Copy

 

 

WVO NieuwsflitsJaargang 1
23 november 2016

 

 

Nieuws

 

Voorlopig geen controle/naleving Wet DBA
Het kabinet neemt meer tijd voor de invoering van de naleving en controle op de wet DBA. Vóór 2018 zal de wet sowieso niet gaan gelden. Daarmee wordt het dus een opdracht voor het nieuwe kabinet, zegt staatssecretaris Wiebes van Financiën. De wet was bedoeld om schijnzelfstandigheid bij zzp'ers tegen te gaan, maar zorgt tot nu toe vooral voor onrust, zowel bij zzp'ers als bij werkgevers. Er wordt gewacht op een nieuwe definitie in het arbeidsrecht over wat nou precies een zelfstandige is.

 

Sneller arbeidsbeperkt personeel vinden en zonder risico aannemen
Sinds vorige week wordt het werkgevers op twee manieren makkelijker gemaakt om mensen met een arbeidshandicap aan te nemen. Zo is er een nieuw systeem om werkgevers op een eenvoudige manier in contact te brengen met mensen die graag willen werken en een arbeidsbeperking hebben. Het UWV lanceert de ‘kandidatenverkenner banenafspraak’, een online personeelsbank met al bijna 60 duizend werkzoekenden met een arbeidsbeperking. En de polis die het werkgeversrisico van loondoorbetaling bij ziekte afdekt, wordt voor onbepaalde tijd geldig.


Rol leidinggevende cruciaal bij voorkomen burn-outs
Bijna 2,7 miljoen werknemers in Nederland hebben te maken met een hoge werkdruk. Ongeveer een miljoen werknemers loopt het risico op een burn-out. Uit de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden van TNO en het CBS blijkt dat vooral werknemers met een hoge werkdruk en weinig steun van hun leidinggevende een hoog risico op een burn-out hebben. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid stelt 13 miljoen euro subsidie beschikbaar voor onder meer de aanpak van werkstress door werkgevers. Dat maakt minister Asscher vandaag bekend in Den Haag waar hij de Week van de Werkstress aftrapt.

 

Medische dossiers opslaan in verzuimsystemen: wat mag wel en niet?
In welk verzuimsysteem mag ik als bedrijfsarts of arbodienst medische dossiers van werknemers opslaan? Mag dat het systeem van mijn opdrachtgever (de werkgever) zelf zijn? Of een extern verzuimsysteem dat de werkgever heeft uitgekozen? De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) krijgt regelmatig vragen over het opslaan van medische dossiers in verzuimsystemen. Daarom heeft de AP nu de do’s & don'ts op een rijtje gezet.

 

Raad van Arbitrage voor de Bouw biedt mogelijkheid Fast Track Bindend Advies
De RvA kent, naast haar andere procedures, vanaf 18 november 2016 ook een Fast Track Bindend Advies procedure. Deze (FT-procedure) is uitsluitend bedoeld voor snelle afhandeling van geschillen tijdens de bouw, waarin op heel korte termijn een bindende uitspraak verlangd wordt. Door de deskundigheid van de bindend adviseur is deze procedure met name geschikt in geschillen waarin een kort geding bij de gewone rechter geen passende procedure is omdat men daarin slechts beperkte mogelijkheden tot onderzoek en bewijslevering heeft.

 

Centrale Raad van Beroep blijft voorlopig bestaan
De opheffing van de Centrale Raad van Beroep en het College van Beroep voor het Bedrijfsleven is voorlopig van de baan. Het kabinet heeft een wetsvoorstel om ze op te heffen ingetrokken. De Centrale Raad van Beroep oordeelt in hoger beroep onder meer over geschillen op het terrein van de sociale zekerheid. 
De ministers Plasterk en Van der Steur wilden de hoogste bestuursrechtspraak versimpelen. Een van de middelen om dat te bereiken was het opheffen van de Centrale Raad van Beroep. Zaken die daar worden behandeld, zouden voortaan moeten worden voorgelegd aan een van de vier gerechtshoven.
Maar de Tweede Kamer bracht vorige week verschillende veranderingen aan in dat plan. Een meerderheid steunde een plan van SP, D66 en GroenLinks om de taak van de Centrale Raad van Beroep niet naar de vier bestaande hoven over te hevelen, maar naar een nieuw vijfde hof, het ‘sociaal bestuursrechtelijk gerechtshof’. Hierdoor zou volgens de Kamer de eenheid in de sociale zekerheid beter worden gewaarborgd.

