Copy
Nieuwsbrief vereniging Ons Mooi Epe
View this email in your browser

Beste leden van Ons Mooi Epe

Hoewel jullie de laatste nieuwsbrief al in het begin van deze zomer hebben ontvangen, is er ín de zomer veel gebeurd, waarbij jullie opnieuw in ruime mate je betrokkenheid hebben laten zien. Opnieuw veel dank daarvoor! Dankzij jullie steeds weer terugkerende reacties is OME, nu bijna een jaar geleden opgericht, een niet meer weg te denken spreekbuis geworden voor – niet altijd even tevreden-  inwoners van Epe. OME wordt regelmatig benaderd door andere belangengroepen van Epe om mee te denken en de krachten te bundelen. Meedenken doen we, maar mee-handelen doen we (voorlopig?) niet. OME is opgericht om de Heerderweg veilig te houden en een kaalslag te voorkomen. Dat is waar OME zich op dit moment op blijft richten en waarom jullie lid zijn geworden van OME. Mocht OME zich op andere zaken gaan richten, dan zal daarvoor een algemene ledenvergadering worden uitgeschreven.

BOMENADOPTIEPLAN
De geweldige respons op de posteractie overtrof onze verwachtingen!  We hebben met elkaar meer dan 125 posters gekocht en die stuk voor stuk voorzien van persoonlijke en heel originele boodschappen. Zie hiervoor de foto's op onze website. We hebben de posters vastgebonden op de door de provincie als “kritisch” bestempelde bomen, de bomen waarvan de provincie geen garantie wilde geven dat die konden blijven staan tijdens de uitvoering van de reconstructie van de Heerderweg.

Inmiddels heeft de provincie opnieuw water bij de wijn gedaan: in het nieuwste plan (waarover hieronder meer) is de “kritische” boom van het toneel verdwenen: een boom wordt daarin óf gekapt, óf blijft staan. De provincie blijkt de teksten op de posters zorgvuldig te hebben gelezen en heeft OME verzocht de posters te verwijderen. Wij hebben besloten de posters te verplaatsen: van de voormalige kritische bomen die in het nieuwste plan mogen blijven staan, naar de nog steeds bedreigde bomen langs de Norelbocht, want dat zijn er in het nieuwste plan méér geworden. De verplaatsing gaat dit weekend gebeuren.

BOMENWACHTERSCURSUS
Daarnaast heeft de bomendeskundige van OME, Annemiek van Loon, deze zomer 2 keer een “bomenwachterscursus” gegeven. Deze cursus trok de aandacht van de landelijke pers, het artikel in Trouw is terug te lezen op onze website.

DE PROVINCIE HEEFT HET PLAN OPNIEUW AANGEPAST
Op 5 oktober jl. is een kleine delegatie van OME op uitnodiging van de projectleider van de provincie in Arnhem geweest om uitleg te krijgen over het nieuwste aangepaste plan. Een sympathiek gebaar waarmee de provincie gehoor geeft aan het veelvuldig herhaalde verzoek van OME met elkaar in gesprek te blijven en zo een voor alle partijen bevredigende oplossing te vinden.
Het laatste aangepaste plan van de provincie komt steeds dichter bij de bedoeling van het OME plan. Zo heeft de provincie onze aanbevelingen overgenomen om tijdens de uitvoering op een zeer zorgvuldige wijze om te gaan met de te behouden bomen. Ook is het aantal te kappen bomen wederom drastisch verminderd: het oorspronkelijke plan 600 bomen te kappen werd in het voorjaar aangepast naar 420 bomen, waarvan 200 (zeer) kritisch werden genoemd. In het nieuwste plan gaat het nog om 144 te kappen bomen langs de Heerderweg.

BEELD VAN DE NORELBOCHT DREIGT TE VERDWIJNEN
We zijn er dus nog niet. Hoewel OME zich in grote lijnen kan vinden in de huidige plannen van de provincie is dat volstrekt niet het geval met de voorgenomen kap van nóg meer bomen in de Norelbocht. Ruim één derde van het totaal aantal te kappen bomen vindt plaats in het eerste deel van de Norelbocht, direct vóór de ingang van “de Ontmoeting”. Dit betekent dat op dit deel 50 grote (!) bomen worden gekapt terwijl dit volgens het plan van OME volstrekt onnodig is. Het huidige beeld van de Norelbocht verdwijnt in het nieuwe plan volledig! 
En waarom? De provincie vindt het, om onduidelijke redenen nodig dat het fietspad in de Norelbocht aan beide zijden van de weg juist hier een breedte van 3,00 meter moet krijgen, terwijl dit op het voorliggende traject (richting Epe) 2,50 en 2,00 meter is. Hierdoor zijn deze 50 bomen op de lijst gekomen om gekapt te worden.

WAT WILLEN WE NOG BEREIKEN?
OME heeft de provincie wederom gewezen op de bevindingen van de veiligheidsaudit: zo zegt de audit bijvoorbeeld dat minder rigoureus met bomenkap kan worden omgegaan door het fietspad plaatselijk te versmallen naar bijvoorbeeld 2,00m en elders, waar dat zonder bomenkap probleemloos kan, weer een fietspad van bijvoorbeeld 3,00m breed aan te leggen. Het advies in de veiligheidsaudit is het fietspad alleen te verbreden daar waar dat ruimtelijk goed mogelijk is; er dient vooral gebruik gemaakt te worden van de bestaande omgeving voor de inpassing van weg en fietspad, aldus de audit. Met bomen kan een natuurlijke veiligheidsbarrière worden gecreëerd.
Ook in het door de provincie gehanteerde “handboek bomen” en in de daarin beschreven werkwijze met de zogenaamde boom-effect- analyse (BEA), wordt aangegeven dat het ontwerp kan worden aangepast om bomen te sparen. 
Waarom de provincie dat dan op dit deel niet doet en het advies van de veiligheidsaudit niet volgt blijft voor ons een raadsel.

In het laatste voorstel van OME kunnen 38 van die 50 bomen worden gespaard en blijven we nog steeds binnen het huidige bestemmingsplan, dit in tegenstelling tot wat de provincie beweert.
OME heeft de provincie van het begin af aan talloze malen laten weten dat de Norelbocht, de groene poort van de Heerderweg, zeer essentieel is en kan met dit gedeelte van de nieuwste plan dan ook niet akkoord gaan, zeker niet omdat een andere, goede oplossing voorhanden is. Het is uitermate jammer dat de provincie op dit moment volhardt in haar -naar de mening van OME- ongefundeerde standpunt. OME zal via overleg blijven proberen de provincie op andere gedachten te brengen. Indien dat lukt kan de nog steeds lopende kostbare gerechtelijke procedure worden beëindigd.

In de pers laat de provincie weten dat de hele Heerderweg nu wellicht tijdelijk moet worden afgesloten met meer verkeershinder tot gevolg. We laten dit maar voor wat het is. Het had de provincie gesierd toe te geven dat zij vorig jaar een zeer slecht doordacht plan heeft gepresenteerd dat álle betrokkenen: provincie én inwoners van Epe, nodeloos veel tijd, inspanning én geld heeft gekost. Het is nog steeds nauwelijks te begrijpen waarom in eerste instantie zo rigoureus met het aantal te kappen bomen werd omgegaan. Als de handelwijze van de provincie Gelderland, zoals die in het begin van dit traject werd gehanteerd, maatgevend is voor de rest van Nederland, dan moet gevreesd worden voor het voortbestaan van zeer veel prachtige boomstructuren in dit land. Het is daarom mooi dat niet alleen ambtelijk maar ook bestuurlijk Gelderland inmiddels heeft begrepen en toegegeven dat deze aanpak zo niet verder kan en dat de wijze waarop met dit soort zaken moet worden omgegaan drastisch moet veranderen.
Hulde daarvoor.

ER KOMT GEEN BUSHALTE IN DE TUIN VAN HET POLITIEBUREAU
Nog een succes van de afgelopen zomer. Samen met de direct aanwonenden van het politiebureau is het OME gelukt de gemeente te overtuigen de huidige bushalte niet 100 meter te verplaatsen ten koste van de tuin van het politiebureau. OME heeft de gemeente er met succes op gewezen dat deze verplaatsing juridisch niet rechtmatig zou zijn omdat de gemeente geen gelegenheid heeft gegeven tot het indienen van zienswijzen. Gelukkig heeft de gemeente uiteindelijk eieren voor haar geld gekozen.

EN WAT DOET DE GEMEENTE EPE NOG MEER?
Bijna niets helaas. Geen communicatie, geen burgerparticipatie. Enkel een onjuiste en reeds lang achterhaalde reactie van wethouder van Nuijs (ruimtelijke ordening) in het dagblad Trouw: “OME gaat enkel voor bomen en de gemeente gaat voor veiligheid…” Helaas draagt dergelijke woordvoering niet bij aan vergroting van het draagvlak van de gemeentebestuurders bij de inwoners van Epe, die, voor zover de berichten OME bereiken, tot het nulpunt is gedaald. OME heeft ten tijde van de uitvoering van de werkzaamheden aan de Hoofdweg middels brieven aandacht gevraagd voor de veiligheid van met name de fietsers. Een inhoudelijk antwoord heeft OME niet ontvangen, maar gelukkig zijn er uiteindelijk wél aanvullende maatregelen getroffen.

TOT SLOT
Houd onze website www.onsmooiepe.nl en de pers in de gaten voor de laatste ontwikkelingen.

Hartelijk dank voor jullie steun!
Het is niet te laat, de MEESTE bomen blijven staan.
Copyright © 2016 Vereniging Ons Mooi Epe, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list

Email Marketing Powered by Mailchimp