Copy

 

 

WVO NieuwsflitsJaargang 1
7 november 2016

 

 

 

Nieuws
 

Wetsvoorstel transitievergoeding!!
Het concept voorstel van wet houdende maatregelen met betrekking tot de transitievergoeding bij ontslag wegens bedrijfseconomische omstandigheden of langdurige arbeidsongeschiktheid is gereed.
Het wetsvoorstel brengt de volgende wijzigingen. Voorgesteld wordt werkgevers te compenseren voor de (in beginsel volledige) kosten van de transitievergoeding. Die compensatie zal door UWV verstrekt worden vanuit het Awf, waar een verhoging van de (uniforme) premie tegenover zal staan. De maatregel zal met terugwerkende kracht tot 1 juli 2015 worden ingevoerd om verschillen tussen werkgevers die voor en na inwerkingtreding van de maatregel tot ontslag overgaan te voorkomen.In het wetsvoorstel wordt geen onderscheid gemaakt naar de aard van het dienstverband dat door een werkgever wordt beëindigd. Dat betekent dat de regeling van toepassing is bij:

  • het niet verlengen van tijdelijke arbeidsovereenkomsten waarbij de werknemer op de einddatum ziek is (en aansluitend mogelijk aanspraak maakt op ziekengeld op grond van de Ziektewet);

  • opzegging of ontbinding van arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde of bepaalde tijd vanwege het niet langer kunnen verrichten van de bedongen arbeid;

  • het beëindigen van arbeidsovereenkomsten met wederzijds goedvinden (en de daarbij overeengekomen vergoeding). De achterliggende reden is dat voorkomen moet worden dat een werkgever zich (onnodig) tot UWV (of rechter) wendt om de arbeidsovereenkomst te beëindigen. Wel dient de reden van de beëindiging of niet voortzetting van de arbeidsovereenkomst gelegen te zijn in het feit dat de werknemer wegens ziekte of gebreken niet meer in staat is de bedongen arbeid te verrichten.Bron: VAAN-AR Updates
    Het wetsvoorstel is nog niet officieel te raadplegen maar wij wilden u deze ontwikkeling niet onthouden.

Asscher wil langer vaderschapsverlof

Vaders met een pasgeboren baby moeten langer verlof krijgen, vindt minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Hij wil het vaderschapsverlof verder uitbreiden.

 

Veel beroepsziekten leiden tot langdurig verzuim
Bijna 60 procent van de meldingen van beroepsziekten in de Nationale Registratie leidt tot verzuim of arbeidsongeschiktheid. Dit staat in de vandaag verschenen jaarlijkse monitor Beroepsziekten in Cijfers 2016 van het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten van het AMC.

 

Privacywaakhonden EU uiten zorgen in brief aan WhatsApp

Europese privacywaakhonden hebben op vrijdag een brief verstuurd aan WhatsApp, waarin ze hun zorgen delen over de manier waarop het bedrijf data deelt met Facebook.
De waakhonden zijn bezorgd over een recente wijziging in
WhatsApps privacybeleid. De brief werd verstuurd door Artikel 29-Werkgroep. Deze bestaat uit voorzitters van alle privacywaakhonden uit Europese lidstaten.

 

Onbeperkte no-riskpolis Participatiewet

De Tweede Kamer heeft ingestemd met een wetsvoorstel waarmee een aantal onderdelen van de Participatiewet wordt veranderd. Zo zal de duur van de no-riskpolis onbeperkt zijn.


Per 1 december 2016 wijziging Dagloonbesluit

De wijziging van het Dagloonbesluit heeft voor sommige groepen WW-gerechtigden nadelige inkomensgevolgen gehad. Het dagloon van zogenaamde starters, herintreders, flexwerkers en werknemers die na de wachttijd voor de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (hierna: Wet WIA) minder dan 35% arbeidsongeschikt zijn, kon (veel) lager zijn dan voor de wijziging van het Dagloonbesluit. Dit effect bleek groter dan voorzien. Het Dagloonbesluit wordt daarom zodanig gewijzigd dat dit tot een hoger dagloon voor de genoemde groepen WW-gerechtigden kan leiden. Daarnaast wordt het Dagloonbesluit gewijzigd in verband met het verlangde effect van werkstaking tijdens de referteperiode van het dagloon.

 

Inspectie SZW krijgt meer zicht op internationale schijnconstructies
Het blootleggen van internationale constructies, het ontrafelen van ondoorzichtige loonadministraties en het eerder herkennen van schijnconstructies zijn de resultaten van het schijnconstructie team van de Inspectie SZW. De onderzoeken blijken ingewikkeld en zeer arbeidsintensief te zijn. Het team heeft de afgelopen periode voor ruim twee miljoen euro aan boetes opgelegd.

 

Richtbedragen OR-scholing 2017

De SER heeft de richtbedragen voor OR-cursussen voor 2017 vastgesteld. Het richtbedrag voor een maatwerkcursus voor de hele ondernemingsraad is vastgesteld op € 995 per dagdeel per OR (was in 2016: € 1.015 ). Het richtbedrag voor OR-cursussen met een open inschrijving is € 170 per dagdeel per individueel OR-lid (was in 2016: € 160 ).


Overig nieuws

 

WERKGEVERS VOOR MILJARDEN GEDUPEERD DOOR DRINKENDE WERKNEMERS

Ziekteverzuim en verminderde productiviteit door alcohol kost werkgevers jaarlijks zo’n 1,7 miljard euro. Bij sommige bedrijfstakken levert het ook nog eens potentieel levensgevaarlijke situaties op.


VERZUIM DOOR BURN-OUT 'ALARMEREND

Psychische klachten en werkstress worden steeds vaker opgegeven als reden van verzuim en mensen met een burn-out blijven steeds langer thuis. Dat blijkt uit onderzoek van ArboNed.

maar hoe zit dat met de tegenhanger?

De bore-out: ziek van saai werk

Burn-out is een erkende beroepsziekte, maar weleens gehoord van de bore-out? In plaats van een overload aan werk en stress, is het juist het gebrek aan uitdagend werk dat ernstige klachten veroorzaakt.

  

Eindelijk nieuwe Emoji’s;
Wij missen alleen nog die van een advocaat J (rechter is er wel, mannelijk én vrouwelijk). Zie hier meer.
 

 

 


Jurisprudentie
  

 

Hoge Raad: geen allocatiefunctie vereist bij uitzendovereenkomst (!)
4 november 2016


Uit de totstandkomingsgeschiedenis van art. 7:690 BW kan niet worden afgeleid dat voor het aannemen van een uitzendovereenkomst andere vereisten gelden dan vermeld in deze bepaling. De tekst van art. 7:690 BW eist niet dat de bij de derde te verrichten arbeid tijdelijk is, noch impliceert deze een beperkende ‘allocatiefunctie’ als door het onderdeel wordt bepleit.
Uit de toelichting op het artikel blijkt dat de wetgever heeft beoogd dat ook andere driehoeksrelaties dan de – kort gezegd – ‘klassieke uitzendrelatie’ onder de reikwijdte van de bepaling zouden vallen, mits aan de begripsomschrijving wordt voldaan. Een uitzendwerkgever behoeft geen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt samen te brengen.
Voldoende is, dat de uitzendwerkgever bedrijfsmatig personeel onder leiding en toezicht van een derde laat werken uit hoofde van een opdrachtovereenkomst tussen de uitzendwerkgever en die derde.
Lees hier meer.

 

Centrale Raad van Beroep
27 oktober 2016

Nu het Uwv de eerder in 2004 vastgestelde premienota’s en boetebesluiten heeft herzien en nader vastgesteld op lagere bedragen moet geconcludeerd worden dat uit de besluiten van 28 januari 2011 voor het Uwv een betalingsverplichting jegens betrokkene voortvloeit. Deze betalingsverplichting is vastgesteld en ontstaan na het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet van 25 juni 2009 tot aanvulling van de Awb. Dit betekent dat de rechtbank terecht heeft geoordeeld dat artikel 4:102 van de Awb van toepassing is op deze betalingsverplichting van het Uwv. Het Uwv is op grond van artikel 4:102 van de Awb verplicht is tot vergoeding van wettelijke rente aan betrokkene. Gezien de verplichting tot betaling van wettelijke rente is er voldoende aanleiding om, doende wat de rechtbank zou behoren te doen, te bepalen dat het Uwv aan betrokkene de wettelijke rente dient te vergoeden over het bedrag van € 40.140,62 over de termijn tussen de betaling ervan door betrokkene en de terugbetaling aan betrokkene. Lees hier meer.
 

 

Op de hoogte blijven van juridische nieuwtjes en de ontwikkelingen binnen en buiten ons kantoor? Volg WVO Advocaten op

 

Copyright © 2016  WVO Advocaten

Ons e-mailadres is:
info@wvo-advocaten.nl

Uw voorkeur voor onze nieuwsbrief aanpassen?

update your preferences of unsubscribe from this list
 


This email was sent to <<E-mailadres>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
WVO Advocaten · Hoofdweg 72 · Loenen, Gelderland 7371 AK · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp