Copy

 

 

WVO NieuwsflitsJaargang 1
6 december 2016

 

 

Nieuws
 

Nieuwe regels zzp’ers alleen van toepassing in uitzonderlijke gevallen
Alleen in uitzonderlijke gevallen handhaaft de Belastingdienst de omstreden nieuwe regels voor zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers). Zzp’ers waarvan de werkverhouding met de opdrachtgever niet geheel duidelijk is, hebben niet te vrezen voor boetes en naheffingen. Dat heeft staatssecretaris Eric Wiebes benadrukt na vragen uit de Tweede Kamer. Wiebes sprak eerder over ”kwaadwillenden” en ”echte valsspelers”. Het gaat om zo’n tien frauduleuze opdrachtgevers in sectoren met laagbetaalde banen. Wat zij doen, kan leiden tot bijvoorbeeld ernstige concurrentievervalsing of uitbuiting. De Belastingdienst mag dat soort gevallen niet laten lopen, aldus Wiebes. Door felle kritiek op de nieuwe zogenoemde wet DBA zag Wiebes zich onlangs genoodzaakt de handhaving tot zeker 1 januari 2018 op te schorten. Veel opdrachtgevers vonden de regels onduidelijk, waardoor zzp’ers opdrachten verloren.
 

Wijziging van o.m. de Participatiewet i.v.m. stroomlijning van de loonkostensubsidie Pw en enkele andere wijzigingen
De artikelen van deze wet treden in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld, en kunnen terugwerken tot en met een in dat besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.

Is een stagiaire een werknemer en heeft een stagiaire recht op een Ziektewetuitkering?
In sommige gevallen kan een stagiaire recht hebben op een Ziektewetuitkering en een WGA-uitkering, wanneer hij/zij is uitgevallen door ziekte en nog ziek is bij het einde van het stagecontract. Of een werkgever risico loopt om deze Ziektewetuitkering en WGA-uitkering voor zijn rekening te krijgen is van een aantal factoren afhankelijk. In grote lijnen kan onderscheid gemaakt worden tussen 3 groepen: stagiairs die een dienstbetrekking hebben, stagiairs die een fictieve dienstbetrekking hebben en stagiairs die geen dienstbetrekking hebben. Lees er meer over in de nieuwsbrief van Engage.
 

Niks te verbergen toch?!
De hoogte van je loon, je hypotheek, een aankoop bij Christine le Duc of een bezoek aan de psycholoog; vanaf januari 2018 kunnen derden meekijken naar de privébankgegevens. Tenzij de rekeninghouder duidelijk nee zegt tegen de bank die jouw gegevens straks op verzoek van andere bedrijven door moet leveren.
 

Derde voortgangsbrief Wet werk en zekerheid (Wwz)
In deze brief gaat Asscher onder andere nader in op de ontwikkelingen met betrekking tot het ontslagrecht en de WW.

Een robuuste sociale zekerheid: zes voorwaarden en een oplossing
Het kabinet Rutte II zal geen plannen meer presenteren voor loondoorbetaling bij ziekte of voor zzp’ers zonder financieel vangnet bij arbeidsongeschiktheid. Deze twee dossiers zullen worden doorgeschoven naar de volgende kabinetsperiode. Voor HR Zone een mooie aanleiding om te verkennen aan welke randvoorwaarden een passende oplossing moet voldoen. Zes voorwaarden én de contouren van een robuust stelsel voor zieke werknemers en zzp’ers, gebaseerd op ervaringen als private uitvoerder sociale zekerheid.
 

Asscher dient voorstel kraamverlof in
In het wetsvoorstel wordt voorgesteld dat partners voortaan recht krijgen op vijf dagen betaald kraamverlof.

 

 

 


Jurisprudentie

 
Rechtbank Rotterdam,
1 december 2016

Door de frauduleuze handelwijze van werknemer is hij als directeur niet meer te handhaven. De arbeidsovk wordt ontbonden o.g.v. verwijtbaar handelen. Werkgever is werknemer geen transitievergoeding verschuldigd, nu sprake is van ernstig verwijtbaar handelen.

 

Centrale Raad van Beroep, 30 november 2016
Toekenning ZW-uitkering aan ex-werkneemster. Eerste arbeidsongeschiktheidsdag juist vastgesteld. Er is sprake van nawerking op grond van art. 46 ZW, aangezien appellante binnen vier weken na het einde van de verzekering ongeschikt tot werken is geworden.


Centrale Raad van Beroep, 30 november 2016
De feiten en omstandigheden die appellant heeft aangevoerd ter rechtvaardiging van zijn instemming met de beëindiging van zijn dienstverband, terwijl hij ziek was en op grond daarvan arbeidsrechtelijk bescherming genoot, vormen geen omstandigheden die kunnen worden gekwalificeerd als een deugdelijke grond voor het prijsgeven van zijn aanspraken. De gestelde omstandigheden zijn ook niet zodanig dat moet worden aangenomen dat de benadeling appellant niet of in mindere mate kan worden verweten in het kader van de uitvoering van de ZW. Dat hij onder druk van de hoog oplopende gemoederen tijdens de zitting bij de kantonrechter heeft ingestemd met de beëindiging zonder loonafspraak en dat er ook persoonlijke redenen waren, komt, gelet op alle omstandigheden, voor zijn risico.

 

Gerechtshof Arnhem, 15 november 2016
Werkneemster tekortgeschoten in re-integratieverplichtingen; daarom opzegverbod niet meer van toepassing. Werkgever gehandeld in strijd goed werkgeverschap, daarom opzegging kennelijk onredelijk. Vergoeding
€ 10.000,- bruto, gerelateerd aan inkomensverlies gedurende 15 maanden. 
Op de hoogte blijven van juridische nieuwtjes en de ontwikkelingen binnen en buiten ons kantoor? Volg WVO Advocaten op

 
 
Copyright © 2016  WVO Advocaten

Ons e-mailadres is:
info@wvo-advocaten.nl

Uw voorkeur voor onze nieuwsbrief aanpassen?

update your preferences of unsubscribe from this list
 


This email was sent to <<E-mailadres>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
WVO Advocaten · Hoofdweg 72 · Loenen, Gelderland 7371 AK · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp