Copy

Midler til pedagogisk utviklingsarbeid 2017/18

Kristelig studieforbund (K-stud) har avsatt 250.000 kr til pedagogisk utviklingsarbeid (PU) i våre medlemsorganisasjoner og de kristne forlagene.

Hvem som kan søke

Medlemsorganisasjonene våre
Det er kun det sentrale leddet i medlemsorganisasjonene våre som kan fremme søknader. Undergrupper i organisasjonene må derfor sende søknaden til sentralleddet, som bes prioriterer søknader fra sin organisasjon før de sender dem videre til K-stud. Enkeltstående lokale menigheter og organisasjoner som kun har samarbeidsavtale med K-stud kan ikke søke på PU-midler.

De kristne forlagene
I tilfeller der prosjektet er et samarbeid med forfattere og andre aktører, er det forlaget som står som ansvarlig søker.

Hensikten med prosjektmidlene

Prosjektmidlene skal stimulere til: Nytenkning, Metodeutvikling og Utvikling av studiemateriell. Prosjektene bør ha størst mulig allmenn interesse og overføringsverdi til andre brukere. Vi oppfordrer til samarbeid om PU-prosjekter med andre av K-Stud sine medlemmer.
Med studiemateriell mener vi kursopplegg, samtaleopplegg, studiebøker og –hefter.

Prosjektene skal være med på å realisere de overordnede målene for studieforbundenes virksomhet:

  1. å bidra til å vedlikeholde og styrke demokratiet og legge grunnlaget for bærekraftig utvikling ved å engasjere og utvikle aktive medborgere
  2. å gjøre det mulig for mennesker å påvirke sin egen livssituasjon
  3. å bekjempe utstøting og bidra til inkludering
  4. å bidra til motivasjon og tilgang til kunnskap og kompetanse for alle og slik møte behov i et samfunn og arbeidsliv i stadig endring
  5. å styrke kulturelt mangfold og øke deltakelsen i kulturlivet
  6. å være en selvstendig arena for læring og et supplement til offentlige utdanningstilbud for voksne

Prioritering av søknader

Styret har vedtatt at opplegg som fremmer inkludering skal ha prioritet, f.eks. overfor flyktninger og innvandrer og mennesker med nedsatt funksjonsevne.
Søknader innenfor andre områder kan også være aktuelle!

Kriterier og søknadsregler

Det kan gis tilskudd både til ett-årige og to-årige prosjekter. Ved to-årige prosjekter kan det gis tilskudd fordelt over to år, der andre utbetaling foretas i år to med forbehold om budsjettdekning det året.
Søknadene må tydelig beskrive hva prosjektet ønsker å utvikle eller prøve ut. Budsjett, tidsplan for arbeidet og hvordan resultatene skal formidles og videreføres må spesifiseres. Kun søknader som bruker K-studs søknadsskjema vil bli vurdert.

Det gis ikke tilskudd til utarbeidelse, layout og trykking av informasjonsmateriell (brosjyre og katalog ol.). Tilskuddet kan heller ikke brukes til drift.
Prosjektrapport og regnskap skal sendes til K-stud innen den 1. mars året etter prosjektperioden utløper.

Tildeling av prosjektmidlene foretas på styremøtet den 5.12.16.
Utbetaling/første delutbetaling gjennomføres på nyåret det året prosjektet starter.

Søknadsfrist:

1. november 2016.
Søknaden sendes elektronisk til
post@k-stud.no og merkes med ”Søknad pedagogisk utviklingsarbeid 2017/18”.
Spørsmål om PU-midlene kan rettes til daglig leder Hege Irene Fossum på hif@k-stud.no eller tlf. 23 08 14 73 / 99 64 26 84.

 

Kor - over 40 timer

K-stud har utviklet standard studieplaner for kor og musikkgrupper, altså forhåndsgodkjente planer. Dersom man bruker disse, trenger man ikke å få godkjent et opplegg på forhånd.
Disse studieplanene er godkjent for 40 timer i semesteret. Dersom koret ditt har mange flere timer enn dette,
må det lages en egen studieplan for deres kor.

Vi har også studieplaner for band, dans, drama, lovsangsgrupper og Ten Sing. 40 timer pr semester gjelder også disse studieplanene.
 

Nytt godkjent materiell til bruk i samtalegrupper

Målrettet liv – hvorfor i all verden er jeg her
Ny og utvidet utgave.
Boka vil hjelpe deg til å forstå hvorfor du lever, og viser deg Guds hensikt med ditt liv – både her og nå – og for evigheten.
Boken formidler dyp livsvisdom for alle livets faser.

Det kristne livet
 - Dåp, Bibel, Nattverd, Bønn
Boka tar opp det mest sentrale ved det kristne livet og fellesskapet: dåp, bibellesning, nattverd og bønn. Rowan Williams behandler temaene i dybden på en samtidig enkel måte. Leseren utfordres til å se med nye øyne på sitt liv som kristen og sin plass i det kristne fellesskapet. I denne boka inviteres vi blant annet til å se på dåpens dype symbolikk, vi utfordres på tradisjonelle bibelsyn, vi tas med inn i nattverdens mysterium og får glimt fra kirkefedrenes forståelse av bønn. Fellesskapets betydning går som en rød tråd gjennom hele teksten. Hvert tema avsluttes med spørsmål til ettertanke. 

Til alle tider
I Til alle tider tegnes et bilde av en tro som kan vare hele livet. Forfatterne maler Jesus for dine øyne og sier noe om hvem Han er — uavhengig av våre omstendigheter. Martin Cave og Egil Elling Ellingsen underviser om å leve sant menneskelig og sterkt åndelig som en avgjørende verdi i livet, og gir innblikk i hvordan vi kan la Jesus lede oss gjennom livets ulike årstider.

Mester, på ditt ord 2016 - 2017
Søndagstekstene 2016 – 2017 til samtale og refleksjon
En nyttig og praktisk inspirasjonsbok til samtale og refleksjon - for enkeltpersoner, møteledere og forkynnere, for bibelgrupper, misjonslag og kirkeringer.
Til hver av søndagenes bibeltekster er det en kommentar, spørsmål til refleksjon og samtale, samt ideer til bønn. I tillegg finnes det en bibelleseplan for hver dag.
Mester, på ditt ord følger skoleåret og inneholder tekstene fra august 2016 til og med juli 2017.

Bestillingsfunksjonen på vår nettside fungerer igjen etter litt opphold.

 

 

 

Avslutt mitt abonnement


This email was sent to guro.haugland.byfuglien@k-stud.no
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Kristelig studieforbund · Rudvangveien 22A · Oslo, PA 01680151 · Norway

Email Marketing Powered by Mailchimp