Copy

 

 

WVO NieuwsflitsJaargang 1
18 oktober 2016

 

 

Nieuws

 

Crisis voorbij, verzuim neemt toe
Nu het beter gaat met de economie, melden werknemers zich vaker ziek. Dat berekende het Sociaal en Cultureel Planbureau op basis van gegevens over het ziekteverzuim tussen 2007 en 2015.


Arbeidsongeschikten vinden steeds moeilijker betaald werk
Mensen met gezondheidsbeperkingen komen steeds moeilijker aan de bak. Dat blijkt uit een onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Volgens de studie hebben Nederlanders met een arbeidsongeschiktheidsuitkering of arbeidshandicap steeds minder vaak betaald werk.


De arbeidsarts: realistische optie of vurige wensdroom?

‘Nieuwe arts zet arbeid centraal in spreekkamer’, kopte dagblad Trouw drie weken geleden. Old-school dokters - zoals bedrijfsartsen - voldoen niet meer. Op de schop ermee. De hoogste tijd voor een nieuw soort dokter: de arbeidsarts. Aldus de KNMG/NVAB in haar visiedocument ‘Zorg die werkt’.

 

Hoogleraren zetten vraagtekens bij nog meer fiscale prikkels om kwetsbare groepen aan het werk te helpen
Kwetsbare groepen met fiscale prikkels aan het werk helpen, gaat slechts een beperkt effect hebben. Dit zeggen hoogleraren en arbeidsmarktexperts in een reactie op de plannen die Harry van de Kraats, algemeen directeur van werkgeversvereniging AWVN en directeur sociale zaken bij VNO-NCW, in een interview met Het Financieele Dagblad voorstelde. In plaats van fiscale prikkels moet er ruimte zijn voor scholing om de kansen van kwetsbare groepen te vergroten.

 

Het UWV publiceerde haar halfjaarcijfers
Lees hier meer. 


Asscher maakt Europese afspraken voor gezonder werk
Werknemers worden beter beschermd tegen de risico’s van het werken met kankerverwekkende stoffen. Minister Asscher van Sociale Zaken heeft daar vandaag in Luxemburg afspraken over gemaakt met zijn Europese collega’s.


'Geen draaideurconstructies bij Belastingdienst'
Medewerkers van de Belastingdienst die opstappen met een vertrekregeling, moeten straks niet bij de fiscus terugkeren als zzp’er. Kamerleden maken zich zorgen dat dit toch zal gebeuren en willen hierover toezeggingen. Staatssecretaris Wiebes van Financiën zegt dat hij geen zogenoemde draaideurconstructies wil, hoewel deze formeel zijn toegestaan. ‘Het is beleid om dit niet te doen. Ik zal in een brief beschrijven hoe we dat gaan borgen. We delen hetzelfde normenkader, en het gebeurt op dit moment ook niet,’ zei hij richting ChristenUnie-Kamerlid Schouten, die er een punt van maakte tijdens een debat donderdag over de Belastingdienst.


Tot slot
 

Speciaal voor de harde werkers: lunchen achter je bureau? Beter niet. 
Lees
hier waarom. 


De perikelen van een Engelse advocaat.. 
 


Jurisprudentie

   

CRvB, 7 oktober 2016
Voldoende zorgvuldig onderzoek, twijfel aan onderzoeksmethodiek doet daar niets aan af.
Beroep van werkgever, eigenrisicodrager
ongegrond verklaard. Het Uwv heeft bij gewijzigd besluit terecht per 18 september 2010 de mate van arbeidsongeschiktheid van ex-werknemer op 57% gesteld en vanaf deze datum een WGA-vervolguitkering toegekend. Daarbij is terecht het uitgebrachte deskundigenrapport gevolgd. Dit rapport geeft blijk van een zorgvuldig onderzoek en is voorts inzichtelijk en consistent. Aan het enkele feit dat de juistheid van de vermelde methodiek in twijfel wordt getrokken – wat daarvan verder ook zij – komt onvoldoende gewicht toe om de juistheid van de conclusie van de deskundige in twijfel te trekken.


CRvB, 30 september 2016
Herhaling hoofdregel reformatio in peius. 4.4. Zoals blijkt uit vaste rechtspraak van de Raad (zie bijvoorbeeld de uitspraak van 8 januari 2016, ECLI:NL:CRVB:2016:32) is uitgangspunt dat een heroverweging in bezwaar kan leiden tot een verslechtering van de rechtspositie van een betrokkene, indien een bestuursorgaan ook zonder dat bezwaar zou zijn ingediend, hiertoe kan overgaan. Deze verslechtering kan in verband met het aan het verbod van reformatio in peius ten grondslag liggende rechtszekerheidsbeginsel, in beginsel eerst per toekomende datum worden geëffectueerd. 4.5. Het bestreden besluit strookt met deze rechtspraak. Het Uwv had immers ook los van het door appellant gemaakte bezwaar tot herziening per een toekomende datum kunnen besluiten. De herziening van de uitkering van appellant is eerst per toekomende datum, in dit geval 30 oktober 2014, geëffectueerd, zodat een afdoende uitlooptermijn van bijna zes maanden in acht is genomen.

 

Gerechtshof Den Bosch, 6 oktober 2016
Handel in verdovende middelen en illegale medicijnen is ernstig verwijtbaar handelen door werknemer. De werkgever is daarom geen transitievergoeding verschuldigd op grond van 7:673 lid 7 sub c BW. Niet toekennen transitievergoeding is naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet onaanvaardbaar (artikel 7:673 lid 8 BW).

Rechtbank Rotterdam, 31 augustus 2016
Ontslag op staande voet is nietig, want door de verkeerde B.V. gegeven.
“Nu is vastgesteld dat W.J. Maatwerk de werkgever van [verzoeker] is, is het door M&D Detachering aan [verzoeker] op 14 april 2016 gegeven ontslag op staande voet nietig. Tussen [verzoeker] en M&D Detachering bestaat immers geen enkele rechtsverhouding, zodat het ontslag op staande voet wordt geacht nooit aan [verzoeker] te zijn gegeven. Dit betekent dat de door [verzoeker] gevorderde vernietiging van de opzegging wegens een dringende reden (sub a onder 1 van het primair verzochte), in welk geval het ontslag wordt geacht te zijn gegeven en pas vernietigbaar is wanneer daar een beroep op wordt gedaan, niet toewijsbaar is.”


Gerechtshof Den Haag, 19 juli 2016
Arbeidsongeval; bewuste roekeloosheid van de werknemer?

 

Op de hoogte blijven van juridische nieuwtjes en de ontwikkelingen binnen en buiten ons kantoor? Volg WVO Advocaten op

 
 
Copyright © 2016  WVO Advocaten

Ons e-mailadres is:
info@wvo-advocaten.nl

Uw voorkeur voor onze nieuwsbrief aanpassen?

update your preferences of unsubscribe from this list
 


This email was sent to <<E-mailadres>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
WVO Advocaten · Hoofdweg 72 · Loenen, Gelderland 7371 AK · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp