Copy

 WVO Nieuwsbrief              


Jaargang 12
Nummer 15
December 2016


 

Compensatie transitievergoeding langdurig zieken: een sigaar uit eigen doos!

 


Op 11 november van dit jaar stond er een veelbelovend nieuwsbericht op de website van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid met als kop: “Vermindering kosten bij ontslag”. Het nieuwsbericht gaat over het wetsvoorstel waarin wordt voorgesteld om werkgevers te compenseren voor de transitievergoeding die zij bij het ontslag van een werknemer, die 104 weken ziek is geweest, verschuldigd zijn. In het wetsvoorstel is opgenomen dat de werkgever voor het betalen van de transitievergoeding gecompenseerd zal worden via het UWV vanuit het Algemeen werkloosheidsfonds (Awf). 

Dit wetsvoorstel komt natuurlijk niet uit de lucht vallen. Al in het voorjaar van dit jaar maakte
Asscher duidelijk dat hij de WWZ wilde aanpassen op een aantal punten. Eén van deze aanpassingen was het vraagstuk over de verschuldigde transitievergoeding bij ontslag na twee jaar ziekte. Veel werkgevers kiezen er namelijk voor om het dienstverband van een langdurig zieke werknemer niet te beëindigen na twee jaar ziekte, zodat zij dan de transitievergoeding niet hoeven te betalen. Werkgevers houden in dat geval het dienstverband ‘slapend’ om te voorkomen dat zij de transitievergoeding moeten betalen.

Slapend dienstverband: mag dat?
Het niet beëindigen van de arbeidsovereenkomst met een langdurig zieke werknemer om te voorkomen dat de werkgever de transitievergoeding moet betalen, heeft al tot verschillende uitspraken van rechtbanken en gerechtshoven geleid. De rode lijn in deze uitspraken is dat het slapend laten voortbestaan van een dienstverband met een zieke werknemer geen ernstig verwijtbaar handelen oplevert door de werkgever en dat een werkgever dus niet verplicht is om het dienstverband te beëindigen na 104 weken ziekte (zie bijvoorbeeld recent het Gerechtshof Den Haag 14 oktober 2016). 

Niet netjes
Volgens Asscher is een dergelijke gang van zaken ‘niet netjes’ en wil hij werkgevers stimuleren het dienstverband met langdurig zieke werknemers wel te beëindigen door werkgevers te compenseren voor het betalen van de transitievergoeding bij het ontslag van langdurig arbeidsongeschikte werknemers. Asscher heeft zo de hoop dat er minder slapende dienstverbanden zullen ontstaan. Maar compenseert de compensatieregeling die Asscher heeft voorgesteld wel daadwerkelijk?

Voorstel 
In een conceptversie van het wetsvoorstel wordt geregeld dat werkgevers die een langdurig zieke werknemer ontslaan worden gecompenseerd voor de betaling van de transitievergoeding. Er wordt in de regeling geen onderscheid gemaakt naar het soort dienstverband. De compensatie zal dus gelden bij opzegging of ontbinding van zowel arbeidsovereenkomsten voor bepaalde (langer dan twee jaar) en onbepaalde tijd (omdat de bedongen arbeid niet langer kan worden verricht wegens ziekte).  Daarnaast zullen ook de arbeidsovereenkomsten van langdurig zieke werknemers die met wederzijds goedvinden (lees: vaststellingsovereenkomst) zijn beëindigd onder de compensatieregeling vallen. Daarbij is het wel vereist dat in de overeenkomst expliciet wordt opgenomen dat de reden van de beëindiging is gelegen in het feit dat de werknemer de bedongen arbeid niet meer kan verrichten wegens ziekte. In het voorstel is overigens opgenomen dat de compensatie met terugwerkende kracht tot 1 juli 2015 (inwerkingtreding WWZ) mogelijk gemaakt wordt. 

Aan het te compenseren bedrag worden wel enkele beperkingen gesteld in het conceptvoorstel:

  • De compensatie geldt tot het bedrag waarop een werknemer recht zou hebben na 104 weken ziekte (dus wordt de arbeidsovereenkomst een jaar na de loondoorbetalingsplicht beëindigd, dan wordt de werkgever voor de verschuldigde transitievergoeding over dat jaar niet gecompenseerd);

  • Ook de periode waarin een loonsanctie is opgelegd telt niet mee bij de compensatie;   

  • De compensatie bedraagt niet meer dan het betaalde loon tijdens ziekte;   


Let wel, dit is een conceptvoorstel dat inhoudelijk nog zal wijzigen in de uiteindelijke, definitieve, versie. Naar verwachting zal de inhoud van de definitieve versie begin volgend jaar bekend worden. 

Wie betaalt deze compensatie? 
Zoals gezegd zal de compensatie worden betaald vanuit het Algemeen werkloosheidsfonds (verder: Awf). Als werkgever betaalt u (ook nu al) een premie voor het Awf. Deze premie zal volgens het wetsvoorstel de komende jaren stijgen, als gevolg van de compensatieregeling. Dat betekent dat u als werkgever de facto niet gecompenseerd wordt voor het betalen van de transitievergoeding bij het beëindigen van de arbeidsovereenkomst met langdurig zieke werknemers, maar dat u hiervoor zelf de rekening betaalt in de vorm van een verhoging van de Awf premie.

Kortom: Asscher presenteert de werkgevers een sigaar uit eigen doos. Sterker nog, werkgevers zonder langdurig zieken gaan meebetalen voor werkgevers die de arbeidsovereenkomst met hun langdurig zieke werknemer beëindigen. 


Andere haken en ogen van het voorstel?
Los van het feit dat de werkgever linksom of rechtsom alsnog de rekening betaalt voor de ‘compensatie’, de premie voor het Awf wordt immers hoger, geldt daarnaast nog een ander belangrijk aandachtspunt; als het dienstverband met een zieke werknemer na twee jaar ziekte wordt beëindigd en aan deze werknemer een WGA-uitkering is toegekend, dan geldt dat de werkgever daarvoor gedurende 10 jaar (!) betaalt. De meeste werkgevers betalen namelijk, direct of indirect, zelf voor deze WGA-uitkering. De werkgever betaalt direct voor deze uitkering als de werkgever eigenrisicodrager is voor de WIA. Als de werkgever geen eigenrisicodrager is, betaalt hij meestal indirect voor de WGA-uitkering door middel van een hogere gedifferentieerde WGA-premie. 

Op het moment dat de werkgever de arbeidsovereenkomst met de langdurig zieke werknemer (die recht heeft op een WGA-uitkering) beëindigt, dan is er geen arbeidsovereenkomst meer, maar betaalt de werkgever dus wel de transitievergoeding én wordt de WGA-uitkering in principe gedurende tien jaar doorbelast. Het beëindigen van het dienstverband brengt met zich mee dat de werkgever (behoudens de eigenrisicodrager) geen rechten meer heeft de werknemer te controleren ten aanzien van de re-integratie en ligt de verantwoordelijkheid voor de re-integratie van de werknemer volledig in handen van het UWV, maar betaalt u als werkgever hiervoor dus wel twee keer (!) de rekening. 

Het is dus maar de vraag of het beëindigen van de arbeidsovereenkomst na twee jaar ziekte, ondanks de ‘compensatie’ verstandig is; de werkgever betaalt daardoor namelijk een hogere Awf-premie en verliest de grip op de ex-werknemer voor wie de werkgever gedurende tien jaar vervolgens wel de WGA-uitkering krijgt doorbelast. 


Conclusie 
De voorzichtige conclusie kan dan ook getrokken worden dat de compensatieregeling van Asscher niet per definitie zal leiden tot minder slapende dienstverbanden, maar dat verstandige werkgevers, die grip willen houden op hun ex-werknemers met een uitkering, het dienstverband slapend zullen houden. Daarmee slaat de werkgever twee vliegen in één klap: het verhogen van de Awf-premie zoveel mogelijk voorkomen én grip houden op de ex-werknemer met een WGA-uitkering. Let wel; bij het slapend houden van het dienstverband met een zieke werknemer, bestaat er het risico dat het dienstverband weer ‘wakker wordt’ als de werknemer later weer (gedeeltelijk) arbeidsgeschikt is en passende arbeid claimt. Dit is dus een risico om mee te nemen in de overweging om het dienstverband met een werknemer die recht heeft op een WIA-uitkering al dan niet slapend te houden.


Neem voor meer informatie vrijblijvend contact met ons op via 055-5066650 of info@wvo-advocaten.nl.


 

 


Het laatste nieuws

 

25 november 2016
De Hoge Raad oordeelt dat onder specifieke feiten en omstandigheden bij de uitleg van een als cao aangemeld Sociaal Plan mede betekenis kan toekomen aan de voor derden niet kenbare bedoelingen van de opstellers van het Sociaal Plan. Tevens oordeelt de Hoge Raad dat in dit specifieke geval bij de uitleg van het sociaal plan ook de niet-openbare eerdere concepten van het Sociaal Plan en het positieve advies van de OR bij het reorganisatieplan moeten worden betrokken.


22 november 2016
Veel subsidies voor werknemers onbenut
De kennis over sociale regelingen en subsidies is bij veel organisaties beperkt.  Hierdoor lopen werkgevers veel overheidssubsidies voor werknemers mis.
Uit
onderzoek van Willis Towers Watson onder ruim 700 Nederlandse organisaties met meer dan 250 werknemers blijkt dat bij vier op de tien organisaties de kennis van sociale regelingen en subsidies waar zij een beroep op kunnen doen beperkt is. Slechts een kleine 10% geeft aan precies te weten welke regelingen er bestaan. Wanneer organisaties zich willen verdiepen in de beschikbare regelingen en mogelijkheden, loopt een groot deel vast. Een derde heeft namelijk geen idee waar zij deze informatie kunnen vinden. Ook vindt bijna de helft van de bedrijven (43%) dat de centrale overheid de verantwoordelijkheid moet nemen om bedrijven proactief te informeren over deze regelingen.


18 november 2016

Sneller arbeidsbeperkt personeel vinden en zonder risico aannemen
Het wordt werkgevers op twee manieren
makkelijker gemaakt om mensen met een arbeidshandicap aan te nemen. Zo is er sinds vandaag een nieuw systeem om werkgevers op een eenvoudige manier in contact te brengen met mensen die graag willen werken en een arbeidsbeperking hebben. Het UWV lanceert de ‘kandidatenverkenner banenafspraak’, een online personeelsbank met al bijna 60 duizend werkzoekenden met een arbeidsbeperking. En de polis die het werkgeversrisico van loondoorbetaling bij ziekte afdekt, wordt voor onbepaalde tijd geldig.

 

15 november 2016
Medische dossiers opslaan in verzuimsystemen: wat mag wel en niet?
In welk verzuimsysteem mag ik als bedrijfsarts of arbodienst medische dossiers van werknemers opslaan? Mag dat het systeem van mijn opdrachtgever (de werkgever) zelf zijn? Of een extern verzuimsysteem dat de werkgever heeft uitgekozen? De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) krijgt regelmatig vragen over het opslaan van medische dossiers in verzuimsystemen. Daarom heeft de AP nu de
do’s & don'ts op een rijtje gezet.

 

10 november 2016
Eerste 10-jaars-risicotermijnen WGA stoppen
Vanaf 1 januari 2017 stoppen de risicotermijnen voor WGA-uitkeringen die zijn ingegaan vanaf 1 januari 2007.
UWV neemt dan de betaling over.
Natuurlijk eindigt de 10-jaars-risicotermijn van een WGA-uitkering die later dan 1 januari 2007 is begonnen later dan 1 januari 2017, namelijk ook na 10 jaar. Maar 1 januari 2017 is een bijzondere datum, omdat dan de eerste 10-jaars-risicotermijnen voor eigenrisicodragers WGA vervallen. Betaalt u voor uw (ex-)werknemer(s) een WGA-uitkering sinds 1 januari 2007? Dan neemt UWV vanaf 1 januari 2017 de betaling van de WGA-uitkering over.

 

9 november 2016
Rechtbank Limburg: Ontbinding arbeidsovereenkomst wegens het niet nakomen door werkneemster van haar re-integratie-verplichtingen. Ondanks dat het in samenspraak met werkneemster en werkgever door de arbo-arts opgestelde werkhervattingsplan, welk plan meerdere malen werd bijgesteld, is werkneemster telkens kort na de hervattingen afgehaakt wegens pijnklachten. Uit de deskundigenoordelen blijkt dat werkneemster onvoldoende meewerkt aan de re-integratie en dat werkgever voldoende meewerkt aan de re-integratie. Uit het derde deskundigenoordeel blijkt dat het aangeboden vervangend werk passend is. Geen transitievergoeding en geen billijke vergoeding toegekend omdat werkgever geen verwijt kan worden gemaakt.

 

5 november 2016
'Baas bemoeit zich te veel met gezondheid personeel'
Werkgevers zouden zich veel meer met de gezondheid van hun personeel willen bemoeien dan werknemers wenselijk vinden. Dat blijkt uit een
enquête onder ruim duizend bedrijven en werknemers, uitgevoerd door Motivaction in opdracht van zorgverzekeraar ONVZ en De Telegraaf.

 Op de hoogte blijven van juridische nieuwtjes en de ontwikkelingen binnen en buiten ons kantoor? Volg WVO Advocaten op

 

Copyright © 2016  WVO Advocaten

Ons e-mailadres is:
info@wvo-advocaten.nl

Uw voorkeur voor onze nieuwsbrief aanpassen?

update your preferences of unsubscribe from this list
 


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
WVO Advocaten · Hoofdweg 72 · Loenen, Gelderland 7371 AK · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp