Copy

 

 

WVO NieuwsflitsJaargang 1
22 September 2016

 

Nieuws

 

 

Tweede Kamer stemt in met de voorgestelde wijziging van de Arbowet 
Met de beoogde aanpassing van de wet wil het kabinet het functioneren van de bedrijfsgezondheidszorg voor werknemers en werkgevers verbeteren. Het voorstel gaat nu voor behandeling naar de Eerste Kamer. Wanneer die de wet aanneemt, zal deze naar verwachting in 2017 in werking treden.

Autoriteit Persoonsgegevens reageert op brieven over de 'Beleidsregels zieke werknemer'
De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft gereageerd op brieven van brancheorganisatie OVAL en het Verbond van Verzekeraars, STECR en Kwaliteit op Maat (KoM)  over de ‘Beleidsregels zieke werknemer’. AP geeft in haar reactie aan dat uitsluitend de bedrijfsarts ‘gezondheidsgegevens’ mag opvragen. Daarmee geeft de Autoriteit geen enkele ruimte voor vragen van werkgevers naar functionele beperkingen en mogelijkheden. Vragen naar arbeidsmogelijkheden ziet zij eveneens als strijdig met de norm. Juridisch gezien valt er nog wel het één en ander te zeggen over de Beleidsregels van de AP en de wijze waarop zij uitleg geeft aan wet- en regelgeving, maar vooralsnog houdt de AP vast aan haar Beleidsregels.

Kamerbrief voortgang ontwikkelingen´Doorstart naar nieuw werk´
Minister Asscher (SZW) informeert de Tweede Kamer over enkele nieuw gestarte regelingen en de keuze voor meer persoonlijke dienstverlening aan werkzoekenden.
 

Gemeenten, verzekeraars, arbodiensten en andere instanties vragen te vaak om medische gegevens

Gemeenten, verzekeraars, arbodiensten en andere instanties vragen mensen vaak om hun hele medische dossier bij hun huisarts op te vragen en te overhandigen, terwijl dit helemaal niet mag, zo stelt de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) op basis van een ondervraging van 175 van haar leden.

OR krijgt vanaf 1 oktober 2016 instemmingsrecht bij wijziging pensioen

De Wet die de Wet op de ondernemingsraden en de Pensioenwet wijzigt in verband met de bevoegdheden van de ondernemingsraad wat betreft de arbeidsvoorwaarde pensioen, treedt in werking met ingang van 1 oktober 2016.

Zwangerschapsdiscriminatie neemt niet af, maar meldingsbereidheid vrouwen halveert
Ongeveer 43% van de vrouwen op de arbeidsmarkt heeft te maken gehad met mogelijke discriminatie wegens zwangerschap of pril moederschap.  Dit percentage blijft ongeveer gelijk met eerdere onderzoeken.

Ongelijke beloning voor vrouwen nog steeds een probleem
Vrouwen op de Nederlandse arbeidsmarkt krijgen voor hetzelfde werk nog steeds minder betaald dan mannen. Dit blijkt onder meer uit een onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van de Landelijke Vereniging van Vrouwelijke Hoogleraren. Dit onderzoek wijst uit dat vrouwen die dezelfde functie bekleden als mannen en dezelfde leeftijd hebben, per maand gemiddeld € 53 minder verdienen dan hun mannelijke collega’s. Bovendien ontvangen vrouwelijke wetenschappers minder vaak een toelage dan mannelijke wetenschappers die dezelfde functie bekleden.


 

Overig nieuws

Prinsjesdag is weer geweest… Lees er hier alles over.
 

Fotowedstrijd rondleiding Tweede Kamer
Maak een foto van waar je de app Debat Direct gebruikt en win een rondleiding door de Tweede Kamer!

 


Jurisprudentie

 

 

Centrale Raad van Beroep,
16 september 2016

Eigenrisicodrager. Loondoorbetalingsplicht. 1) Werknemer heeft tot zijn hernieuwde uitval gedurende meer dan vier weken de bedongen arbeid verricht, zodat een nieuwe periode van 104 weken is aangevangen, waarin appellante gehouden is op grond van artikel 7:629, eerste en tiende lid, van het BW het loon door te betalen. Het Uwv heeft dan ook terecht de WGA-uitkering van werknemer over genoemde periode op nihil gesteld. 2) Het Uwv moet aan appellante alsnog de IVA-uitkering betalen. Wettelijke rente. 3) Schadevergoeding wegens overschrijding van de redelijke termijn.


Centrale Raad van Beroep,
16 september 2016

Weigering WIA-uitkering. Deugdelijk gemotiveerde verzekeringsgeneeskundige reactie op de bezwaren die betrekking hebben op zowel de psychische als fysieke gezondheidstoestand van appellant, waarbij onder meer de brieven van de huisarts, de behandelende internist, de behandelende reumatoloog en gegevens van psychologen van het NOAGG zijn betrokken. Geen grond voor verdergaande psychische beperkingen. Geschiktheid voor de geselecteerde functies.

 

Centrale Raad van Beroep,
14 september 2016

Weigering Zw-uitkering, omdat appellante met voor haar geschikte functies op meer dan 65% kan verdienen van het loon dat zij verdiende voordat zij ziek werd. Voldoende medische grondslag. Het Uwv heeft voldoende gemotiveerd dat de aan de schatting ten grondslag gelegde functies in medisch opzicht voor appellante geschikt zijn.

 

Rechtbank Maastricht,
14 september 2016

Wwz afwijzing ontbinding op grond van verwijtbaar handelen (e-grond), toegewezen op grond van verstoorde arbeidsrelatie (g-grond). Contractuele beëindigingsvergoeding (‘golden parachute’) en transitievergoeding.

 

Gerechtshof Den Bosch,
13 september 2016

Vordering van werknemer tot schadevergoeding wegens ongerechtvaardigde verrijking, omdat in een ontbindingsprocedure geen vergoeding is toegekend, afgewezen (artikel 6:212 BW).
Op de hoogte blijven van juridische nieuwtjes en de ontwikkelingen binnen en buiten ons kantoor? Volg WVO Advocaten op

 
 
Copyright © 2016  WVO Advocaten

Ons e-mailadres is:
info@wvo-advocaten.nl

Uw voorkeur voor onze nieuwsbrief aanpassen?

update your preferences of unsubscribe from this list
 


This email was sent to <<E-mailadres>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
WVO Advocaten · Hoofdweg 72 · Loenen, Gelderland 7371 AK · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp