Copy
PRESSEMEDDELELSE
Se denne email i din browser

LANDSFORMANDENS BERETNING 2017

Foreningen Far har i det forgange år haft fokus på landsdækkende rådgivning, fortsatte ugentlige pressemeddelelser til politikere, offentlige ledere og medierne, ligestilling af børn og fædre i familie lovgivningen samt nordisk, europæisk og internationalt samarbejde om børns sundhed i det moderne familieliv.
 
Vi har i det forgangne år først og fremmest præsenteret ny forskning om børns sundhed, som viser at lige tid med far og mor er bedst for børns sunde opvækst og det derfor skal danne udgangspunkt for familie lovgivningen.
 
Foreningen Far må konstatere at familierne er længere fremme end lovgivningen, som skal koordineres ansvarligt og med rettidig omhu af børne- og socialministeriet som ressort. Ministeriet skal sikre overholdelsen af ligestillingslovens kap 2, den Europæiske menneskerettighedskonvention artikel 6, 8, 14 og 17 samt FN børnekonventionen artikel 2 og 3 om respekt for familielivet, beskyttelse af børn og børns forældre mod forskelsbehandling samt sikre det bedste for barnet. Hertil kommer alle borgeres ret til retslig prøvelse af borgerlige rettigheder inden for rimelig tid.
 
Det grundlæggende problem i familie lovgivningen er at vi stadig tager udgangspunkt i den ene forælder i stedet for barnet og hele familien. Der sker forskelsbehandling af børn og forældre i samme situation i forhold til familie former, offentlig opdeling af bopæl og samværsforældre samt køn. Foreningen Far er ikke i tvivl om at dette er ulovlig diskrimination, når vi oplever mønstrene i hverdagen.

Når digital post fortsat i 2017 ikke sendes til begge forældre på samme måde og samme tid. Når barselstallet stadig er lavest i Norden og når forskningen viser at børn med lige meget tid hos far og mor er sundere har alle alarmklokker ringet i ministerierne. Forskningsresultaterne kan naturligvis skyldes at forældrene samarbejder bedre, men skal så alligevel danne udgangspunkt for familie lovgivningen og ligeværdig behandling af børn og borgere. Vi ved samtidig fra virkeligheden og anden forskning, at ligeværdighed mellem far og mor ofte skaber bedre forældre samarbejde, ro i familierne, mindsker konflikt niveauet og for dens sags skyld kan afhjælpe vold i nære relationer for forældre som normalt ikke er voldelige.

Forældrene skal naturligvis have et frit valg og alle børn skal ikke have 7/7 ordninger, hvis far og mor ikke bor sammen, ligesom alle børn ikke skal have weekendordninger eller lever i kernefamilier i dag. Der er flere faktorer der spiller ind som f.eks. geografi, praktik, tilknytning og ansvarlighed, men når lige tid med begge forældre er bedst for børnene skal det være - udgangspunktet - i familie lovgivningen for børn og forældre.
 
Ligestillingen er hoppet ud af skabet og hopper næppe tilbage igen. Det skete allerede dengang kvinderne på helt fornuftig vis fik stemmeret og fik lov til at gå til eksamen. Hvem syntes i dag det er forkert.

Ligestillingen er med stor forsinkelse kommet til familielivet og vi må i fællesskab for far, mor og børn sikre en moderne og tidssvarende lovgivning og praksis, som tager udgangspunkt i det bedste for barnet.
 
Når man laver ligestilling skal der naturligvis også ske kvalitetssikring for den lille gruppe af børn samlet set, hvor to forældre eller den ene forælder m/k ikke magter opgaven, tager ansvar eller ikke fortæller sandheden. Det kan bedst ske for børnene ved at rollemodellerne har lige muligheder og oplever tidssvarende lovgivning uden diskrimination. Det kan ske ved barsel og familiegrupper for begge forældre for forebyggelse og netværksdannelse mellem ressource stærke og ressource svage familier. Det kan ske ved en simpel struktur i den offentlige sagsbehandling med tværfaglige fagpersoner og det kan ske ved konstant belønning af god adfærd med opfølgning for barnet, så der sendes et klart signal og skabes en positiv spiral.

Rigtig mange forældre er slet ikke klar over hvad der kan ramme dem. Ændrer vi ikke - udgangspunktet - i familie lovgivningen og skaber en lovgivning som passer til dagens familiemønstre for helt almindelige børn og forældre, bryder vi med de grundlæggende menneskerettigheder og konventioner, som på fornuftig vis skal sikre alle børn og borgere i Danmark.
 
Dansk familie lovgivning er kort sagt en gang forældet og diskriminerende ministerielt markværk og Foreningen Far må konstaterer, at embedsværket i Børne og Socialministeriet, som ressort for koordinationen i ministerierne, ikke har haft viljen, evnen eller kulturen til at opdage, erkende og rette egne fejl. Ministeriet og embedsværket er klart informeret på møder og med pressemeddelelser samt i høringssvar at situationen er uacceptabel og anses som værende i modstrid med fundamentale retsprincipper. Situationen svarer på mange måder til det som er oplevet hos skat.

Vi må simpelthen spørge os selv om en kvinde i Danmark ikke skal have lov til at blive leder og en mand ikke skal have lov til at være forælder - om der historisk har været få eller mange af slagsen. Foreningen Far oplever i dag fædre med 3-12 måneders barsel og fædre som er primære omsorgsforældre. De klarer det fantastisk og har glade børn i livet.

RÅDGIVNINGEN
 
Foreningen Far skylder igen i år en kæmpe tak til de frivillige. Vi har 17 rådgivningscentre og er repræsenteret på Grønland, Bornholm og har åbnet det seneste rådgivningscenter i Frederikshavn. Vi samarbejder med 25 forældreorganisationer i Europa og internationale forskere og eksperter. Vi skylder en stor tak til regionsformændene, centerlederne og de frivillige samt det stadig stigende antal medlemmer for at gøre det hele muligt og for at hjælpe mennesker i hverdagen med store og små spørgsmål i livet og livskriser. 
 
Alle forældre af begge køn kan gratis møde op hos Foreningen Far for en kop kaffe og en snak. Man bliver mødt af mænd og kvinder med hjertet på det rigtige sted og de frivillige gør en forskel med fokus på det bedste for barnet og sunde børn i glade familier. Vi modtager ofte tak og anerkendelse af både forældre, bedsteforældre og pårørende af begge køn.
 
Foreningen Far havde fortsat i 2016 over 100.000 besøgende forældre, bedsteforældre og pårørende som søgte vejledning via hjemmeside, de sociale medier eller rådgivningscentrene. Omkring 15.000 personer har deltaget i bruger-til-bruger selvhjælpsgrupper eller besøgt rådgivningscentrene, selvom vi oplever at alt for mange fædre fortsat sidder derhjemme. Under 5% af de forældre der bruger Foreningen Far opsøger den personlige rådgivning i rådgivningscentrene, hvor de får den bedste støtte og en god snak.
 
En speciel tak skal lyde til telefonrådgivningen der har udvidet med en dag kun for medlemmerne og vi er med en ny hjemmeside og længeventet mobil adgang nået bedre ud til forældrene.

Foreningen Far er formentlig den børneorganisation som i dag har den mest ligeværdige fordeling af mænd og kvinder som frivillige med stort set lige mange af hvert køn. Det er en stor fordel, da vi simpelthen finder gode og holdbare løsninger sammen på tværs af faggrupper, køn, aldre og erhverv i Foreningen Far.
 
En stor tak til de frivillige i rådgivningen.

FREMTIDEN
 
Tilbage er der at konstateres at Foreningen Far har en sund økonomi, men vi kan stadig være stole over at være Danmarks formentlig billigste sociale investering. Det er faktisk nærmest humoristisk at det som er Danmarks – og ja vel nordens største børne- og fædre organisationer samt en af verdens ældste og mest erfarne børneorganisationer, på trods af konstante anmodninger og ansøgninger, stort set ikke modtager midler.
 
Senest har skat meddelt Foreningen Far at vi ikke er en almen velgørende organisation i lighed med mor og barn organisationerne, den lokale indvandre forening i Jylland eller Københavns Golfklub. Dette selvom vi laver en stor landsdækkende indsats og har en større kontaktflade end de fleste andre, men nu pludselig mangler 100 donationer af 200 kr. for at blive anerkendt.
 
Finansieringen af Foreningen Far har sat og sætter fortsat en grænse for positive kampagner for fædre barsel, hjælp til politikere med lovreformer og forståelsen af lovgivningens huller såvel som inddragelsen af flere frivillige og aktiviteter for børn og fædre i Danmark. Foreningen Far kan med økonomiske midler skabe en organisation som kan inddrage langt flere frivillige og lave langt flere forebyggende aktiviteter end i dag – og har på få dage indsamlet over 200 konkrete eksempler på huller i lovgivningen.
 
Foreningen Far bliver ved som det er sket nu i 40 år og vi glæder os til fremtiden med en lovreform for fuld ligestilling af børn og fædre samt forældre i alle familieformer. Foreningen Far anbefaler implementering af Europarådets resolution af 2. oktober 2015 om fuld ligestilling af børn og fædre i national og international lovgivning.
 
Europarådets anbefalinger omfatter:
 
• Offentlig informering til begge forældre
• Forældreorlov for fædre
• Lige muligheder i lovgivningen og praksis for børn og forældre i alle familie former
• Anerkendelse af delt bopæl i lovgivningen, hvis forældrene ikke bor sammen
• Samme muligheder til sociale ydelser for begge forældre baseret på behov
• Respekt for høring af børnene
• Mægling og informering ved retten, hvis forældrene ikke er enige
• Bedre tværfaglig uddannelse af børnefagligt personale

Europarådet anser ligesom Foreningen Far at der sker overtrædelse af den Europæiske menneskerettighedskonvention artikel 8 om respekt af familielivet og anser at en modernisering af lovgivning og praksis for børn og fædre er nødvendig. Dette som følge af den sociologiske udvikling gennem de seneste 50 år med mere ligeværdige forældre.

Foreningen Far støtter med 25 forældreorganisationer i Europa resolutionen. Det største ligestillingsproblem i Europa og den vestlige verden er i dag strukturelt og omfangsmæssigt børn og fædres rettigheder i familie lovgivningen. Det har betydning for far, mor og børn samt samfundet som helhed.
 
Vi glæder os til det fortsatte nordiske, europæiske og Internationale samarbejde og ny forskning, som viser effekten af begge forældres kærlighed, omsorg og tryghed for sunde børn. Foreningen Far deltager aktivt på den 2. verdenskonference om børns sundhed i det moderne familieliv som afholdes 29-30 maj 2017 i Boston.
 
Og kære politikere det er mere simpelt end man tror.
 
Familie lovgivningen i Danmark er opbygget om den ene forælder - i en anden tidsalder - i stedet for barnet og begge forældre, som familierne har behov for i dag i et mere ligeværdigt og mangfoldigt familieliv. Det er fundamentet i familie lovgivningen, som har spillet fallit. Det kan og må vi gøre noget ved sammen.
 
Familierne opdager det først når det er for sent – og de færreste hovedsageligt børn og fædre, men bestemt også mødre i dag, aner hvad der kan ramme dem i dansk familie lovgivning.
 
Tusinde tak til alle de frivillige og medlemmerne, som gør Foreningen Fars indsats mulig i Danmark. Lad os fortsætte indsatsen i fællesskab – og til specielt fædrene er der blot at sige bliv medlem af Foreningen Far for der er brug for det – og vi arbejder hver eneste dag for lige muligheder for mænd og kvinder, hele families tryghed og sunde børn i Danmark og internationalt.
 
Foreningen Far er formentlig den børneorganisation som i dag har det mest ligeværdige antal mænd og kvinder som frivillige. Vi finder gode løsninger sammen.

TAK!
København 2017
 
Jesper Lohse, Landsformand
Foreningen Far
Relevante links

Om Foreningen Far

Europarådets resolution

STØT Foreningen Far
Foreningen Far er Danmarks største organisation for børn og fædre samt en af verdens ældste fædre organisationer grundlagt i 1977.

Foreningen Far deltager aktivt i debatten på familie området og tilbyder gratis rådgivning om faderskab, barsel, aktiviteter, digital post, ligestilling, samlivsophør og familie jura i det moderne familieliv.

Forældre, bedsteforældre og pårørende af begge køn er velkommen hos Foreningen Far. Vores arbejde udføres frivilligt og gratis med fokus på barnet og hele familien.

Pressehenvendelser:
presse@foreningenfar.dk
Mobil 26229730
Twitter
Facebook
Hjemmeside
Copyright © 2017 Foreningen Far, Alle rettigheder reserveret.

Vil du ændre hvordan du modtager disse emails?
Du kan opdatere dine præferencer eller afmelde dig listen

Email Marketing Powered by Mailchimp