 

 

 


Jurisprudentie

   

Centrale Raad van Beroep, 16 november 2016:
Geen recht op no riskpolis

Artikel 29b, eerste lid, onder c, van de ZW bepaalt dat de werknemer, van wie in een arbeidsdeskundig onderzoek is vastgesteld dat hij op de eerste dag na afloop van de wachttijd, zoals bedoeld in artikel 23 van de WIA of van het tijdvak, zoals bedoeld in artikel 24 of 25, negende lid, van die wet:
1°. minder dan 35% arbeidsongeschikt is;
2°. alsmede op de eerste dag van dertien weken voorafgaand aan die dag geen dienstbetrekking had met een andere dan zijn eigen werkgever, tenzij de dienstbetrekking met die andere werkgever reeds bestond op de eerste dag van de wachttijd;
3°. niet in staat is tot het verrichten van eigen of andere passende arbeid bij de eigen werkgever; en
4°. binnen vijf jaar na die dag in dienstbetrekking werkzaamheden gaat verrichten bij een werkgever;
vanaf de eerste dag van zijn ongeschiktheid tot werken recht heeft op ziekengeld over perioden van ongeschiktheid tot werken wegens ziekte die zijn aangevangen in de vijf jaren na aanvang van de dienstbetrekking.
Nu werkneemster voor het einde van de wachttijd in dienst is getreden van appellante heeft het Uwv de
no-riskpolis van artikel 29b van de ZW terecht niet van toepassing geacht en zich op goede gronden op het standpunt gesteld dat werkneemster met ingang van 24 maart 2014 geen recht heeft op uitkering op grond van de ZW.
 

Centrale Raad van Beroep, 11 november 2016:
Wie is verantwoordelijk voor uitkering bij overgang van onderneming?

Dit geding spitst zich toe op de vraag of de overgang van de vestiging van [naam uitzendbureau] te [plaatsnaam] moet worden gezien als overgang van een zelfstandige onderneming dan wel als overgang van een deel van een grotere onderneming, bestaande uit zeven uitzendbureaus. De rechtbank heeft terecht geoordeeld dat de overgang van de vestiging van [naam uitzendbureau] te [plaatsnaam] als de overgang van een zelfstandige economische eenheid moet worden aangemerkt. Daarbij verenigt de Raad zich met de betreffende overweging 4.3 van de rechtbank en de daarin opgesomde factoren, waaruit blijkt dat de bedrijfsactiviteiten van [naam uitzendbureau] in [plaatsnaam] economisch voldoende bepaalbaar en identificeerbaar waren. Het ging daarbij derhalve om de vervreemding van een lopende zelfstandige onderneming doordat dezelfde bedrijfsactiviteiten door een nieuwe ondernemer werden voortgezet, terwijl de betreffende werknemer niet in die economische eenheid werkzaam was.
 

 
Op de hoogte blijven van juridische nieuwtjes en de ontwikkelingen binnen en buiten ons kantoor? Volg WVO Advocaten op

 
 
Copyright © 2016  WVO Advocaten

Ons e-mailadres is:
info@wvo-advocaten.nl

Uw voorkeur voor onze nieuwsbrief aanpassen?

update your preferences of unsubscribe from this list
 


This email was sent to <<E-mailadres>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
WVO Advocaten · Hoofdweg 72 · Loenen, Gelderland 7371 AK · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp