Copy
Nieuwsbrief vereniging Ons Mooi Epe
View this email in your browser

Beste leden van Ons Mooi Epe!

De laatste nieuwsbrief van OME ligt alweer een tijdje achter ons. Dat is niet omdat er niets gebeurt, integendeel. Naar aanleiding van de uitkomsten van de veiligheidsaudit, waar het plan van OME veel beter uit kwam dan het plan van de provincie, heeft de provincie op 1 juni jl. in Dennenheuvel een “Aangepast plan herinrichting Heerderweg” gepresenteerd.
In dit plan wordt de snelheid op een groot deel van de Heerderweg aangepast van 80 km p/u naar 60 km p/uur: hierdoor kan de weg zodanig worden aangepast dat nu in ieder geval 200 van de oorspronkelijk 600 te kappen bomen gered zijn!
Daarnaast heeft de provincie 200 bomen als gevolg van de uit te voeren werkzaamheden in hun aangepaste plan als “kritisch” aangemerkt. OME wil bij de beoordeling van deze, volgens de provincie “kritische” bomen, nadrukkelijk betrokken worden zodat ook van deze 200 bomen zo min mogelijk bomen nodeloos worden gekapt.

Vergadering BOC 15-06
Omdat OME graag nog enkele cruciale aanpassingen op dat (aangepaste) provinciaal plan wilde laten aanbrengen zijn we op 15 juni jl. opnieuw met een volgeboekte touringcar naar de vergadering van de Commissie BOC in Arnhem afgereisd. Op deze belangrijke vergadering zou Provinciale Staten de beslissing nemen hoe de reconstructie van de Heerderweg er uit zou gaan zien. De publieke tribune was opnieuw afgeladen. Hierdoor was ook voor PS wel duidelijk dat de onrust over de kaalslag in Epe nog steeds breed wordt gedragen! De uitkomst van de vergadering was desondanks teleurstellend: er werd gekozen voor het aangepaste plan van de provincie zonder dat de door OME nog gewenste aanpassingen werden geaccordeerd. Zie voor meer informatie het verslag op onze website.

Er is daarna door OME nog een nieuw ultiem voorstel gedaan, met name bedoeld om de bijzondere bomenstructuur in de Norelbocht te redden én om kostbare en tijdverslindende juridische procedures te voorkomen. Helaas werd ook dit ultieme voorstel door PS afgewezen. Lees er meer over op Epernet.
Wij concentreren ons daarom nu op een aantal lopende juridische procedures.

Juridische procedures
1. Bestemmingsplan
Onlangs hebben jullie wellicht gelezen dat het bestemmingsplan N794 onherroepelijk is geworden. Het is goed en belangrijk om te weten dat het onherroepelijke bestemmingsplan geen enkel beletsel is voor verdere procedures. De rol van OME en alle individuele bezwaarmakers is dus niet uitgespeeld!

2. Verkeersbesluit
Een aantal aanwonenden van de Heerderweg hebben bezwaar gemaakt tegen de verplaatsing van de bushalte bij het politiebureau, zoals in dat verkeersbesluit is opgeschreven. Formeel waren zij te laat, maar er is een kans dat de rechtbank dit bezwaar alsnog zal gaan beoordelen, omdat men is vergeten de inwoners van Epe de gelegenheid te geven zienswijzen in te dienen tegen dat (toen nog) ontwerp-verkeersbesluit. Meer informatie over de procedure omtrent het verkeersbesluit en de uitspraak van de rechter vindt u op onze website.

3. Omgevingsvergunningen (kapvergunningen)
Na overleg met onze advocaat hebben wij, net als een aantal bewoners van de Heerderweg, besloten het al ingestelde beroep bij de bestuursrechter in Arnhem tegen de door B&W verleende kapvergunningen door te zetten.
De provincie heeft ons nl. laten weten dat zij in december met kappen van de bomen willen beginnen. De gemeente wil zelfs in september al met voorbereidende werkzaamheden beginnen. Omdat we verwachten dat de rechter tegen die tijd nog geen uitspraak heeft gedaan, zullen we daarnaast misschien in september opnieuw een voorlopige voorziening (soort kort geding) moeten aanvragen om onomkeerbare schade te voorkomen. Meer informatie over de beroepsprocedure vindt u op onze website, daar is tevens het beroepschrift van onze advocaat te lezen.

Los van alle bovenstaande juridische perikelen, heeft OME een adoptieplan uitgewerkt:

Adopteer een boom!
Het adoptieplan is ontstaan tijdens de voorlichtingsbijeenkomst van OME op 25 april jl.
In navolging van de succesvolle actie in oktober jl. waar de kaalslag zichtbaar werd gemaakt met behulp van posters op de bomen, willen we met deze actie opnieuw zichtbaar maken waar wij met zijn allen voor strijden: het behoud van historische bomen van beeldbepalende waarde voor het dorp, de aanwonenden en alle gebruikers van de Heerderweg.

OME heeft voor deze actie mooie weerbestendige spandoeken laten ontwerpen: je kunt door het invullen van het formulier op onze website een spandoek aanschaffen voor € 25,- die opgehangen zal worden op een boom langs de Heerderweg. De productiekosten van het doek zijn € 15, waardoor per geadopteerde boom € 10,- ten goede kan komen aan de kas van OME, om de kosten van de aangespannen en mogelijk nog aan te spannen juridische procedures te helpen dekken.

Zodra de eerste 25 adoptanten binnen zijn, geeft Annemiek van Loon, onze boomdeskundige, een workshop over bomen. Hou onze website over tijd en plaats hiervoor in de gaten!

Hoewel de provincie in de pers nogal eens een poging doet OME te marginaliseren tot een “groepje” met eigen belangen, laat jullie betrokkenheid en steun het tegenovergestelde zien!
 
Ga daar alsjeblieft mee door: Tot slot verwijzen wij graag nog naar 2 prachtige gedichten van Henk Posthouwer over de bomen.

Het is niet te laat, er is, ondanks hetgeen we al hebben bereikt, nog veel te winnen.
De bomen blijven staan!

Bedankt voor jullie steun!
Copyright © 2016 Vereniging Ons Mooi Epe, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list

Email Marketing Powered by MailChimp