Copy

 

 

WVO NieuwsflitsJaargang 2
20 maart 2017

 

 


Nieuws


Uitzendbureau krijgt boete van € 578.000 voor overtreden wet minimumloon

Een uitzendbureau gevestigd in de provincie Utrecht heeft een boete gekregen van de Inspectie SZW van € 578.000,-. De boete wordt opgelegd, omdat het uitzendbureau voor 68 werknemers niet inzichtelijk kon maken of zij voldoende loon en vakantiebijslag hebben ontvangen voor de door hen gewerkte uren.

 

Kabinet bekrachtigt wet rechtspositie ambtenaren

Minister Plasterk van Binnenlandse Zaken heeft de Wet normalisering rechtpositie ambtenaren bekrachtigd. Daarmee is de laatste hobbel van dit wetsvoorstel genomen. De initiatiefwet van D66 en CDA moet op 1 januari 2020 in werking treden.

 

Private WGA weer in trek

Private WGA-verzekeringen zijn na jaren van daling weer in trek bij werkgevers. 20% van de werkgevers die in 2016 nog bij het UWV verzekerd was, stapte per 1 januari 2017 naar een private verzekering over. Vooral grotere werkgevers maakten deze overstap. Omgekeerd maakte 17% de gang van eigenrisicodragerschap naar het UWV. Ook de private verzekeringsmarkt zelf is weer volop in beweging: een derde van de privaat verzekerde werkgevers wisselde van verzekeraar.

 

55-plussers minder snel aan de slag dan jongere groepen

Steeds meer werklozen vinden een baan. In de leeftijdsgroep van 15 tot 35 jaar gaan werklozen het vaakst binnen drie maanden aan de slag. Daar staat tegenover dat baanverlies in die groep ook het meest voorkomt. Werkloze 55-plussers komen nog altijd minder snel aan werk dan andere leeftijdsgroepen. Zij zijn naar verhouding vaak langdurig werkloos. Dit meldt het CBS op grond van de nieuwste cijfers.

 

Uitspraak Hof van Justitie geen vrijbrief om hoofddoek van werkvloer te weren

Op 14 maart 2017 deed het Europees Hof van Justitie uitspraak in twee zaken waarin een werkgever een werknemer ontslaat omdat zij een hoofddoek draagt. Belangrijkste conclusie is dat de uitspraak van het EU-Hof geen vrijbrief is voor werkgevers om vrouwen met een hoofddoek op de werkvloer te weigeren of te ontslaan. Dit is in lijn met de in Nederland geldende verboden en verplichtingen die zijn vastgelegd in de Algemene wet gelijke behandeling. Uiteraard kan een neutrale uitstraling van het personeel voor een bedrijf of organisatie zeer belangrijk zijn. Maar dit moet een bedrijf goed kunnen onderbouwen. Het Hof laat daarbij weinig of geen ruimte voor een verbod dat specifiek gericht is tegen het dragen van een hoofddoek. Bedrijven kunnen om reden van neutraliteit wel eisen stellen aan de werknemers. Maar die moeten dan betrekking hebben op alle zichtbare politieke, filosofische en religieuze uitingen. En dit beleid moet coherent en systematisch worden uitgevoerd in de organisatie.

 

FME: 'WWZ zo snel mogelijk op de schop'

Er moet nu zo snel mogelijk een nieuw kabinet geformeerd worden, om de digitale concurrentie met het buitenland aan te kunnen. Die oproep doet werkgeversorganisatie voor de technologische industrie FME, op basis van de voorlopige verkiezingsuitslag. Ook de Wet Werk en Zekerheid moet snel op de schop, vindt FME-voorzitter Ineke Dezentjé Hamming.

 

Loondoorbetaling: gelijke monniken, gelijke kappen

De discussie over de duur van de loondoorbetaling bij ziekte – maximaal twee jaar, uniek in Europa! – duurt voort. Met name kleine werkgevers ageren hier tegen en in programma’s van politieke partijen worden de nodige wijzigingen voorgesteld. Variërend van drastische inkorting tot het 2e jaar onderbrengen in een publieke verzekering.

 

 


Jurisprudentie

 

CRvB,15 maart 2017
De besluiten tot herziening c.q. korting van de WIA-uitkering en de toeslag, tot terugvordering en tot opleggen van een boete zijn ten onrechte genomen. Niet gemelde onbezoldigde activiteiten. De aanwezigheid van appellante in de winkel had weliswaar enige economische betekenis voor de eigenaar van de winkel, maar die was zeer beperkt was. Alle gegevens in samenhang bezien laten, gelet op de omstandigheden van appellante en haar aanwezigheid in de winkel, een beeld zien van zodanige marginale activiteit zonder enigerlei verdienste, dat die activiteit te gering was om deze te kunnen kwalificeren als voor de Wet WIA en de TW relevant.
 

CRvB,15 maart 2017
Ten onrechte geen ziekengeld uitgekeerd aan appellant. Loondoorbetalings-

verplichting werkgever? Gelet op art. 2:19 en 2:19a, BW moet uit het uittreksel van de Kamer van Koophandel worden geconcludeerd dat de B.V. heeft opgehouden te bestaan. Hiervan uitgaande moet worden geoordeeld dat de B.V., met wie appellant een arbeidsovereenkomst is aangegaan, niet meer bestaat en dat die arbeidsovereenkomst wegens het niet langer bestaan van een van de twee contractspartijen, is geëindigd. Dat sprake zou zijn van een door de directeur grootaandeelhouder voortgezette arbeidsovereenkomst met appellant blijkt nergens uit. De Raad voorziet zelf en bepaalt dat het Uwv aan appellant op en na 1 maart 2011 ziekengeld uitkeert.


Rechtbank Limburg,
9 maart 2017

De werknemer verzoekt om een transitievergoeding. De arbeidsovereenkomst heeft exact 24 maanden geduurd. Ingevolge art. 7:673 lid 1 BW heeft de werknemer recht op een transitievergoeding als de arbeidsovereenkomst ten minste 24 maanden geduurd heeft. Volgens de werkgever bestaat eerst recht op een transitievergoeding als de arbeidsovereenkomst langer dan 24 maanden geduurd heeft. Deze onjuiste uitleg van art. 7:673 lid 1 BW vindt geen steun in de wetsgeschiedenis. De jurisprudentie waar de werkgever zich op beroept gaat eveneens uit van een onjuiste uitleg van art. 7:673 lid 1 BW. Het verzoek van de werknemer wordt toegewezen.

Rechtbank Noord-Holland,
12 oktober 2016

Ontbinding arbeidsovereenkomst terwijl er sprake is van een opzegverbod. Correct nakomen re-integratieverplichtingen.

Op de hoogte blijven van juridische nieuwtjes en de ontwikkelingen binnen en buiten ons kantoor? Volg WVO Advocaten op

 

Copyright © 2017  WVO Advocaten

Ons e-mailadres is:
info@wvo-advocaten.nl

Uw voorkeur voor onze nieuwsbrief aanpassen?

update your preferences of unsubscribe from this list
 


This email was sent to <<E-mailadres>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
WVO Advocaten · Hoofdweg 72 · Loenen, Gelderland 7371 AK · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp