Copy

 

 

WVO NieuwsflitsJaargang 1
20 december 2016

 

 

Nieuws

 

Verwachte AOW-leeftijd 69,5 jaar in 2040
Volgens de huidige prognose van CBS zal de AOW-leeftijd de komende decennia blijven stijgen. Als de wetgeving niet verandert zal, uitgaande van de huidige prognose, de AOW-leeftijd in 2040 op 69 jaar en zes maanden liggen.

 

Aantal arbeidsongevallen Nederland onder gemiddelde EU
Van de werknemers in Nederland verzuimde 1,4 procent in 2015 ten minste een dag door een ongeval op het werk. In de bouwnijverheid lag dit percentage twee keer zo hoog. Arbeidsongevallen met minimaal vier dagen verzuim komen in Nederland iets minder vaak voor dan gemiddeld in de Europese Unie. Dit meldt CBS op basis van de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA) die in samenwerking met TNO wordt afgenomen.

 

Vrijwillige vertrekregeling was geen RVU
Rechtbank Noord-Holland oordeelt dat een vrijwillige vertrekregeling niet is aan te merken als een regeling voor vervroegde uittreding (RVU). De inspecteur van Belastingen dient desgevraagd voor de invoering zijn opvatting over het karakter van een voorgestelde dergelijke regeling te geven.

 

Privacytoezichthouders publiceren richtlijnen Europese privacywet
De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft samen met de andere Europese privacytoezichthouders, verenigd in de Artikel 29-werkgroep (WP29), een aantal begrippen uit de algemene verordening gegevensbescherming verduidelijkt. Hiermee bieden de toezichthouders meer duidelijkheid aan organisaties die zich moeten voorbereiden op deze Europese privacywet die per 25 mei 2018 van toepassing is.

 

Blog: Verzuim geen gedrag? Sinds wanneer is de aarde dan weer plat?
Van de oneliner ‘Verzuim is gedrag’ krijgt bedrijfsarts en blogger André Weel een ongelooflijke jeuk. Zo verklapte hij recentelijk. Trap er niet in, is zijn advies. Het is slechts de halve waarheid. ‘Verzuim is gedrag’ – zo stelt hij – bevat impliciet ‘een morele afkeuring, vanwege de valse suggestie dat verzuim een geacteerde keuze is’. Het achterliggende gedragsmodel kan ook meteen naar de schroothoop. Drijfzand namelijk. En juist met dit model in de hand zouden zieke medewerkers onder druk aan het werk worden gestuurd. De blog ging sky high. Opvallend veel bedrijfsartsen blij.

 

Afspraken vervanging in primair onderwijs
Scholen krijgen meer mogelijkheden om bij een winterse griepgolf zieke leerkrachten te vervangen. De werkgevers en werknemers in het onderwijs hebben van de mogelijkheid binnen de Wet werk en zekerheid (Wwz) gebruik gemaakt om een verzoek in te dienen voor een ministeriële regeling. Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft dit verzoek positief beoordeeld.

 
Strikte privacyregels belemmeren re-integratie zieke werknemers uitzendbranche
Uitzendorganisaties zijn in het kader van de Wet verbetering poortwachter nauw betrokken bij de re-integratie van zieke uitzendkrachten. Uit een beleidsregel van de Autoriteit Persoonsgegevens
blijkt nu dat de rol van werkgevers ingeperkt wordt. Dit hindert de branche bij een goede begeleiding van zieke flexkrachten.

  

Drukfout in beschikking gedifferentieerde premie Werkhervattingskas 2017
Bent u een middelgrote werkgever en hebt u een beschikking gedifferentieerde premie Werkhervattingskas (Whk) 2017 ontvangen? In deze beschikking staat een verkeerd individueel premiepercentage vermeld. Dit betreft een drukfout, er is géén rekenfout gemaakt.

 


Tot slot

 

Gelderse juristen bundelen krachten in ‘Legal Valley’
De orde van advocaten in Gelderland heeft samen met onder meer de Rechtbank Gelderland, het Hof Arnhem-Leeuwarden en de Radboud Universiteit de stichting Legal Valley opgericht. De initiatiefnemers willen zo de juridische branche in Gelderland regionaal, nationaal en internationaal ‘positioneren en profileren, plus de onderlinge verbinding binnen deze branche bevorderen.

 

Advocaat moet feiten op juiste wijze en naar waarheid weergeven, niet 'op creatieve en gekleurde wijze' 
Lees
hier meer. 

 


 
 


Jurisprudentie

   

Centrale Raad van Beroep, 14 december 2016

Dagloonberekening WIA. De strekking van artikel 5 van het Besluit dagloonregels werknemersverzekeringen is dat het dagloon voor jeugdige arbeidsongeschikten wordt verhoogd omdat het historisch dagloon tot een onwenselijk resultaat zou leiden, namelijk een dagloon dat minder bedraagt dan het voor betrokkene geldende minimumloon op de eerste uitkeringsdag. Dat deze bijzondere verhoging door de wetgever in het tweede lid van artikel 5 is beperkt (‘afgetopt’) tot het minimumloon dat behoort bij de leeftijd van de werknemer op de eerste dag waarop recht bestaat op uitkering, betekent niet dat sprake is van strijd met het aan de Wet WIA en het BDW ten grondslag liggende loondervingsbeginsel. 2) Maatmaninkomen. Appellante ontving ten tijde van het intreden van haar arbeidsongeschiktheid een salaris dat 83% bedroeg van haar functieloonschaal. Het Uwv heeft daarom bij de berekening van het maatmaninkomen terecht een factor 100/83 toegepast.
 

Centrale Raad van Beroep, 9 december 2016

Art. 7a, eerste lid, Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs (Waadi) in strijd met lex certa-beginsel. Artikel 7a, eerste lid, van de Waadi – zoals deze bepaling luidde ten tijde hier in geding – bevatte geen ‘vage norm’. Evenmin was sprake van een kennelijke misslag door de wetgever. De tekst van artikel 7a, eerste lid, van de Waadi is tot aan ‘of waarvan’ helder en ondubbelzinnig. Betrokkenen hebben daarom op grond van de eerste zinsnede van die bepaling kunnen menen dat zij artikel 7a, eerste lid, van de Waadi niet overtraden, omdat zij ten tijde hier in geding stonden ingeschreven in het handelsregister als bedoeld in artikel 2 van de Handelsregisterwet 2007. Dat het laatste zinsdeel bij een dergelijke lezing geen praktische betekenis meer heeft doet niet af aan de ondubbelzinnige betekenis van het eerste zinsdeel. 5.7. De wetgever is, blijkens artikel XIII van de Verzamelwet SZW 2015 en de MvT bij die bepaling, tot het inzicht gekomen dat de formulering van artikel 7a, eerste lid, van de Waadi niet de bedoeling van de wetgever weergaf. 5.8. Gelet op het voorgaande is het in strijd met de rechtszekerheid die in het kader van het strafbaar stellen van een handeling of het nalaten ervan geboden is, om betrokkene 2 een boete op te leggen omdat hij niet op de voorgeschreven wijze stond ingeschreven in het handelsregister (zie ook: RvS 25 september, 2013 ECLI:NL:RVS:2013:1236). Dit betekent dat appellant, gelet op artikel 5:4, eerste lid, van de Awb, niet bevoegd was betrokkene 2 een boete op te leggen. Gelet op artikel 7a, tweede lid, van de Waadi, was appellant ook niet bevoegd betrokkene 1, 3, 4 en 5 een boete op te leggen. Gelet op deze uitkomst behoeven de gronden waarop het hoger beroep van appellant berust geen bespreking meer.
  


Op de hoogte blijven van juridische nieuwtjes en de ontwikkelingen binnen en buiten ons kantoor? Volg WVO Advocaten op

 
 
Copyright © 2016  WVO Advocaten

Ons e-mailadres is:
info@wvo-advocaten.nl

Uw voorkeur voor onze nieuwsbrief aanpassen?

update your preferences of unsubscribe from this list
 


This email was sent to <<E-mailadres>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
WVO Advocaten · Hoofdweg 72 · Loenen, Gelderland 7371 AK · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp