Copy

 

 

WVO NieuwsflitsJaargang 1
4 oktober 2016


Nieuws

 

 

Minister Asscher (SZW) informeert de Tweede Kamer over de uitvoering van de tussenevaluatie sectorplannen
Naar aanleiding van het Sociaal Akkoord van 11 april 2013 zijn afspraken gemaakt tussen sociale partners en kabinet over middelen die beschikbaar kwamen voor sectorplannen. Werkgevers- en werknemersorganisaties hebben in een sector of regio gezamenlijk, onder voorwaarde van cofinanciering, plannen opgesteld met als doel de arbeidsmarkt op korte termijn en op middellange termijn te verbeteren.

Maatwerkregeling en  vangnetregeling staan centraal in een nieuwe videoanimatie op het Arboportaal 
Uit gebruikersonderzoek is gebleken dat veel bezoekers van het Arboportaal behoefte hebben aan een eenvoudige uitleg van ingewikkelde onderwerpen. In deze nieuwe animatie wordt in iets meer dan twee minuten verteld bij welke taken deskundige ondersteuning verplicht is. Ook de verschillen tussen de maatwerkregeling en de vangnetregeling komen aan bod.
 

Rekenkamer kraakt bezuinigingsbeleid
Het is onduidelijk in hoeverre de bezuinigingen van de afgelopen jaren hebben bijgedragen aan de verbetering van de overheidsfinanciën. Dat concludeert de Algemene Rekenkamer in een maandag verschenen onderzoek.
Loonkloof tussen top en gewone werknemer gegroeid


Loonkloof tussen top en gewone werknemer gegroeid
De loonkloof tussen de top en de doorsnee werknemers van de duizend grootste bedrijven in Nederland is weer gegroeid. In 2015 was het brutojaarsalaris van de vijf topverdieners per bedrijf 6,1 keer zo hoog als het salaris van de doorsnee voltijdwerknemers bij deze bedrijven. In 2010 was de loonkloof nog 5,5. Dat meldt CBS op basis van het jaarlijks onderzoek naar de beloning van werknemers.

Aantal oproepbanen groeit in 5 jaar met ruim een derde
Tussen 2010 en 2015 is het aantal werknemersbanen op oproepbasis met 143 duizend gestegen, een toename van 36 procent. Vooral in de horeca werken naar verhouding veel oproepkrachten. Een kwart van alle werknemersbanen in die bedrijfstak is een oproepbaan. Dit meldt CBS.

Stijging arbokosten door nieuwe Arbowet
Als het goed is, gaat op 1 januari 2017 de nieuwe Arbowet in. Preventie wordt belangrijker, de ondernemingsraad krijgt meer te zeggen en er komt een standaardcontract voor arbodiensten. Die verwachten wel dat de kosten voor werkgevers hierdoor zullen stijgen.


Psychisch zieke werknemers sneller aan de slag door e-health
Werknemers die verzuimen vanwege een psychische stoornis pakken sneller hun werk op als ze gebruik maken van e-health dan werknemers die een standaard verzuimbegeleiding hebben gekregen. Dat blijk uit onderzoek van psychisch wetenschapper Daniëlle Volker.

Nieuwe campagne tegen taboe op depressie 

In Nederland is depressiviteit de meest voorkomende reden van ziekteverzuim. Maar op de werkvloer wordt er nauwelijks over gesproken. Een landelijke campagne van de overheid moet hier een eind aan maken. 

Vaste banen verdwijnen door beleid
Het CPB signaleert in de Macro-economische verkenningen 2017 dat in Nederland vaste banen verdwijnen en flex een hoge vlucht neemt. De achtergrond hiervan is echter niet zozeer de wens partijen op de arbeidsmarkt of internationale trends, maar komt door het beleid van de afgelopen kabinetten. 


 

Tot slot


Heeft mijn OR instemmingsrecht over pensioenen? Doe de test!
Per 1 oktober 2016 heeft de ondernemingsraad (OR) instemmingsrecht gekregen over de arbeidsvoorwaarde pensioen. Het kabinet heeft dit besloten naar aanleiding van een advies van de SER. De SER heeft een schema gemaakt waarmee u kunt nagaan of uw OR in beginsel instemmingsrecht heeft. Zowel bestuurders als OR-leden kunnen deze test doen. Zoek eerst op welke pensioenuitvoerder u hebt (dat kunnen er meer dan één zijn) en houd de cao bij de hand. 

 

Sollicitanten uitsluiten omdat ze lid zijn van Vindicat kan niet
Het initiatief van het Groningse marketingbureau Sellian om actief (oud)leden van studentenvereniging Vindicat te weren bij sollicitaties kan niet rekenen op instemming van minister van Sociale Zaken Lodewijk Asscher (PvdA).

 


Jurisprudentie

 

 

Rechtbank Limburg,
30 september 2016

Wwz. Werkneemster vordert na opzegging door de werkgever een vergoeding wegens onregelmatige opzegging, transitievergoeding en achterstallig salaris op grond van artikel 7:610b BW. De vervaltermijn van artikel 686a lid 4 onder a BW is verstreken. De wetgever heeft verzuimd om dat artikel aan te passen per 1 juli 2016 toen de vergoeding wegens onregelmatige opzegging is verplaatst van lid 9 naar lid 10 van artikel 7:672 BW, maar dat heeft in het onderhavige geschil geen consequenties. Gefixeerde schadevergoeding wordt afgewezen. Achterstallig salaris en transitievergoeding verschuldigd. Geen wettelijke verhoging over de transitievergoeding.

 

Centrale Raad van Beroep, 28 september 2016
Weigering WW-uitkering. Poging tot oplichting van een klant van werkgeefster. Ontslag op staande voet. Dringende reden als bedoeld in art. 7:678 BW. Verwijtbaar werkloos.


Centrale Raad van Beroep, 28 september 2016 

Niet verzekerd. WIA-uitkering terecht geweigerd. Appellant heeft geen uitkering op grond van de WW ontvangen. De bij de vaststellingsovereenkomst toegekende uitkering ter zake van de werkloosheid van appellant, vindt zijn grondslag in de vaststellingsovereenkomst en vloeit voort uit de van toepassing zijnde cao. Dat betekent dat de maandelijkse uitkering van appellant niet is gebaseerd op de WW en evenmin daarmee kan worden gelijkgesteld. Op grond van artikel 8, eerste lid, van de Wet WIA in verbinding met artikel 7 van de ZW kan hij daarom evenmin als werknemer worden beschouwd.

 

Rechtbank Midden Nederland, 28 september 2016
Werknemer, werkzaam op basis van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd, is gedetacheerd bij een derde. Werknemer vordert in kort geding schorsing van het relatiebeding, in die zin dat het hem is toegestaan om na afloop van zijn detachering in dienst te treden bij de partij aan wie hij ter beschikking is gesteld. Overeengekomen relatiebeding ogv art. 9a Waadi nietig. De kantonrechter oordeelt dat een richtlijnconforme uitleg van artikel 9 a lid 2 Waadi meebrengt dat het belemmeringsverbod ook voor uitzendkrachten met een overeenkomst voor onbepaalde tijd geldt.

Rechtbank Rotterdam, 26 september 2016

WWZ, ontbinding e-grond wegens hoog promillage alcohol en besturen busje met cliënten, ernstig verwijtbaar handelen werknemer, geen transitievergoeding.

 Op de hoogte blijven van juridische nieuwtjes en de ontwikkelingen binnen en buiten ons kantoor? Volg WVO Advocaten op

 
 
Copyright © 2016  WVO Advocaten

Ons e-mailadres is:
info@wvo-advocaten.nl

Uw voorkeur voor onze nieuwsbrief aanpassen?

update your preferences of unsubscribe from this list
 


This email was sent to <<E-mailadres>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
WVO Advocaten · Hoofdweg 72 · Loenen, Gelderland 7371 AK · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp