Copy

 

 

WVO Nieuwsflits



Jaargang 2
3 januari 2017

 

 

Nieuws

 

Maatregelen Sociale Zaken en Werkgelegenheid per 1 januari 2017
Lees meer hierover via deze links.

 

Kamerbrief over loondoorbetaling bij ziekte
Minister Asscher (SZW) stuurt de Tweede Kamer een brief waarin hij toelichting geeft op de aangekondigde maatregelen rondom de loondoorbetalingsverplichting bij ziekte.

 

Voorwaardelijke ontbinding arbeidsovereenkomst nog steeds mogelijk
Een werkgever die een werknemer op staande voet heeft ontslagen kan aan de kantonrechter verzoeken de arbeidsovereenkomst voor de zekerheid ook voorwaardelijk te ontbinden. Dit kan echter alleen als de betreffende kantonrechter zelf oordeelt dat het ontslag op staande voet niet rechtsgeldig is geweest. Dit heeft de Hoge Raad geoordeeld in een zogenoemde prejudiciële procedure, waarin een kantonrechter hem om uitleg heeft gevraagd over deze belangrijke arbeidsrechtelijke kwestie.

 

Ruim 5000 datalekken in 2016
Afgelopen jaar zijn er bijna 5500 datalekken gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Sinds 1 januari 2016 zijn bedrijven en organisaties verplicht om een datalek te melden. Vooral in de sector gezondheid en welzijn komen veel datalekken voor, één op de drie meldingen komt daar vandaan. De top drie wordt gecomplementeerd door de sectoren financiële dienstverlening en openbaar bestuur. Deze sectoren domineren in het aantal datalekken omdat daar veel persoonsgegevens worden verwerkt.


AP: verborgen camera bij opsporen uitkeringsfraude mag niet
Gemeenten mogen geen verborgen camera’s meer inzetten om uitkeringsfraude op te sporen. Gemeenten die deze methode inzetten, moeten hiermee stoppen. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft gemeenten hier vandaag over geïnformeerd. De Centrale Raad van Beroep (CRvB), Nederlands hoogste bestuursrechter in de sociale zekerheid, deed in september een uitspraak over de heimelijke inzet van camera’s voor het opsporen van bijstandsfraude. De CRvB gaf aan dat de inzet van een verborgen camera in bestuursrechtelijke handhavingstrajecten alleen kan worden gebaseerd op een wettelijke regeling. Zo’n regeling zou adequate en effectieve waarborgen moeten bevatten en bepalen onder welke omstandigheden een camera kan worden ingezet.


AP publiceert beleidsregels verwerking persoonsgegevens machtigingsvereiste
De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft in afstemming met de Nederlandse Zorgautoriteit (Nza) beleidsregels opgesteld waarin wordt vastgesteld dat zorgverzekeraars in beginsel (bijzondere) persoonsgegevens mogen verwerken voor het zogenoemde machtingsvereiste.


Vanaf 2017 geen herkeuring meer voor 50-plusser in Wajong
Tienduizenden mensen die ouder zijn dan vijftig jaar en al heel lang een uitkering krijgen omdat ze al op jonge leeftijd gehandicapt waren, hoeven vanaf volgend jaar niet meer te vrezen voor een lagere uitkering. Ze worden niet in staat geacht om nog te kunnen werken en hoeven zich niet meer te laten herkeuren. Staatssecretaris Jette Klijnsma heeft dat besloten na overleg met uitkeringsinstantie UWV, liet het ministerie van Sociale Zaken weten aan Trouw.



 

 

 


Jurisprudentie

 

 

Centrale Raad van Beroep, 21 december 2016

Duurzaamheid arbeidsongeschiktheid in de zin van artikel 4 van de Wet WIA. Beoordelingskader met stappenplan, vaste rechtspraak. Met de rechtbank is Raad van oordeel dat gedingstukken voldoende steun bieden voor oordeel dat op de datum in geding behandelmogelijkheden voor appellante waren. Inzicht achteraf maakt verwachting voor de ten tijde van belang zijnde datum niet onjuist.


Centrale Raad van Beroep, 14 december 2016

Ter zitting is gebleken dat de ex-werkgever ten onrechte als belanghebbende is aangemerkt. Op 1 januari 2014 is het onderdeel premiedifferentiatie voor de Ziektewet-lasten en de WGA-lasten voor flexibele werknemers van de Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (Wet Bezava, Stb. 2012, 464) in werking getreden. Dit betekent dat werkgevers naast een gedifferentieerde premie voor zieke of arbeidsongeschikte werknemers met een vast dienstverband, ook premie gaan betalen voor zieke of arbeidsongeschikte werknemers zonder een vast dienstverband die na eindiging van hun dienstverband aanspraak maken op een uitkering op grond van de Ziektewet (ZW), de zogenoemde vangnetters. Een werkgever is categoraal belanghebbende bij de besluiten van het Uwv over toekenning van een ZW-uitkering wanneer de werknemer ziek uit dienst is gegaan. In het onderhavige geding is daarvan geen sprake. Appellant heeft zich op 29 juli 2013 ziek gemeld. Op dat moment ontving hij een uitkering ingevolge de Werkloosheidswet (WW). De Raad heeft dan ook ambtshalve besloten de ex-werkgever niet langer aan het geding te laten deelnemen.

Centrale Raad van Beroep, 14 december 2016
Loondoorbetalingsverplichting ingeval van re-integratie. Sprake van nieuw bedongen arbeid? Appellante en werknemer hebben geen re-integratie-afspraken gemaakt leidend tot wijziging eerdere arbeidsvoorwaarden. Uitspraak HR Kummeling/Oskam, ECLI:NL:HR:2011:BQ8134. niet verschijnen van appellante ter zitting heeft gevolgen voor de feitenvaststelling.

Centrale Raad van Beroep, 23 november 2016

Weigering ZW-uitkering. Niet verzekerd voor de ZW. Het UWV heeft in die primaire fase een medische beoordeling achterwege gelaten. Pas nadat het Uwv dat standpunt in augustus 2014 verlaten had, is appellant voor het eerst door een verzekeringsgeneeskundige gezien, en wel op 26 september 2014. Het betreft hier daarom een zeer laattijdige (medische) beoordeling. De gevolgen daarvan voor de mogelijkheid om tot een juiste beoordeling van de arbeidsongeschiktheid van appellant per de datum 1 juni 2013 te komen dienen, gelet op dit verloop, voor rekening van het UWV te komen. De Raad voorziet zelf. Proceskostenvergoeding.

 

Gerechtshof Den Haag, 23 december 2016
Hof weigert verbod Wet normalisering rechtspositie ambtenaren

 

Rechtbank Midden-Nederland, 20 december 2016

Artikel 45, eerste lid, aanhef en onder j van de Ziektewet biedt geen grondslag voor het opleggen van een maatregel wegens (mogelijke) benadeling van de eigenrisicodrager voor de Ziektewet.





Op de hoogte blijven van juridische nieuwtjes en de ontwikkelingen binnen en buiten ons kantoor? Volg WVO Advocaten op

 
 
Copyright © 2016  WVO Advocaten

Ons e-mailadres is:
info@wvo-advocaten.nl

Uw voorkeur voor onze nieuwsbrief aanpassen?

update your preferences of unsubscribe from this list
 






This email was sent to <<E-mailadres>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
WVO Advocaten · Hoofdweg 72 · Loenen, Gelderland 7371 AK · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp