Copy
View this email in your browser


Nieuwsbrief

                                           

Jaargang 12
Nummer 3
Maart 2016

 

De klok luidt: geef ontevreden medewerkers een uitlaatklep     

                                             

Ook u kent waarschijnlijk de voorbeelden wel van klokkenluiderszaken die breed zijn uitgemeten in de media. Zo heeft Ad Bos de bouwfraude aan het licht gebracht en was het Fred Spijkers die het gebruik van ondeugdelijke mijnen bij defensie niet wilde verzwijgen. Omdat het melden van misstanden vaak vergaande gevolgen kan hebben voor de klokkenluider, bijvoorbeeld ontslag, is in 2012 een wetsvoorstel ingediend om te komen tot een betere bescherming voor klokkenluiders. Ruim drie jaar later, op 1 maart 2016, is het - inmiddels aangepaste - wetsvoorstel 'Wet Huis voor Klokkenluiders' door de Eerste Kamer aangenomen. Dit heeft tot gevolg dat de Wet Huis voor Klokkenluiders per 1 juli 2016 in werking zal treden.
 
'Aviespunt' wordt 'Huis' voor Klokkenluiders
De wet heeft tot doel de voorwaarden voor het melden van maatschappelijke misstanden door werknemers te verbeteren, onderzoek naar misstanden mogelijk te maken en melders van misstanden beter te beschermen. Zo mag de werkgever de werknemer niet benadelen als gevolg van het op de juiste wijze melden van een vermoeden van een misstand met een maatschappelijk belang. Ook voorziet de wet in de oprichting van een 'Huis voor Klokkenluiders' dat enerzijds onderzoek doet naar maatschappelijke misstanden die worden gemeld en die anderzijds de klokkenluider adviseert/bijstaat. Vanaf 1 oktober 2012 bestond overigens het Adviespunt Klokkenluiders al dat vertrouwelijk, onafhankelijk en gratis advies geeft over het melden van een vermoeden van een misstand met een maatschappelijk belang. Deze taak zal overgaan naar het Huis voor Klokkenluiders. Nieuw is dat het Huis voor Klokkenluiders de wijze waarop de werkgever zich tegenover de melder heeft gedragen, ook zal gaan onderzoeken.


Verplichte interne meldregeling
Wellicht komt bij u als werkgever nu de gedachte op dat het instellen van het Huis voor Klokkenluiders een mooi initiatief is, maar dat dit verder geen gevolgen voor u heeft omdat er geen 'misstanden met een maatschappelijk belang' zijn te melden in uw organisatie. Echter, naast het instellen van een Huis voor Klokkenluiders brengt de wet toch ook verplichtingen mee voor een werkgever bij wie ten minste 50 personen werkzaam zijn. Deze werkgever heeft namelijk vanaf 1 juli 2016 de verplichting om een procedure vast te stellen voor het omgaan met het melden van een vermoeden van een misstand. Uitgangspunt is dat een vermoeden van een misstand in beginsel eerst intern wordt gemeld en dus niet direct 'aan de grote klok' wordt gehangen. Pas na de afhandeling van de interne melding door de werkgever, kan/mag de melder een externe melding doen bij bijvoorbeeld de afdeling onderzoek van het Huis voor Klokkenluiders.
 
 
Overigens is het getal van 50 niet willekeurig gekozen: er is aansluiting gezocht bij het getalscriterium dat geldt door het instellen van een ondernemingsraad ('OR') op grond van de Wet op de ondernemingsraden ('WOR'). De OR heeft namelijk ook een rol gekregen: er geldt straks voor de OR een specifiek wettelijk instemmingsrecht op vaststelling of wijziging van de interne meldregeling (nieuw artikel 27 lid 1 sub m WOR). Nu wordt dit instemmingsrecht nog gelezen in artikel 27 lid 1 sub j WOR. Het is dan ook verstandig om de OR in een vroeg stadium erbij te betrekken en zo voor 1 juli 2016 te komen tot een interne meldregeling.
 
Modelregeling
Om werkgevers en ondernemingsraden rondom de komst van deze wet te helpen heeft het Adviespunt Klokkenluiders een informatie- en implementatiepakket samengesteld, waarin onder andere een (model)regeling omgaan met melden vermoeden misstand of onregelmatigheid is opgenomen.
 
Deze modelregeling kunt u als werkgever of als OR als uitgangspunt nemen voor uw organisatie, wanneer u nog geen meldregeling hanteert. Het is overigens ook mogelijk dat de cao of gedragscode die u toepast binnen uw organisatie al een klokkenluidersregeling kent. In dat geval hoeft u hoogstwaarschijnlijk geen nieuwe regeling in te voeren. Wel is het raadzaam te checken of deze regeling voldoet aan de nieuwe eisen.
 
Breder perspectief
Aan de verplichting om per 1 juli 2016 een interne meldregeling te hebben, kan dus vrij eenvoudig worden voldaan. Maar, u kunt dit natuurlijk ook in een breder perspectief plaatsen en aangrijpen om het beleid rond de (on)tevredenheid van uw werknemers weer eens door te lichten. Ook een OR kan deze wetswijziging gebruiken om het 'welbevinden' van de achterban op de agenda te zetten.
 
Zo is het goed om bijvoorbeeld het arbeidsconflictenprotocol en de regeling en procedures rond de vertrouwenspersoon door te nemen. Zijn deze regels nog wel up-to-date of is de vertrouwenspersoon allang niet meer werkzaam binnen uw bedrijf. Zijn uw werknemers ervan op de hoogte dat deze protocollen er zijn en - nog belangrijker - wat erin staat. Wanneer er namelijk door u als werkgever geen aandacht wordt besteed aan de door u opgestelde regels, dan is het namelijk de vraag of u van uw werknemers kan en mag verwachten dat zij dit wel doen.
 
Ook is het misschien alweer een tijd geleden dat er een medewerkers-tevredenheidsonderzoek heeft plaatsgevonden. Wat waren de laatste keer de knelpunten en zijn deze opgepakt en opgelost? U wilt als werkgever namelijk dat uw werknemers met plezier hun werk doen: een tevreden werknemer is namelijk het mooiste visitekaartje. En, mocht er misschien sprake zijn van ontevredenheid onder het personeel, dan wilt u waarschijnlijk niet dat dit via Social Media direct aan de grote klok wordt gehangen, maar dat dit eerst intern aan u wordt gemeld, zodat u hier onderzoek naar kan doen en de problemen kan oplossen. Zowel een Social Media protocol als de nieuwe meldregeling komen hier dus om de hoek kijken. Afstemming van uw Social Media protocol op de (nieuwe) meldregeling is dus geen overbodige luxe.
 
Wij helpen u graag met het doornemen van uw beleid rond medewerkerstevredenheid en kunnen de regelingen en protocollen die u hanteert voor u aanpassen en op elkaar afstemmen. Ook wanneer u hier andere vragen over heeft, kunt u uiteraard contact met ons opnemen.

 

 

Het laatste nieuws:
 
8 maart 2016
Stichting Abrona handelt bij ziekmelding van haar werknemers in strijd met de Wet bescherming persoonsgegevens. Dat is de conclusie van de Autoriteit Persoonsgegevens na onderzoek. De organisatie blijkt bij ziekmelding aard en oorzaak van de ziekte van de zieke werknemer te registeren. Bijvoorbeeld of het gaat om psychische klachten of om fysieke beperkingen. Dat is in strijd met de wet omdat werkgevers bij ziekmelding aan zieke werknemers alleen gegevens mogen vragen die noodzakelijk zijn voor de vaststelling van de verplichting om loon door te betalen en hoe het verder moet met hun werkzaamheden.
 

7 maart 2016

Of een werknemer die als oproepkracht in dienst is van een werkgever na ziekmelding recht heeft op doorbetaling van zijn loon, is afhankelijk van de vraag of de werknemer, als hij niet ziek zou zijn geworden, arbeid zou hebben verricht, aldus de Centrale Raad van Beroep. Appellante verleende ten tijde van haar uitval zorg aan een vaste groep van zorgvragers en was volgens een door werkgeefster opgesteld rooster werkzaam. "Appellante zou op en na [datum] de met werkgeefster overeengekomen arbeid hebben verricht als het ongeval haar niet zou zijn overkomen. Met de rechtbank wordt geconcludeerd dat appellante vanaf haar ziekmelding op [datum] aan art. 7:629 lid 1 BW recht op doorbetaling van haar loon ontleende".

 

2 maart 2016

Uitkeringsinstantie UWV ziet een 'behoorlijke daling' van het aantal ontslagzaken sinds de invoering van de Wet werk en zekerheid. Dat zei Jan Meijer, manager ontslagrecht van de uitkeringsinstantie. In de eerste helft van vorig jaar kreeg het UWV nog zo’n 3000 aanvragen per maand voor ontslag om bedrijfseconomische redenen. Het gaat dan om onder meer reorganisaties. Na juli is dat gemiddeld nog 2000 aanvragen per maand. Voor een deel komt dat door het aantrekken van de economie zei Meijer, "maar er wordt kennelijk ook meer onderling geregeld. We zien dat werkgevers het arbeidscontract met een klein plusje op de transitievergoeding afkopen."
 

Op de hoogte blijven van juridische nieuwtjes en de ontwikkelingen binnen en buiten ons kantoor? Volg WVO Advocaten op

 

Copyright © 2016, WVO Advocaten - All rights reserved.


Our mailing address is:
info@wvo-advocaten.nl


You can update your preferences or unsubscribe from this list

www.wvo-advocaten.nl