Copy


Nieuwsbrief

                                           

Jaargang 12
Nummer 7
Juli 2016

 

 

Europese Privacyverordening 
vervangt Wet bescherming 
persoonsgegevens
                                              

 
Op 25 mei 2016 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (ook wel: "AVG" of "Europese Privacyverordening") in werking getreden. De AVG zal een behoorlijk aantal, en op sommige punten behoorlijk ingrijpende, veranderingen met zich mee brengen voor het bedrijfsleven. Gelukkig heeft het bedrijfsleven nog even de tijd om zich voor te bereiden op de wijzigingen. De AVG zal namelijk pas met ingang van 25 mei 2018 daadwerkelijk van toepassing zijn. Vanaf die datum zal de AVG ook de huidige Wet bescherming persoonsgegevens (verder: "Wbp") vervangen. De komende twee jaar, tot 25 mei 2018, heeft het bedrijfsleven dus nog de gelegenheid om de huidige werkprocessen en/of documenten aan te passen aan de AVG. In deze nieuwsbrief zijn een paar belangrijke wijzigingen op een rij gezet.

Bewerkersovereenkomst
Onder de huidige Wbp is het al verplicht om een bewerkersovereenkomst te sluiten als een "verantwoordelijke" voor persoonsgegevens een partij inschakelt die de persoonsgegevens voor hem bewerkt (de zogenaamde "bewerker"). Denk bijvoorbeeld aan een bedrijf dat een salarisadministratiekantoor inschakelt. Het bedrijf is dan de verantwoordelijke voor de persoonsgegevens van zijn werknemers, terwijl het salarisadministratiekantoor de bewerker is. De Wbp schrijft niet voor wat er in een bewerkersovereenkomst precies geregeld moet worden. De AVG doet dat wel. Zo moeten bijvoorbeeld het onderwerp en de duur van de verwerking, de aard en het doel van de verwerking, het soort persoonsgegevens en de categorieën van betrokkenen en de rechten en verplichtingen van de verwerkingsverantwoordelijke worden omschreven. Bovendien mag – anders dan onder de Wbp – de bewerker niet zonder schriftelijke toestemming van de verantwoordelijke een externe partij inschakelen voor de verwerking van persoonsgegevens. Overigens wordt de "bewerker" onder de AVG de "verwerker" genoemd.

De voorschriften uit de AVG zijn ten aanzien van de bewerkersovereenkomst dus uitgebreider en gedetailleerder dan onder de Wbp. Dit betekent dat veel bewerkersovereenkomsten die nu nog voldoen aan de Wbp straks mogelijk niet meer voldoen aan de AVG. Gezien de potentieel gigantische boetes (tot €20.000.000,- of 4% van de wereldwijde jaaromzet), is het zaak de bewerkersovereenkomst in de komende periode tot 25 mei 2018 goed tegen het licht te houden en waar nodig aan te passen.

Privacy Officer verplicht, onder andere bij verwerking van medische gegevens
Momenteel is het aanstellen van een Privacy Officer of Functionaris voor Gegevensbescherming (verder: "FG") niet verplicht, maar biedt de Wbp wel een aantal randvoorwaarden voor het geval een bedrijf een FG wil benoemen. Zo moet de FG bijvoorbeeld over toereikende kennis beschikken, kan hij bij de uitvoering van zijn taak geen aanwijzingen ontvangen van het bedrijf dat hem benoemt en moet hij worden aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Onder de AVG is het aanstellen van een FG in bepaalde gevallen wél verplicht. Dit is het geval bij overheidsinstanties (behalve voor gerechten bij de uitoefening van de rechterlijke taken), voor bedrijven die stelselmatig op grote schaal personen observeren en voor bedrijven die op grote schaal bijzondere persoonsgegevens verwerken. 

Dit laatste is natuurlijk een zeer relevant punt voor alle dienstverlenende bedrijven in de verzuimbegeleiding. Zo zal een arbodienst of een re-integratiebedrijf in de meeste gevallen "op grote schaal bijzondere persoonsgegevens verwerken" en dus met ingang van 25 mei 2018 verplicht zijn een FG aan te stellen. Dit mag iemand uit de eigen organisatie zijn of een externe. In ieder geval zal de FG – net zoals onder de Wbp – aan een aantal minimumvereisten moeten voldoen, zoals deskundigheid en onafhankelijkheid. De FG moet informeren en adviseren over de verplichtingen uit de AVG en toezien op de naleving van de AVG. De verplichting een FG aan te stellen geldt niet alleen voor de verantwoordelijke, maar ook voor de (door de verantwoordelijke ingeschakelde) bewerker. Dus ook als een arbodienst niet als verantwoordelijke geldt maar als bewerker, zal zij nog steeds een FG moeten aanstellen.

De AVG verplicht dus in bepaalde situaties een FG aan te stellen. Voor bedrijven waarvoor deze verplichting gaat gelden is het verstandig om nu al na te denken over de vraag of dit een eigen werknemer of juist een externe aangesteld  zal gaan worden. Afhankelijk van de keuze moet hetzij een passend(e) (addendum op) de arbeidsovereenkomst opgesteld worden, hetzij een passende opdrachtovereenkomst. 

Privacy Impact Assessment (PIA) verplicht
Naast de verplichte aanstelling van een FG, geldt ook dat bedrijven in bepaalde situaties een Privacy Impact Assessment of Gegevensbeschermingseffectbeoordeling (verder: "PIA") verplicht moeten laten uitvoeren. Deze verplichting geldt bijvoorbeeld bij grootschalige verwerking van bijzondere persoonsgegevens en bij stelselmatige en grootschalige monitoring van openbare ruimten. In een PIA wordt – simpel gezegd – vastgelegd waarom, hoe en hoelang persoonsgegevens verwerkt worden, waarbij de (verhoogde) risico’s voor de rechten en vrijheden voor personen en de beoogde maatregelen ter beperking van deze risico’s beoordeeld moeten worden. De FG heeft een adviesrecht ten aanzien van het (laten) uitvoeren van een PIA. In welke gevallen er wel een PIA verplicht zal worden en in welke gevallen niet, is (nog) niet helemaal duidelijk. Duidelijk is wel dat de toezichthouder een lijst openbaar zal maken van het soort verwerkingen waarvoor de verplichting gaat gelden.

De AVG verplicht dus niet alleen in bepaalde situaties een FG aan te stellen, maar tevens een PIA te laten uitvoeren. Met name als een bedrijf grootschalig bijzondere persoonsgegevens verwerkt of stelselmatig en grootschalig openbare ruimtes monitort, is het verstandig om voorbereid te zijn op deze verplichting. Er zijn voldoende goede partijen in de markt die bij het uitvoeren van een PIA behulpzaam kunnen zijn. 

Concluderend
Met de inwerkingtreding van de AVG met ingang van 25 mei 2016 is er voor bedrijven een periode aangebroken van krap twee jaar waarin bedrijven zich moeten klaarstomen voor de extra verplichtingen ten opzichte van de Wbp. Met ingang van 25 mei 2018 zal de AVG daadwerkelijk van toepassing zijn en moeten bedrijven hun zaakjes op orde hebben. Op zichzelf hoeft dit geen probleem te zijn, mits bedrijven hier tijdig werk van maken. Het implementeren van de wijzigingen (in het bijzonder het opleiden en/of aanstellen van een FG) kost namelijk tijd. Het bedrijf dat wacht tot eind 2017 of begin 2018 gaat geheid in de problemen komen.

Tips:
  • Controleer of uw bewerkersovereenkomsten voldoen aan de verdergaande verplichtingen uit de AVG en pas deze, waar nodig, tijdig aan;
  • Controleer of u verplicht wordt een FG aan te stellen of een PIA te laten uitvoeren, win hierbij, waar nodig, tijdig professionele advies in;
  • Zorg voor goede (addenda op) arbeidsovereenkomsten of opdrachtovereenkomsten voor het geval u verplicht wordt een FG aan te stellen.
Neem voor meer informatie vrijblijvend contact met ons op via 055-5066650 of info@wvo-advocaten.nl

 

 

Het laatste nieuws:
 
30 juni 2016
Uit een evaluatie van de WWZ blijkt dat de kantonrechter onder de WWZ een ontslagaanvraag twee keer zo vaak afwijst als vóór de WWZ; 38% tegenover 15%. Verder blijkt dat de ontslagvergoedingen zijn gedaald; de gemiddelde hoogte van de vergoeding is 0,4 maandsalarissen per gewerkt dienstjaar. Tot slot blijkt dat in één op de vijf ontslagzaken een aanvullende billijke vergoeding wordt toegekend en dat deze gemiddeld 1,02 maandsalaris per gewerkt dienstjaar bedraagt.
 

1 juli 2016

Met ingang van 1 juli jl. is een wijziging op de Wet Werk en Zekerheid van kracht geworden ten gunste van bedrijven die veel werken met seizoenarbeiders.  In de cao kan straks afgesproken worden om de tussenpoos van de ketenregeling te verkorten van zes naar drie maanden, net zoals die vóór de invoering van de WWZ ook al was. Daarbij moet het wel gaan om functies die 'als gevolg van klimatologische of natuurlijke omstandigheden seizoensgebonden zijn' en die voor ten hoogste negen maanden verricht kunnen worden. In de land- en tuinbouwsector worden inmiddels zulke cao-afspraken gemaakt!

 

4 juli 2016

Het Huis voor Klokkenluiders heeft op maandag 4 juli jl. officieel de deuren geopend. Klokkenluiders kunnen telefonisch en per e-mail met hun vragen terecht. Ook kunnen ze op afspraak langskomen. Daarnaast geeft het Huis voor Klokkenluiders advies over klokkenluiden en integriteit aan werknemers en werkgevers. Lees voor meer informatie over het Huis voor Klokkenluiders onze nieuwsbrief van maart 2016.
 

Op de hoogte blijven van juridische nieuwtjes en de ontwikkelingen binnen en buiten ons kantoor? Volg WVO Advocaten op

 

Copyright © 2016, WVO Advocaten - All rights reserved.


Our mailing address is:
info@wvo-advocaten.nl


You can update your preferences or unsubscribe from this list

www.wvo-advocaten.nl


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
WVO Advocaten · Hoofdweg 72 · Loenen, Gelderland 7371 AK · Netherlands

Email Marketing Powered by MailChimp