, աչքերը բարձրացուց եւ հեռուն Աբրահամը տեսաւ, ինչպէս նաեւ Ղազարոսը՝ անոր քով:  Մեծահարուստը աղաղակեց. «Հա՛յր Աբրահամ, ողորմէ՛ ինծի եւ ղրկէ Ղազարոսը, որ մատին ծայրը ջուրին թաթխէ եւ զովացնէ լեզուս, որովհետեւ այս կրակին մէջ ծարաւէն կը տառապիմ»:  Աբրահամ ըսաւ անոր. «Որդեա՛կ, յիշէ՛ թէ ի՛նչպէս դուն քու կեանքիդ ընթացքին  ամէն բարիք վայելեցիր, մինչ Ղազարոս չարչարուեցաւ: Հիմա անիկա հոս կը հանգստանայ, մինչ դուն հոդ կը տառապիս:  Գիտցի՛ր նաեւ, որ մեծ անդունդ մը կայ մեր եւ ձեր միջեւ:  Եթէ ուզեն այստեղէն ձեր մօտ անցնիլ՝ չեն կրնար, եւ ոչ ալ մէկը հոնկէ մեր մօտ կրնայ գալ”:  Մեծահարուստը ըսաւ. «Կ՛աղաչեմ, հա՛յր, Ղազարոսը ղրկէ իմ հօրս տունը, ուր հինգ եղբայրներ ունիմ.  թող զանոնք նախազգուշացնէ՝ որպէսզի անոնք ալ տանջանքի այս վայրը չգան»:  Աբրահամ ըսաւ անոր. «Անոնք Մովսէսի Օրէնքն ու մարգարէները ունին.  թող անոնց պատուիրանները լսեն եւ գործադրեն»:  Մեծահարուստը ըսաւ. «Ատիկա բաւական չէ, հա՛յր Աբրահամ. բայց եթէ մեռելներէն մէկը յարութիւն առնէ եւ երթայ իրենց՝ պիտի ապաշխարեն»: Աբրահամ պատասխանեց. «Եթէ Մովսէսի Օրէնքին եւ մարգարէներուն մտիկ չեն ըներ, մեռելներէն յարութիւն առնող մըն ալ պիտի չկարենայ համոզել զիրենք”:
Requiem Service
Verkin, Michael and Krikor Donian, Sabella and Raimondo Spataro    Requested by Sam and Sue Spataro
Zabel Arzrouni and Rosa Asadorian Jones  Requested by Asadorian and Keeney Families


Please call the Church Office (618-451-7884) for Requiem &/or Prayer requests no later than 12:00 p.m. on Fridays. You may also email them to Der Torkom Chorbajian at stgregorychurchgranitecity@gmail.com.
Prayer Request
Jeff Homan and Dave Weede  Requested by Matthew Torosian
Diane Changelian  Requested by Jeff and Lynne Hagopian

Rose Kehetian  Requested by Janet, Melanie and Stephen Haroian
Every Saturday: Great Vespers at 5:00 p.m. (Armenian & English). 
After our Sunday service don't leave! Join us at our Community hall across the parking lot. 
Anyone can be a sponsor for refreshments.
Please contact Takouhie Kakligian
(618) 978-2078 
to make arrangements.
  "Praise the Lord, my soul;  
                                        all my inmost being, praise his holy name.
"
Psalm 103:1

Pastor & Choir director invite all those who like to sing for the glory of the Lord.
You don't have to be a professional singer, or have special training in reading music notes. Your simple willingness to commit yourself to the choir and learn new Sharagans - Hymns are enough for our Church and for your spiritual growth!
Our Stewardship
Week of March 12, 2017:
Total Income: Includes candles, collection, prayers, dues and ILOF: $ 635.00
Weekly expense from 2016 approved budget: $ 2,351.00

We would like to stress the importance of Stewardship. Stewardship is based on the spiritual principles of the Old Testament and the teachings of Jesus. It is a way of thanking God for all the blessings He has given us by returning him a portion of time, talent and treasure. Stewardship can change the spiritual lives of both individuals and the parish as a whole.   
Daily Bread of Life 
1. Monday, March 20 2017: Jeremiah 32:19-44
2. Tuesday, March 21 2017:  Job 38:1-39:30
3. Wednesday, March 22 2017:  Exodus 3:16-22; Joel 3:1-8
4. Thursday, March 23 2017: 1 Corinthians 8:5-9:23
5. Friday, March 24 2017: Deuteronomy 9:11-23; Job 16:1-17:16; Isaiah
    43:22-44:8

6. Saturday, March 25 2017: Wisdom 3:1-8; Nahum 2:1-4; Isaiah 43:1-3;
    Ephesians 6:10-18; Matthew 13:43-52

7. Sunday, March 26 2017: Isaiah 65:8-25; Philippians 3:1-4:9; Luke 17:20-18:14
Our mailing address is:
St Gregory the Illuminator Armenian Apostolic Church,
1014 West Pontoon Road
Granite City, IL 62040

Add us to your address book


You can unsubscribe from this list


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
St Gregory the Illuminator Armenian Apostolic Church, · 1014 West Pontoon Road · Granite City, IL 62040 · USA

Email Marketing Powered by Mailchimp