Copy

 

 

WVO NieuwsflitsJaargang 2
10 januari 2017

 

 

Nieuws
 

De 10 opmerkelijkste ontslagzaken van 2016
Lees hier meer.

 

Franse werknemers hebben het recht om na werktijd offline te gaan
In Frankrijk krijgen werknemers per 1 januari het wettelijk recht om niet bereikbaar te zijn, een wereldprimeur.
Een sms om 23:00, mail het hele weekend door, nog even appen met een collega voor je thuis aan tafel gaat. De Franse socialistische regering wil werknemers hier tegen beschermen. Wie de baas of chef niet antwoordt, staat straks volledig in zijn recht als het aan minister van arbeid Myriam El Khomri ligt. Arbeidsrechtdeskundigen juichen de ingreep toe. Zij
waarschuwen voor de gevolgen van de steeds vagere grens tussen werk en privésfeer die kan resulteren in een te grote werklast, burn-out en verstoorde relaties in het gezin. Is deze maatregel broodnodig tegen burn-out of betutteling? 


Beleidsregel boete werkgevers ZW (bij te late ziekmelding door werkgever)

Lees hier meer. 

 

Juridisch jaaroverzicht 2016
Afgelopen jaar geen juridische bewindspersonen die het veld moesten ruimen of protesterende rechters die de straat op gingen. Desondanks was er in 2016 genoeg te beleven in de wereld van het recht en zijn beoefenaars. Mr. zet traditiegetrouw de belangrijkste gebeurtenissen op een rij in het juridisch jaaroverzicht. Hier een korte samenvatting.

 

Nieuw normen 2017 voor Wet normering topinkomens
Onlangs zijn de WNT-normen 2017 gepubliceerd, inclusief de sectorale bezoldigingsnormen en de normen voor topfunctionarissen zonder dienstbetrekking (alle sectoren).


AP: 1 jaar meldplicht datalekken
Op 1 januari 2016 is de meldplicht datalekken ingegaan. Organisaties die een ernstig datalek hebben, moeten dit sindsdien melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) en soms ook aan de mensen van wie de gelekte gegevens zijn. In bijna een jaar tijd (tot 15 december 2016) heeft de AP bijna 5500 meldingen ontvangen van datalekken. De AP is inmiddels met tientallen onderzoeken bezig naar aanleiding van datalekmeldingen.

 

De nieuwe kennisbrief van het UWV is uit

Lees hier meer.


Ontslagformulier deel C nu als digitaal formulier beschikbaar
Werkgevers kunnen vanaf nu met 3 digitale formulieren ontslag aanvragen. Naast de formulieren deel A en B, is nu ook formulier deel C digitaal beschikbaar.

 

Toekomst Vervangingsfonds primair onderwijs
In het primair onderwijs zijn alle schoolbesturen verplicht aangesloten bij het Vervangingsfonds. Het Vervangingsfonds betaalt (onder voorwaarden) de kosten van de vervangers van personeel dat afwezig is wegens ziekte. Sociale partners en OCW vinden dat op termijn schoolbesturen in staat moeten zijn om dit risico zelf te dragen. Het fonds zal op dat moment overbodig zijn. De verantwoordelijkheid voor continuïteit en kwaliteit van onderwijs blijft zoals ook nu het geval is aan de besturen zelf.

 

 

 


Jurisprudentie

   
Centrale Raad van Beroep

 

CRvB, 28 december 2016
Dagloon WIA-uitkering. De dagloongarantie is niet van toepassing is op een WIA-gerechtigde zoals appellant. Voor de ZW en de WW is een dagloongarantie geregeld in het Dagloonbesluit werknemersverzekeringen, maar deze bepaling is niet van toepassing op het WIA-dagloon. Het beroep op het gelijkheidsbeginsel slaagt niet, omdat WW-gerechtigden en WIA-gerechtigden niet kunnen worden beschouwd als gelijke gevallen.


CRvB, 28 december 2016

Weigering materiële en immateriële schadevergoeding. Aansluiting zoeken bij het civielrechtelijke schadevergoedingsrecht. Appellant heeft zijn vordering tot vergoeding van schade omdat het UWV ten onrechte geen besluit heeft genomen waarbij aan de stichting een loonsanctie is opgelegd, onvoldoende heeft onderbouwd. Evenmin heeft appellant aannemelijk gemaakt dat sprake is geweest van als aantasting van zijn persoon aan te merken geestelijk letsel, dan wel dat hij is aangetast in zijn eer en goede naam dan wel anderszins in zijn persoon.Andere uitspraken


Hoge Raad, 6 januari 2017

Onrechtmatige overheidsdaad. Ontslagvergunning verleend door UWV na onvoldoende onderzoek. Schadevordering werknemer tegen UWV. Maatstaf voor causaal verband in geval van onrechtmatige bestuursbesluiten.


Rechtbank Midden-Nederland, 20 december 2016
Artikel 45, eerste lid, aanhef en onder j van de Ziektewet biedt geen grondslag voor het opleggen van een maatregel wegens (mogelijke) benadeling van de eigenrisicodrager voor de Ziektewet.

 

Rechtbank Midden-Nederland, 15 december 2016
Het vermelden van ziekte- of aanwezigheidspercentage door de werkgever in verband met arbeidsinschakeling bij ziekmelding van de werknemer is in strijd met artikel 16 van de Wet op de bescherming persoonsgegevens indien er geen bedrijfsarts aan te pas is gekomen.

 

Arbeidsrecht

 

Rechtbank Noord-Nederland, 19 december 2016
Verstoring arbeidsverhouding Ziekenhuis en leidinggevend apotheker, kort voor diens pensioen, door Ziekenhuis ernstig verwijtbaar veroorzaakt. Beroep op disfunctioneren na eerst aan leidinggevende positie tornen, gepasseerd station. Naast transitievergoeding billijke vergoeding
€ 125.000,00.

 

Rechtbank Midden-Nederland, 14 december 2016
ZZP'er heeft relatiebeding geschonden - matiging verschuldigde contractuele boete.

Op de hoogte blijven van juridische nieuwtjes en de ontwikkelingen binnen en buiten ons kantoor? Volg WVO Advocaten op

 
 
Copyright © 2016  WVO Advocaten

Ons e-mailadres is:
info@wvo-advocaten.nl

Uw voorkeur voor onze nieuwsbrief aanpassen?

update your preferences of unsubscribe from this list
 


This email was sent to <<E-mailadres>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
WVO Advocaten · Hoofdweg 72 · Loenen, Gelderland 7371 AK · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp