Copy

 

 

WVO NieuwsflitsJaargang 2
10 april 2017

 

 

 

Nieuws

 

Resultaat Internetconsultatie Arbowetswijziging 2017

De reacties tijdens de consultatieronde eind 2016, waarop ook de NVAB reageerde, waren voor het ministerie van SZW aanleiding om het ontwerp van het Arbeidsomstandigheden-besluit op enkele inhoudelijke punten aan te passen of van een nadere toelichting te voorzien. Het ministerie publiceerde 3 april 2017 het verslag met de uitkomsten van de internetconsultatie. 

 

Nieuwe werkwijzer Poortwachter beschikbaar UWV

De werkwijzer Poortwachter is de opvolger van de werkwijzer ‘RIV-toets in de praktijk’ voor arbeidsdeskundigen en verzekeringsartsen van UWV SMZ van 7 maart 2011. Naast actualisering van de vorige werkwijzer, wordt ook voorzien in meer handvatten bij de inzet van het tweede Spoor en nadere uitleg gegeven over bijzondere situaties en arbeidsverhoudingen. Ook is de inhoud van de circulaire 09C002 ‘Aandachtspuntenlijst Landelijke Loonsanctiecommissie’ van 2 maart 2009 in deze werkwijzer verwerkt, waarmee deze circulaire als apart document

is komen te vervallen. De nieuwe werkwijzer heeft primair een interne functie. Door plaatsing op uwv.nl voorziet deze ook in de destijds gestelde doelen om binnen het veld van werk en inkomen te komen tot meer transparantie en voorspelbaarheid.

 

'Meer zekerheid voor werkgevers en werknemers'

De arbeidsmarkt moet meer zekerheid bieden aan werknemers en werkgevers. Dat is de boodschap van SER-voorzitter Mariëtte Hamer aan de onderhandelaars van VVD, CDA, D66 en GroenLinks. Het is één van de prioriteiten van een nieuw kabinet: het aanpakken van de groeiende tweedeling op de arbeidsmarkt. De Wet Werk en Zekerheid (WWZ) heeft de kloof tussen flex en vast werk op de arbeidsmarkt alleen maar groter gemaakt.

 

Noodklok UWV over langdurig werklozen

De arbeidsmarktpositie van een grote groep werklozen is de laatste jaren zo verslechterd, dat 'maatschappelijke uitsluiting’ dreigt. Het UWV luidt de noodklok voor laaggeschoolden, (oudere) langdurig werklozen, arbeidsgehandicapten en niet-westerse migranten.

 

WGA-markt naar nieuwe balans

Uit de gepubliceerde Kamerbrief over ontwikkelingen op de hybride WGA-markt is op te maken dat het aantal werkgevers dat kiest voor een private verzekering vorig jaar significant is afgenomen. In loonsom gemeten daalde het aandeel van verzekeraars in deze hybride markt van 41,2 naar 36,9 procent. De publieke verzekering, die uitgevoerd wordt door het UWV, was eind vorig jaar goed voor 63,1 procent van de loonsom. De ontwikkeling op de WGA-markt komt voor verzekeraars niet als een verrassing. Het relatief grote aandeel van het UWV is volgens het Verbond voor een groot deel te verklaren uit het feit dat de sectorale premie die het UWV rekent relatief laag is, omdat deze de komende jaren nog moet ingroeien naar een meer structureel niveau. Vooral voor kleine werkgevers ontstaat er zodoende een tijdelijke prikkel om voor een publieke verzekering te kiezen.

 

 

 

 

 


Jurisprudentie

 
Centrale Raad van Beroep
 

 

Centrale Raad van Beroep,
5 april 2017

Er bestaat verder geen aanleiding appellant te volgen in zijn standpunt dat betrokkene op grond van artikelen 27, tweede lid onder b, en 46a van de Wet WIA is gehouden mee te werken aan een door appellant gewenst medisch onderzoek door deskundige Metsaars. De op grond van de voornoemde artikelen bestaande verplichting mee te werken aan een medisch onderzoek, waarop de door appellant genoemde rechtspraak

(ECLI:NL:CRVB:2010: BO3986 en ECLI:NL:CRVB:2014:4268) betrekking heeft, ziet op de beoordeling van het recht op uitkering in de primaire fase en de bezwaarfase. Indien, zoals in de onderhavige beoordeling, een door de rechtbank ingeschakelde deskundige een expertiserapport heeft uitgebracht behoeft een betrokkene geen medewerking te verlenen aan een door het bestuursorgaan beoogd deskundigenonderzoek teneinde diens bewijsvoering te ondersteunen. Indien het bestuursorgaan zodanige bewijsmiddelen wil verkrijgen gedurende de loop van het geding, dient het bestuursorgaan zich tot de rechter te wenden. 4.5. Gelet op de overwegingen 4.2 tot en met 4.4 wordt de onder 4.1 gestelde vraag bevestigend beantwoord. Het hoger beroep van appellant slaagt niet. De aangevallen uitspraak wordt bevestigd. Appellant dient nieuwe beslissingen te nemen op de bezwaren van betrokkene tegen de primaire besluiten I en II, met inachtneming van de conclusies en bevindingen van deskundige Van der Ham en de overwegingen in 4.3.3. Met het oog op een voortvarende afdoening van het geschil bestaat aanleiding om met toepassing van artikel 8:113, tweede lid, van de Algemene wet bestuursrecht te bepalen dat tegen de door appellant te nemen nieuwe beslissingen op bezwaar slechts bij de Raad beroep kan worden ingesteld.
 

Centrale Raad van Beroep,
22 maart 2017

Geen recht op ziekengeld. 1) “Zijn arbeid”. Het Uwv heeft bij de vraag of appellant recht heeft op ziekengeld de juiste arbeidsmaatstaf heeft gehanteerd. Eerstejaars ZW-beoordeling (EZWb). Ziekmelding tijdens het ontvangen WW-uitkering, met ingang van een datum die gelegen is ten minste vier weken na het beëindigen van het recht op ziekengeld na een EZWb. EZWb heeft dezelfde effecten als een WAO- of WIA-beoordeling. Het is acceptabel om bij een ziekmelding na een EZWb een gelijke uitzondering aan te nemen op de vaste rechtspraak van de Raad dat onder “zijn arbeid” wordt verstaan de laatstelijk voor de ziekmelding feitelijk verrichte arbeid. De maatstaf die geldt bij een ziekmelding na een EZWb, als betrokkene niet in enig werk heeft hervat, is gangbare arbeid, zoals die nader is geconcretiseerd bij de EZWb. Het gaat daarbij om elk van deze functies afzonderlijk, zodat het voldoende is wanneer de hersteldverklaring wordt gedragen door ten minste een van de geselecteerde functies. Een EZWb vindt ook alleen plaats als is vastgesteld dat betrokkene na 52 weken ongeschikt is voor zijn werk. De EZWb vindt niet plaats na de voorgeschreven wachttijd in het kader van de Wet WIA, maar na een in de ZW voorgeschreven termijn van 52 weken. 2) De onderzoeken door de verzekeringsartsen zijn voldoende zorgvuldig en volledig geweest en de rapporten van deze artsen zijn inzichtelijk, concludent en goed te volgen. Uit die rapporten blijkt dat de artsen aannemen dat appellant beperkingen tot het verrichten van arbeid heeft als gevolg van diverse klachten. Die beperkingen zijn niet zodanig dat appellant in het geheel niet zou kunnen werken.


Arbeidsrecht

 

Rechtbank Overijssel,
30 maart 2017

Werknemer werkt als vrachtwagenchauffeur op basis van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd van 6 maanden zonder tussentijds opzegbeding. Van meet af aan is de relatie werkgever/werknemer troebel. Werknemer deelt na drie weken via de WhatsApp werkgever mee dat bij bezig is aan zijn laatste rit voor die werkgever. De werkgever bevestigt die opzegging enkele dagen later via de e-mail. Werknemer ziet deze bevestiging als een ontslag op staande voet en verzoekt vernietiging van deze opzegging. De kantonrechter kwalificeert de feitelijke gang van zaken als een opzegging door de werknemer. Het verzoek wordt afgewezen.

Rechtbank Noord-Holland,
22 februari 2017

Ontslag op staande voet omdat werknemer  na teambarbecue 2 glazen alcohol dronk en hij daarna nachtdienst had, rechter heeft het ontslag op staande voet vernietigd.
 Op de hoogte blijven van juridische nieuwtjes en de ontwikkelingen binnen en buiten ons kantoor? Volg WVO Advocaten op

 
 
Copyright © 2017  WVO Advocaten

Ons e-mailadres is:
info@wvo-advocaten.nl

Uw voorkeur voor onze nieuwsbrief aanpassen?

update your preferences of unsubscribe from this list
 


This email was sent to <<E-mailadres>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
WVO Advocaten · Hoofdweg 72 · Loenen, Gelderland 7371 AK · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp